Banken willen alle remmen losgooien

Dit is de titel van een artikel uit 2003. Een belangrijk stukje geschiedenis dat laat zien waar en hoe het fout ging in Nederland:

Nergens in Europa worden zulke risicovolle hypotheken verstrekt als in Nederland. Dat is niet alleen riskant voor huizenkopers, maar ook voor de banken. Zeker als de huizenmarkt stagneert en werkloosheid om zich heen grijpt. Toch willen de banken liever nog een stapje verder gaan.

zie ook: Was het slim om de regels voor een NHG Hypotheek toetsing te versoepelen?

De economie ligt op zijn gat. Per maand melden zich gemiddeld dertienduizend ontslagen werknemers bij het WW-loket. De inkomens moeten op de nullijn. De aandelenkoersen zijn gekelderd. De huizenmarkt die jarenlang floreerde, stagneert dit jaar. Terwijl er in die huizenmarkt volgens topeconoom Fred von Dewall van ING nog twintig procent lucht zit.

Maar op de hypotheekmarkt is het business as usual. Aangemoedigd door provisiebeluste hypotheekadviseurs meten huizenkopers zich tophypotheken aan, zelfs als ze die helemaal niet nodig hebben. Want hypotheken moeten tegenwoordig immers ‘fiscaal optimaal’ zijn. Ofwel: zoveel mogelijk lenen en aflossen zo lang mogelijk uitstellen.

Ook ING doet daar enthousiast aan mee, getuige haar recente billboardcampagne: ‘Wilt u weten wat een hypotheek kost? Waarom niet wat hij oplevert?’ Het is een aanmoediging om een zo hoog mogelijke hypotheek te nemen en daar tussentijds geen cent op af te lossen, om in dertig jaar het maximale belastingvoordeel binnen te schrapen. De doorstromer op de woningmarkt krijgt het advies om de gerealiseerde winst op zijn verkochte huis in een depot te storten, waarmee hij fiscaal vriendelijk voor de aflossing spaart of belegt. En niet alleen doorstromers, maar ook starters worden de laatste jaren massaal de beleggingshypotheken en aflossingsvrije hypotheken in gepraat.

Niemand in de markt lijkt er belang bij te hebben op de rem te trappen, behalve de overheid, die al die fiscaal gedreven hypotheken subsidieert. Afgelopen week fiatteerde de Tweede Kamer de zogenoemde bijleenregeling, die een dam moet opwerpen tegen het fiscale trapezewerk met de depotconstructies. Volgens de bijleenregeling verliest de doorstromer op de huizenmarkt een deel van zijn renteaftrek als hij de gerealiseerde overwaarde in zijn verkochte huis niet aanwendt voor de financiering van zijn nieuwe, duurdere huis. Maar of de bijleenregeling volgend jaar definitief een eind maakt aan het afsluiten van hoge, risicovolle hypotheken, is twijfelachtig. De Raad van State merkte onlangs op dat starters op de woningmarkt in de bijleenregeling juist een aanmoediging zullen zien om hun eerste huis met een tophypotheek te financieren.

De partijen op de hypotheekmarkt wijken nu uit naar de aflossingsvrije hypotheek, om hun fiscale voordeel te maximaliseren. De populariteit van deze hypotheekvorm, waar alleen rente op wordt betaald en geen aflossingsplan voor is opgesteld, groeit sinds halverwege de jaren negentig exponentieel.

Zo snel, dat er in Nederland voor circa 140 miljard euro, dat is veertig procent van de totale uitstaande hypotheekschuld van 350 miljard, geen aflossingsplan ligt. De populariteit groeit zo hard dat in mei de (toenmalige) voorzitter van het Koninklijk Notarieel Broederschap Dolf Plaggemars de noodklok luidde. ‘Mensen zitten met grote schulden, terwijl de huizenprijzen stagneren of zelfs dalen’, zei hij tegen de pers. Hij waarschuwde voor problemen zodra de werkloosheid zou toeslaan. En hij pleitte voor een fiscaal regime dat sneller aflossen stimuleert.

Tophypotheken

Drie van de vier hypotheken die dit jaar worden afgesloten zijn een tophypotheek – een lening die hoger is dan de vrije verkoopwaarde van het gekochte huis. Voor starters is de tophypotheek vaak pure noodzaak na de huizenprijsexplosie van de afgelopen vijftien jaar. Maar ook doorstromers benutten vaak hun leencapaciteit maximaal, daartoe aangemoedigd door hypotheekadviseurs. SNS-bankier Björn Alink constateerde vorig jaar in het economenblad ESB dat risicovolle hypotheken significant vaker via intermediairs werden afgesloten dan direct bij de bank. Tussenpersonen adviseren vaker aflossingsvrije hypotheken omdat ze daar hogere provisies op vangen. Alink signaleerde dat de banken steeds hogere bedragen uitlenen, vergeleken met de (executie)waarde van het onderpand. ‘Bij dalende huizenprijzen is dit gevaarlijk’, waarschuwde hij, niet alleen voor de huizenkoper maar ook voor de bank.

Afdelingsdirecteur monetair en economische beleid Job Swank en econoom Jan Kakes van De Nederlandsche Bank bevestigen dat de loan to value ratio – de verhouding tussen de hypotheek en de waarde van het onderpand – de laatste jaren “fors is gestegen”. Het lijkt op een cultuuromslag. “Nederlanders stonden bekend als spaarzaam en conservatief, maar nu is de gezinsschuld de hoogste in Europa.” De totale hypotheekschuld is de afgelopen dertig jaar gestegen van twintig tot bijna tachtig procent van het bruto binnenlands product (bbp). Nergens in Europa is dat percentage zo hoog. (Zie de grafieken op pagina 50). Nergens anders in Europa zijn de banken ook zo ruimhartig in het verstrekken van hypothecair krediet. Populaire (en risicovolle) hypotheekvormen zoals de beleggingshypotheek met depotconstructie of de aflossingsvrije hypotheek bestaan elders in Europa niet eens.

Enorme dynamiek

Al rond de eeuwwisseling sprak De Nederlandsche Bank (DNB) haar zorg uit over de dynamiek van de huizen- en hypotheekmarkt. De hypotheekportefeuille van de banken was in de hoogconjunctuur van de tweede helft van de jaren negentig verdubbeld, mede doordat een derde van de huizenbezitters een deel van de overwaarde verzilverde. Eén op de zeven verzilverde zelfs de hele overwaarde. De banken gingen daar in mee omdat de huizenprijzen toch stevig in de lift zaten en uiteraard omdat het zeer lucratief was.

Er schuilen gevaren in de hypothekencarrousel. Willige banken die de acceptatienormen oprekken, stellen huizenkopers in staat hoger te bieden, hetgeen de huizenprijzen verder opjaagt. Wat tenslotte de banken nóg williger maakt.

Job Swank gelooft echter niet dat zo’n vliegwielmechanisme alleen door de aflossingsvrije hypotheek kan ontstaan. “De meeste banken zijn in dit opzicht nog vrij conservatief. Bij het berekenen van de maximale hypotheek gaan ze doorgaans uit van een annuïteitenhypotheek van dertig jaar, ook als ze een aflossingsvrije hypotheek verstrekken.”

“Het fiscale regime is inderdaad steeds meer geëxploiteerd”, erkent Swank. “Negentig procent kiest tegenwoordig voor de maximale renteaftrek. Dit heeft ongetwijfeld effect op de huizenprijzen gehad, maar aan die impuls komt vanzelf een eind als iedereen een spaar-, beleggings- of aflossingsvrije hypotheek neemt.” Swank betwijfelt of de aflossingsvrije
hypotheek de belangrijkste factor is die de huizenprijzen opdrijft. De grootste impuls kwam volgens hem doordat banken sinds begin jaren negentig het inkomen van tweeverdieners volledig meetelden bij de berekening van de kredietlimiet. Daardoor alleen al schoot de leencapaciteit 50 tot 90 procent omhoog.

Risico’s

Wat gebeurt er als de huizenprijzen fors dalen? Swank ziet hier geen duidelijke aanwijzingen voor. Maar zelfs in dat scenario voorziet hij geen problemen voor de banken: “De huizenprijzen moeten sterk dalen voordat de waarde van de onderpanden onder de hypotheekportefeuille zakt.”

De macrocijfers van de totale hypotheekschuld en de huizenwaarde geven inderdaad niet veel aanleiding tot ongerustheid. Maar die cijfers verhullen veel. In haar Kwartaalbericht van september dit jaar stelt DNB dat de kwetsbaarheid van mensen die de afgelopen vijf jaar een tophypotheek afsloten, behoorlijk toegenomen is. Vooral voor rentebewegingen en dalende huizenprijzen.

Meer dan de helft van de huizenbezitters die onlangs een tophypotheek afsloten, betaalt dertig procent of méér van het huishoudinkomen aan de hypotheek. Vijftien procent van de uitstaande hypotheken kent een variabele rente (maar liefst twee maal zo veel als drie jaar geleden) terwijl voor een kwart van alle hypotheken vóór eind 2004 de rente wordt aangepast. De laatste tijd is de rente snel aan het stijgen, waardoor huizenbezitters met hogere lasten geconfronteerd kunnen worden, zeker als zij gedurende de looptijd van de lening niets aflossen.

De grootste risico’s schuilen volgens de banken in de werkloosheidsstatistieken, zeker bij tweeverdieners. Als één inkomen wegvalt, ontstaat vaak onmiddellijk een probleem. Toch probeert Swank het alarm van de notarissen te relativeren. “Het aanbod op de huizenmarkt is ontegenzeglijk flink gestegen. Veel huizen staan lang te koop, maar zonder dat er over de hele linie erg grote prijsconcessies worden gedaan. Dat is een teken dat er betrekkelijk weinig mensen gedwongen zijn te verkopen.” Het aantal executoriale verkopen stijgt wel, maar op de totale markt blijft dat een marginaal verschijnsel. Directeur Joop Lobstein van het Bureau Krediet Registratie in Tiel heeft ook geen alarmerende statistieken. “Het aantal betalingsachterstanden neemt procentueel niet toe ten opzichte van het aantal kredieten.” Volgens Lobstein is dat percentage (vijf procent probleemkredieten) zeer stabiel en conjunctuurongevoelig. Of is het de stilte voor de storm?

Toezicht

Dit neemt niet weg dat DNB het toezicht op de enthousiaste hypotheekverstrekkers de afgelopen drie jaar heeft aangescherpt. Niet al te drastisch. Aandacht kregen de administratieve organisatie en de interne controle van het hypotheekbedrijf van de banken. Bovendien moeten banken sinds kort hun hypotheekportefeuille onderwerpen aan een stresstest, waarin de effecten van negatieve scenario’s voor de huizenmarkt en de hypotheekrente worden doorgerekend. Maar deze stresstest mogen de banken binnen bepaalde randvoorwaarden zelf ontwerpen.

Sinds kort moeten de banken DNB ook regulier overzichten verstrekken van de loan-to-value-ratio van hun hypothecaire kredieten. Maar een uitsplitsing van hun kredieten naar hypotheekvorm hoeven de banken nog altijd niet te verstrekken, zo bevestigt Aerdt Houben, hoofd Sectie financiële stabiliteit van DNB. Volgens Houben is op praktische gronden besloten om deze informatie in te winnen via enquêtes in plaats van rapportages. “De hypotheekvormen zijn enorm divers, en het wordt nog diverser.” Dat klopt, en ze worden steeds riskanter ook.

Drie jaar geleden zinspeelde DNB in het onderzoeksrapport De kredietverlening door Nederlandse banken onder de loep op het aan banden leggen van de tophypotheken. Dat kan DNB bijvoorbeeld doen door een maximum te verbinden aan de loan-to-value-ratio voor nieuwe hypotheken. Daar is het niet van gekomen. Houben: “Daar moet je voorzichtig mee zijn. Je moet het level playing field in de markt niet verstoren. Daar concurreren Nederlandse met buitenlandse banken en banken met verzekeraars, die onder toezicht van de Pensioen & Verzekeringskamer (PVK) staan. Een wettelijke regeling zou dan uitkomst bieden, maar de politiek wilde daar niet aan.”

Dan resteert de traditionele solvabiliteitstoets als natuurlijke rem op de hypotheekverstrekking. Voor leningen tot 75 procent van de executiewaarde moeten banken vier procent van de lening aan eigen vermogen apart zetten. Voor hogere leningen is het vermogensbeslag acht procent.

De solvabiliteitstoets begon kennelijk te knellen, want de afgelopen vijf jaar hebben banken bij DNB gepleit om de executie-waarden van hun onderpanden te mogen indexeren. Dan kunnen ze met hetzelfde eigen vermogen verhoudingsgewijs meer tophypotheken verstrekken. De toezichthouder voelde aanvankelijk weinig voor het indexeren van de eerder getaxeerde executiewaarden, omdat dit ‘zeker in tijden van een overspannen huizenmarkt’ een ‘zelfstandige opwaartse impuls op de huizenprijzen’ kan opleveren, zo waarschuwde het eerder genoemde DNB-rapport in 2000.

Maar de banken hebben de informele toezegging al binnen. Aerdt Houben: “Onder bepaalde voorwaarden mogen ze waarschijnlijk eind dit jaar gaan indexeren.” Daarmee laat de toezichthouder een sterk afremmechanisme van de hypotheekmarkt los.

bron: FEM Business

Share Button
Tagged with: , , ,
78 comments on “Banken willen alle remmen losgooien
 1. Juan Belmonte says:

  @ artikel

  Want hypotheken moeten tegenwoordig immers ‘fiscaal optimaal’ zijn. Ofwel: zoveel mogelijk lenen en aflossen zo lang mogelijk uitstellen.

  Inderdaad iedereen wilde graag huizen gesubsidieerd leasen.

  Want het was goed voor iedereen 🙂
  (denk daar eens over na)

 2. Juan Belmonte says:

  Off-topic (Spanje)

  La red de agencias inmobiliarias se reduce un 82% desde 2007

  82% van de makelaarskantoren in Spanje zijn verdwenen.
  Waren er in 2007 nog 4.264 kantoren, in 2011 nog 732 over. 13.000 banen zijn verdwenen in die periode.

  http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/18/suvivienda/1326902411.html

  Dit soort nieuws is natuurlijk zo onbelangrijk dat het de NL pers niet hoeft te halen (como siempre) 🙂

 3. maria says:

  De invloed van “The Banksters” blijkt toch wel zeer groot te zijn, uitgaande van bovenstaand artikel, geschreven in 2003, waarin de DNB en Wellink reeds alarm signalen afgaven maar, naar nu blijkt, niet hard genoeg hebben geschreeuwd naar hun “collega bankiers”, of gewoon te netjes waren, want opgevoed in een tijd dat bankiers nog heren waren en niet alleen op geld bewuste wolven.

  In 2003 heb ik tegen mijn collega makelaar al aangegeven dat een nog hogere stijging van de huizenprijzen onmogelijk zou zijn. Verbazingwekkend dat dit samenvalt met bovenstaand artikel, nooit over nagedacht, toen…

  Tot 2008 hebben “the Banksters” nog van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de geldhoeveelheid te verruimen en hun bonussen te verhogen.

  En toen viel het spel stil maar,….. op de achtergrond komt Boele Staal met zijn fraai gerestaureerde gebit voorzien van dure kronen in een glimlach naar voren om het nieuwe evangelie te verkondigen, maar…… wel met boeterente!

  Laten we ons nu nog een keer (vergeef het me!) naaien??

  We hebben, zelf, ons inkomen verhoogd in de afgelopen 25 jaar. Het fiscale regime (de overheid) en de wolven (de banken) hebben daarvan dankbaar misbruik gemaakt.

  Maar, er is geen weg terug voor onze kinderen in de opvang omdat we moeten werken, er is geen weg terug voor onze ouders die we hulp zouden moeten bieden omdat we moeten werken, er is geen weg terug voor onze pubers die we moeten begeleiden, omdat we moeten werken er is………

  geen geld meer voor kinderopvang en ouderenzorg.

  En Boele Staal lacht zijn dure tanden bloot, vast bezig met een nieuw plan, welk hij door de strot van “onze volksvertegenwoordigers” duwt.

  Enig doel: winst voor de banken.

  Juan Belmonte:

  Het is niet weg met de TWEEDE KAMER maar weg met “TE LANG ZITTENDE AMBTENAREN DIE TE ZEER VERWEVEN ZIJN MET THE BANKSTERS!!!!”

  En wanneer gaan de Nederlanders nu protesteren???

 4. maria says:

  We gaan nog een keer op herhaling, waarom opnieuw uitvinden wat je toen ook al vond, en lees in plaats van Piet Moerland, Boele Staal:

  Maria Zegt:
  24 August 2011 om 1:16 am Maria(Quote) (Reply)
  Geachte heer Moerland, beste Piet,

  Je voorstel inzake het schrappen van de aflossingsvrije hypotheek kan ik helemaal ondersteunen.

  Maar, door niet af te lossen is er toch bij de banken het meeste rendement terecht gekomen, of niet dan?

  Nu we in een neergaande spiraal terecht zijn gekomen, buiten de schuld van de meeste hypotheekgevers, wordt er enstig aan de bel getrokken.

  Vooral door de Rabobank, die als grootste hypotheeknemer, ook het meeste op het spel heeft staan.

  Ik ben geschrokken van de hoeveelheid geld die jullie van de FED geleend hebben.

  Ik schrik nog iedere dag, en dat al een aantal jaren, van de risico”s die er genomen zijn en nog iedere dag worden genomen.

  En dat, beste Piet, ten koste van hard werkende en goed-gelovige mensen, die hun lot hebben gelegd in de handen van de Rabobank en andere banken.

  Schulden moeten afgelost worden Piet, helemaal mee eens.

  Wij hebben, mensen in privé, banken, bedrijven en overheid al een te groot voorschot genomen op de toekomst, waarmee we onze kinderen en kleinkinderen opzadelen.

  Maar Piet, hebben jullie nu, als “banksters” zo anders gedaan als jullie hypotheeknemers?

  Wat je niet hebt, kun je niet uitgeven, maar jullie hebben het wel gedaan!

  De vraag is, beste Piet, of wij, iedereen, jullie risico moeten dragen en ik dacht het niet!

  Toen het jullie uitstekend ging, met absurd luxe kantoren links en rechts, heb ik van jullie niets vernomen.

  Dan heet het: privatisering, alleen als het slecht gaat, gaan we socialiseren.
  Werkelijk, het kan niet waar zijn!!

  Piet, eens met je voorstel inzake aflossingsvrije hypotheken.
  Eens met het stoppen van huursubsidie en hypotheek rente aftrek, met een bepaalde periode.

  Maar voor jou geldt, net als voor je mede “banksters” en iedereen die te grote risico’s heeft willen lopen voor een groot rendement:

  Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten!

  Dan maar, net zoals zovelen, de buikriem aantrekken.

  Wij willen als land toch niet eindigen als onderstaand:

  “If Dutchmen ever allow banks to control the issue of their currency, first by inflation and then by deflation, the banks will deprive the people of all property until their children will wake up homeless.”
  bron: Thomas Jefferson

  Vriendelijke groet,

  Maria

 5. Adamus says:

  OT
  “iedere woning fie niet gebouwd wordt kost 2 manjaten”
  Prognose bouwers: dit jaar van van 50 naar 40 duizend woningen opleveren.
  “vooruitzichten zijn niet slecht, er is immers geen leegstand”

 6. ll says:

  Tja, het duurt nog wel even voordat men in Olland in de gaten heeft, dat deze crisis toch wel een andere is, dan in het recente verleden………..

  Stagnerende oekoenomische groei 1 tot 2% per jaar alleen door een een huizenmarkt die stil is gevallen…..

  Dat is per jaar zo’n 12 miljard aan minder groei, maar dat is toch wel grappig, precies het bedrag wat er nu wordt uitgegeven aan de HRA……..

  Dus uiteindelijk moet de HRA met terugwerkende krachten weer worden ingeleverd ??? 😉

 7. renren says:

  @ 4 maria
  Toen het jullie uitstekend ging, met absurd luxe kantoren links en rechts, heb ik van jullie niets vernomen.

  Het gaat ze nog steeds goed blijkbaar. Er is een gloednieuw rabo kantoor gebouwd bij Roermond. Met marmer enzo…

 8. ll says:

  Ondertussen in Ierland.

  De rente voor starters daalt met 1%, maar je moet wel een smak cash geld meenemen. 🙂

  Ligt het risico wat lager ?, terwijl de huizenprijzen al zijn gezakt met 65%, wat is het risico dan nog, vraag ik me af …….., dalen tot 80% ?

  http://www.independent.ie/business/personal-finance/permanent-tsb-to-cut-home-loan-rate-for-new-buyers-2993729.html

 9. Mr. B says:

  renren: @ 4 mariaToen het jullie uitstekend ging, met absurd luxe kantoren links en rechts, heb ik van jullie niets vernomen. Het gaat ze nog steeds goed blijkbaar. Er is een gloednieuw rabo kantoor gebouwd bij Roermond. Met marmer enzo…

  Vergeet ook de verrekijker in Utrecht niet. Dat ding fikt als een fakkel 🙂

 10. Paul99 says:

  Juan Belmonte:
  Off-topic (Spanje)

  La red de agencias inmobiliarias se reduce un 82% desde 2007

  82% van de makelaarskantoren in Spanje zijn verdwenen.
  Waren er in 2007 nog 4.264 kantoren, in 2011 nog 732 over. 13.000 banen zijn verdwenen in die periode.

  elmundo.es/elmundo…enda/1326902411.html

  Dit soort nieuws is natuurlijk zo onbelangrijk dat het de NL pers niet hoeft te halen (como siempre)

  Spanje ? Nederland is anders !

  Hier worden makelaars in loondienst ontslagen, wat een wonder, en beginnen voor zichzelf als ZZP-er. Het aantal kantoren groeit in een krimpende markt.

  Makelaaars onder elkaar over de cijfers, wordt je niet vrolijk van, tenminste als makelaar natuurlijk:

  http://vastgoedpro.blogspot.com/2012/01/cijfers.html

 11. nhz says:

  maria: De invloed van “The Banksters” blijkt toch wel zeer groot te zijn,

  dat is zo, maar het lijkt me ook volstrekt duidelijk wie de echte schuldigen zijn: dat zijn de politici die deze jacht op fiscaal voordeel mogelijk gemaakt én volop aangemoedigd hebben. Van links tot rechts wel te verstaan.

  ll: Stagnerende oekoenomische groei 1 tot 2% per jaar alleen door een een huizenmarkt die stil is gevallen…..

  de economische groei stagneert al lang, het leek alleen door de bubble economie van financiële dienstverlening en huizenbouw alsof er nog flink geproduceerd werd in de polder. When the tide goes out, you can see who has been swimming naked …

  Paul99: vastgoedpro.blogsp…2012/01/cijfers.html

  Als zelfs de makelaar al zegt dat alles wat nu gekocht wordt eind dit jaar 5% minder waard is, dan weet je één ding zeker. Wachten, niet kopen! Wordt vanzelf goedkoper. En als ze 5% zeggen, zal het wel 10% zijn. Dus alle reden om vooral niet te kopen, eigenlijk op advies van de makelaar.
  een vlaag van inzicht bij Edje, die doorgaans alleen maar onzin uit de pen krijgt.
  Grappig wat er bij de reacties staat over de taxatie modellen, die blijkbaar nergens op slaan. Ortax wordt dacht ik gebruikt voor de WOZ bepalingen?

 12. Adamus says:

  “ECB plant namelijk een nieuwe LTRO-operatie waarbij de voorwaarden voor onderpand fors verlaagd worden.

  Dit keer zouden banken gewone leningen als onderpand kunnen aanbieden bij de ECB in ruil voor goedkoop cash geld.

  Dat verandert de zaak natuurlijk.

  Bij de vorige LTRO-operatie in december was de toegang tot cash voor banken beperkt omdat er relatief strenge eisen waren voor de onderpanden die gebruikt konden worden.

  Deze keer kunnen banken eigenlijk eender wat aanbieden in ruil voor cash. Een aantrekkelijk voorstel, zondermeer.

  Als dit passeert, spreek je waarschijnlijk over de grootste liquiditeitsinjectie in de geschiedenis van de vrije markten.

  Credit Suisse spreekt over een injectie van … hou je vast … 10.000 miljard euro!

  De huidige balans van de ECB bedraagt “amper” 2.700 euro. ”

  Alles wordt verpand incl. jezelf! Banken nemen alvast een voorschotje, ze gaan er van uit dat het feest -voor hun- doorgaat. Zullen wel banken worden met 1 personeelslid om de knopjes te bedienen en een deurwaarderskantoor voor het fysieke werk.

 13. Paul99 says:

  nhz: Als zelfs de makelaar al zegt dat alles wat nu gekocht wordt eind dit jaar 5% minder waard is, dan weet je één ding zeker. Wachten, niet kopen!

  Zoals we (bijna) allemaal weten hier, makelaars kun je niet vertrouwen, dus het zal vanaf dit jaar wel weer fors OMHOOG gaan. 🙂

 14. Paul99 says:

  ironie OFF

 15. Paul99 says:

  Hier nog een bericht van iemand die er echtr verstand van heeft, is hoogleraar tenslotte:

  TUDelft: Instorting woningprijzen lijkt op crash jaren ’80
  Volgens hoogleraar wonen Peter Boelhouwer (TU Delft) vertoont het huidige kredietbeleid van de overheid vertoont zoveel overeenkomsten met de jaren tachtig, dat gevreesd moet worden voor instorting van de huizenmarkt net als destijds. In enkele jaren daalde toen de prijzen met z’on 30%.

  Boelhouwer reageerde op de nieuwste cijfers van de makelaars die stellen dat er vorig jaar 7 procent minder huizen zijn verkocht en dat de huizenprijzen dalen. Hij signaleert vooral dat de overheid en de autoriteit financiële markten zich bezig houden met ‘het rantsoeneren van kredieten’. Daardoor worden beperkingen opgelegd aan hypotheken. En dat is ontmoedigend voor huizenkopers.

  ‘De overheid zou zich moeten richten op de starters, dat is de bottleneck voor het huidige probleem,’ betoogde de hoogleraar. ‘Zij kunnen geen huizen kopen. Dat zou de regering kunnen versoepelen bijvoorbeeld door de overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen.

  De huidige situatie op de woningmarkt noemt Boelhouwer zorgelijk, ‘maar het kan nog erger’. Hij voorziet dat de daling van de huizenprijzen dit jaar doorzet. Volgens Boelhouwer zijn veel vraagprijzen van woningen nog te hoog. ‘Verkopers baseren zich op WOZ-waarden van gemeenten. Die waarden lopen achter de werkelijkheid aan van de huidige dalende woningmarkt’.

  Bron: TUDelft

  Ik weet het niet hoor, ben maar een eenvoudige boerenl.l, heb er niet voor doorgeleerd, heb wel een beetje boerenverstand, maar als ik dit weer lees “Dat zou de regering kunnen versoepelen bijvoorbeeld door de overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen.” dan heeft deze hoogleraar ook nog niet eens alleen maar een begin van een fundamentele oplossing. Steeds weer proberen om het voor starters OP DIT PRIJSNIVEAU een heel klein stukje aantrekkelijker te maken.

  Meneer de hoogleraar, “gewone” mensen zijn niet dom en gaan echt niet kopen op dit moment als ze over 1 jaar afgezien van de kosten al VIJF procent (optimistische schatting NVM) verlies gaan incasseren, die hele woningmarkt was alleen maar booming omdat je na een jaar al in de winst stond.

  Ga terug naar de schoolbanken, wie moet jou eigenlijk les gaan geven ? Beter nog, ga eens een paar maanden op de markt staan, kun je een hoop leren.

 16. Rien says:

  Al gezien dat de pensioenen verlaagd gaan worden?
  Hoe veel huis kun je betalen met een AOW?

  Pensioen premies gaan omhoog? Wat doet dat met de starters?

  30% lager zou nog wel eens een optimistische schatting kunnen zijn.

 17. Lex says:

  Wat ik nu eens vond. Een bericht uit een land waar de huizenprijzen nog niet zo opgeblazen zijn als hier in Nederland; Belgie. Maar zelfs daar gaat de hypothecaire aftrak eraan, en wel in 2014. Dus vanwege tekorten en internationale druk zal er hier in Nederland op korte termijn ook het een en ander moeten veranderen.

  Bericht:

  Vlaanderen werkt aan alternatief voor verdwijnen hypothecaire aftrek in 2014.

  Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) verzekert dat Vlaanderen met een alternatief zal komen voor de hypothecaire aftrek die in 2014 verdwijnt. De regeringsleider mikt daarvoor op ‘een belastingkrediet, een -vermindering of iets anders’, klonk het donderdagochtend op de VRT-radio. De grote onduidelijkheid en de gebrekkige communicatie vindt hij ‘ongelukkig’.

  Woensdag raakte bekend dat het verdwijnen van de hypothecaire aftrek in kader van de staatshervorming niet enkel geldt voor nieuwe woonkredieten, maar ook voor de huidige leningen. Iets wat voor heel wat onzekerheid zorgt in de sector en bij de eigenaars van een woning.

  ‘Ik snap heel goed dat ze zo snel mogelijk zekerheid willen. De Vlaamse regering zal er alles aan doen om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen’, reageerde Peeters. ‘We zullen op Vlaams niveau klaar staan om met een Vlaams instrument te komen via een belastingkrediet, een vermindering of iets anders.’ Voor meer details is het echter wachten op de finale teksten van de staatshervorming.

  Peeters zal er in elk geval alles aan doen opdat voldoende financiële middelen zullen overkomen van het federale niveau. ‘We zullen duidelijke taal spreken met de federale regering om ervoor te zorgen dat het de correcte bedragen overmaakt’, klonk het fors. Al heeft de CD&V’er voorlopig geen aanwijzingen dat dit niet het geval zou zijn. In totaal is sprake van zo’n 1,4 miljard euro, waarvan ‘een goeie 900 miljoen voor Vlaanderen’.

  Bron: De Standaard

 18. dalen says:

  @ 18
  “waar de huizenprijzen nog niet zo opgeblazen zijn als hier in Nederland”

  Misschien nog erger dan in Nederland. Rondom Brussel gingen ze jaarlijks soms met 100% omhoog.

 19. Andries Janszen says:

  Ik vraag me wel eens af of er nog huis[eigenaren] geweest zijn die zich NIET gek hebben laten maken door deze malaise ?
  als ik naar mijn eigen kijk ,dan ben ik als achterlijk versleten op verjaardagen enzo., dat ik er geen extra hypotheek bij nam , achteraf voel ik me best op mijn gemak, dat ik,en mijn vrouw op eigen intuïtie te werk zijn gegaan, en alleen maar zijn gaan aflossen, inmiddels is de hypotheek bijna afgelost. ik moet zeggen,dat ons dat best wel een opgelucht gevoel geeft………wie geeft mij nog een aanmoediging of re-actie….zelf denk ik dat wij goed gehandeld hebben door af te lossen… zijn er nog meer. ???

 20. Frans says:

  @ 20 Andries: ik zou zo zeggen wie het laatst lacht, lacht het best: je weet natuurlijk zelf wel dat je het goede heb gedaan! Het vergt moed en (letterlijk!)eigenwijsheid om tegen de stroom in te gaan. Het volgen van je gevoel en intuitie heeft naar mijn mening zich big time uit betaald!

 21. philipulus says:

  Spaanse hulp bij schulden

  Global Voices | 16 januari 2012 – 11:26

  Guerilla-acties voor huiseigenaren met hypotheekproblemen.

  Spanjaarden die hun huis kwijtraken omdat ze de hypotheek niet meer kunnen opbrengen, worden geholpen door een organisatie die zichzelf “Platform voor mensen die worden getroffen door hypotheken( Plataforma de Afectados por la Hipoteca) noemt. Al sinds 2009 organiseert PAH guerilla-hulpacties om huisuitzettingen te voorkomen. In Spanje kunnen duizenden mensen hun hypotheek niet meer opbrengen omdat ze werkloos zijn geworden.

  PAH vindt dat de banken te veel macht hebben en het recht op wonen schenden. De organisatie biedt slachtoffers van de crisis hulp en geeft ze een stem. In sommige gevallen wordt een huisuitzetting fysiek voorkomen. PAH claimt in totaal 109 uitzettingen te hebben voorkomen. Inmiddels zijn er in Spanje verschillende lokale organisaties actief die proberen te voorkomen dat mensen met schulden op straat gezet worden.

  http://www.youtube.com/watch?v=FwrPYc1Uzwg&feature=player_embedded

 22. Techneut says:

  @20 Andries

  Niets zo verstandig als je hypotheek zo snel mogelijk aflossen. Ik heb zelf in 2000 een huis gekocht en binnen een jaar hoop ik het volledig te hebben afgelost.

  En het geeft een fijn gevoel om in een bijna volledig afgelost huis te wonen; en dat voor iemand die de 40 nog niet gepasseerd is.

 23. dr.t says:

  Mijn intuitie zegt dat het allemaal nog best wel een s mee kan vallen.
  Kijk naar de VS, de economie trekt weer, mede door kapitaalinjecties.
  Zouden ze in Europa ook eens wat minder krampachtig over moeten doen:
  laat the ECB stellen dat ze ten alle tijden een lender zijn of last resort. Combineer dat met contitutionele eisen tav de begrotingsdiscipline van ieder EU lidstaat.
  Dan is het probleem al grotendeels opgelost.

  Merkel is zometeen nog de enige die haar standpunt nog begrijpt.

  De burgers daarentegen willen sowieso altijd vooruit, meer verdienen, beter wonen en zijn ingenieus (voor wat betreft het hoger opgeleide deel). Het lager opgeleide deel stemt opde SP in de hoop een ‘eerlijke’ inkomensverdeling.

  Huizenmarkt, laat de prijzen maar tot de bodem zakken en dan weer verder.

 24. Steven says:

  Aan Andries Janszen

  Tja.. Als je niets aflost betaal je na 30 jaar toch de hele prijs aan rente (ook met HRA) en de schuld blijft gewoon staan. Het enige wat er natuurlijk kan gebeuren is hyperinflatie, maar ook dan zal het huis niet veel duurder worden omdat onderhoud e.d veel duurder wordt en omdat men dan bijelkaar gaat hokken om te blijven leven. Eigenlijk is het vreemd dat dure niet aflossende huizenkopers mikken op hoge inflatie, want dan zal dus ook de rente stijgen. Niet afbetalen is gokken. afbetalen is hebben.

 25. Steven says:

  niet aflossende dure huizen kopers.. (bedoel ik)

 26. Juan Belmonte says:

  beurse beurs,

  Tekenen van stagnatie waren al eerder zichtbaar. In 2005 was het percentage kantorenleegstand in Amsterdam bijvoorbeeld hoger dan nu, maar dat leidde niet tot een rem op nieuwe ontwikkelingen, noch tot een maatschappelijke debat.

  Kortom: we hebben het niet kunnen zien aankomen =
  STIERENKAK !

 27. Juan Belmonte says:

  ll: De rente voor starters daalt met 1%, maar je moet wel een smak cash geld meenemen.

  Tsja,

  Óók in Holland denkt men dat de starter de boel vlot moet trekken. Maar op het idee om prijsverlagingen niet langer met nieuwe Kunstgrepen tegen te werken (gunstiger voor de starters) komt men maar niet. (getuige de recente maatregelen)

  HAHAHAHAHAAAaaaaaa
  De maakbaarheid van de samenleving 🙂

 28. Juan Belmonte says:

  dr.t: Mijn intuitie zegt dat het allemaal nog best wel een s mee kan vallen.

  Juan cijfermatige onderbouwingen daarentegen wijzen in een andere richting.

 29. tufkaj says:

  Paul99: ‘De overheid zou zich moeten richten op de starters, dat is de bottleneck voor het huidige probleem,’ betoogde de hoogleraar. ‘Zij kunnen geen huizen kopen. Dat zou de regering kunnen versoepelen bijvoorbeeld door de overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen.

  Of door de studiefinanciering af te schaffen zoals vandaag bekend werd. Oh nee, dat gaat starters juist weerhouden van het kopen van een huis. Dom dom dom….

 30. Juan Belmonte says:

  Paul99: Volgens hoogleraar wonen Peter Boelhouwer (TU Delft) vertoont het huidige kredietbeleid van de overheid vertoont zoveel overeenkomsten met de jaren tachtig, dat gevreesd moet worden voor instorting van de huizenmarkt net als destijds. In enkele jaren daalde toen de prijzen met z’on 30%.

  De beste Hooggeleerde heer snapt er werkelijk weinig van.

  De overheid:
  – hield de rentes kunstmatig laag
  – gaf en geeft subsidie (HRA) op schulden
  – staat lease (aflossingvrij) nog steeds toe
  – riep de ene na de andere Kunstgreep (NHG tot 11 maal JanMo, bankierende waterschappen, bankierende douaniers, bankierende iedere ambtenaar) in het leven om maar de starter maar kunstmatig goedkoop met nieuwe schulden op te laden.

  Resultaat: een zeepbel.
  Gek hè ? 🙂

  Kortom: Hogehuizenprijsminnend NL.

  Die -30% is wel een goed punt.

 31. nhz says:

  Paul99: Zoals we (bijna) allemaal weten hier, makelaars kun je niet vertrouwen, dus het zal vanaf dit jaar wel weer fors OMHOOG gaan. 🙂

  zou zomaar kunnen, met een LTRO van 10.000 miljard euro. Daarvan moet minstens een paar honderd miljard in de polder aan de strijkstof blijven hangen, dus kan niet missen dat de huizenprijzen dan fors stijgen. In theorie dan 🙂
  Al is de geldpers van de ECB nog zo snel, de hyperinflatie achterhaalt ze wel 😎

  Paul99: Ga terug naar de schoolbanken, wie moet jou eigenlijk les gaan geven ? Beter nog, ga eens een paar maanden op de markt staan, kun je een hoop leren.

  Boelhouwer man heeft zoveel onzin uitgekraamd over de woningmarkt in de afgelopen jaren, dat ik niet snap dat er nog iemand naar hem luistert. Misschien net als de makelaars een contra-indicatie dat hij het nu zwart inziet.

  Rien: Hoe veel huis kun je betalen met een AOW?

  hoeveel mensen met AOW gaan hun eerste huis kopen??

  Frans: @ 20 Andries: ik zou zo zeggen wie het laatst lacht, lacht het best: je weet natuurlijk zelf wel dat je het goede heb gedaan

  dat valt nog te gezien. Andries heeft moreel de juiste beslissing genomen, maar hij verkeert in in een beperkt gezelfschap met zijn keus. Wie denk je dat de politiek meer serieus neemt, een paar miljoen scheefleners of enkele tienduizenden mensen die braaf de hypotheek afgelost hebben (Den Haag: mooi! die hebben draagkracht, tijd voor een extra belastingheffing om de scheefleners te steunen!!).

  dr.t: Kijk naar de VS, de economie trekt weer, mede door kapitaalinjecties.

  ja, dat heet inflatie; behalve bij de onbenulligen dan, die noemen dat ‘groei’.

  dr.t: Dan is het probleem al grotendeels opgelost.

  het probleem van dr.t bedoel je?

  dr.t: De burgers daarentegen willen sowieso altijd vooruit, meer verdienen, beter wonen en zijn ingenieus (voor wat betreft het hoger opgeleide deel).

  alsof dat van belang is …

 32. Juan Belmonte says:

  Paul99: Ik weet het niet hoor, ben maar een eenvoudige boerenl.l

  Hadden maar meer Hoogleraren boerenverstand.

  U kunt in de Polder op Komplete Wahnsin promoveren:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/31-01-2011/gedwongen-huizenveiling-ook-via-internet/#comment-63192

 33. nhz says:

  tufkaj: Of door de studiefinanciering af te schaffen zoals vandaag bekend werd. Oh nee, dat gaat starters juist weerhouden van het kopen van een huis. Dom dom dom….

  dat valt te betwijfelen; als de nieuwe opzet zorgt dat de studiekosten lager worden en mensen alleen nog geld lenen voor zaken die studie-gerelateerd zijn, dan heeft de gemiddelde student aan het eind van de studie veel minder schuld dan nu, en dus een stapje verder voor de aanbetaling op het eerste huis.

  Juan Belmonte: Die -30% is wel een goed punt.

  volgens alles wat ik gelezen heb was het toen -40/45% binnen 1.5 jaar; dat na een stijging van ongeveer 100% in 5 jaar tijd. Mateloos optimistisch om te veronderstellen dat we er deze keer dan met een vergelijkbare daling vanaf zouden zijn; de stijging duurde bijna 20 jaar, en was véle malen groter (procentueel) dan eind jaren ’70.

 34. Juan Belmonte says:

  Leuke zinspeling:

  Kent u die Hoogleraar Vastgoed-FINANCIERING
  die de Schuldvraag vergeten was ?

  Grootte: 650 Miljard euro … 🙂

 35. dr.t says:

  NHZ
  Al is de geldpers van de ECB nog zo snel, de hyperinflatie achterhaalt ze wel

  Gebruikelijke retoriek a la Merkel.
  Deflatie dreigt vooral, dus de geldpers aanzetten is wel degelijk een optie. Zie de VS daar staan de economische wijzers weer op groei.

 36. Juan Belmonte says:

  @ artikel

  Banken willen alle remmen losgooien

  Nogmaals héél Hogehuizenprijsminnend NL heeft de remmen los gegooid:
  – banken
  – de Overheid (Met diverse Kunstgrepen)
  – verzekeraars (woekerpolissen)
  – tussenpersonen (woekeradviezen)
  – makelaars (gewoon grote leugenaars)
  – het publiek (wilde maar huizen gesubsidieerd leasen)

  Het resultaat:
  – 650 Milajrd euro Hypotheekschuld, grootste in EU
  – 250.000 huizen te koop op Funda
  – Omzet huizenmarkt in NL gehalveerd tov 2007
  – In 2006 1 miljoen huizenlease contracten: 1 miljoen aflossingsvrije hypotheken. IN 2012 ???
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/30-12-2011/raad-van-state-donners-maatregelen-tegen-scheefwonen-onevenwichtig-en-eenzijdig/#comment-94621
  – gemiddelde vraagprijs op Funda 330.000 euro ruim 10 maal JanMo
  – NHG opgepompt tot 11 maal JanMo (bizar dat de Overheid in een “markt” garant moet staan voor het bovenmodale product)
  – “slechts” 3000 hypothecaire executies

  … olé 🙂

 37. Steven says:

  aan Juan Belmonte

  en gewoon de nationale hypotheek GARANTIE verhogen naar 350.000 toen het voor de politiek allang duidelijk was dat de huizenprijzen zouden dalen.. hoezo verstrengeling politiek en banken…

 38. Juan Belmonte says:

  Steven: hoezo verstrengeling politiek en banken…

  Ja, de kredietstatus van NL en het financieringsgat van 300 Miljard (off-balanced via securitisatie) zullen een rol in de afweging gespeeld hebben.

  De belangen van de HuidigeHuizen-(en-Schuld)-Bezitters zijn kennelijk zo groot ingeschat dat in het landsbelang dergelijke garanties zijn afgegeven.

 39. Juan Belmonte says:

  dr.t: Zie de VS daar staan de economische wijzers weer op groei.

  Complimenten voor de vorm !

  Daarentegen:

  Groei
  bij de huidige geldgroei
  is (per saldo)
  geen (reële) groei
  maar opgepotte toekomstige inflatie

 40. Juan Belmonte says:

  De illusie van groei
  is kennelijk belangrijker
  dan de realiteit van krimp

 41. Juan Belmonte says:

  Krimp: hoezo krimp ?

  Babyboomers gaan met pensioen, 1 miljoen tussen 2011-2015.
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/05-11-2010/nhg-in-2011/#comment-55069

 42. Steven says:

  Juan Belmonte: De belangen van de HuidigeHuizen-(en-Schuld)-Bezitters zijn kennelijk zo groot ingeschat dat in het landsbelang dergelijke garanties zijn afgegeven.

  In het belang van de banken dus. want het volk betaalt er voor. (in ieder geval ik als huurder)

 43. nhz says:

  dr.t: Deflatie dreigt vooral, dus de geldpers aanzetten is wel degelijk een optie.

  deflatie dreigt helemaal niet, want de geldpers wordt ALTIJD preventief aangezet. Allemaal bullsh**.

  dr.t: Zie de VS daar staan de economische wijzers weer op groei.

  vraag maar eens aan de gemiddelde Amerikaan hoe groen; de levensstandaard gaat jaar op jaar langzaam achteruit, behalve dan in de statistieken.

  Steven: hoezo verstrengeling politiek en banken…

  maar het wat natuurlijk ook in het belang van de politiek: een groot deel van de kiezers krijgt hierdoor een gratis putoptie op hun huis, en wie er voor opdraait is voor de meesten nog niet duidelijk.
  Winst voor de banken, en winst voor de politieke schurken bij de stembus (tenzij de Ponzi voor de verkiezingen zichzelf volledig opblaast, maar ik moet het nog zien).

  Juan Belmonte: De belangen van de HuidigeHuizen-(en-Schuld)-Bezitters zijn kennelijk zo groot ingeschat dat in het landsbelang dergelijke garanties zijn afgegeven.

  zoals al gezegd, het gaat hier wel om pakweg 5 miljoen kiezers, dus het belang is duidelijk.

  Juan Belmonte: De illusie van groei
  is kennelijk belangrijker
  dan de realiteit van krimp

  welkom in The Matrix.

 44. Juan Belmonte says:

  Steven: In het belang van de banken dus. want het volk betaalt er voor.

  Ook, maar niet primair.
  Primair = Huidigehuizenbeziter = stemmer.

  Zo werkt de politiek nu eenmaal, da’s een krachtenveld van belangen. Belangen willen niet altijd de visie van een ander erkennen.

  Zoiets ?

 45. Juan Belmonte says:

  Steven: het gaat hier wel om pakweg 5 miljoen kiezers, dus het belang is duidelijk.

  Exact, nhz, Juan en u dachten tegelijkertijd ietssoortgelijks 🙂

  Juan Belmonte,

 46. Juan Belmonte says:

  Paul99: Makelaaars onder elkaar over de cijfers, wordt je niet vrolijk van, tenminste als makelaar natuurlijk:

  vastgoedpro.blogsp…2012/01/cijfers.html

  Hahaha, de heer Drs Ed van de Bijl die zelf nog een explosie van nieuwbouwprijzen verwachtte laat ook weer eens wat van zich horen.

  Geeft alleen aan dat collega-makelaars de spins van NVM ook voor geen centimeter vertrouwen.

  Da’s ook niet zo gek, immers, iedereen hield iedereen voor de gak in de vastgoedwereld:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/13-08-2011/de-nederlandse-vastgoed-zeepbel-dreigt-uit-elkaar-te-spatten/#comment-84988

  NVM: Goed Gevoel 🙂

 47. king says:

  De banken zien ook wel in dat het voor de economie het beste is als de huizenprijzen in hoog tempo zakken. Des te eerder bereiken ze koopwaardige waarden. Als dat gebeurt en de prijzen stijgen weer met een inflatie tempo, dan zullen de kopers weer komen en kan alles in een stroomversnelling komen. Na de pijnlijke dip worden weer dan weer nieuwe keukens aangeschaft, badkamertjes betegeld, potten verf aangeschaft en tuinmeubilair verkocht. Nog een nieuwe luxaflex en een bankstelletje.
  Kost een paar centen maar dan heb je ook wat.

 48. Juan Belmonte says:

  king: De banken zien ook wel in dat het voor de economie het beste is als de huizenprijzen in hoog tempo zakken. Des te eerder bereiken ze koopwaardige waarden.

  Dat is een prima punt, met banken die zelf aangeven dat HRA er maar beter aan kan gaan. Al zou een iets minder sterke formulering als
  banken zien in dat realistische huizenprijzen niet eeuwig uitstelbaar zijn wellicht de lading nog iets beter dekken.

 49. Juan Belmonte says:

  Maar het is wel weer mooi geweest

  buenas noches
  Juan

 50. eric406 says:

  OFF-Topic

  Net op de financiële telegraaf de Peiling: “Het is terecht dat pensioenfondsen moeten korten” ingevuld.
  Eigenlijk zie je ook hier weer de financiële onbenulligheid van de massa.

  Ja, korten voor pensioenfondsen is onvermijdelijk : 9%
  Ja, anders betalen de jongeren later de rekening : 16%
  Nee, de huidige lage marktrente (rekenrente) is exceptioneel en korten is dus niet nodig : 53%
  Nee, pensioenfondsen zijn niet de schuldigen van de eurocrisis : 22%

  Steek je kop maar in het zand, dan lost een ander het wel op. Die vlieger zal niet meer opgaan.

 51. Steven says:

  nhz: maar het wat natuurlijk ook in het belang van de politiek: een groot deel van de kiezers krijgt hierdoor een gratis putoptie op hun huis, en wie er voor opdraait is voor de meesten nog niet duidelijk.

  NHG:
  Het is meer dan een put optie. Opties lopen af in tijd. Dit is gewoon een constructie die niet eens bestaat met aandelen en dus een verzonnen “iets” waar wij de gevolgen van moeten betalen straks.

  Stel je eens voor dat je aandelen RD kan kopen en voor een eenmalige betaling van 0,5 procent de boel vast kan klikken voor de rest van je leven…

  maar goed. ben ook maar off. moet om 5 uur op.

 52. nhz says:

  king: De banken zien ook wel in dat het voor de economie het beste is als de huizenprijzen in hoog tempo zakken. Des te eerder bereiken ze koopwaardige waarden. Als dat gebeurt en de prijzen stijgen weer met een inflatie tempo, dan zullen de kopers weer komen en kan alles in een stroomversnelling komen.

  behalve dan dat ondertussen al die banken (plus vermoedelijk ook nog de BV Nederland) failliet gaan; dus daar gaan ze weinig aan hebben.

  eric406: Steek je kop maar in het zand, dan lost een ander het wel op. Die vlieger zal niet meer opgaan.

  precies, en daarom gaat deze ellende nog héél lang duren. Henk en Ingrid hebben de klok horen luiden, maar nog geen flauw idee waar de klepel hangt. Voorlopig klampen ze zich vast aan hun ‘verworven rechten’.

  Steven: Stel je eens voor dat je aandelen RD kan kopen en voor een eenmalige betaling van 0,5 procent de boel vast kan klikken voor de rest van je leven…

  als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook 🙂

 53. Apeldoorn says:

  nhz
  welkom in The Matrix.

  Geweldige film! The Matrix had net zo goed “The monetary system” kunnen heten, da’s ook een vorm van slavernij: http://www.youtube.com/watch?v=te6qG4yn-Ps
  (speciaal voor Juan met Spaanse subs)

 54. Adamus says:

  king:
  De banken zien ook wel in dat het voor de economie het beste is als de huizenprijzen in hoog tempo zakken. Des te eerder bereiken ze koopwaardige waarden. Als dat gebeurt en de prijzen stijgen weer met een inflatie tempo, dan zullen de kopers weer komen en kan alles in een stroomversnelling komen. Na de pijnlijke dip worden weer dan weer nieuwe keukens aangeschaft, badkamertjes betegeld, potten verf aangeschaft en tuinmeubilair verkocht. Nog een nieuwe luxaflex en een bankstelletje.
  Kost een paar centen maar dan heb je ook wat.

  In dat geval heeft niemand meer redelijk betaald werk en lenen is er niet meer bij.

 55. magnum says:

  Lex:
  Wat ik nu eens vond. Een bericht uit een land waar de huizenprijzen nog niet zo opgeblazen zijn als hier in Nederland; Belgie.

  Ben bang dat niet alle feiten hierover bekend zijn bij het grote publiek. Bubble is in the making of eigenlijk zo ongeveer klaar.

  Banken crisis en heel ander spaargedrag geven perverse prikkels tot vlucht in OG in de Bels.

  Hoe:
  – Heel veel meer prive spaargeld dan in NL aan pensioenfondsen of lijfrenten is overgemaakt. Prive is er dus veel meer vrij besteedbaar vermogen dan in NL. Geld op zoek naar rendement.
  – Banken zijn een risico en betalen 1 komma nog wat aan rente dus liever OG want dat is ‘zeker’
  – Ouders kopen b.v. de grond of lenen enorme sommen onderhands aan hun kids om toch maar in te kunnen stappen. Want morgen duurder. Nu of nooit politiek. Daarom heeft iedereen meer ‘eigen’ geld.
  – Heel ander schenkings en erfrecht systeem. OG op naam van de kids en alles wat er aan nieuw spul ingaat betaald door de ouders of gaat fiscaal onder de radar. Ook bij de middenklasse die in NL veel mider free cash heeft maar wel een pensioen heeft/of beter had.
  – Ouderen die leven van zegels knippen kopen massaal buy to let om toch maar inkomensten te genereren. Bank geeft niks + risico (Dexia c.s) maar OG is ‘zeker’
  – Heel veel geld in het buitenland is geregulariseerd + opheffen bankgeheim. Dat geld moet binnen het land wel ergens naar toe > OG waar nog geen roerende voorheffing op zit

  Dus de L/V is door het dak net als elders.

  Demografisch is Vlaanderen een paar jaar ‘ouder’ dan NL en Wallonie nog iets ouder. Als de ‘jeugd’ die al steeds later, + 35 begint heel normaal te worden, en nog wel kan kopen opgedroogd en de muziek stopt moet je eens opletten wat er gaat gebeuren.

 56. Frans says:

  Off topic maar belangrijk.
  Nethanyahu op bezoek in Nederland, onder andere voor advies hoe het vredes proces op gang te trekken.
  HOE DOM moet je zijn om dat te geloven??
  Terwijl de mossad bezig is in Iran her en der atoomgeleerde op te blazen en er druk wordt aangestuurd op oorlog met Iran, zou Israel bezig zijn om het vredesproces weer op gang te brengen??
  Trouwens: in tijden niet gezien die Nehtanyahu: zou er misschien een verband zijn tussen de activiteiten in Iran en zijn bezoek? Natuurlijk! ff checken en afregelen wat de positie van Nederland is bij een oorlog met Iran.

 57. Frans says:

  @ Wilson: bedankt! Ik kende deze site niet: feitelijk lees ik tot nu toe alleen Engelstalig, dit is een welkome aanvulling! Interessant artikel overigens,vult weer een hoop details in!
  Ik hoop dat ook anderen deze linkt volgen.

 58. dalen says:

  @ 57

  Eens, al meer gezegd dat daar veel meer geld zit. Veel bouwgrond zonder bouwplicht is ook in prive bezit en veel recreatiegrond tot weekendzone verklaard met bouwvergunning met zgn woonstatus. Er wordt trouwens volop gebouwd en verbouwd.

  Onderhands schenken is altijd geweest omdat notaris minimaal 6% vraagt. Vraag me alleen af hoe ze met grijs geld onroerendgoed kopen.

  Uiteraard klapt daar ook de bubble. Op dit moment lijkt het eerder nog te stijgen maar de oorzaken zijn zoals magnum beschrijft.

 59. ll says:

  De slimbo’s in Ierland, huis verkopen op de top van de markt, en vervolgens met 65% korting cash een nieuwe woning kopen 🙂

  http://www.independent.ie/business/personal-finance/latest-news/onethird-of-all-house-purchases-are-carried-out-in-cash-2991841.html

 60. Bruno says:

  OT: Interessante factsheet van WEW over het LTV profiel van NHG deelnemers:

  http://www.nhg.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/20120118_-_Factsheet_-_nr_1_-_2012-DEF.pdf

 61. king says:

  Eindhoven geeft het goede voorbeeld.
  http://www.funda.nl/koop/eindhoven/appartement-47741149-bomanshof-9/kenmerken/
  20% er af voor de open dag!!

  Kijk, zo gaat het lekker vlot en zijn we eind 2013 een beetje uit de sores.

 62. ll says:

  @ Bruna, WEW……loan to value, welke value, die in het verleden, het heden, of de toekomst ?

  Als een huis onverkoopbaar is de value 0……. 🙂

 63. Marketwatch says:

  En de NHG heeft weer eens een onderzoekje gedaan met ‘verrassende’ resultaten….

  “Onderzoek NHG naar effect minder lenen:
  DNB-voorstel funest voor jonge starters”

  http://www.nhg.nl/organisatie/nieuws/nieuws-detailpagina/persbericht-onderzoek-nhg-naar-effect-minder-lenenbrdnb-voorstel-funest-voor-jonge-starters.html

  Ik zou juist willen concluderen dat die voorgestelde plannen van Knot een zegen zijn voor de starter want de markt(prijzen) zullen zich automatisch aanpassen aan dit gezondere leenklimaat!

 64. dalen says:

  @ 62

  “Burgemeester en wethouders stelden vorig jaar dat de gemeente vooral gedupeerd was door de crisis; dat zou de reden zijn dat winstgevende projecten niet tot ontwikkeling kwamen.”

  Een tekort van 200 miljoen euro. 200 miljoen euro. 200 miljoen euro

  Achter slot en grendel die gasten en alles wat ze bezitten verbeurd verklaren.

  Niks royale vertrekpremie, waar het natuurlijk op uit draait.

  Waar blijft Rutte nu en waar blijven de kamervragen?

  Het volk kan in de rij staan bij de voedselbank en een verhoging verwachten van de honderden soorten van gemeentelijke heffingen.

  Pek en veren de straat op met die lui.

 65. nhz says:

  Marketwatch: “Onderzoek NHG naar effect minder lenen:
  DNB-voorstel funest voor jonge starters”

  net als VEH lijkt me duidelijk dat NHG/WeW er belang bij heeft om zolang mogelijk mooi weer te spelen t.a.v. de vooruitzichten op de huizenmarkt, en zo de Ponzi nog wat langer aan de gang te houden. Vers bloed is nodig in het belang van bestaande Ponzi spelers, en starters moeten geslachtofferd worden.

  In het persbericht staat duidelijk dat een LTV waarde van meer dan 90% de kans op een gedwongen verkoop vertienvoudigd. Desondanks wil onze Kareltje zulke leningen van meer dan 90% (of liever nog meer dan 100% – met nog 10x hoger kans op bedwongen verkoop?) blijven pushen. Ze willen dus willens en wetens zeer hoge risico’s nemen in een dalende markt, dit alles ‘in het belang van de starters’ – voor wie in sprookjes gelooft. Al denk ik dat het grootste risico niet bij de starters terechtkomt, maar bij de belastingbetalers die straks mogen opdraaien voor de kosten van de mooie kletspraatjes van Karel en zijn makkers.

 66. dalen says:

  @ 59 Wilson

  Die site zonnewind.be/midde…r-zwakzinnigen.shtml
  die je linkte, word je ook niet vrolijk van met al die complottheorieën.

  Heb zo eens een paar artikelen gelezen en denk dat er wel een kern van waarheid inzit maar dat het behoorlijk doorgeslagen is.

  Deze is net zoiets http://xandernieuws.punt.nl/ mocht je dat graag lezen.

  Anyway, ik ben er misschien te nuchter voor.

 67. magnum says:

  dalen,

  http://www.afinas.be/page.asp?langue=NL&DocID=98189

  Kijk dat zijn nog eens tarieven.

  Back in the day ging er letterlijk een zak cash over tafel in het bijzijn van de directeur van de bank als getuige. Dat hoeft niet meer.

  Dus met OG gaat het idem dito.
  – Gezamenlijke schoonouders kiepen op deze manier ieder pak hem beet 15-25k voor de aanbetaling van een stuk grond. Hypot voor de rest
  – Vaak pakken ze rekening van de plakker (=stucadoor in NL) of tegelboer voor de helft op.
  – En niet te vergeten de waarde creactie door met wat neven en een paar ooms hele delen van het huis zelf te bouwen. Muren, electra water of water aanleggen of buitenmuren optrekken of het complete dak leggen
  Bouwen een huis ook maar 85% af tot er weer centjes zijn. Als je maar droog en warm zit. Finale afwerking kan jaren duren.
  3-4 jaar binnen geen afwerking van de muren = heel normaal.
  5-7 jaar in de slaapkamers tegen de allu isolatiefolie aankijken = heel normaal.
  3-5jaar de tuin een bende = heel normaal

  Sparen ze zo 30-40k+ mee uit. Dus voor een huis met een eindprijs van € € 250 ziet het plaatje na afloop er zo uit.

  45 Schenking
  30 Waarde zelf geleverde arbeid
  ___
  75 ‘Eigen geld”
  250 Waarde huis
  ___
  175 Hypotheek = 70%

  Let ook even op onderdeel B. De NL notaris variant.

  Wij hebben de naam van zuinig te zijn maar in de Bels hebben ze het uitgevonden met hun spaarkaarten voor alles en nog wat.

 68. Frans says:

  nhz: ach, dat is allemaal al geregeld; AIVD wordt zo ongeveer gerund vanuit Israel, en in crisistijd is Rosenthal de onderkoning van Nederland, kat in het bakkie. NL is na de VS de trouwste ‘bondgenoot’ (zeg maar gerust ‘vazal’).

  Ik denk dat je gelijk hebt! Ik kan me nog steeds erg kwaad maken over de moord die Rosenthal heeft gepleegd op de Iraans-Nederlandse vrouw die in Iran gevangen zat: hij had de mogelijkheid om haar te redden, maar heeft dit verprutst door bij de komst van een Iraanse afgevaardigde naar Nederland eerst aan de US te vragen of het goed was dat het vliegtuig bijtankte in Nederland. @)#+)@&(#B +@

 69. magnum says:

  Wat ik er maar mee wil zeggen.

  NL wetgever moet veel creatiever worden en ruimhartiger op het vlak van het leveren van start kapitaal uit b.v. het vermogen van familieleden of vrienden.

  i.p.v een Tante Agaath lening bedenk een Tante Betty lening / schenking voor bedragen tot 11-20k.

  Als je van 3-4 familieleden ieder 7.500 kunt ‘krijgen’ als achtergestelde lening voor 10 -15 jaar en dat geld voor verstrekker in Box 3 is vrijgesteld. Krijgt oom of tante een aardige rente van 3.5-4.5% belastingvrij.

  Zwengel je met iedere partij die dat doet 1-op-1 de (bouw)economie weer mee aan. BTW/LB etc is een veelvoud van de kosten.

 70. wilson says:

  @dalen

  “Deze is net zoiets http://xandernieuws.punt.nl/ mocht je dat graag lezen”

  Informatieve site, hoewel ik de reacties van sommige forumleden wat flauwtjes vind.

  @Frans

  Religies, politiek en media zijn machtige tools voor degenen die ze controleren en zelf buiten het zicht blijven, maar dat wil nog niet zeggen dat zij de enige schuldigen zijn. Het overgrote deel bestaat uit consumerende, apathische en onwetende mensen die buiten hun koopwoning, mobiele telefoons, auto’s, favoriete tv soaps, voetbal etc, geen enkel andere constructieve bijdrage hebben om de wereld te verbeteren.

 71. Lint says:

  Het Lint op de Utrechtseweg is zo´n plek waar je dat duidelijk
  kunt ervaren. De Utrechtseweg is een slingerende weg met
  veel groen, maar op korte afstand ligt het NS-station Terweijde van
  waaruit je binnen een paar minuten in de gezellige binnenstad van
  Utrecht bent. De combinatie van een stille rustieke omgeving met
  de nabijheid van allerhande voorzieningen maken Het Lint tot een
  geweldige plek om te wonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*