Waarom de Nederlandse huizenzeepbel geen zeepbel mag heten

Door: Ewald Engelen

Ewald-Engelen-close-3jun13-1-669x297We schrijven 20 januari 2000. In een brief aan de Tweede Kamer constateert DNB dat Nederland aankoerst op een huizenzeepbel van de buitencategorie. Met grote gevolgen voor de schuldpositie van huishoudens, de balansen van banken en de financiële stabiliteit van Nederland.

De cijfers liegen er niet om. Tussen 1994 en 1998 was de maximale leenruimte voor een tweeverdienersechtpaar met 86 procent gestegen, van 242.688 gulden in 1994 naar 451.332 gulden in 1998. Daarvan kon volgens DNB slechts een vijfde worden verklaard uit reële salarisstijgingen.

Ook al was er volgens DNB geen reden te vrezen voor een grote kladderedatsj, toch adviseerde de toezichthouder om het maximale leenplafond in de toekomst op 100 procent van de waarde van het onderpand te stellen. Uiteraard in overleg met de sector. Dit was immers het tijdperk-Wellink.

Hoe reageerde de verantwoordelijke minister, vvd-er Gerrit Zalm? Ik citeer: ‘Het rapport onderbouwt de tot dusver gevolgde beleidslijn, waarbij de transparantie van de markt voor hypothecaire kredietverlening voorop staat en het beleid meer in het bijzonder is gericht op het bevorderen van een goede en objectieve verschaffing van informatie bij het verstrekken van hypothecaire leningen.’ Oftewel geen zorgen: transparantie en marktwerking volstaan om de boel gezond te houden.

Om te vervolgen dat ‘het van belang is dat huizenkopers voldoende financieringsmogelijkheden houden’ en dat het dus geen pas geeft om een leningenplafond van 100 procent in te stellen en dat ‘het niet aan de overheid is om de keuze van de consument en de geldverstrekker te bepalen’, maar aan de markt. En dus gebeurde er niets.

Acht jaar later, zes maanden voor het bankroet van Lehman Brothers, zette het IMF in zijn halfjaarlijkse World Economic Outlook Nederland in het rijtje van landen met de grootste ‘onverklaarbare’ overwaardering van huizen: ‘De landen die de grootste onverklaarbare huizenprijsstijgingen hebben doorgemaakt, zijn Ierland, Nederland en het VK – na tien jaar waren de huizenprijzen in deze landen 30 procent hoger dan volgens de “fundamentals” zou horen.’

In de dagen erna brak een stortvloed van kritiek los op de berekeningen van het IMF, met achter de schermen diplomatieke pressie op hoog niveau. 10 april, Wouter Bos in Het Financieele Dagblad: ‘IMF te negatief over Nederland’. Diezelfde dag in het NRC Handelsblad, Ger Hukker van de Nederlandse Vereniging van Makelaars: ‘IMF maakt grote fouten in de analyse’. 11 april, Rabo-econoom De Jong-Tennekes in het Nederlandsch Dagblad: ‘Het IMF slaat de plank volledig mis met zijn waarschuwing dat de kredietcrisis een bedreiging vormt voor de Nederlandse huizenmarkt’. Hukker opnieuw, nu in de Volkskrant: ‘Het is kwalijk dat het IMF zulk slecht onderzoek de wereld in slingert’, en: ‘Niks zeepbel, niks 30 procent te duur. Met de huizenmarkt in Nederland is niks mis.’

12 april, Volkskrant-columnist Frank Kalshoven: ‘Het IMF begrijpt de Nederlandse huizenmarkt niet’. 13 april, De Telegraaf: ‘Wellink witheet op IMF: van rapport over huizenmarkt klopt niets’. 15 april, Freek Hoek, PR-man van de Rabobank in Het Financieele Dagblad: ‘Het IMF schaadt Nederlandse banken’, ‘Het IMF zit ernaast. Maar beleggers schrikken hiervan’, aldus Hoek. ‘Dit kan zeker effect hebben op de renteopslag die we betalen. Of beleggers zeggen dat ze helemaal geen papier meer van Nederlandse banken kopen’.

19 april, het CPB in de Volkskrant: ‘geen lucht in prijs van huizen’, en: ‘De huizenprijzen zitten ongeveer op het niveau dat je zou mogen verwachten’. 21 april, het IMF trekt de waarschuwing schielijk in: ‘De exacte cijfers moeten met een korreltje zout genomen worden’, aldus een woordvoerder. In 2014 waren de huizenprijzen met 25 procent gedaald en zat het IMF er dus verrassend dichtbij.

Zes jaar na de crisis likt Nederland nog altijd de wonden van zijn geïmplodeerde huizenzeepbel. Van de 4,6 miljoen huishoudens met een hypothecaire schuld hikken er pakweg 1,5 miljoen tegen forse onderwaarde aan. Dat is een derde van alle huishoudens, meer dan de kwart die in de VS op het dieptepunt van de crisis onder water stond.

En waren het in de VS overwegend de laaggeschoolden aan de onderkant van de arbeidsmarkt die hun onroerend goed vermogen zagen verdampen, in Nederland zijn het vooral de 45-minners die onder water staan. Volgens DNB kijkt 60 procent van de leeftijdcohorten tussen de 25 en 45 jaar aan tegen onderwaarde, is tussen de 45 en 50 jaar het percentage met onderwaarde en overwaarde min of meer gelijk, terwijl iedereen boven de 50 forse tot zeer forse (meer dan een ton) overwaarde heeft.

Huizenzeepbellen zijn verschrikkelijk: ze hebben nieuwkomers op de huizenmarkt gedwongen zich tot hun oren in de schulden te steken, net op het moment dat ook de zorg voor kinderen en ouders op het gezinsbudget drukt. Ze hebben in Nederland tot scherp stijgende woonlasten geleid (na Griekenland en Denemarken met 30 procent van het besteedbaar inkomen de hoogste van Europa), ze hebben de omvang van de hypothekenportefeuille op de bancaire balansen verder opgestuwd, ze hebben kwetsbare huishoudens opgezadeld met een van de hoogste private schuldenlasten ter wereld en ze hebben huishoudens, banken en de Nederlandse economie op onverantwoorde wijze blootgesteld aan plotselinge disrupties in het interbancaire leenverkeer. Zo bleek na het bankroet van Lehman Brothers op 15 september 2008.

Van de vier Nederlandse grootbanken moesten er twee worden genationaliseerd, had er een forse kapitaalinjecties en staatsgaranties nodig en moest een handvol kleinere banken en verzekeringsmaatschappijen ofwel bij de overheid aankloppen ofwel bij grotere collega’s toevlucht zoeken. De directe schade voor de Nederlandse belastingbetaler bedroeg volgens de Rekenkamer 129 miljard euro, waarmee Nederland tot de zwaarst getroffen landen behoort. Om over de indirecte schade in de vorm van gemiste groei – in 2015 is de Nederlandse economie per hoofd van de bevolking nog altijd 5 procentpunt kleiner dan in 2008 – baanverlies, faillissementen, gestegen zelfmoorden en dalend kindertal maar te zwijgen.

En dus zou je verwachten dat de politieke elite alles op alles zet om huizenzeepbellen in de toekomst te voorkomen. Onder het motto: eens maar nooit weer. Inderdaad zijn de leenvoorwaarden verscherpt: er is een aflossingverplichting geïntroduceerd, de aftrekbaarheid is gelimiteerd en er is een lager leenplafond overeen gekomen. Maar de invoeringstermijn is lang en de maatregelen zijn onvoldoende om Nederland in de pas te laten lopen met meer restrictieve buitenlanden. Terwijl de Zweedse centrale bank een leenplafond van 50 procent overweegt, kan je in Nederland nog altijd een huis kopen zonder eigen geld.

Het komt door de schaamteloze lobby van een bancaire sector die niets heeft geleerd, niets is vergeten en die de Nederlandse economie zes jaar na de grootste crisis sinds de jaren dertig nog altijd in een wurggreep houdt. Neem het document dat de NVB op 26 mei 2014 het licht deed zien, getiteld ‘The Dutch housing market’. Het is de klunzige poging van de Nederlandse bankenlobbyist om het beeld dat in het buitenland bestaat van de Nederlandse huizenmarkt, namelijk dat Nederland zucht onder een huizenzeepbel van Ierse proporties en wereldkampioen hypotheekschulden is, bij te stellen.

In het document bestaat de NVB het niet alleen te ontkennen dat er iets mis is met de huizenmarkt, maar ook te beweren dat de oorzaak van de problemen niet bij de banken maar bij fiscus en huurders ligt: ‘In Nederland hebben fiscale aftrekposten een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van zowel de huizenmarkt als de hypotheekmarkt. De omvangrijke en strikt gereguleerde huurmarkt is ook een factor geweest.’

Of neem het aanstaande eerherstel van de verpakte hypotheek, een langgekoesterde wens van Nederlandse bankiers. Voor de crisis waren Nederlandse banken voor hun financiering zwaar afhankelijk geworden van deze markt. Pakweg een derde van alle Nederlandse hypotheken is als obligatie weggezet bij buitenlandse banken en pensioenfondsen.

Geen wonder dus dat de NVB in haar bijdragen aan de Bazelse consultatierondes voor nieuwe buffereisen (Bazel 3) er op bleef hameren dat de internationale toezichthouder bij haar regelgeving rekening moest houden met het ‘uitzonderlijk goede track record’ van Nederlandse securitisaties tijdens de crisis. En daarmee bedoelde de NVB de lage faillisementen: Nederlandse securitisaties zijn ‘prime’, niet ‘sub-prime’. En daarmee verzweeg de NVB gemakshalve de rol die securitisatie had gespeeld bij het opblazen van de Nederlandse huizenzeepbel.

Of zoals Rob Koning, directeur van de Dutch Securitisation Association – een inittiatief van het inmiddels verscheden Holland Financial Centre, opgericht in september 2013 om de reputatie van de verpakte hypotheek op te vijzelen – in een uitzending van Argos op 21 juni 2014 toegaf: ‘Wat wij hopen, is dat de economie weer gaat aantrekken, mensen weer huizen gaan kopen, dat de hypotheekschuld weer voorzichtig gaat toenemen. En dat moet gefinancierd worden en dat kan niet met een teruglopende securitisatiemarkt.’

Om eraan toe te voegen dat de huizenprijsdaling van de afgelopen zes jaar een afwijking was en terugkeer naar het prijsniveau (en schuldenpeil) van 2008 het streven moet zijn. Om dat mogelijk te maken heeft Koning de ECB, Bazel en DNB onophoudelijk bestookt: ‘Overal hebben we duidelijk gemaakt dat we hebben geleerd van de fouten van het verleden. We hebben in Nederland en andere Europese landen een securitisatieproduct dat degelijk in elkaar zit, dat veilig is, waarover heel duidelijke informatie wordt verstrekt. En passen jullie je regels hier nou eindelijk eens op aan.’ Terug naar 2008 – duidelijker kan het niet worden gezegd.

Het heeft alles te maken met de lucratieve geldmachine die het hypotheekbedrijf voor banken is. Ga maar na: volgens berekeningen van het Amsterdamse Centrum voor Recht en Economie bedraagt de bruto rentemarge op hypothecaire kredieten een slordige 3 procent. Op een hypotheekportefeuille van 650 miljard euro betekent dat een netto inkomstenstroom van bijna 20 miljard euro per jaar. Afgezet tegen operationele baten van 15 miljard euro, 7,3 miljard euro en 13 miljard euro in 2013 voor respectievelijk ING, ABN Amro en Rabobank betekent dit dat bijna 60 procent van de bancaire inkomsten afkomstig is van het hypotheekbedrijf. En zo goed als risicovrij: sinds 1993 valt een groeiend deel van de verstrekte hypotheken (driekwart in 2012) onder de Nationale Hypotheek Garantie en is het wanbetalingsrisico dus voor de staat. En als het echt mis gaat – zo heeft de crisis geleerd – zijn het de belastingbetalers die er voor opdraaien, niet de bankiers.

Voeg er nog wat advies- en bemiddelingskosten, kosten voor bankgaranties, bereidstellingsprovisie, rente en kosten eventuele overbruggingskredieten, bouwrentes en boeterentes, om maar te zwijgen van de commissies die securitisaties de bank opleveren aan toe en het is evident waarom banken niets liever deden (en doen) dan hypotheken slijten; waarom hypotheken de grootste post op de balansen van de Nederlandse grootbanken zijn: 209 miljard euro op een bancaire balans van 670 miljard euro bij Rabobank, 290 miljard euro (Nederlandse en buitenlandse hypotheken) op een balans van 880 miljard euro bij ING en 150 miljard euro op een balans van 372 miljard euro bij ABN Amro; waarom bankiers en (bank)economen ook na de crisis bij hoog en bij laag ontkennen dat Nederland een huizenzeepbel heeft gekend omdat de ‘fundamentals’ in orde zouden zijn en Nederland gevrijwaard is gebleven van Spaanse spookvilla’s en Ierse spookdorpen.

En waarom de hypotheekrenteaftrek nog altijd als voornaamste boosdoener wordt gezien en niet de soepele leenvoorwaarden van banken, terwijl deze fiscale faciliteit al sinds 1893 bestaat en ook andere landen die kennen, waardoor levensgroot vragen opdoemen als waarom hier en waarom nu?

bron: ewaldengelen.blogspot.nl

Share Button
Tagged with:
577 comments on “Waarom de Nederlandse huizenzeepbel geen zeepbel mag heten
 1. Latida says:

  Lijkt me zinvol om de gezamenlijke winsten even bij elkaar op te tellen welke deze banken met elkaar door de jaren heen hebben gemaakt.

  Bovendien heeft ABN AMro zelfs na de beursgang nog een rekentingetje van 15 miljard open staan, ik neem aan dat die alsnog voldaan wordt… toch?

 2. johan says:

  In het voorjaar 2000 werd op een interne bijeenkomst van het CBS al gewaarschuwd dat de woningmarkt een bom onder onze economie is.

 3. JPA Realiteitscoach says:

  De Nederlandse huizenmarkt-bom is vergelijkbaar met de huidige Griekenland-problematiek, al beseffen naar mijn inziens maar weinige mensen dat dit de harde realiteit is. Ook het zogenaamde onderpand van onze woningen is heel betrekkelijk. Het is al lange tijd niet meer de vraag dat de bom barst, maar wanneer… Het is een trieste gewaarwording voor ons en ons nageslacht en daar wordt ik niet vrolijk van en dan te bedenken dat eigenlijk al onze (geleende) bezittingen (economie) zo’n 10 jaar vooruit gefinancierd zijn, naar wat we werkelijk konden dragen qua maandelijkse verplichtingen.

 4. Latida says:

  Vandaag in Groningen een rrchtszaal tegen de NAM ivm. De schade aan de woningen daar, die door de toestand onverkoopbaar geworden zijn.

  Betreft 100.000 – 180.000 huizen

  Bizar:

  Men wil de schade wel vergoeden, maar alleen NADAT het huis verkocht is omdat anders de waarde ervan niet vastgesteld zou kunnen worden.

  Dus iemand breekt iets van u maar wil de schade pas vergoeden als het niet meer van u is.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24131010/__Groningers_boos_op_directeur__.html

 5. dr.t says:

  Wat een contrast vormt dit overigens mooie betoog met de actuele nieuwsberichten.
  Het is lastig voor te stellen dat er nog een rekening betaald moet worden.
  Door de lage rente en de prijsdaling zijn de woningen weer goed betaalbaar.
  De verkoopvolume neemt toe en regelgeving stabiliseert de gemiddelde verkoopprijs.
  Het lijkt eerder op een hele goede dan dan een zorgelijke situatie.

  Ik zie echt niet waar een drasitische daling vandaan moet komen.

 6. tufkaj says:

  dr.t,

  We zijn in de malaise terecht gekomen door alleen te kijken naar de toenmalige huidige scorebordjournalistiek nieuwsberichten.

 7. luisindepels says:

  dr.t: Ik zie echt niet waar een drasitische daling vandaan moet komen.

  DNB:

  Verwacht wordt dat in 2015 de gemiddelde huizenprijs met 2,3% stijgt en dat gedurende de ramingsperiode deze prijsstijging aantrekt, tot ruim 4% in 2017.

  De huizenprijs wordt opwaarts beïnvloed door de stijging van het beschikbaar inkomen, de lage hypotheekrente, het toegenomen consumentenvertrouwen en de inhaalvraag van eerder uitgestelde aankopen.

  Daar staat tegenover dat van het aanscherpen van de kredietvoorwaarden een drukkend effect op de
  gemiddelde huizenprijs uitgaat. Het gaat daarbij om het verlagen van de maximale verhouding tussen de hypotheekomvang en de waarde van de woning (LTV-ratio), het aanpassen van de Nibud-normen en het verlagen van de NHG-grens. Ook het grote aantal huishoudens met een onderwaterhypotheek heeft een neerwaarts effect op de huizenprijsontwikkeling.

  DNB dus nog tikkie positiever dan ING. Ik denk niet dat 4%/jr gehaald gaat worden, ik blijf bij 1 a 2%/jr (nominaal).

 8. tinus says:

  Mooi stuk van Ewald Engelen.

  Banken zijn inderdaad lui. Waarom moeilijk doen (beoordelen van aanvraag voor een lening vanuit het MKB) als het makkelijk kan (controleren of de hypotheekcentjes elke maand binnenkomen)?

  Dat banken “geleerd hebben” is natuurlijk onzin. Zolang het verdienmodel van het slijten van steeds meer en steeds hogere hypotheken aantrekkelijk(er) is, gaan ze daarmee door.

  Alleen de politiek, op landelijk of EU-niveau, kan hierin verandering brengen.

  Bijvoorbeeld door het verder verlagen van de LTV.

  De panische reactie op het voorstel tot het verlagen van de LTV van de “usual suspects”, de banken en hun makelvrinden, zegt natuurlijk alles.
  Verontrustend is dat zo’n beetje het gehele politieke spectrum meehuilt.
  De tentakels van de bancaire sector reiken ver en diep, helaas…

  @dr. T,

  Leest u uw eigen post eens door, daarin komt u de drivers tegen die voor een prijsdaling kunnen zorgen.

 9. Frank77 says:

  luisindepels,

  Zoals ook in vorig topic gevraagd: betreft LTV de getaxeerde waarde of de koopsom? Volgens mij is het vooralsnog de getaxeerde waarde door een onafhankelijke taxeur. Echter betaald door de hypotheeknemer, dus onafhankelijk is hij niet.

  Als we nu eens naar 90% van de koopsom gaan, dan gaat de prijsdaling wel ff door denk ik. Zolang het LTV op basis van getaxeerde waarde is zal er veel gemanipuleerd worden vermoed ik.

 10. Latida says:

  Ruim een derde van de te koop staande huizen in Noord- en Oost-Nederland staat al langer dan drie jaar te koop.

  Men rapporteert alleen nog maar over de top van de markt, in enkele binnensteden. De rest van Nederland blijft relatief onderbelicht.

  Bron: http://www.wegwijs.nl/artikel/2015/06/huizenmarkt-steeds-meer-vraag-minder-aanbod

  “De huizenprijzen stijgen en het aantal verkopen neemt flink toe. Dat geldt echter vooral voor de grote steden in de Randstad.”

  Het aantal huizen op Funda dat te koop staat, staat echter al maandenlang stabiel op ongeveer 240,000.

  Als er zoveel huizen verkocht worden, wie legt dan even uit hoe dit kan?

  En worden trouwens verkochte corporatiewoningen aan institutionele beleggers soms ook niet meegeteld bij het aantal verkopen?

  “De beste tip om je huis wél te verkopen: kies voor een eerlijke vraagprijs, en pin je niet teveel vast op wat je huis in hoogtijdagen waard is geweest. Een potentiële koper heeft daar geen boodschap aan.”

 11. Latida says:

  “Inmiddels lijken Nederlandse banken zich er al bij te hebben neergelegd dat de huidige zeer lage risicowegingen voor hypotheken geen eeuwig leven beschoren zullen zijn.”

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/groot-aantal-hypotheken-kunnen-banken-pijn-doen

 12. Latida says:

  Nog even over het recordaantal hypotheken dat werd afgesloten in Mei: Dat waren waarschijnlijk voor een groot gedeelte mensen die vanwege de lage rente hun hypotheek hebben overgesloten nu de rente weer een beetje gaat stijgen.

  Er zijn in Mei juist minder huizen verkocht:

  “De woningverkopen in Nederland zijn vorige maand tegengevallen. Volgens Makelaarsland werden er minder huizen verkocht dan in mei vorig jaar. De naar eigen zeggen grootste makelaar van Nederland telde in de markt 14.300 verkochte woningen, tegen 15.000 een jaar geleden.
  Ook ten opzichte van de voorgaande maand was sprake van een daling. In april verwisselden nog 17.200 huizen van eigenaar.”

  http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/4048960/2015/06/02/Minder-huizen-verkocht-in-mei.dhtml

 13. Latida says:

  De Vereniging Eigen huis jubelt er echter op los over stijgingen en records, maar vertelt er niet bij dat er minder huizen werden verkocht. Een eenzijdig beeld van wat er werkelijk op de markt afspeelt.

  https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2015/605214-flinke-stijging-hypotheekaanvragen/

 14. Mr. Marty says:

  Alles en iedereen probeert de problemen op de woningmarkt collectief te verbloemen. Trap als weldenkend mens niet in de val! Accepteer de bovenmatige huizenprijzen niet langer en koop geen huis. Laat die markt lekker instorten (sorry voor de gedupeerden). Het komt alleen maar ten goede voor de volgende generaties. Wij maken onszelf gek, de maatschappij heeft afgelopen decennia te veel van ons gevraagd. We zouden met z’n alleen een stapje terug moeten doen. We lopen als kippen zonder kop rond. Gunnen in sommige gevallen elkaar het licht in de ogen niet, maar wel naar de Tango om goedkoop te tanken met een hypotheek van € 400.000,- + aan je broek hangen. Waar zijn wij mee bezig?

 15. László says:

  Frank77: Zoals ook in vorig topic gevraagd: betreft LTV de getaxeerde waarde of de koopsom? Volgens mij is het vooralsnog de getaxeerde waarde door een onafhankelijke taxeur. Echter betaald door de hypotheeknemer, dus onafhankelijk is hij niet.

  LTV tegenwoordig op basis van de koopsom.

  Frank77: Als we nu eens naar 90% van de koopsom gaan, dan gaat de prijsdaling wel ff door denk ik. Zolang het LTV op basis van getaxeerde waarde is zal er veel gemanipuleerd worden vermoed ik.

  Met “gaat de prijsdaling wel ff door” suggereer je dat de prijzen nu dalen, dat doen ze echter sinds juni 2013 niet meer (dat is al twee jaar).
  Deze niet daling gaat gepaard met het verlagen van de LTV met 1% per jaar.

  Al met al twee verkeerde veronderstellingen, de conclusie die je er aan verbindt kunnen we dus met een kilo zout nemen.

 16. László says:

  Mr. Marty,

  Was 3 jaar geleden een mooi statement geweest.

 17. László says:

  Latida: Er zijn in Mei juist minder huizen verkocht:

  Op basis van de gegevens van makelaarsland. Lees tufkaj zijn blog er even op na als het om de nauwkerigheid van die gegevens gaat.

  Deze grafiek laat heel wat anders zien.
  http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/grafieken-aanbod/?soort=verkocht&gegeven%5B%5D=bestaande-bouw&breedte=800

 18. László says:
 19. László says:

  Latida: Als er zoveel huizen verkocht worden, wie legt dan even uit hoe dit kan?

  Heb ik al meerdere keren gedaan, maar je wil het niet horen (of niet begrijpen).

 20. László says:

  Latida: Men wil de schade wel vergoeden, maar alleen NADAT het huis verkocht is omdat anders de waarde ervan niet vastgesteld zou kunnen worden.

  Als NL belastingbetaler ben ik daar wel blij mee, in één keer is dat namelijk niet te betalen. Jij betaald volgens mij geen belasting in NL en daarom kun je dan net doen of je het niet begrijpt.

 21. László says:

  johan: In het voorjaar 2000 werd op een interne bijeenkomst van het CBS al gewaarschuwd dat de woningmarkt een bom onder onze economie is.

  Dat is dan wel een beetje suf. In februari ging er al een brief van de DNB naar de tweede kamer, toen was het nog geen voorjaar.

 22. Latida says:

  László: Als NL belastingbetaler ben ik daar wel blij mee, in één keer is dat namelijk niet te betalen. Jij betaald volgens mij geen belasting in NL en daarom kun je dan net doen of je het niet begrijpt.

  Het komt mij voor dat schadevergoedingen die verstrekt worden na de verkoop van een door schade onverkoopbaar geworden huis een bizarre gang van zaken is.

  Dat jij daar anders tegenaankijkt vanwege jouw eigenbelang als belastingbetaler is geen argument dat deze gang van zaken recht aandoet.

 23. Latida says:

  László: Op basis van de gegevens van makelaarsland. Lees tufkaj zijn blog er even op na als het om de nauwkerigheid van die gegevens gaat.

  Deze grafiek laat heel wat anders zien.
  woningmarktcijfers…ouw&breedte=800

  Je verwijst naar een oplopend aantal te koop staande huizen (Woningaanbod), dus wat is je punt?

  Verkopen zijn afgenomen, aanbod is niet gelijk gebleven maar loopt zelfs weer op.

 24. László says:

  JPA Realiteitscoach: Het is al lange tijd niet meer de vraag dat de bom barst, maar wanneer

  Luister nog een keer naar Maartje M. Een crisis op de woningmarkt duurt 5 à 7 jaar en als de prijzen 12 maanden niet meer dalen (stijgen?) dan gaan de mensen weer kopen.
  https://www.youtube.com/watch?v=DQccATfT6oE&feature=youtu.be&t=11m59s
  Wel een beetje opletten hoor.

 25. Latida says:

  Latida: Je verwijst naar een oplopend aantal te koop staande huizen (Woningaanbod), dus wat is je punt?

  Verkopen zijn afgenomen, aanbod is niet gelijk gebleven maar loopt zelfs weer op.

  CORRECTIE: AAntal verkopen per jaar gaat inderdaad langzaam omhog.

  TOch blijft het totaal op Funda.nl contstant staan rond de 240,000.

  Wat is er dan aan de hand? Huizen die verkocht worden morden toch van de website afgehaald? HOe kan het dan dat dit aantal stabiel is? Dat ten eerste.

  Ten tweede mijn nog altijd onbeatwoorde vraag of verkochte corporatiewoningen aan institutionele beleggers worden meegteld bij het totaal van verkochte woningen.

  Als dat zo is, geeft ook dat een vertekend beed.

 26. László says:

  Latida,

  Zoals je zelf zegt schommelt dat aantal rond de 240k.

  Lees wat er bij de assen staat (de titel klopt niet).
  “Aantal woningen verkocht op funda in 1 jaar”

 27. László says:

  Latida,

  Ten eerste:
  Mensen die groter/duurder willen wonen en dat kunnen betalen hebben gewacht tot te prijzen niet meer dalen, het verschil tussen de verkoopprijs van hun huidige woning en hun droomhuis is nu het kleinst. Het is nu dus de tijd om je huis te koop te zetten en (als het verkocht is?) een duurder huis te kopen. De absolute stijging van het duurdere huis is groter dan bij je eigen goedkopere huis, nu hoef je dus minder biuj te leggen/lenen.

  Ten tweede:
  Het kadaster publiceert transacies áán particulieren. Op funda worden ook huizen die aan de huurder verkocht worden nog even gauw op funda gezet voor de teller.

 28. László says:

  Latida: Het komt mij voor dat schadevergoedingen die verstrekt worden na de verkoop van een door schade onverkoopbaar geworden huis een bizarre gang van zaken is.

  Dat jij daar anders tegenaankijkt vanwege jouw eigenbelang als belastingbetaler is geen argument dat deze gang van zaken recht aandoet.

  Ik zei niet dat het eerlijk was, ik zei dat ik er blij mee was. 180k maal 50k schade = 9 mld

 29. Juan Belmonte says:

  @ artikel

  Prima relaas.

  Holland is overgegaan van huizen gesubsidieerd leasen op twee inkomens met ltv >100% tegen kunstmatig lage rente en hogehuizenprijzen.
  Naar
  ……
  Gewoon lenen en weer terugbetalen
  (En dus aflossen en HRA beperkt dan wel afgeschaft met ltv <= EU norm van max 80% en bausparen ).

  Aanvulling op het betoog:

  De makelleugenaars verklaarden nog op de top van markt in 2011 dat een huis kopen een slimme Z was terwijl later prijzen en rentes omlaag gegaan zijn.
  Ook verklaarden ze dat Holland BEHOUDEND GEFINANCIERD was in 2012.

  Geen journalist over gehoord en ontbreekt in de oudejaarsconferences 🙂

 30. László says:

  Juan Belmonte: Ook verklaarden ze dat Holland BEHOUDEND GEFINANCIERD was in 2012.

  Dat is ook zo, kijk maar naar het aantal gedwongen verkopen en waanbetalers, dat valt reuze mee. Niet minder pijnlijk voor de getroffenen, maar het is nu eenmaal geen grote groep.

 31. Juan Belmonte says:

  dr.t:
  Wat een contrast vormt dit overigens mooie betoog met de actuele nieuwsberichten.
  Het is lastig voor te stellen dat er nog een rekening betaald moet worden.
  Door de lage rente en de prijsdaling zijn de woningen weer goed betaalbaar.
  De verkoopvolume neemt toe en regelgeving stabiliseert de gemiddelde verkoopprijs.
  Het lijkt eerder op een hele goede dan dan een zorgelijke situatie.

  Ik zie echt niet waar een drasitische daling vandaan moet komen.

  Nee inderdaad, de rente zal eeuwig laag blijven en dat er in de periferie in sommige SEGEMENTEN tientallen jaren aanbod staat blijft eeuwig onderbelicht.
  Hogehuizenprijsminnend nl heeft de communicatie volledig in de hand.
  Ontdekken doen we niet meer, “the end of history” was en is in zicht.

  U leest de blog selectief 🙂

 32. László says:

  Het is niet gelijk verdeeld in NL
  http://www.nu.nl/werk-en-prive/4064376/dnb-verwacht-forse-stijging-van-beschikbaar-inkomen.html
  beschikbaar inkomen neemt voor een grote groep toe.

  http://www.nu.nl/werk-en-prive/4062231/forse-inkomensdaling-drie-jaar-ruim-kwart-van-nederlanders.html
  Een heel grote groep heeft het flink voor de kiezen gehad.

 33. László says:

  Juan Belmonte: SEGEMENTEN

  Houd nu eens op met je segmenten, je bedoelt een knap gevonden selectie in een krimpregio waar wat problemen zijn.
  Regio kleiner dan provincie is “cherry picking”. Dat geldt ook voor de uitschieters naar boven, alleen Amsterdam is niet relevant.

 34. Latida says:

  László:
  Latida,

  Ten eerste:
  Mensen die groter/duurder willen wonen en dat kunnen betalen hebben gewacht tot te prijzen niet meer dalen, het verschil tussen de verkoopprijs van hun huidige woning en hun droomhuis is nu het kleinst. Het is nu dus de tijd om je huis te koop te zetten en (als het verkocht is?) een duurder huis te kopen. De absolute stijging van het duurdere huis is groter dan bij je eigen goedkopere huis, nu hoef je dus minder biuj te leggen/lenen.

  Ten tweede:
  Het kadaster publiceert transacies áán particulieren. Op funda worden ook huizen die aan de huurder verkocht worden nog even gauw op funda gezet voor de teller.

  En toch klopt er iets niet. De verhouding tussen het aantal verkochte woningen en het aantal te koop staande woningen is compleet zoek.

  Als er per jaar zeg 150,000 huizen worden verkocht, en de teller gaat maar 10,000 omlaag, dan zou dat indiceren dat er 140,000 nieuwe huizen te koop zijn bijgekomen.

  En dat zou betekenen dat er een buffer is van te koop staande huizen, en dat het werkelijke aantal menen dat het huis wil verkopen in werkelijkheid hoger is.

  Het zou kunnen dat men wacht wellicht op prijsherstel of dat men massaal als particulier corporatiewoningen aan het kopen is.

  De aantallen verkochte en te koop staande huizen correleren niet met elkaar, en daar is dus iets vreemds mee aan de hand.

  Wie kan dit uitleggen?

 35. László says:

  Juan Belmonte: Holland is overgegaan van huizen gesubsidieerd leasen op twee inkomens met ltv hoger dan 100% tegen kunstmatig lage rente

  Holland heeft geen invloed op de rente, zelfs Nederland niet.
  Inmiddels zijn de leennormen 3 jaar op rij aangescherpt, je blijft hangen in het verleden (net als Ewald E overigens).
  http://fd.nl/opinie/1105759/paniek-zaaien-over-banken-leidt-af-van-echte-risicos

 36. László says:

  Latida: En toch klopt er iets niet. De verhouding tussen het aantal verkochte woningen en het aantal te koop staande woningen is compleet zoek.

  Dat is jouw beleving, er worden huizen binnen 3 maanden verkocht en er staan huizen na 3 jaar nog steeds te koop. Dat was zo, is zo en zal wel zo blijven.

  Latida: De aantallen verkochte en te koop staande huizen correleren niet met elkaar, en daar is dus iets vreemds mee aan de hand.

  Jij snapt het niet en dus zit er een luchtje aan. Je roept dit al een jaar en aangezien tufkaj daar geen artikel over geschreven heeft, zoek je volgens mij spijkers op laag water.

 37. ripoff says:

  Hier in Utrecht aanbod portaal corporatie:
  http://www.kopenbijportaal.nl/utrecht/aanbod.

  Dit aanbod is wel te vinden op funda.

 38. tufkaj says:

  László,

  link dan naar de verschillende stukken over makelaarsland-cijfers. Marketing crap, niets meer, wellicht zelfs minder.

 39. Latida says:

  László: Dat is jouw beleving, er worden huizen binnen 3 maanden verkocht en er staan huizen na 3 jaar nog steeds te koop. Dat was zo, is zo en zal wel zo blijven.

  Jij snapt het niet en dus zit er een luchtje aan. Je roept dit al een jaar en aangezien tufkaj daar geen artikel over geschreven heeft, zoek je volgens mij spijkers op laag water.

  DAt verklaart helemaal niets.

  Er is iets vreemds mee, want zoals ik al zei correleren deze cijfers niet.

  ALs ze dat wel zouden doen was er niets vreemds mee aan de hand.

  En volgens Laslo ligt het dan aan mij. En wie is Laslo? Dat weten we niet, maar welke uit welke hoek zijn mening komt, en die hoek is bepaald niet onverdacht. TOch wordt LAslo hier et respect behandeld.

  Als er per jaar 150,000 worden verkocht terwijl er 250,000 te koop staan, en de teller staat nog steeds op 250,000 te koop staande huizen, zijn er dus 150,000 huizen te koop bijgekomen.

  Blijkbaar ben ook jij niet in staat om dit te verklaren.

  Of er is een logische verklaring voor, of er is geen logische verklaring voor. Als er geen logische verklaring voor is, is er dus iets vreemds mee. Iets dat blijkbaar niet envoudig verklaard kan worden of uitgelegd et een simpele verklaring.

  Of Tufkaj er wel of geen artikel over heeft geschreven, is in deze ook al weer irrelevant.

  Het is een waarneming die iemand doet, waar niemand een verklaring voor lijkt te hebben.

  Misschien zou iemand zoals Tufkaj hier eens naar kunnen kijken, maar die zal het wel druk hebben.

  Zelf waarnemen Lasoog, niet naar anderen kijken en dan vragen wat er gebeurt.

 40. Latida says:

  Sorry voor de spellingsfouten mensen, dit mobieltje is te klein voor mij.

 41. László says:

  Latida: Als er per jaar 150,000 worden verkocht terwijl er 250,000 te koop staan, en de teller staat nog steeds op 250,000 te koop staande huizen, zijn er dus 150,000 huizen te koop bijgekomen.

  Klopt.

  Je luistert weer niet naar mijn uitleg, het is nu de tijd om groter te gaan wonen en dus om je huis te verkopen.

 42. Latida says:

  Laat ik het nog duidelijker stellen.

  In mei werden een kleine 15000 woningen verkocht.

  Vorige maand stond de teller op 239,000 te kop staande woningen.

  Deze maand staat de teller nog steeds op 239,000 te koop staande woningen.

  Zijn er dan 15,000 woningen van de site af gegaan en 15,000 nieuwe weer bijgeplaatst?

  En hoe komt het dat dit al zeer lange tijd aan de hand is? Meer dan een jaar in ieder geval.

  Het aantal te koop staande woningen op Funda is stelselmatig stabiel, behalve eind 2014 toen er ineens een sprong gemaakt werd van ongeveer 250,000 naar 240,000

  Kortom, nogmaals, de cijfers van te koop staande woningen en woningen verkocht, correleren niet met elkaar.

  Het aantal te koop staande woningen blijft onveranderd hoog staan, ondanks de vele tienduizenden woningen die verkocht zouden zijn.

  Hier is dus iets vreemds mee aan de hand.

  Wie kan dit verklaren?

 43. László says:

  Latida: En volgens Laslo ligt het dan aan mij. En wie is Laslo? Dat weten we niet, maar welke uit welke hoek zijn mening komt, en die hoek is bepaald niet onverdacht.

  software ontwikkelaar, voorheen hyptheken nu “identity & access management”.

 44. Latida says:

  László: Klopt.

  Je luistert weer niet naar mijn uitleg, het is nu de tijd om groter te gaan wonen en dus om je huis te verkopen.

  Waar heb je het toch over dat heeft er dus echt helemaal niets maar dan ook niets mee te maken. Drogreden. Rad voor de ogen. Geen verklaring of uitleg van het gevraagde. Een zuiver Non-argument.

 45. Latida says:

  László: software ontwikkelaar, voorheen hyptheken nu “identity & access management”.

  Het was slechts een hypothetische vraag, maar toch vriendelijk dat je het even aangeeft. Je bent dus werkzaam geweest in de ‘hypotheken’. Dat komt overeen met de indruk die je wekt. Je argumenten reflecteren dat.

 46. Juan Belmonte says:

  Latida,

  Leest u deze blog over de betrouwbaarheid van Makelleugenaars.

  De statistieken in de persberichten van NVM zijn stelselmatig veel lager dan de getallen die op funda figureren.

  Tweedehands autoverkopers hebben de naam
  Maar makelleugenaars lullen 1 miljoen huishoudens via de Slimme Z onder water en komen er nog mee weg ook……
  Funda weer gekozen tot beste website van de polder.

  Mensen willen belazerd worden ?

 47. László says:

  Latida: Zijn er dan 15,000 woningen van de site af gegaan en 15,000 nieuwe weer bijgeplaatst?

  Ja!
  Maar zo precies als jij het voorsteld is het niet hoor.
  http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/grafieken-aanbod/lijngrafieken-woningmarkt/

 48. László says:

  Latida: Waar heb je het toch over dat heeft er dus echt helemaal niets maar dan ook niets mee te maken. Drogreden. Rad voor de ogen.

  bijna 80% van de huiseigenaren staat niet onder water, dat wordt hier graag vergeten.

 49. Latida says:

  Stel:

  10 gezinnen willen groter gaan wonen. Ze zetten hun huis te koop.

  Of ze verkpen hun huis en gaan dan voor een nieuw huis kijken.

  In dat geval is het aantal verkochte huizen +10.

  Het aantal te koop staande huizen is dan -10.

  Of ze hebben hun eigen huis nog niet verkocht, maar ze kopen allemaal alvast en nieuw huis.

  In dat geval is de uitkomst hetzelfde. Aantal verkocht +10, aan te koop staand -10.

  Of ze hebben allemaal hun uis verkocht en ze hebben allemaal een nieuw groter huis gekocht.

  In dat geval is het aantal verkochte huizen +20, en het aantal te koop staande huizen -20.

  Die correlatie is dus afwezig tussen het aantal te koop staande huizen op funda en het aantal verkochte huizen.

  Om het aantal te koop staande huizen stabiel te laten zijn, moet er iedere keer als er een huis verkocht wordt, een huis te koop worden gezet.

  Dat is wat et geval lijkt te zijn.

  Dat zou dus betekenen dat er een buffer bestaat van huizen die te koop gaaN worden gezet, en dat dat aantal bijna 1-op-1 overeenkomt met het aantal huizen dat verkocht is.

  Als dit zo zou zijn, is het aantal te koop staande huizen dus in werkelijk veel groter dan de cijfertjes doen geloven.

 50. László says:

  Latida: Het was slechts een hypothetische vraag

  Het was geen vraag, het was een insinuatie. Daar was ik net zo’n hork als hier, de tenen kromden als ik advies software, verkoop software noemde.

 51. László says:

  Latida: Je bent dus werkzaam geweest in de ‘hypotheken’.

  Nee, in de software.

 52. tufkaj says:

  László: bijna 80% van de huiseigenaren staat niet onder water, dat wordt hier graag vergeten.

  Er zijn mensen die willen upsizen en mensen die willen downsizen. Mensen die willen upsizen en overwaarde hebben stuwen de prijzen. Nu staan die onder water (25%). Tien, vijftien jaar geleden hadden die een tonnetje winst op hun starterswoning uit te geven wanneer ze doorstroomden. Daar gaat het om.

  De grijze meute die nooit meer een (grotere) woning koopt doet het leuk in de statistieken, maar is volstrekt irrelevant.

 53. Latida says:

  László: Ja!
  Maar zo precies als jij het voorsteld is het niet hoor.
  woningmarktcijfers…afieken-woningmarkt/

  Nee niet preceis, maar het scheelt niet zoveel.

  Dan moet de conclusie zijn dat er (bijna) net zoveel huizen te koop worden gezet als dat er verkocht worden, en dat er dus een buffer bestaat van huizen die verkocht moeten worden, en dat het werkelijke aanbod veel groter is dan de 240,000 huizen die nu al te koop staan.

  Met stijgende prijzen is dan ook te verwachten dat, net zoals er een buffer zou bestaan van huizenverkopers, het waarschijnlijk is dat er eveneens een enorme buffer is met huizenverkopers.

  Huizenkopers die onderling van stuiverje wisselen is onderdeel van de stoelendans en doet het geheel op papier wellicht er goed uitzien, maar per saldo komen er niet meer nieuwe kopers bij, want het aanbod blijft op hetzelfde peil staan.

  Is dat vreemd? Ja ik vind dat vreemd, vooral omdat het onbesproken is.

 54. László says:

  tufkaj: link dan naar de verschillende stukken over makelaarsland-cijfers.

  Hier wordt regelmatig geroepen dat dit blog gelezen moet worden, wat bijna onmogelijk is. Jij heb een zoekfunctie die werkt, maar blijkbaar heb je liever niet dat ik naar jouw site verwijst.

 55. tufkaj says:

  László: Hier wordt regelmatig geroepen dat dit blog gelezen moet worden, wat bijna onmogelijk is. Jij heb een zoekfunctie die werkt, maar blijkbaar heb je liever niet dat ik naar jouw site verwijst.

  Volgens mij praten we langs elkaar heen. Ik heb een keer of 4 geschreven over hoe slecht de cijfers van makelaarsland zijn als indicator. Had die stukken gelinkt.

 56. Latida says:

  László: Nee, in de software.

  “software ontwikkelaar, voorheen hyptheken”

  Nou goed, hypotheek software dan. Er is in ieder geval sprake van beroepsmatie afiliatie met de hypotheekbranche, en dus de verstrekking van hypotheken. Je werkte wellicht direct voor mensen, en maakte software die hen in staat stelde om, hypotheken te verkopen of zoiets?

  Is het dan redelijk om te stellen dat je beeld van de hypotheekbranche daardoor misschien iets gekleurd zou kunnen zijn? Dat jouw denken in software matige oplossingen voor hyptotheken welicht procesmatig zijn beinvloed? Zou kunnen toch?

  Niet dat het mij uitmaakt. Maar mijn vraag blijft staan. Er is iets vreemds met de cijfers aan de aanbodkant. Die zijn veel stabieler dan je op grond van de verkoopcijfers zou mogen verwachten.

  Er komen dus in een ontzetten rap tempo, ongeveer hetzelfde tempo als de verkoopcijfers, woningen bij aan de aanbodkant.

  Er is dus een buffer van huizen waar mensen vanaf willen, hetzij om groter, hetzij om kleiner te gaan wonen, te huren, te emigreren of vanwege overlijden.

  Ook worden corporatiewoningen toegevoegd an de aabodzijde.

  Sociale woningen dus die op de particuliere markt gedumpt worden.

  Als je net onder de oppervlakte kijkt is er ineens van alles aan de hand.

 57. Latida says:

  Laslo je werkt toch niet toevallig aan de pgb-problematiek wel?

  http://nos.nl/artikel/2040234-prive-gegevens-per-ongeluk-te-zien-in-mijnpgb.html

 58. Latida says:

  Het zou zelfs zo kunnen zijn, maar dan speculeer ik, zonder de intentie om te insinueren, dat het aantal te koop staande huizen aan de aanbodzijde kunstmatig laag worden gehouden.

  Nu ben ik niet op de hoogte van hoe het er aan toe gaat als men aangeeft het huis te willen verkopen, maar ik kan me zo maar voorstellen dat men wordt verteld: Wacht maar eventjes tot de prijzen zich gaan herstellen. OF: Dit is nu geen goede tijd, ik zou er eventjes mee wachten.

  Als ouderen bijvoorbeeld niet wordt geadviseerd om langer thuis te blijven wonen, was het aantal ook hoger geweest dan nu het geval is.

  De vraag is of dit ergens gecoordineerd wordt of niet.

  Als er volgende week ineens 350,000 woningen te koop staan is het hek wel van de dam natuurlijk.

 59. László says:

  Latida: Wacht maar eventjes tot de prijzen zich gaan herstellen. OF: Dit is nu geen goede tijd, ik zou er eventjes mee wachten.

  Dat zou zo maar kunnen.

  Latida: De vraag is of dit ergens gecoordineerd wordt of niet.

  Dat vind ik dan weer wat ver gezocht.

 60. László says:

  Latida: je werkt toch niet toevallig aan de pgb-problematiek wel?

  Gelukkig nog nooit voor ambtenaren gewerkt, voor bankmedewerkers was soms al zwaar.

 61. Merijn Knibbe says:

  Off topic: op deze site is wel eens verbazing geuit over de verschillen tussen de hypotheekstatistieken van DNB en het CBS. Volgens Peter H, van Mulligen van het CBS is het verschil dat het CBS hypotheken van niet licentiehoudende dochters van banken met licentie wel meeneemt en DNB niet. Wat geen boze opzet is van DNB, omdat deze de hypotheken telt die meetellen bij geldcreatie, terwijl het CBS het vermogen van huishoudens meet. De CBS cijfers zijn dus beter, in het kader van deze site.

  On topic: om het verhaal van Engelen te ondersteunen noem ik in de navolgende link een aantal o.a. internationale studies die consistent zijn met zijn denkbeelden: http://www.luxetveritas.nl/blog/?p=3585 Let wel: dit zijn o.a. studies van de Bank of England, de Bank of International Settlements, statistische gegevens van DNB enzovoorts, dus echt vanuit het centrum van de financiële macht! Wat aangeeft hoe extreem en ‘out of tune’ het denken in Nederland in een deel van het bankwezen nog steeds is. Overigens goed te zien dat DNB oproept tot matiging van de hypotheekverstrekking!

 62. Latida says:

  László: Dat zou zo maar kunnen.

  Dat vind ik dan weer wat ver gezocht.

  Waarom vergezocht? Als men aan de vraagzijde de markt controleert, manipuleert en beinvloed, waarom is het vergezocht om de vraag te stellen of men al dan niet aan de aanbodzijde ook de boel naar de hand probeert te zetten?

  Funda heeft ongetwijfeld heel wat meer inzicht in de data dan dat ze publiek maken, en dit spelen ze waarschijnlijk tegen betaling ook door aan betalende partijen.

  Het is gewoon “uncanny” hoe stabiel het getal aan aanbodzijde altijd is, en zoals ik al zei, daar is volgens mij op de een of andere manier iets vreemds mee aan de hand.

  Verder heb je dus zowel aan hypotheeksoftware als voor banken gewerkt, dus dan zou ik niet uitsluiten dat je meningen over de huizenmarkt daar deels gevormd zijn. Dat je dingen voor waar aanneemt die niet vanzelfspreken waar zijn bijvoorbeeld.

  Zoals met het “behoudend gefinancieerd, want laag percentage wantbetalingen” bijvoorbeeld.

  Mensen die de hyptotheek iedere maand keurig op tijd betalen, mar daardoor de kinderen van hun hobby’s afhalen, nooit op vakantie kunnen, hebben die behoudend gefinancieerd? Vanuit de bank gezien behoudend genoeg. Maar dat is geen objectieve waarheid.

 63. Latida says:

  Merijn Knibbe:
  Off topic: op deze site is wel eens verbazing geuit over de verschillen tussen de hypotheekstatistieken van DNB en het CBS. Volgens Peter H, van Mulligen van het CBS is het verschil dat het CBS hypotheken van niet licentiehoudende dochters van banken met licentie wel meeneemt en DNB niet. Wat geen boze opzet is van DNB, omdat deze de hypotheken telt die meetellen bij geldcreatie, terwijl het CBS het vermogen van huishoudens meet. De CBS cijfers zijn dus beter, in het kader van deze site.

  On topic: om het verhaal van Engelen te ondersteunen noem ik in de navolgende link een aantal o.a. internationale studies die consistent zijn met zijn denkbeelden: http://www.luxetveritas.nl/blog/?p=3585 Let wel: dit zijn o.a. studies van de Bank of England, de Bank of International Settlements, statistische gegevens van DNB enzovoorts, dus echt vanuit het centrum van de financiële macht! Wat aangeeft hoe extreem en ‘out of tune’ het denken in Nederland in een deel van het bankwezen nog steeds is. Overigens goed te zien dat DNB oproept tot matiging van de hypotheekverstrekking!

  Dank, met interesse gelezen. Engelen slaat voortdurend de spijker op de kop en dat wordt dan vervolgd met een oorverdovende stilte. Wantend tot de storm overwaait.

  Maar dit zegt eigenlijk alles

  “De cijfers liegen er niet om. Tussen 1994 en 1998 was de maximale leenruimte voor een tweeverdienersechtpaar met 86 procent gestegen, van 242.688 gulden in 1994 naar 451.332 gulden in 1998. Daarvan kon volgens DNB slechts een vijfde worden verklaard uit reële salarisstijgingen.”

  In 4 jaar tijd 86% meer kunnen lenen met hetzelfde inkomen komt niet bepaald behoudend over.

  Nog steeds staan 1,5 miljoen huishoudens onder water. Ook over dit getal hoor je verder nooit wat, heeft men het liever niet over.

 64. Maria says:

  In de tijd dat huizen veilen nog normaal was, pre crisis, vonden er in Rotterdam en omstreken de meeste veilingen plaats. Nu ook nog wel, zie ik op veilingbiljet, maar ik geloof dat daar er een speeltje bij is gekomen:

  https://biflatie.nl/artikelen/huizenmarkt/nhg-de-nationale-hypotheek-gruwel/

  Wie heeft tijd voor onderzoek?

 65. johan says:

  László,

  kan je eens uitleggen wat je bedoelt

 66. luisindepels says:

  Latida,

  Tja. DE waarheid bestaat niet he. Iedereen heeft zijn eigen waarheid en probeert die plaatsen in de werkelijkheid. Soms past het niet (zoals nu bij jou) en dan zal de werkelijkheid wel niet kloppen. Ik vrees dat het andersom is.

  Wat betreft Funda (en dit heb ik afgelopen jaar al meerdere keren aan je proberen uit te leggen, want je stelt keer op keer dezelfde vragen):
  – Funda is een verkoopkanaal. En bij verkoop worden altijd trukjes toegepast. Zo ook op Funda
  – Niet alle te koop staande huizen in Nederland staan op Funda, wel het grootste deel (circa 90%, afgaande op Tufkajs tellingen van verkocht via Funda en het jaarcijfer kadaster)
  – Er zit een deel vervuiling in: dubbele huizen (bij meerdere makelaars, dubbel geplaatst (als nieuw), nieuwbouwprojecten die ‘per ongeluk’ ook onder de zoekterm bestaande woningen staan, elk nieuwbouw kavel/huis als een afzonderlijk huis wordt geplaatst etc
  – afboeken van verkochte woningen gaat vaak slordig en niet op een uniforme manier. Zo ken ik ‘toevallig’ gevallen waar goedlopende huizen die al verkocht zijn, toch nog een paar weken op Funda blijven staan. Wordt voor gebeld, de makelaar kan quasi onschuldig zich verontschuldigen dat het al verkocht is en noteert ‘voor de zekerheid’ de gegevens van de beller en biedt prompt een paar alternatieven aan.

  Wat betreft je vraag over de verkocht woningen volgens kadaster/cbs:
  – het gaat hier om verkochte, bestaande koopwoningen tussen particulieren
  – dus de huurwoningen die van corporatie naar commerciele partij gaan, zitten er niet in (want a geen koopwoning, maar blijft huurwoning en b. niet tussen particulieren).
  – volgens mij (maar dat moet ik even nazoeken in de kleine letters) zitten ook opgeleverde nieuwbouwwoningen aan de eerste bewoner er niet in en de huurwoning die individueel wordt verkocht door corporatie aan de huurder niet (en dus verandert in koopwoning, deze categorie staat overigens weer wel in Funda).

  Wat betreft je verbazing over het ‘stabiele aanbod’:
  – wat zijn de gemiddelde verhuiscijfers van een huishouden? Ik meen ergens gelezen te hebben gemiddeld 1 verhuizing per 7 jaar (dat is inclusief verhuizingen tussen huurwoningen). Laat een koopwoning gemiddeld 1 x in de 20 jaar van eigenaar verwisselen (even makkelijk getal voor het sommetje) dan zal er elk jaar 5% van de beschikbare koopwoningen als aanbod verschijnen (dus circa 200k per jaar). Afgelopen jaren (door de lagere verkopen) zal er een extra laagje aanbod zijn opgespaard, oplopend tot 270k vorig jaar, nu stabiel rond 240k.

  Dus ja, er is een constante aanwas van mensen die willen verhuizen (dus zowel aankoop als verkoop). Ik denk niet dat er sturing is, want er is niemand die jou verbied je huis te verkopen. Uiteraard zullen mensen wachten (als ze kunnen), want in 2013 was de mismatch natuurlijk erg groot (aanbod 270, verkoop 110, prijzen rap omlaag). In zo’n markt zullen best wat mensen zelf bedacht hebben nu even niet op de markt zetten. Hebben ze geen sturing voor nodig.

  Er is ook geen ‘men’ die alles aanstuurt (wie zouden dat moeten zijn eigenlijk?).

 67. luisindepels says:

  Oh, @latida er staat weer wat in de spamfilter, teveel tekst…

 68. lorenzo says:

  László: Holland heeft geen invloed op de rente, zelfs Nederland niet.

  ik lees de hyporente en daar is in ruime mate invloed op mogelijk door NL.

 69. lorenzo says:

  Juan Belmonte: Mensen willen belazerd worden ?

  natuurlijk (geitjes en leeuwtjes ) , gaat u eens naar een supermarkt .

 70. luisindepels says:

  Latida: Engelen slaat voortdurend de spijker op de kop

  Proest, ik dacht dat jij een hekel had aan subjectieve en eenzijdige beschouwingen?

  Engelen trapt weer een hoop open deuren in (oud nieuws), gebruikt een hoop halve hoaxen die niet waar zijn (maar wat zijn onwetende fanschare niet weet), maakt onterechte vergelijkingen met het buitenland met indicatoren waar Nederland ‘slecht’ scoort, laat de nuancerende verklaringen voor de ‘negatieve’ verschillen buiten beschouwing. Ook laat hij de de complementerede indicatoren (waar Nederland veel beter scoort dan het buitenland, overigens ook onterechte vergelijkingen, maar dat terzijde) buiten beschouwing.

  Ook nog een beetje hoaxen dat helemaal niemand wat zei en deed en hij de enige is die het wel snapt allemaal. Nou, dat valt ook wel weer mee.

 71. luisindepels says:

  Juan Belmonte: De statistieken in de persberichten van NVM zijn stelselmatig veel lager dan de getallen die op funda figureren.

  Grappig dat jij niet begrijpt waar dat verschil in zit. Ik dacht dat jij het allemaal zo goed in het snotje had?

 72. ontwikkelaar says:

  Het was dezelfde tijd dat Zalm de btw heeft verlaagd, waardoor de economie nog verder oververhit raakte, in plaats van te verhogen en de overheidsschuld te verlagen en economie wat af te koelen.

  Maar ja, je wil het feestje niet verpesten als het zo lekker gaat.

  Bovendien was het idee dat er toen, na jaren van bezuinigen, er werd geoogst.

 73. luisindepels says:

  Latida: In 4 jaar tijd 86% meer kunnen lenen met hetzelfde inkomen komt niet bepaald behoudend over.

  Nee, goed lezen:

  Latida: Daarvan kon volgens DNB slechts een vijfde worden verklaard uit reële salarisstijgingen.

  Zal ik de open deuren even verder intikken:
  – rrrrrrrente (is aanzienlijk gedaald in die periode, dus bij gelijkblijvend inkomen meer leencapaciteit)
  – mmmmmmmultiplier (hebben DNB en CPB al eeuwen moeite mee, wat gebeurd er als mensen 10% meer verdienen, andere verdeling consumptie, waar gaan ze relatief meer aan uitgeven, waar minder)

  Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat de prijsontwikkeling van huizen niet valt te verklaren door een enkele indicator, maar ook niet door alle ‘fundamentals’ bijelkaar. Dus niet lonen, rente, werkgelegenheid, leencapaciteit etc.

 74. lorenzo says:

  Engelen heeft bewust onwaarheden in zijn boek beschreven , aandacht gedreven waarbij ten tijde van de rectificatie het effect 100 % was . Zo werkt dat tegenwoordig .
  Nog enkele andere wandelende orgasmes ( betreft geen limitatieve opsomming ) : P.R.de vries , Thierry , ik heb ook een mening, Baudet en I. Niehe .

 75. Eek-a-mouse says:

  Quote: “In 2014 waren de huizenprijzen met 25 procent gedaald en zat het IMF er dus verrassend dichtbij.”

  Is weer eens wat anders als die 17 procent van dhr. Hukker…?!

  Mooie zo goed als nieuwe 5 kamer eengezinswoningen bij mij in straat staat inmiddels voor onder de WOZ-waarde te koop maar worden geen van allen verkocht, looptijd langer als 1 jaar. Woningen hoeft niks meer aan te gebeuren bouwjaar 2009 + P.P.

  Huidige hypotheekrente 10 jaar vast voor 2,15% bij Argenta, wat gebeurt er als deze verdubbelt naar 4,3% wat overigens nog steeds laag is?

 76. Cynicus economicus says:

  Juan Belmonte:
  a,

  De rente
  Geeft al tijden lang niet meer
  De prijs van geld weer.

  Hm, de ‘prijs van geld’.
  Het is nog altijd zo, dat je een euro kwijt bent om een euro te kopen.
  Als Juan een krediet krijgt, is het geheel van voorwaarden, waaronder hem dat wordt verstrekt (rente, aflossing, onderpand, ev. boete, etc.) voor hem de ‘prijs’ van dat krediet.

  En wanneer was volgens hem de rente wel “de juiste prijs van geld”?
  Hint van iemand die de problemen wel zag aankomen.

  Cit.:
  “For a long time now, maybe since Irving Fisher, we have come to believe that managing interest rates is the way to regulate lending and borrowing in the macroeconomy. Whenever anything goes wrong, people say “change the interest
  rate”.

 77. johan says:

  Waarom vermeld de media maar niet dat de 10 jaars rente stevig stijgt van 0.15 % naar 1.15 % vandaag. http://www.bloomberg.com/quote/GNTH10YR:IND

 78. Latida says:

  Nog even over Funda:

  Wie zet de huizen op Funda? Wat is het process daarachter?

  Zet de huizenverkoper daar zelf zijn of haar stulpje op of behoeft men daarvoor de hulp van een tussenpersoon als een makelaar oid?

  Het antwoord is dat men daar een Makelaar voor nodig heeft. Een Makelaar die betaald moet worden en in een officieel danwel informeel gesprek met de verkoper een plan van aanpak adviseert.

  Dat advies kan ook heel goed zijn dat men beter nog geen haast maakt met verkopen, bijvoorbeeld omdat ‘op dit moment’ de markt ongunstig zou zijn.

  De Makelaar kan dus vrij veel invloed uitoefenen op het verkoopproces, en zonder makelaar kun je je huis niet eens op de website plaatsen.

  “Makelaar zoeken
  kwaliteit, zekerheid en professionaliteit

  Om uw huis op funda te kunnen plaatsen, heeft u
  een professional nodig: uw makelaar. Zo waarborgen
  wij de kwaliteit van het aanbod op onze site, en dat biedt zekerheid.”

  Zekerheid voor wie? En van wat?

  De Makelaars zijn gezamenlijk de “gatekeepers” die uiteindelijk bepalen wat er wel, en wat er niet op Funda komt te staan, en wanneer dat gebeurt.

  De Makelaars zijn over het algemeen plaatsgebonden.

  Bovendien geeft funda de optie om voor 150 euro per jaar een Presentatie Pakket af te nemen. Daarvoor kunnen foto’s video en een 360 graden foto worden genomen.

  De makelaar kan hiervoor waarschijnlijk enkele weken tot enkele maanden de tijd voor nemen. Immers, het beeldmateriaal moet worden geproduceerd.

  “Funda wordt elke maand 27 miljoen keer bezocht”

  Verder is het aantal koopwoningen op Funda 2000% hoger dan het aantal huurwoningen.

  Huurwoningen zijn dus schaars, koopwoningen zijn er in overvloed.

  Wat doet de lokale makelaar op het moment dat er 500 huiseigenaren zijn die hun huis willen verkopen? Hij of zij kan dan de stroom nieuwe klanten niet aan, kan niet binnen korte tijd al het benodigde beeldmateriaal produceren, en zal wellicht tegen klanten zeggen, “kom anders over een paar maanden maar terug”

  Met andere woorden, de zekerheid die geboden wordt, is dat men niet opeens van de ene op de andere dag het eigen huis op Funda zetten, en dat men daartussen de makelaar plaatst, die over het hele process, inclusief de vraagprijs, zijn eigen visie kan doen gelden, en buitengewoon veel invloed over het hele verkoopproces kan uitoefenen.

  Bovendien kan een makelaar op deze manier de krenten uit de pap halen. Hij of zij bepaalt immers ook, wie het eerste op de hoogte wordt gesteld van de geplande verkoop. Dat kan een vriendje zijn, of een klant van wie hij of zij (de makelaar) ook precies weet hoeveel een potentiele koper te besteden heeft.

  Met andere woorden, om er eens een analogie op los te laten, stel je voor dat de rijwielbranche op dezelfde manier fungeerde.

  Dan zou je dus ten alle tijde de fietsenboer van te voren moeten inlichten over jouw voornemen om je fiets te verkopen.

  Daar moet je de fietsenhandel vervolgens betalen, om je fiets te koop te kunnen zetten.

  De fietsenhandelaar bepaalt vervolgens wanneer jouw fiets gereed is om in de winkel te zetten, maaar hij kan jouw ook vertellen dat je jouw fiets niet op dit moment moet verkopen, omdat er al veel andere fietsen te koop staan en dit niet een goed moment is om je fiets te verkopen.

  Verder bepaalt de fietsenhandelaar vervolgens wie er naar jouw fiets mag komen kijken. En als je niet genoeg betaalt, kan hij besluiten om je fiets ergens achterin de winkel te plaatsen. Ook kan hij, namens jouw, in overleg treden met potentiele kopers, en hen aan- danwel afraden om jouw fiets te kopen.

  Wat ik hiermee wil zeggen is dat de fietsenhandelaar de markt voor fietsen als het ware controleert. Hij is lokaal misschien geen monopolist, maar het valt niet uit te sluiten dat hij overlegt met andere fietsenhandelaren uit de regio, bijvoorbeeld om afspraken te maken dat fietsen met 7 versnellingen niet voor minder dan 250 euro te verkopen.

  De verkoper van de fiets heeft van alles geen weet en kan geen invloed uitoefenen op het verkoopprces van de eigen fiets, en wordt in principe met voldongen feiten geconfronterd door de fietsenhandelaar die zijn eigen afzetgebied voor een deel controleert.

  Door afspraken te maken met andere fietsenhandelaren bepaalt hij of zij wat, waneer en welke fietsen voor welke prijs op de markt komen. Ook bepaalt hij welke fietsen er in de etalage komen te staan.

  Ik kan me dus bijvoorbeeld ook voorstellen dat er mensen zijn die wel willen verkopen, maar voor wie de makelaar een drempel vormt om toeteding tot de markt te krijgen.

  Die kan de verkoper beinvloeden door dingen te zeggen zoals:

  “Als je je huis nu te koop zet kijg je er maximaal X euro voor”
  “Ik zou als ik jouw was eerst maar eens je tuin opknappen”
  “Als je nu even wacht tot de prijzen aantrekken”
  “Daar zijn op dit moment geen kopers voor”

  etc. etc.

  Je moet maar net geluk eben met een goede makelaar, of pech met een slechte. Men wordt verplicht te betalen voor iets wat men net zo goed zelf kan doen (Het huis op Funda zetten)

  “Funda wordt elke maand 27 miljoen keer bezocht. Zowel via de website als de
  mobiele apps leidt dit tot 394 miljoen bekeken pagina’s.”

  Wie heeft toegang tot de gedetailleerde statistieken van de Funda Website? De makelaars?

  Vanuit die statistieken is te herleiden in welke postcodegebieden, straten of zelfs individuele huizen specifieke interesse bestaat. Of er meer of minder vraag is naar woningen binnen een bepaald gebied. Of er veel of weinig woningen zijn verkocht.

  De verkopende partij, de particulier dus, heeft geen toegang tot deze gegevens, en is in de pratijk overgeerd aan het functioneren van de makelaar, die in de eerst plats zijn of haar eigen belang zal dienen.

  De enige invloed die de verkoper over het verkoopproces kan uitoefenen is welke makelaar men kiest.

  Er zou tenminste een site moeten komen waar men de dienstverlening van de makelaars publiekelijk kan beoordelen. Het verbaasd me, dat die er niet is.

 79. ontwikkelaar says:

  Het aantrekken van de economie met straks weer loonsverhogingen betekent ook een stijging van de rente.

  Stel dat een loonsverhoging van 2% leidt tot een inflatie van ca. 2% en die tot een stijging van de (hypotheek-)rente van minimaal 1%, betekent een stijging van de hypotheekrente van ca. 25%.

  Die 2% loonsverhoging valt dan in het niet tegen de kosten van de hogere hypotheek, die overigens weer tot een lagere woningprijs zal leiden.

  Het aantrekken van de economie zal volgens mij dus eerder tot een lagere dan hogere woningprijs leiden, samen met de verder beperkte leencapaciteit en de ieder jaar met een 0,5% afnemende aftrek.

  Waar die jaarlijkse prijsstijging
  van min. 2% vandaan moet komen is me een raadsel.

 80. Voerman says:

  ontwikkelaar: Het aantrekken van de economie zal volgens mij dus eerder tot een lagere dan hogere woningprijs leiden

  Ja hoor! 🙂

  Het aantrekken van de economie heeft in het verleden immers altijd gezorgd voor lagere huizenprijzen. 🙂

 81. Johanna says:

  Tsjaa...: Zal ik ook eens doen wat jij doet? Ga eens verkondigen waarom Marx wel een ‘goede peer’ in plaats van alleen maar anderen op persoonlijke grond te bekritiseren. Of nog beter: zeg eens waarom antisemiet Keynes wel een goede peer was.

  Zoals ik al zei, ad hominem is i.h.a. te veroordelen, maar bij toepassing tegenover iemand, die als geen ander, bij wijze van argumentatie, z’n opponenten de huid vol schold, (jämmerlich unbedeutend, von vernachlässigbare Kleinheit etc.) gelden verzachtende omstandigheden.
  Het blijft uiteraard gissen naar de redenen van ‘s mans schofferende strapatzen, die hij ook al opvoerde, voordat hijzelf in de VS, gefrustreerd, de status van onbeduidend schertsfiguur mocht genieten. (“treated as a second rate thinker”, aldus het lament van z’n biograaf Sennholz, terwijl het toch LvM’s buitengewone verdienste was om aldaar LvM te zijn).

  We hebben ons hier weliswaar een enkele keer (ook inhoudelijk) met LvM vermaakt, maar dat was niet in enige enscenering van rotte appel versus goede peer. Ik zie dan ook niet in, waarom ik nu gehouden zou zijn K of M of wie dan ook als “goede peer” aan te prijzen.

  Trouwens, wat Keynes betreft, dat heeft Milton Friedman (zelf jood) al eens gedaan toen hij Keynes in z’n memoires een ‘goedmoedige oom’ noemde.
  En raad eens wie het volgende beweert:
  “Keynes died in 1946. I have always considered it as a tragedy, that he did not live another decade. He was the one man, who had the standing, the personality and the force of character to persuade his disciples to carry not too far some ideas which were good for the nineteen thirties but did not apply in the postwar situation.
  If he had lived another decade, the postwar inflation might have been avoided”.

  Blijft een intrigerend man, deze Keynes, van links aangevallen, omdat hij probeerde het kapitalisme te redden en van rechts geattaqueerd, omdat hij daarbij naar mogelijkheden zocht het kapitalisme niet in z’n meest meedogenloze gedaante te laten voortbestaan.

  Hyperintelligent(*), econoom, wiskundige, (her-)oprichter van de Engelse liberale partij, diplomaat, literator, mecenas, succesvol beursanalist, geschiedschrijver etc.
  Jammer dat hij zo kort leefde en te druk was om z’n intuïties, die vaak juist waren ( Hayek over Keynes: “an intuitive genius”) volledig uit te werken.

  *) Lord Bertrand Russell (van de Principia Mathematica), die alle prominente wetenschappers van zijn tijd ontmoette (o.a. Einstein, Gödel, Hilbert)noemde Keynes “The sharpest and clearest intellect I have ever seen”.

 82. László says:

  Latida,

  Dat er grote marktpartijen zijn die het aanbod totaal (per regio?) in de gaten houden bij het te koop zetten kan ik me voorstellen, dat er iemand in een kantoortje zit en dat coordineert (over de partijen heen) lijkt me erg onwaarschijnlijk.

  Voordat ik aan de hypotheeksoftware begon had ik al twee keer een huis gekocht. En ja, op de middelbare school heb ik geleerd dat banken geld scheppen en dat een bank run dus per defintie succesvol is.

  László: de tenen kromden als ik advies software, verkoop software noemde.

  Jammer dat anderen niet durven vertellen wat hun achtergrond is, het lidmaadschap van de SP of een andere marxistische organistie druipt er wel vaak vanaf, bezit is op z’n minst verderfelijk, maar in iedergeval eng.

 83. László says:

  Latida,

  Wat is er mis met jouw google?

  http://lmgtfy.com/?q=geen+makelaar+wel+funda

  en dan kom je hier http://www.mijnhuisverkoopikzelf.nl/

  Zelf nooit met een makelaar een huis gekocht, maar daar heb ik wel goede verhalen over gehoord, ook minder goede en slechte. Dus wel oppassen.

 84. László says:

  johan,

  Het artikel begint met “We schrijven 20 januari 2000.” en jij hebt het over de lente van 2000, dat is dus minimaal 2 maanden later.
  “In het voorjaar 2000 werd op een interne bijeenkomst van het CBS al gewaarschuwd ”

  En dan vind ik het gebruik van “al” in beetje suf.

 85. Juan Belmonte says:

  Cynicus economicus,

  De rente is juist geprijsd als alle risico’s erin zitten en iedereen redelijkerwijs aan krediet kan komen.

  De rente is kunstmatig laag als begrippen als kerninflatie de boventoon voeren.
  De rente blijkt te lang te laag te zijn geweest als er een miljoen huishoudens onder water staat na een milde correctie van huizenprijzen orde grootte 20%.

  Dat is verre van behoudend gefinancierd.

 86. b says:

  László:
  Latida,

  Dat er grote marktpartijen zijn die het aanbod totaal (per regio?) in de gaten houden bij het te koop zetten kan ik me voorstellen, dat er iemand in een kantoortje zit en dat coordineert (over de partijen heen) lijkt me erg onwaarschijnlijk.

  Nog nooit van Google Analystics op de server gehoord als ‘software ontwikkelaar’? Kun je ook op IP-adres zien uit welke regio de geinteresseerde kijkt.
  Maar ja, je had vroeger al controle software op (o.a. spel)fouten in een ‘loop’ voordat het programma geconverteerd werd in de programmeertaal van de software van een klant. 🙂

 87. Juan Belmonte says:

  Off-topic

  Volgens de raming zet het herstel op de woningmarkt door. Het herstel van de woningmarkt hangt samen met de verbeterde betaalbaarheid, de gunstige economische vooruitzichten en het sterk toegenomen consumentenvertrouwen. Zoals gebruikelijk heeft de omslag in het aantal woningtransacties zich met een vertraging van ongeveer driekwart jaar vertaald in de gemiddelde huizenprijs. Sinds het tweede kwartaal van 2014 neemt de prijs van verkochte woningen toe en loopt de prijsstijging geleidelijk op tot gemiddeld 4% in 2017
  http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2015/dnb322889.jsp

  DNB geeft impliciet aan niet te verwachten dat rentes stijgen tot 2017 ?

 88. Juan Belmonte says:

  En verder

  In het eerste kwartaal van 2015 stegen voor het eerst sinds eind 2008 de huizenprijzen in alle provincies. Dit geeft aan dat het herstel van de woningmarkt inmiddels steviger is gefundeerd, ook al blijven er grote regionale verschillen bestaan. Verwacht wordt dat in 2015 de gemiddelde huizenprijs met 2,3% stijgt en dat gedurende de ramingsperiode deze prijsstijging aantrekt, tot ruim 4% in 2017. De huizenprijs wordt opwaarts beïnvloed
  door de stijging van het beschikbaar inkomen, de lage hypotheekrente, het toegenomen consumentenvertrouwen en de inhaalvraag van eerder uitgestelde aankopen.

  Weg zeepbel 🙂

 89. Juan Belmonte says:

  Oh nee toch niet helemaal

  Daar staat tegenover dat van het aanscherpen van de kredietvoorwaarden een drukkend effect op de gemiddelde huizenprijs uitgaat. Het gaat daarbij om het verlagen van de maximale verhouding tussen de hypotheekomvang en de waarde van de woning (LTV-ratio), het aanpassen van de Nibud-normen en het verlagen van de NHG-grens. Ook het grote aantal huishoudens met een onderwaterhypotheek heeft een neerwaarts effect op de huizenprijsontwikkeling. Verwacht wordt dat de onderwaterproblematiek gedurende de ramingsperiode heel geleidelijk afneemt. Door de verwachte huizenprijsstijging en de laag blijvende spaarrente, die aanzet tot vervroegde aflossing van de hypotheekschuld, zal het aantal huishoudens met een onderwater- hypotheek verder afnemen. Tussen eind 2012 en eind 2014 is dit aantal (in procenten van het totaal aantal huishoudens) naar schatting gedaald van 33% tot 28%.

  Oh nee we staan toch nog onderwater en ltv’s gaan omlaag.

  Maar geen woord over steden dorpen waar in de hogere prijssegmenten tientallen Karen woningverkopen in de aanbieding staat.
  DNB zit in Amsterdam, die kan Juan niet verwijten om onvoldoende uit het raam te kijken, zoals de ijverige cijferaars vn het CBS in Heerlen 🙂

 90. Adamus says:

  Juan Belmonte:
  En verder

  In het eerste kwartaal van 2015 stegen voor het eerst sinds eind 2008 de huizenprijzen in alle provincies. Dit geeft aan dat het herstel van de woningmarkt inmiddels steviger is gefundeerd, ook al blijven er grote regionale verschillen bestaan. Verwacht wordt dat in 2015 de gemiddelde huizenprijs met 2,3% stijgt en dat gedurende de ramingsperiode deze prijsstijging aantrekt, tot ruim 4% in 2017. De huizenprijs wordt opwaarts beïnvloed
  door de stijging van het beschikbaar inkomen, de lage hypotheekrente, het toegenomen consumentenvertrouwen en de inhaalvraag van eerder uitgestelde aankopen.

  Weg zeepbel

  Druppeltje sop en flink schudden. Kind doet was.

 91. Juan Belmonte says:

  Adamus,

  Wo ist der Wohnungnood ?

 92. Juan Belmonte says:

  Ah DO ist der Wohnungnoood:

  Apeldoorn 400k+ segmenten

  Te koop 226
  Laatste 12 maanden verkocht 81

  http://www.funda.nl/koop/apeldoorn/400000+/

  Daar is ie dan die wohnungoor

 93. ontwikkelaar says:

  Zeg Voerman, Als de economische groei 2% is en daardoor de loonstijging ook met 2%, waardoor bijvoorbeeld niet ondenkbaar de inflatie ook met 2%, waardoor de hypotheekrente met minimaal 1% stijgt (van 4 naar 5%, dus 25%!):

  36.000×0,02/12=60,-mnd
  hypoth. 150.000×0,01/12=125,-/mnd.

  Denk jij dan dat de huizenprijzen stijgen door de economische groei of dalen?

 94. Luisindepels says:

  Juan Belmonte,

  Zo jammer dit. Niet verder gegaan met je huiswerkopdrachten? Rente, risico, onder water. Iets met klok en klepel, maar je hebt je nog steeds niet verdiept in deze drie onderwerpen.

 95. Luisindepels says:

  ontwikkelaar: aantrekken van de economie met straks weer loonsverhogingen

  Voerman: Ja hoor!
  Het aantrekken van de economie heeft in het verleden immers altijd gezorgd voor lagere huizenprijzen.

  Het wordt steeds maller hier.

  Vroeger was hier het matra dat bij krimpende werkgelegenheid en dalende lonen huizenprijzen wel moeten dalen.

  De nieuwe norm: bij groeiende werkgelegenheid en stijgende lonen moeten de huizenprijzen wel dalen.

  Conclusie: huizenprijzen moeten altijd wel dalen

  Zo jammer dat de werkelijkheid deze natuurwetten blijft tarten

 96. Luisindepels says:

  ontwikkelaar: aantrekken van de economie met straks weer loonsverhogingen

  Voerman: Ja hoor!
  Het aantrekken van de economie heeft in het verleden immers altijd gezorgd voor lagere huizenprijzen.

  Het wordt steeds maller hier.

  Vroeger was hier het matra dat bij krimpende werkgelegenheid en dalende lonen huizenprijzen wel moeten dalen.

  De nieuwe norm: bij groeiende werkgelegenheid en stijgende lonen moeten de huizenprijzen wel dalen.

  Conclusie: huizenprijzen moeten altijd wel dalen

  Zo jammer dat de werkelijkheid deze natuurwetten blijft tarten

 97. Cynicus economicus says:

  Juan Belmonte: De rente is juist geprijsd als alle risico’s erin zitten en iedereen redelijkerwijs aan krediet kan komen.

  Aangezien niet ‘alle’ risico’s voorzien kunnen worden (unknown unknowns) en de voorziene risico’s hooguit statistisch te kwantificeren zijn (op basis van het verleden), is volgens jouw definitie de rente dus nooit juist geprijsd.

 98. lorenzo says:

  Juan Belmonte: De rente blijkt te lang te laag te zijn geweest als er een miljoen huishoudens onder

  ….hypotheekgever betaald gemiddeld enkele honderden euros per maand te veel . Onderzoeken gaande , eerder georeerd alhier.

 99. lorenzo says:

  László: en dan kom je hier http://www.mijnhuisverkoopikzelf.nl/

  als je het juridische speelveld kunt overzien (..) aan te raden , anders slechts 1.2 % voor een makelaar aftikken op een investering van veelal een paar ton.
  #zuinigeollander.

 100. a says:

  László: Jammer dat anderen niet durven vertellen wat hun achtergrond is, het lidmaadschap van de SP of een andere marxistische organistie druipt er wel vaak vanaf, bezit is op z’n minst verderfelijk, maar in iedergeval eng.

  Ik vind het prima dat mensen hier in anonimiteit reageren. Dat doe ik zelf bij voorkeur ook. Indien er om gevraagd wordt, heb ik er persoonlijk geen bezwaar tegen om bepaalde persoonlijke informatie te delen, daar waar relevant of om aan te geven wat mijn eventuele belang is. Het is echter aan iedereen zelf om te bepalen hoeveel hij of zij wil delen.

  Wel vind ik het zwak als mensen jou hier aanvallen op de persoonlijke informatie die je deelt (je bent erg open), terwijl ze zich zelf niet kwetsbaar opstellen. Lekker makkelijk denk ik dan. Mij boeit het niet of jij helemaal niets met hypotheken te maken hebt, of je de software er van ontwikkelt, of dat je ze hoogstpersoonlijk verkoopt. Als je argumentatie maar deugt (of niet, en dan verwacht ik dat je dáár op aangepakt wordt). Het is jammer dat anderen je proberen te diskwalificeren op het feit dat je zijdelings raakvlak hebt (gehad?) met de hypotheekmarkt. Zegt meer over de personen die dat nodig vinden dan over jou.

 101. a says:

  László:
  johan,

  Het artikel begint met “We schrijven 20 januari 2000.” en jij hebt het over de lente van 2000, dat is dus minimaal 2 maanden later.
  “In het voorjaar 2000 werd op een interne bijeenkomst van het CBS al gewaarschuwd ”

  En dan vind ik het gebruik van “al” in beetje suf.

  Het woordje “al” is inderdaad suf… in 2000 was het grootste kwaad al lang geschied. Degene die in 1994 of 1995 waarschuwde tegen het gevaar van op te rekken financieringsnormen mag met recht het woordje “al” in de mond nemen.

 102. ontwikkelaar says:

  Engelen heeft vastgesteld dat de stijging van de huizenprijzen tussen ’95 en 2000 voor ca. 80% is bepaald door de beschikbaarheid van geld.

  Wat ik stel is dat economische groei kan leiden tot hoger loon maar dat de inflatie die daar op volgt de hypotheekrente zodanig kan/zal verhogen dat er minder geleend kan worden, waardoor de beschikbaarheid van geld en dus de woningprijzen verder onder druk komen, ONDANKS een stijging van de economie!

  2% economische groei zou dus zomaar tot een 5-10% lagere leencapaciteit kunnen leiden door de stijgende rente!

 103. Tijl says:

  Luisindepels:
  Het wordt steeds maller hier.

  Vroeger was hier het matra dat bij krimpende werkgelegenheid en dalende lonen huizenprijzen wel moeten dalen.

  De nieuwe norm: bij groeiende werkgelegenheid en stijgende lonen moeten de huizenprijzen wel dalen.

  Conclusie: huizenprijzen moeten altijd wel dalen

  Zo jammer dat de werkelijkheid deze natuurwetten blijft tarten

  Ja, wat uiteraard betekend dat de werkelijkheid zich onnatuurlijk gedraagt, zeg maar de werkelijkheid wordt gemanipuleerd, heel simpel eigenlijk.

 104. a says:

  Juan Belmonte:
  Cynicus economicus,

  De rente is juist geprijsd als alle risico’s erin zitten en iedereen redelijkerwijs aan krediet kan komen.

  De rente is kunstmatig laag als begrippen als kerninflatie de boventoon voeren.
  De rente blijkt te lang te laag te zijn geweest als er een miljoen huishoudens onder water staat na een milde correctie van huizenprijzen orde grootte 20%.

  Dat is verre van behoudend gefinancierd.

  Rente is meer dan alleen risico. Of de rente te laag was, zou ik niet durven zeggen. De banken verdienen gigaveel aan hypotheekverstrekking. Daar hoeft echt geen geld bij (lees het stuk van Ewald hierboven nog maar eens). Vanuit de bank beredeneerd is de rente eerder te hoog dan te laag geweest. Hoeveel verlies er uiteindelijk genomen zal moeten worden valt nog te bezien, maar alles wijst er op dat dat reuze mee gaat vallen (voor de banken en belastingbetalers). Het zal vast enkele miljarden worden, maar dat is een fractie vergeleken bij de totale hoeveelheid rente die onze hypotheekverstrekkers al die jaren hebben mogen opstrijken.

 105. a says:

  Juan Belmonte:
  Off-topic

  Volgens de raming zet het herstel op de woningmarkt door. Het herstel van de woningmarkt hangt samen met de verbeterde betaalbaarheid, de gunstige economische vooruitzichten en het sterk toegenomen consumentenvertrouwen. Zoals gebruikelijk heeft de omslag in het aantal woningtransacties zich met een vertraging van ongeveer driekwart jaar vertaald in de gemiddelde huizenprijs. Sinds het tweede kwartaal van 2014 neemt de prijs van verkochte woningen toe en loopt de prijsstijging geleidelijk op tot gemiddeld 4% in 2017
  dnb.nl/nieuws/nieu…n-2015/dnb322889.jsp

  DNB geeft impliciet aan niet te verwachten dat rentes stijgen tot 2017 ?

  Nee, jij neemt impliciet aan dat stijgende rentes onheroepelijk zullen leiden tot dalende huizenprijzen. Dat hoeft niet zo te zijn.

  Ten eerste: een stijging van de hypotheekrentes leidt niet direct tot afname van de leencapaciteit, omdat het Nibud reeds met hogere rentes dan de marktrentes rekent om deze te bepalen.

  Ten tweede: een stijging van de hypotheekrente heeft alleen invloed op het deel dat met vreemd vermogen, een hypotheeklening dus, gefinancierd wordt. In een situatie waarin kopers (starters) in toenemende mate ook met eigen vermogen financieren, wordt de eventuele negatieve impact van een stijgende rente gedeeltelijk teniet gedaan hierdoor.

  Ten derde: bij hogere rente- en inflatieniveaus zal ook de loonontwikkeling positiever zijn. Dit compenseert gedeeltelijk voor de stijgende hypotheekrente.

  Kortom, een fors stijgende rente kan ceteris paribus weldegelijk voor prijsdruk zorgen, maar in werkelijkheid zal een stijgende rente nooit ceteris paribus plaatsvinden. Je redenering is dan ook te kort door de bocht.

 106. a says:

  Luisindepels:
  Het wordt steeds maller hier.

  Vroeger was hier het matra dat bij krimpende werkgelegenheid en dalende lonen huizenprijzen wel moeten dalen.

  De nieuwe norm: bij groeiende werkgelegenheid en stijgende lonen moeten de huizenprijzen wel dalen.

  Conclusie: huizenprijzen moeten altijd wel dalen

  Zo jammer dat de werkelijkheid deze natuurwetten blijft tarten

  Komt de geloofwaardigheid inderdaad niet echt ten goede. Is wel een heel duidelijk voorbeeld van wensredeneren. Misschien komt het de discussie ten goede als we allemaal accepteren dat de wereld niet zo eenvoudig in elkaar zit en dat de werkelijkheid zich dan ook niet zonder meer laat verklaren met eenvoudige lineaire verbanden zoals: LTV omlaag is ALTIJD huizenprijzen omlaag, rente omhoog is ALTIJD huizenprijzen omlaag, economische groei is ALTIJD huizenprijzen omhoog, enzovoorts.

 107. a says:

  lorenzo: ….hypotheekgever betaald gemiddeld enkele honderden euros per maand te veel . Onderzoeken gaande , eerder georeerd alhier.

  Als ik iemand niet graag gelijk geef ben jij het, maar in deze casus heb je het wel.

 108. a says:

  ontwikkelaar: Wat ik stel is dat economische groei kan leiden tot hoger loon maar dat de inflatie die daar op volgt de hypotheekrente zodanig kan/zal verhogen dat er minder geleend kan worden, waardoor de beschikbaarheid van geld en dus de woningprijzen verder onder druk komen, ONDANKS een stijging van de economie!
  2% economische groei zou dus zomaar tot een 5-10% lagere leencapaciteit kunnen leiden door de stijgende rente!

  Het Nibud rekent met fors hogere rentes dan met de daadwerkelijke hypotheekrente. Daarnaast zit er ook nog veel lucht / marge in de huidige rentes. De rente moet best een behoorlijk stukje stijgen vooraleer dat merkbaar hoeft te worden in de financieringsruimte. Denk hierbij aan 2%punt-3%punt.

  Overigens hangt alles natuurlijk af van de mate waarin iets stijgt. In algemene zin spreken over stijgende inflatie, rente en lonen zegt weinig. Het maakt nogal uit of de inflatie 2%, de rente 2% en de loonstijging 5% is of dat de inflatie 1%, de rente 5% en de loonstijging 2% is… om maar eens iets willekeurigs te roepen.

 109. Tijl says:

  Speciaal voor Voerman en alle andere voetballiefhebbers:

  http://www.counterpunch.org/2015/06/10/playing-hard-ball-with-soft-power/

  Quote: “The West is Best, To Hell With the Rest”

 110. Kapotjeplov says:

  Ik hoor de hele OG lobby nu ineens niet meer met hun mantra “Je moet het dak repareren als de zon schijnt!”
  Jarenlang gebezigd om allerlei crisismaatregelen tegen te houden of af te zwakken.

  En nu? Het gaat beter, de zon schijnt weer. De DNB verwacht stijgingen van de huizenprijzen van 2% to 4% per jaar. Dus: NU is het tijd om het dak te gaan repareren. Dus snellere HRA afbouw (kan in 1 keer samen met een nieuw belastingstelsel) en een lagere LTV.

  Of gaan we toch weer op de handen zitten, net als in de jaren 90, want het gaat toch goed, waarom iets veranderen?

 111. Latida says:

  a: Ik vind het prima dat mensen hier in anonimiteit reageren. Dat doe ik zelf bij voorkeur ook. Indien er om gevraagd wordt, heb ik er persoonlijk geen bezwaar tegen om bepaalde persoonlijke informatie te delen, daar waar relevant of om aan te geven wat mijn eventuele belang is. Het is echter aan iedereen zelf om te bepalen hoeveel hij of zij wil delen.

  Wel vind ik het zwak als mensen jou hier aanvallen op de persoonlijke informatie die je deelt (je bent erg open), terwijl ze zich zelf niet kwetsbaar opstellen. Lekker makkelijk denk ik dan. Mij boeit het niet of jij helemaal niets met hypotheken te maken hebt, of je de software er van ontwikkelt, of dat je ze hoogstpersoonlijk verkoopt. Als je argumentatie maar deugt (of niet, en dan verwacht ik dat je dáár op aangepakt wordt). Het is jammer dat anderen je proberen te diskwalificeren op het feit dat je zijdelings raakvlak hebt (gehad?) met de hypotheekmarkt. Zegt meer over de personen die dat nodig vinden dan over jou.

  Hier ben ikim het achteraf wel mee eens, en het klopt ook dat het iets over de persoon zegt. Mijn excuses aan Laslo en in ieder geval dank voor de openheid, die stel ik wel degelijk op prijs. Maar het verbaasd me gewoon niet dat Laslo wel degelijk professioneel met hypotheken van doen gehad heeft. We worden nu eenmaal allemaal voor een deel gevormd door onze omgeving.

  Mijn achtergrond is dat ik een totale leek ben op hypotheekgebied, maar ondertussen meen mede dankzij deze website de nodige kennis te hebben opgedaan van hoe bepaalde dingen werken.

  Zelf ik twee huizen in mijn bezit waarop beiden een LTV van <50%. Eentje in de grote stad, en eentje buiten op het platteland.

  Omdat dit in het buitenland is, in een land met lage rentes, verbaas ik me al jaren over de gang van zaken in Nederland als ik daar weer eens iets over lees.

  Mijn persoonlijke achtergrond aangaande, ben ik ondernemer en doe ik 'iets met big data'.

  Ik ben geinteresseerd in nieuwe bouwtechnieken, ruimtelijke en stedelijke vormgeving, maar ik heb ook een passie voor het gewone dorpsleven. Wat dat betreft begeef ik me voortdurend tussen uitersten.

  In Nederland zie ik de afgelopen jaren, maar ook de komende jaren, voor mezelf steeds meer mogelijkheden ontstaan en dat komt doordat in het segment waarin ik geinteresserd ben de prijzen wel degelijk flink gedaald zijn en voor zover ik kan beoordelen nog steeds dalende zijn.

  Termen zoals "grote verschillen per regio" verbloemen deze dalende prijzen echter, en daar verbaas ik me oprecht over.

 112. lorenzo says:

  a: De rente moet best een behoorlijk stukje stijgen vooraleer dat merkbaar hoeft te worden in de financieringsruimte. Denk hierbij aan 2%punt-3%punt.

  1 % is enkele honderden euros voor de burger , per maand . De overheid is dan 1.5miljard extra kwijt. Een rekensom met andere percentages kunnen ingevuld worden .

 113. Voerman says:

  Luisindepels: De nieuwe norm: bij groeiende werkgelegenheid en stijgende lonen moeten de huizenprijzen wel dalen.

  Heb je in mijn reactie op de post van ontwikkelaar de cynische lachbekjes niet gezien?
  Natuurlijk gaan bij een aantrekkende economie de prijzen van de huizen normaliter wel stijgen.
  Zal langzamerhand ook tijd worden.
  Alleen al om van het gezeik hier ter plaatse af te zijn.

 114. László says:

  lorenzo: als je het juridische speelveld kunt overzien (..) aan te raden , anders slechts 1.2 % voor een makelaar aftikken op een investering van veelal een paar ton.
  #zuinigeollander.

  Het is zeker geen advies, ik geef slechts aan dat het kan.

 115. László says:

  b: Nog nooit van Google Analystics op de server gehoord als ‘software ontwikkelaar’? Kun je ook op IP-adres zien uit welke regio de geinteresseerde kijkt.

  Er is héél veel informatie en die is (tegen betaling?) beschikbaar voor meerdere partijen. Dat geeft geeft nog steeds niet aan dat er coordinerende partij is die het aanbod of de toestroom daarvan regelt. Elke partij kan gewoon gratis kijken of het aanbod in een regio daalt/stijgt en op basis daarvan beslissen of er een paar leegstaande huurwoningen in de verkoop te doen of nog even te wachten.
  Voor mij geen reden om te denken dat er coordinatie achter zit.

 116. László says:

  a: Het is echter aan iedereen zelf om te bepalen hoeveel hij of zij wil delen.

  Klopt, maar als je anderen beschuldigt van wanbestuur en je hebt zelf nog nooit wat bestuurt, zelfs geen gezin/huishouden dan vraag me af wat voor waarde je daar aan moet hechten. Een gefrustreerde werkloze of iemand die al 10 jaar zijn baan probeert uit te zitten (maar nog 10 jaar moet), wat heb je daaraan? En maar blaten. Theater maken als George van Houts, die gewoon laat zien dat die niet goed opgelet heeft op school.
  Leeftijdscatagorie, provincie, burgelijke staat, deciel besteedbaar huishoudinkomen, huidige en gewenste woonsituatie, LTV. Het maakt allemaal wel degelijk uit.

  Als je er gewoon bij vertelt dat je als gescheiden vader krap bij kas zit omdat je mooie koophuis uit moest en nu in een te dure huurwoning zit en veel alimentatie moet betalen, dan weten we gewoon waar die zuurpruimerij vandaan komt en dat het niks met economisch inzicht te maken heeft.

  a: Mij boeit het niet of jij helemaal niets met hypotheken te maken hebt, of je de software er van ontwikkelt, of dat je ze hoogstpersoonlijk verkoopt.

  Dat vind ik wel wat uitmaken, ook al is het maar een heel klein stukje, ik heb wel de binnenkant van een bank gezien (ook bijzonder beheer). De acceptatieregels die ze hebben, BKR, NHG, HDN, het passeertraject, ik heb het allemaal langs zien komen en gezien hoe het proces in elkaar zit om af te wijken van de gestelde normen.
  Toch net iets anders dan een baan hebben waarbij geen enkel raakvlak met de woningmarkt is, ook al verdien je er 4 maal modaal mee.

  Het hoeft niet in detail, maar uit een opleiding komt de meeste kennis van de mensen hier niet, laat dan even doorschemeren waar het dan wel vandaan komt.

  Mensen die verwijzen naar Diederik Schmull hoeven geen moeite meer te doen.

 117. László says:

  a: Als je argumentatie maar deugt (of niet, en dan verwacht ik dat je dáár op aangepakt wordt).

  Zo zou het inderdaad moeten. Maar ja, wat kun je verwachten van mensen die prijssegment, regio en stad met elkaar verwisselen of naar eigen goeddunken gebruiken.

 118. László says:

  Latida: Mijn excuses aan Laslo en in ieder geval dank voor de openheid, die stel ik wel degelijk op prijs.

  Niet direct aan mij gericht, maar toch bedankt.

  Latida: Maar het verbaasd me gewoon niet dat Laslo wel degelijk professioneel met hypotheken van doen gehad heeft. We worden nu eenmaal allemaal voor een deel gevormd door onze omgeving.

  Al met al 2 jaar binnen geweest bij een bank als inhuur, als ik daar al beinvloed ben dan is dat zeker niet ten positieve voor de bank in kwestie.
  In mijn omgeving hebben de meest mensen een koophuis, en dan al wel 3 generaties terug. De risico’s die dat met zich meebrengt zijn dan ook algemeen bekend en zijn ook nu weer moeiteloos overwonnen.

 119. László says:

  lorenzo: 1 % is enkele honderden euros voor de burger , per maand . De overheid is dan 1.5miljard extra kwijt. Een rekensom met andere percentages kunnen ingevuld worden .

  Een tijdje geleden probeerde je mij nog wijs te maken dat het dalen van de hypotheekrente en dus de HRA nauwelijks effect had op de belastinginkomsten, want rentevastperiode. Stijgende verkopen werden nog ontkent.
  Als de rente stijgt met een procentpunt dan is de overheid opeens 1.5 mld kwijt, hoezo zwartkijker?

 120. László says:

  Latida: Mijn persoonlijke achtergrond aangaande, ben ik ondernemer en doe ik ‘iets met big data’.

  Jij ook bedankt voor je openheid. Big data was nieuw voor me, de rest had je al wel eens door laten schemeren.

  Ook blij dat je weer mogelijkheden in NL ziet, in 2014 zag je ‘onze’ toekomst nog niet zo rooskleurig. NL is een raar land, zelf allochtonen die NL verlaten missen vaak specifieke elementen (andere onderdelen met kiespijn).

 121. lorenzo says:

  László: Een tijdje geleden probeerde je mij nog wijs te maken dat het dalen van de hypotheekrente en dus de HRA nauwelijks effect had op de belastinginkomsten, want rentevastperiode. Stijgende verkopen werden nog ontkent.
  Als de rente stijgt met een procentpunt dan is de overheid opeens 1.5 mld kwijt, hoezo zwartkijker?

  Zal ik niet zijn geweest , de nuance is aanwezig .

  Rentestijging is een belasting voor de schatkist , alleen daarom al beperkingen , dat heet vooruitkijken .

 122. bankschroef says:

  Vandaag eens een woning bezichtigd in het meest gespannen segment; de inkomens rond 35000 bruto: te laag voor de netto inkomenseis vrije sector huurwoningen rond 800,-/mnd en te hoog voor een sociale huurwoning. Dat is de grote groep die geen kant op kan behalve in de fuik van de starterswoningen, lees afgetrapte corporatiewoningen met kort resterende erfpacht afkoop, servicekosten met een open einde etc.

  Het is een strak en sluw gestuurde markt middels een 25 jaren herstelplan de woningmarkt overeind te houden met zo min mogelijk uitzettingen/executies dus zo hoog mogelijke prijzen.
  En bij betaalbaar wonen zou het consumentengeld toch maar over de grens verdwijnen in vakanties en dure spullen die wij in NL niet meer maken; dat drukt dan weer het broodnodige handelsoverschot om het Grote Gat van 800 miljard uiteindelijk mee te dichten. Dus: wen maar aan de legale maffia: hoge woonkosten,
  -lasten en -belastingen zijn voor altijd.

 123. maff says:

  Geen één ….. maar TWEE olifanten in de kamers van de NL ……. ( beide off-model uiteraard )

  De financiële sector en de hypootjes

  Een echte en onvervalste Dirk Bezemer 🙂
  De financiële sector ……

  http://www.welingelichtekringen.nl/economie/463355/de-financiele-sector-is-in-nederland-veel-te-groot-en-dat-is-slecht-voor-de-economie.html

  Voor ps 🙂 http://aintnogod.com/ipb/uploads/gallery/album_17/gallery_298_17_12308.jpg

 124. maff says:

  Oooooooh, al een tijdje niet bekeken, maar dit is ff schrikken

  http://mdbriefing.com/Netherlands-credit.png

  Gestoord NL
  Grow your way out of dept ?

  http://www.acting-man.com/blog/media/2014/12/mtdebt.jpg

 125. maff says:

  Positieve oekoenomische groeipraatjes ? http://sd.keepcalm-o-matic.co.uk/i/nobody-can-fool-me-coz-i-aint-stupid-.png

  Het volk gelooft er nog niet in

  ‘15% gaat ervan uit dat de weg omhoog definitief is ingezet.’

  Nog geen groen licht ……. Japanistan, en ongemerkt alweer een jaar erbij, het 7de jaar nu

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/24140987/___Seinen_Nederlandse_economie_nog_niet_op_groen___.html

 126. maff says:

  maff,

  There is no elephant, stupid 🙂

  NL ook blassé about debt http://media.cagle.com/163/2012/09/26/119333_600.jpg

 127. maff says:

  http://www.destaatsschuldmeter.nl/images/staatsschuld-2013-450-miljard-euro.jpg

  Staatschuld 468 miljard en groeiende

  Tegoed van de pensioenfondsen 370 miljard ( achterstallige belastingen ) ……. tekort nu 100 miljard

 128. maff says:

  Vast hypotheekcontract ? U betaalt 1300 teveel aan rente per jaar ………. Overstappen ? Past niet in het verdienmodel van de banken en verzekeraars ……. 😉

  In het blad etc.

 129. maff says:

  De Steeg, grapjas 🙂

  Hans Stegeman ‏@hanswstegeman 22 u22 uur geleden

  Fan van de fanchart: met 95% zekerheid is de economische groei volgens het CPB voor 2016 tussen de -1,5 en 5,7%

 130. maff says:

  En alweer een prachtige dag vandaag ….. genieten maar zeepbellers 😎

 131. Cynicus economicus says:

  maff: En alweer een prachtige dag vandaag ….. genieten maar zeepbellers

  Ziedaar, ik breng u uw dagelijkse rantsoen maffe kommer en kwel, from all over the world en …..genieten maar zeepbellers.

 132. ps says:

  Adamus,
  Frans,
  🙂

  Hoe zat dat ook al weer met Goldman Sachs en colonoscopie?
  https://c1.staticflickr.com/1/30/91492604_301e305e5b.jpg

 133. luisindepels says:

  maff: WW in stapjes omlaag ( pot leeg ? )

  Lees jij de artikelen wel die jij plaatst?

 134. luisindepels says:

  maff: Vast hypotheekcontract ? U betaalt 1300 teveel aan rente per jaar ………. Overstappen ? Past niet in het verdienmodel van de banken en verzekeraars …….

  luisindepels: Lees jij de artikelen wel die jij plaatst?

 135. ps says:

  maff,
  https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/money-banking-interest_rates-finance-mortgage-banks-portfolio-pjun319_low.jpg

  “To delay normalisation of interest rates is to risk repeating the mistake of the last business cycle, which was to create a house price bubble that overburdened many households. And the bigger the housing bubble gets, the greater the risk of a crash once rates are normalised.”

  “The Federal Reserve risks inflating another US housing bubble”:
  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/61667024-0ada-11e5-98d3-00144feabdc0.html

 136. lorenzo says:

  maff:
  Vast hypotheekcontract ? U betaalt 1300 teveel aan rente per jaar ………. Overstappen ? Past niet in het verdienmodel van de banken en verzekeraars …….

  In het blad etc.

  op (verjaardags) feestjes staat de hyporente laag , melden we de nieuwe vakantie en zondag de woonboulevard . We zijn gelukkig , dan is het goed.

 137. lorenzo says:

  Adamus: Bedrog en manipulatie is overal:
  analogplanet.com/c…-set-available-today

  De mens wil overal bedrogen worden .

 138. Steven says:

  lorenzo,

  Ik niet.

 139. luisindepels says:

  Kapotjeplov: De DNB verwacht stijgingen van de huizenprijzen van 2% to 4% per jaar.

  Kapotjeplov: lagere LTV

  Het echt grappige is dat de prognose van DNB de idioterie van het LTV naar 90% voorstel (ook DNB) aantoont.

  Iemand die nu met een LTV van 100 koopt zit, als de eigen prognoses van DNB uitkomen en door annuitair aflossen, per begin 2018 al onder de LTV van 90.

  Iemand die nu met LTV 90 moet kopen, maar door omstandigheden een hypo van 100% nodig heeft, die moet. laten we voor de gein zeggen, nog 2,5 jaar sparen om die 10% bijelkaar te harken (van 400k is toch een leuke 40k sparen in 2,5 jaar tijd, best aanzienlijk). Wat gebeurt er: per beging 2018 heeft hij voldoende gespaard, maar is dat huis ondertussen 440k (zie prognose dnb). Hij mag dus sparen om hetzelfde huis duurder te kopen, met hogere hypo. Ondertussen 2,5 jaar minder geconsumeerd (want hard gespaard) en 2,5 jaar huur verbrand.

  Wie zou er beter afzijn per begin 2018? Degene die eerder voor ltv 100 heeft gekocht, of die voor ltv 90?

  Grappig.

 140. lorenzo says:

  Steven:
  lorenzo,

  Ik niet.

  Overschatting , en dat is menselijk , veelal een testosteron aangelegenheid .
  Wie komt er nooit in een supermarkt of denkt dat de nieuwe stofzuiger 2 jaar garantie heeft ?

 141. Tijl says:

  lorenzo: De mens wil overal bedrogen worden .

  Gelukkig krijgen we niet vaak wat we willen.

  Straks ga je nog beweren dat de bedriegers de bedrogenen van dienst zijn.

 142. lorenzo says:

  Tijl: Straks ga je nog beweren dat de bedriegers de bedrogenen van dienst zijn.

  U komt hier te weinig of slechts nog te kort , correctie derhalve mijnerzijds : : de bedrogenen zijn de bedriegers van dienst (respectievelijk de geitjes en de leeuwtjes).

 143. a says:

  László: Het hoeft niet in detail, maar uit een opleiding komt de meeste kennis van de mensen hier niet, laat dan even doorschemeren waar het dan wel vandaan komt.

  Daar ben ik het wel mee eens. Moet het wel om concrete kennis gaan, want die ontbreekt nogal eens. Loze statements vallen mij betreft niet onder kennis.

 144. Adamus says:

  maff:
  destaatsschuldmete…450-miljard-euro.jpg

  Staatschuld 468 miljard en groeiende

  Tegoed van de pensioenfondsen 370 miljard ( achterstallige belastingen )……. tekort nu 100 miljard

  Maff, was eerder deze maand in Zuidhorn….een bijzonder dorp annex OV-hub. Miljarden Zuiderzeelijn?

 145. Adamus says:

  luisindepels: Lees jij de artikelen wel die jij plaatst?

  Wat is jouw interpretatie dan?

 146. luisindepels says:

  Adamus: Wat is jouw interpretatie dan?

  In ieder geval dat stuk over de ww staat iets totaal anders dan de suggestie van maffje. En nee, die suggestie is niet een slim doordenkertje.

 147. erik(trolnogimmerhier) says:

  Hallo….wakker worden WE HEBBEN MEER KOOPWONINGEN NODIG!!

  Al die gelukzoekers studeren zich dood, helft van de universiteit is al gevuld met allochtone dames(ja inclusief hoofddoek) die allemaal voor de top banen gaan.
  Geen nood de redding is nabij!!

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/24146131/___Komende_jaren_stortvloed_nieuwe_woningen_nodig___.html

 148. dr.t says:

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/24146131/___Komende_jaren_stortvloed_nieuwe_woningen_nodig___.html

  Geestig toename vraag naar woningen en afname beroep op sociale huur, omdat er meer mensen met een hogere opleidings- en welvaartsniveau zullen zijn.

  Nico ik snel een studie oppakken als ik jou was.

 149. Latida says:

  László,

  Om eerlijk te zijn zie ik de komende jaren eerder meer kansen dan minder. Ik zie de markt voor woningen boven de hypotheekgrens toch echt doorgaan met dalen.

  Verder hoe duurder het huis, des te minder potentiele kopers. Nu instappen is on mijn optiek nog altijd makkelijk verdiend geld liggen.

  Ik zie dat goedkope huisjes snel gaan, want mensen willen zekerheid en minder schulden. Ik zie dat consumenten boven de 30 slimmer beginnen te worden.

  En ik denk dat een huis waar vandaag een vraagprijs van bv. Een half miljoen volgend jaar of het jaar daarna zomaar eens voor 4 ton weg mag. Vooral als de woning toch al is afbetaald.

  Stijgende lonen zie ik niet gebeuren. Lagere rente zal niet gebeuren. Etc. Etc.

  Dus ja ik zal wellicht ooit eens kunnen profiteren van dalende prijzen.

  Of niet natuurlijk. We zullen zien. Ondertussen blijf ik doorgaan met flink af te lossen in een premium markt die nog steeds stijgt.

  Op deze manier in 8 jaar tijd een papieren overwaarde van 1,5-2 ton gerealiseerd, mede dankzij de page rentes.

  Had ik tiendertijd in Nederland gekocht stond ik misschien voor hetzelfde geld nu onderwater. Zelfs met de HRA had ik al drie keer zoveel rente moeten aftikken, daar komen de overige belastingen nog bij.

  Als ik dan mijn eigen situatie bezie en vergelijk in NL, dan staat er nog heel wat te gebeuren:

  – Nederland moet in de pas gaan lopen met de andere europese landen
  – Anderhalf miljoen duikers die niet grote of duurder kunnen gaan opschalen
  – De lange termijn effecten van verplichte aflossing, lagere HRA, NHG en maximaal te lenen bedrag (vorig jaar gemaskeerd door vrijstelling schenkimgsbedrag)
  – Het einde van de starterslening
  – De mismatch tussen vraag en aanbod; huur vs. Koop, minder kopers, meer huurders
  – Rentestand hoger, prijzen lager. En andersom. Rente super laag = prijzen zo hoog mogelijk. Dat is nu. Vergelijk met 2007. De prijzen & rentes, erg interessant..

  Hier staan andere ontwikkelingen tegenover, zoals bv. Dat deze regering heeft laten zien heel ver te willen gaan. Wat dat betreft mag de huizenbezitter zich vooralsnog in de handen knijpen van geluk.

  Maar kijk alleen maar eens naar hoe de staatsschuld zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Zo stabiel is dat kaartenhuis nu ook weer niet. Zal het volgende jabinet net zo effectief en daadkrachtig zijn op dit gebied?

  Het Blok beleid is misschien wel de voornaamste reden dat dit kabinet er nog zit. Belangenbehartiging enzo, sta ervan te kijken.

  De vis wordt duur betaald.

 150. Latida says:

  dr.t:
  telegraaf.nl/dft/n…ningen_nodig___.html

  Geestig toename vraag naar woningen en afname beroep op sociale huur, omdat er meer mensen met een hogere opleidings- en welvaartsniveau zullen zijn.

  Nico ik snel een studie oppakken als ik jou was.

  Verder interessant dat het marktaandeel van huurwoningen groter wordt.

  Dat er 1,4 miljoen woningen bij moeten is vooral omdst het aanbod niet aansluit op de vraag. Zowel jongeren als ouderen geven de voorkeur aan appartementen dicht bij services.

  Jongeren willen ook niet meer zo massaal de auto in. Ook zullen er veel mensen niet meer in aanmerking komen om te kopen. Dat ga je straks merken in die categorien die geen aanspraak mogen maken op NHG.

  De grootste kansen liggen volgens mij straks tussen de vier en zeven ton, vrijstaandw huizen vooral. Het is straks een veel kleinere groep die dat straks nog kan behappen, en zij die dat wel kunnen zijn ouderen die graag een luxe appartement willen.

  Ook zijn de winsten voor bouwbwdrijven hoger bij appartementbouw, de grondkosten per woning zijn dan ineens veel lager.

  In het engels ‘bagholder’ opzoeken in het woordenboek. Vooralsnog zijn dat anderhalf miljoen huishoudens.(!)

 151. Nico de Geit says:

  ‘Komende jaren stortvloed nieuwe woningen nodig’

  In de periode tot 2040 moeten er in Nederland zeker 750.000 tot 1,4 miljoen woningen bijkomen om te voorzien in de woningbehoefte.

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/24146131/___Komende_jaren_stortvloed_nieuwe_woningen_nodig___.html

 152. Nico de Geit says:

  Een miljoen woningen erbij, 200k per stuk, dat is 200.000.000.000 euro. (200 miljard euro) Wie gaat dat financieren?

 153. maarten says:

  Nico de Geit,

  Financieren? Wat een oninterressante en saaie vraag

 154. maarten says:

  Iedereen van de 1% voor een deel, denk ik dan

 155. maarten says:

  of de staat

 156. Adamus says:

  maff:
  En alweer een prachtige dag vandaag ….. genieten maar zeepbellers

  Jobcreation: full time to part time. Peter Schiff & Mike Maloney op 7 minuten
  http://youtu.be/RapC2-oxSRM

  Heb een mooie zomeravond; mocht je geen (oproep)dienst hebben.

 157. Adamus says:

  maarten:
  at5.nl/artikelen/1…oor-500-asielzoekers

  Losers in Mokum: zeewolde gaat voor het drievoudige 😉

 158. Adamus says:

  Nico de Geit:
  Een miljoen woningen erbij, 200k per stuk, dat is 200.000.000.000 euro. (200 miljard euro) Wie gaat dat financieren?

  De schuldgedreven politieke economie. Er moet nog veel meer schuld bijkomen. Denk aan al die hoog opgeleide asielzoekers. Die laat je in de veilige Amsterdamse haven niet op een houtje bijten; er was ooit werkgelegenheid in de houthaven, maar kunnen de nieuwe Amsterdammers zomaar wonen in de Dantzigerbocht. Aan het water -waar ze net vanaf komen (?). Van steigereiland tot Vlottenaanleg.

 159. Adamus says:

  maarten:
  ziehier: het achterlijke beleid van Blok
  m.telegraaf.nl/art…ieuwe-woningen-nodig

  ‘Dat heeft te maken met de stijging van het opleidings- en welvaartspeil, waardoor de doelgroep van de sociale huursector stagneert.’

  Hij is leuk. Bedrieger op de woningkermis.

 160. Adamus says:

  Latida: Verder interessant dat het marktaandeel van huurwoningen groter wordt.

  Dat er 1,4 miljoen woningen bij moeten is vooral omdst het aanbod niet aansluit op de vraag. Zowel jongeren als ouderen geven de voorkeur aan appartementen dicht bij services.

  Jongeren willen ook niet meer zo massaal de auto in. Ook zullen er veel mensen niet meer in aanmerking komen om te kopen. Dat ga je straks merken in die categorien die geen aanspraak mogen maken op NHG.

  De grootste kansen liggen volgens mij straks tussen de vier en zeven ton, vrijstaandw huizen vooral. Het is straks een veel kleinere groep die dat straks nog kan behappen, en zij die dat wel kunnen zijn ouderen die graag een luxe appartement willen.

  Ook zijn de winsten voor bouwbwdrijven hoger bij appartementbouw, de grondkosten per woning zijn dan ineens veel lager.

  In het engels ‘bagholder’ opzoeken in het woordenboek. Vooralsnog zijn dat anderhalf miljoen huishoudens.(!)

  Mag men zich inkopen en maandelijks servicekosten ophoesten. Blijven doormelken.

 161. Latida says:

  En dan het heikele puntje van de werkgelegenheid..

  http://www.spaink.net/2015/06/10/werk-gezocht/

 162. Latida says:

  Adamus,

  Ah ja natuurlijk! Dat ze om 7 uur smorgens een ‘mannetje’ met een bladblazer rondom je pand iedereen het merg door de beenderen doet lopen, en dat ze in een paar grote containers je afval Laten weghalen en af en tie een bezem over de galerij heen halen. En dan mag je daar weer 300 euro per maand voor betalen.

  Zo gaat dat inderdaad, heel herkenbaar 🙂

 163. Latida says:

  En dan nog even dit:

  “Het afgelopen jaar zijn er in Nederland 50.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en eenmanszaken bijgekomen.

  Daarmee komt het totaal op bijna 880.000 zzp’ers, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Dat is bijna twee keer zo veel als vijf jaar geleden.”

  http://fd.nl/economie-politiek/1087165/50-000-nieuwe-zzp-ers-in-2014

  “FNV-voorman Ton Heerts haalde onlangs hard uit naar de oproep van Werkgeverskoepel AWVN om het sociale stelsel op de schop te nemen ten guste van zelfstandigen.
  Bijna driekwart van de respondenten is van mening dat een zzp’er zelf zijn voorziening moet regelen en de overheid niet over de brug hoeft te komen met een sociaal vangnet. Ook wijzen ze er op dat sociale voorzieningen voor zelfstandigen onbetaalbaar gaan worden.
  Ruim een kwart is voorstander van een sociaal vangnet doordat veel zzp’er moeite hebben om het hoofd boven water te houden en vooral jongere zelfstandigen de helpende hand verdienen.”

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/24146785/__Zzp_er_moet_eigen_boontjes_doppen___.html

 164. Juan Belmonte says:

  Nico de Geit:
  ‘Komende jaren stortvloed nieuwe woningen nodig’

  In de periode tot 2040 moeten er in Nederland zeker 750.000 tot 1,4 miljoen woningen bijkomen om te voorzien in de woningbehoefte.

  telegraaf.nl/dft/n…ningen_nodig___.html

  En jawel terug van weggeweest : Wo ist der Wonungnood ?
  Nou daar dus 🙂

 165. Juan Belmonte says:

  maff:
  En alweer een prachtige dag vandaag ….. genieten maar zeepbellers

  Kijk prima gedachte

 166. ML says:

  Latida: Ook zijn de winsten voor bouwbwdrijven hoger bij appartementbouw, de grondkosten per woning zijn dan ineens veel lager.

  Dat werkt toch echt anders. Grondkosten zijn gewoon per woning berekend waardoor de volledige grondprijs juist veel hoger uitpakt. Die winst is dus voor de gemeente (die er uiteindelijk wel meer voorzieningen voor moet aan laten leggen).

  De bouwers kunnen wel extra winst maken op appartementbouw, maar dat is dan het gevolg van efficiente bouwplaatsinrichting en de learningcurve, waarbij de bouw van een laag steeds sneller gaat.

 167. maff says:

  Lol, BNG ( Bank Nederlandse Gemeenten ) doet het niet alleen met kangoeroes maar ook met Zeeman ( die van het ondergoed, BH’s, etc. )

  ROC met vastgoedperikelen heeft geld nodig, anders einde maand failliet ……

  http://www.omroepwest.nl/nieuws/11-06-2015/minister-bussemaker-wil-roc-leiden-redden-de-tweede-kamer-kritisch

  Voor ps 🙂 https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/-estate_agent-estate_agency-housing_market-housing_prices-recessions-grin1701_low.jpg

 168. maff says:

  Rating BOG ( bedrijfson(t)roerendgoed )

  met marktwaarde failliet
  met bedrijfswaarde niet

  Leegstand is goedkoper dan de huren verlagen ……

  Raar wereldje …….

 169. maff says:

  Adamus: Maff, was eerder deze maand in Zuidhorn….een bijzonder dorp annex OV-hub. Miljarden Zuiderzeelijn?

  Yap, Zuiderzeegelden, geldt trouwens ook voor het Groningen Forum

  Het Zuiderzeeproject in crisistijd ……

  http://www.nieuwlanderfgoed.nl/studiecentrum/canon-van-flevoland/het-zuiderzeeproject-in-crisistijd,-1929-1940

 170. Nico de Geit says:

  1,4 miljoen nieuwe huizen erbij. Wat gaat dat doen met de vraag naar oude krotten?

 171. Voerman says:

  Latida: Zowel jongeren als ouderen geven de voorkeur aan appartementen dicht bij services.

  Services, het verdienmodel van vandaag en vooral van de toekomst! 🙂

 172. Voerman says:

  Nico de Geit: 1,4 miljoen nieuwe huizen erbij. Wat gaat dat doen met de vraag naar oude krotten?

  Die worden opnieuw hun geld waard!

 173. Voerman says:

  maff: ROC met vastgoedperikelen heeft geld nodig, anders einde maand failliet ……

  ROC failliet en de verantwoordelijken in de bak!
  Zo hoort dat in een rechtsstaat.

 174. lorenzo says:

  Latida: “Het afgelopen jaar zijn er in Nederland 50.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en eenmanszaken bijgekomen.

  kosten 7 miljard aan (zelfstandigen aftrek en…)per jaar voor niet ondernemers , zijnde zzp’ers . Indien van toepassing , houd NU rekening met afschaf op korte termijn van genoemde lollie.

 175. Michel says:

  lorenzo,

  Sinds wanneer is een zzp’er geen ondernemer? Betaal sinds 16 jaar als zzp’er een behoorlijk bedrag aan belasting per jaar.

  Zie de zelfstandigenaftrek als een aftrekpost, die ontnomen gaat worden.

  Kan leven zonder die aftrek maar het is wel weer een maatregel die naast de lastenverzwaringen wéér een stukje inkomen weghaalt.

  Daarbij gaat de overheid daar waarschijnlijk een sociaal vangnet voor zzp’ers mee creëren. Natuurlijk wel met een eigen hoge verplichte bijdrage.

  Niet alleen de zzp’ers maar ook eenmanszaken e.d. krijgen het voor de kiezen.

  Je moet toch iets als VNO-NCW (voorheen Bernard Wientjes nu Hans de Boer) om controle te houden over werkend Nederland.

  Nu ik kan je zeggen indien dit onzalige idee (sociaal vangnet voor ondernemers) voeten in aarde krijgt, dat mijn bedrijf opeens een GmBH wordt.

 176. luisindepels says:

  Kan de webmaster even duidelijk maken wat hij bedoelt met liegen @rabo @dnb? (zie tweet)

 177. László says:

  luisindepels,

  Hij probeert steeds vaker te schofferen. Hij heeft nu 3032 volgers, eens kijken waar dat heen gaat.

 178. Nico de Geit says:

  Goldman Sachs met hypotheken op Nederlandse markt

  Voor consumenten die een hypotheek willen afsluiten, komt er meer keus op de markt: Elan Hypotheken wil met geld van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs marktaandeel in Nederland veroveren.

  http://www.telegraaf.nl/dft/geld/24150515/__Goldman_Sachs_met_hypotheken_op_Nederlandse_markt__.html

 179. Tijl says:

  László:
  luisindepels,

  Hij probeert steeds vaker te schofferen. Hij heeft nu 3032 volgers, eens kijken waar dat heen gaat.

  Hoeveel volgers heeft de woordvoerder woningmarkt van de Rabobank eigenlijk?

 180. Juan Belmonte says:

  Tijl: Hoeveel volgers heeft de woordvoerder woningmarkt van de Rabobank eigenlijk?

  Via de mainstream media zowat heel de polder

 181. Juan Belmonte says:

  Zie recente berichten nav RABO voorspelling
  Huizenprijzen in de lift.

  Iedereen praat iedereen na dat het zomer is op de huizenmarkt.
  Onweerspreekbaar waar
  Het is immers zomer.

 182. Juan Belmonte says:

  Na de terugkeer van de woningnood
  Nu ook alhier
  In dit theater de terugkeer van de woningmarkt als motor van de oekoenomie.

  DNB – dat als dependance van de ECB kan worden beschouwd, met ruimte voor eigen beleid – heeft onlangs zelf recent een ander voorstel uit de kast gehaald: een verlaging van de maximale hypotheek tot 90% van de woningwaarde in 2028. De maximale hypotheek wordt nu al met 1 procentpunt per jaar verlaagd tot 100% in 2018. In het nieuwe voorstel van het Financiele stabiliteitscomite, dat wordt gevormd door DNB, AFM en het ministerie van Financien, wordt die verlaging nog tien jaar doorgezet, zodat in 2028 starters op de woningmarkt 10% eigen geld moeten meenemen.
  Het plan stuitte op veel kritiek van Nederlandse politici, makelaars en bankenlobbyisten, omdat het de woningmarkt als motor van economisch herstel de nek zou kunnen omdraaien.

  http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3756928/ecbs-lautenschlaeger-nog-werk-aan-de-winkel-voor-nederlandse-banken?utm_source=rss

  Tekenend voor de tijden
  Van tikkende tijdbommen
  Is de terugkeer
  Van troostgedachten
  Als zou de woningmarkt de motor van de oekoenomie zijn.

  Niet de reële productie
  Niet de export
  Nee de woningmarkt.

  Probeert u daar maar eens tegenin te redeneren 🙂

 183. Juan Belmonte says:

  Sin poesia
  Querido’s señoras
  Querido señores
  No se puede torear 🙂

 184. Adamus says:

  Michel:
  lorenzo,

  Sinds wanneer is een zzp’er geen ondernemer? Betaal sinds 16 jaarals zzp’er een behoorlijk bedrag aan belasting per jaar.

  Zie de zelfstandigenaftrek als een aftrekpost, die ontnomen gaat worden.

  Kan leven zonder die aftrek maar het is wel weer een maatregel die naast de lastenverzwaringen wéér een stukje inkomen weghaalt.

  Daarbij gaat de overheid daar waarschijnlijk een sociaal vangnet voor zzp’ers mee creëren. Natuurlijk wel met een eigen hoge verplichte bijdrage.

  Niet alleen de zzp’ers maar ook eenmanszaken e.d. krijgen het voor de kiezen.

  Je moet toch iets als VNO-NCW (voorheen Bernard Wientjes nu Hans de Boer) om controle te houden over werkend Nederland.

  Nu ik kan je zeggen indien dit onzalige idee(sociaal vangnet voor ondernemers) voeten in aarde krijgt, dat mijn bedrijf opeens een GmBH wordt.

  En toch gaat het gebeuren. Overheden moeten nu eenmaal afromen, dat is hun businesscase.

 185. Latida says:

  De paradox van de ‘opgeleefde economie’:

  We moeten het dak repareren, dus nu allemaal even net doen alsof de zon schijnt!

  Nederlandse banken zijn ineens ‘niet winstgevend genoeg’ (praktisch failliet), ‘moeten zich aanpassen aan de ons omringende landen’, de maximale LTV moet nu ineens WEL terug naar 90% op last van internationale financiele instituten (zegt Juan Belmonte hier al jaren).

  Nu het mes de banken op de keel wordt gezet door hun grotere broertjes en zusjes zien ze ineens een zonnige toekomst tegemoet volop werkgelegenheid en stijgende salarissen voor iedereen!

  En nu staat GoldmanSachs ook nog eens op de stoep om ‘te investeren in hypotheken’, dat is meestal geen goed teken, maar betekent juist meestal geheid dat er al flink wat stront aan de knikker is.

  Gebrek aan liquiditeit, een stijgende staatsschuld en dan zet je natuurlijk swerelds meest gehaaide financiele sleutelaars aan de knoppen die aan alles een gouden randje gaan geven.

  Die gasten komen echter volgens mij alleen op de koffie als er iets te halen valt en niet voor de gezelligheid om hun eigen centen langs te brengen.

  En ondanks dat iedereen weet waar die club bekend om staat worden ze als reddende engels binnengehaald alsof we zojuist allemaal de postcodeloterij hebben gewonnen.

  Ze komen in ONS investeren! Driewerf hoera!

  Wat een klucht. Wat een zwendel. De verkiezingen komen eraan en er moeten successverhalen worden geschreven.

  De skeletten komen toch pas later uit de last vallen als iedereen een plaatsje is opgeschoven.

  Het volgende kabinet krijgt nu al de nodige rommel over de schutting geworpen waar niemand meer zijn of haar handen aan durft te branden.

  Want: Waarom zeggen DNB en consorten wat ze zeggen? Ze zien de bui toch zeker al hangen en kunnen zich zonder politieke consequentie van iedere verantwoordelijkheid verschonen, want: “We hebben jullie nog zo gewaarschuwd!”

  In 2028 10% eigen geld meebrengen? Verplicht aflossen? Minder of zelfs geen HRA meer? Minder vaste banen? Een groter aandeel huurhuizen? Een grote groep uitstromende ouderen? Een grote groep 1e en 2e generatie immigranten? Langer thuis blijven wonen? Langer doorwerken? Een kleiner marktaandeel hypotheken voor de huidige 3 grootbanken? Pensioenfondsen muppets die ineens in Nederlandse verpakte hypotheken gaan investeren?

  Pensioenen die niet dekkend zijn en lager uitvallen? Sterk stijgende zorgkosten? Minder werkgelegenheid? In de laatste vijf jaar twee keer zoveel ZZP-ers? Een euro die internationaal in waarde daalt door er meer van bij te drukken? Een naar totalitaire politiestaat neigende regering die zich in kwestieuze buitenlandse oorlogen mengt en haar eigen bevolking tot achter de voordeur bespioneert? Banken die al jarenlang nauwelijks tot bijna geen spaarrente meer uitkeren? Een overheid die fictief rendement op spaargeld belast?

  Maar de huizenprijzen die gaan echt heus waar stijgen hoor.

  Tegen welke prijs wordt er niet bijverteld.

  Gelukkig maar, want ik was al bang dat ik me zorgen moest maken.

 186. maff says:

  Voerman: ROC failliet

  Niet in de NL

  Hier gaan private schulden naar de ‘Credit Default Swap Burger’ woordje ( LOL ) gevonden in dit stukkie http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/4072794/2015/06/12/En-hebben-we-ons-lesje-geleerd-van-de-crisis.dhtml

  De ‘Credit Default Swap Burger’ is de publieke redder van private schulden, en verzuipt dan zelf …….

  Voor ps 🙂 https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/money-banking-derivatives-credit_default_swap-explain-explanation-fortune_teller-hsc4917_low.jpg

 187. maff says:

  De tikkende tijdbommen staan nog steeds off-model, de financiële instellingen, de schaduwbanken en de huishoudschulden

  Waarom we oekoenomische groeiramingen niet serieus moeten nemen ……….

  http://www.nu.nl/weekend/4066841/waarom-we-economische-groeiramingen-niet-serieus-moeten-nemen.html

  http://media.cagle.com/88/2012/04/04/109356_600.jpg

 188. maff says:

  Hans Hogervorst
  Hypotheek wel soberder …..

  Zou het echt eens gebeuren ?
  Gaan we een beetje NORMAAL doen ?

  http://www.telegraaf.nl/dft/geld/huis-hypotheek/24152560/___Hypotheek_wel_soberder___.html

 189. maff says:

  Hé, er is een soort van tegenbeweging aan de gang, dat is nieuw ….. en dat zou eens tijd worden …… 🙂

  Maar de praktijk is toch weer anderssssss http://mdbriefing.com/Netherlands-credit.png

  Snap het niet meer ………..

 190. maff says:

  Renteschommelingen hypotheken ….. NL banken blijven kwetsbaar ……., nog werk aan de winkel ECB

  http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3756928/ecbs-lautenschlaeger-nog-werk-aan-de-winkel-voor-nederlandse-banken

  Maar vergeet de huishoudens niet, ff rekenen …… een stijging van 1% rente is het verdwijnen van een kwart van het besteedbaar inkomen, hmmmmmmm ……… maar waarom heeft niemand het daar over ?

 191. Nico de Geit says:

  Adamus: En toch gaat het gebeuren. Overheden moeten nu eenmaal afromen, dat is hun businesscase.

  Veel ondernemers vergeten vaak op tijd af te romen. Maar er goed van leven is ook niet slecht natuurlijk.

 192. maff says:

  Nu ook in het Nederlands verkrijgbaar

  Boek van Yanis 🙂

  http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/7/3/5/6/9200000042906537.jpg

 193. Nico de Geit says:

  De vraagprijzen voor woningen in Gelderland zijn de 1e 5 maanden van 2015 met 2,2 procent gedaald. Gelderland wijkt daarmee af van het landelijke beeld, waar de gemiddelde vraagprijs dit jaar gelijk is gebleven. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

  http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/wat-doen-de-huizenprijzen-in-uw-regio-1.4996683

 194. Latida says:

  Voor wie het engels machtig is hier een interessant artikel over hoe wat er in Nederland gebeurt past in een groter patroon waarbij veel meer landen op dezelfde wijze worden aangepakt. Gevist uit de commentaren op ftm.nl ook een aanrader die website.

 195. maff says:

  Voor Juan 🙂

  Het nieuwe Nederland
  belegt in leegstand

  Een ‘WALL OF MONEY’ voor LEEGSTAAND BOG

  http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2015/commercieel-vastgoed-steeds-vaker-leeg-maar-toch-populair-bij-beleggers

 196. Steven says:

  Nico de Geit,

  We hebben hier al eerder discussies over gehad, maar het wordt ook leuk uitgelegd in dat artikel: de prijzen lijken in de Achterhoek te zijn gestegen omdat meer duurdere woningen te koop staan. Altijd weer opletten bij huizenprijscijfers dus.

 197. Latida says:

  Als de ‘consument’ nog wil ‘profiteren van een maximale hypothee’ dan niet er weer snel bij zijn

  http://www.telegraaf.nl/dft/geld/huis-hypotheek/24152602/__Topdrukte_bij_hypotheekverstrekker__.html

  Zeg profiteer en wees snel in hetzeöfde artikel en ineens zit je geen nieuwsartikel te lezen maar wordt er geadverteerd zonder vermelding.

  Hoeveel mensen worden door dit soort berichten over de streep getrokken en zien alleen nog maar een waas in de kop?

  Is het inspelen op de angst van de Nederlander ergens niet van te kunnen profiteren de manier waarop de hypotheken doorgaans aan de man en vrouw worden gebracht?

  O wacht dat was altijd al zo. Als je nu niet instapt ben je ‘een dief van je eigen portemonee’ toch?

  Ook zo mooi: Het gaat altijd maar weer over ‘net dat ene droomhuis’ en het gevoel van privilege dat men nu juist aan jou een hele grote som geld ‘toevertrouwd’. Daar wordt handig op ingespeeld.

 198. maff says:

  Steven: Altijd weer opletten bij huizenprijscijfers dus.

  Is dit ook verklaarbaar ? De overige woningen, een stijging van 10x naar 11.5 x modaal ( de overigen tellen nu ook mee in het totaal, heb ik ergens gelezen )

  http://www.huizenzoeker.nl/woningmarkt/grafieken.html

 199. László says:

  Juan Belmonte: Probeert u daar maar eens tegenin te redeneren

  Wat wil je zeggen Juan? De huizenprijzen dalen niet en zelfs tufukaj is nu om. Ik weet niet wie hij citeert op twitter:
  “De crisis is nog helemaal niet voorbij. We leven nu in een nieuwe bubbel, veroorzaakt door de lage rentes van centrale banken”
  Een nieuwe bubbel!

 200. László says:

  Steven: de prijzen lijken in de Achterhoek te zijn gestegen omdat meer duurdere woningen te koop staan.

  Prijsstijgingen bepalen we met het PBK, de minst slechte index die er is. Met te koop staande huizen heeft die niks van doen. Doe is stoer en praat nu eens van het feit dat de PBK zijn laagste punt had 24 maanden geleden. Van mij mag je met een theorie komen dat ze gaan dalen, maar doe dat dan niet vanuit de dalende lijn want dan wordt je niet serieus genomen.

 201. ps says:

  Juan Belmonte,

  “Zie recente berichten nav RABO voorspelling
  Huizenprijzen in de lift”

  Ja hoor Juan, en de economie zit ook weer in de lift…
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e8/De_Lift_poster.jpg

 202. ps says:

  maff, 🙂

  De CDS legt ie ook uit aan z’n dochter?
  http://thecomicnews.com/images/edtoons/2011/1102/euro/01.jpg

 203. Juan Belmonte says:

  maff:
  Hans Hogervorst
  Hypotheek wel soberder …..

  Zou het echt eens gebeuren ?
  Gaan we een beetje NORMAAL doen ?

  telegraaf.nl/dft/g…wel_soberder___.html

  Kijk ook bij de VVD zitten verstandige mensen
  Die zeggen waar het op staat.

  Prima artikel van de heer Hogervorst

 204. Juan Belmonte says:

  ps:
  Juan Belmonte,

  “Zie recente berichten nav RABO voorspelling
  Huizenprijzen in de lift”

  Ja hoor Juan, en de economie zit ook weer in de lift…
  upload.wikimedia.o…8/De_Lift_poster.jpg

  De oekoenomie zeker.
  In hoeverre dat iets zegt over de reële economie is een goede vraag

 205. Juan Belmonte says:

  maff:
  Kantoren leegstandsmeter

  pbl.nl/infographic…5&type=kantoren

  Geen huren verlagen, niet afschrijven en flink bijbouwen.
  Wo ist der kantoorruimtenood 🙂

 206. maff says:

  ps: De zwarte zwaan is…wit!

  No problem, de viegtuigen staan toch off-balance 🙂 ….. http://lowres.cartoonstock.com/transport-reports-balance_sheets-shocks-shocked-failures-jmo0983_low.jpg

 207. maff says:

  Greenspan ( die van ‘sub-prime is contained’ )

  Greenspan 10 jaar later

  http://www.zerohedge.com/news/2015-06-12/greenspan-dashes-recovery-hopes-housing-stagnation-here-stay

  Housing stagnation is here to stay

 208. ps says:

  maff, 🙂

 209. lorenzo says:

  Michel: Niet alleen de zzp’ers maar ook eenmanszaken e.d. krijgen het voor de kiezen.

  Ik denk dat dit het antwoord is .

 210. lorenzo says:

  …op deze vraag ”Sinds wanneer is een zzp’er geen ondernemer? ”

 211. lorenzo says:

  Juan Belmonte: Kijk ook bij de VVD zitten verstandige mensen
  Die zeggen waar het op staat.

  Prima artikel van de heer Hogervorst

  Hans is geen politicus , kan derhalve anders lullen.

  ps. VVD heeft mij 3 beloftes gedaan bij de verkiezingen ( zeggen waar het op staat…) , ik wacht in een zekere geduldigheid op de inlossing van die beloftes , wellicht voor de volgende stemronde (..)

 212. Michel says:

  lorenzo: Ik denk dat dit het antwoord is .

  Ken eenmanszaken ( zo heet dat nu eenmaal ) met 8 man personeel.

 213. Michel says:

  lorenzo:
  …op deze vraag ”Sinds wanneer is een zzp’er geen ondernemer? ”

  Ondernemen heeft namelijk niets te maken met de grootte van een bedrijf.

  En Zzp’er is net zo goed ondernemer als iemand met (te) veel medewerkers.

 214. László says:

  lorenzo: Hans is geen politicus , kan derhalve anders lullen.

  Wat een taalgebruik!

  Hans kan gewoon lezen, net als Stef Blok. Het Financieel Stabiliteitscomité richt zich tot het volgende kabinet, want er is pas na 2018 actie nodig.

  Het zou me niks verbazen als er een EU(RO) norm komt in 2017, die de maatregel onontkoombaar maakt, daar kan Jeroen D nu aan gaan werken.

  Mijn voorkeur heeft het trouwens om het via de HRA regels aan te pakken, dan mag iedereen net zoveel lenen als hij wil (maar zal dat dan niet doen).

 215. Nico de Geit says:

  lorenzo: Ik denk dat dit het antwoord is .

  Er zijn vast mogelijkheden.

 216. Luisindepels says:

  Juan Belmonte: ook bij de VVD zitten verstandige mensen

  Hans Hoogervorst is een echte held! Heeft de grootste en meest succesvolle hervorming in de laatste 30 jaar doorgevoerd(drukt) (zorgstelsel).

  Dat hij daarna 2x de Balkenendenorm pakte bij een bestuursfunctietje bij het afm is hem vergeven uiteraard. Kwaliteit kost nu eenmaal geld.

 217. Juan Belmonte says:

  Luisindepels,

  Juan doelt op de actualiteit.

  Wat de heer Hogervorst nu doet:
  Het benoemen van de lobby van Hogehuizenprijs- en Hogeschuldenminnend Nl
  Als reactie op een oproep van AFM en DNB
  Die hun taken nu serieuzer nemen dan destijds
  Is met name voor iemand die destijds een functie bij AFM had
  Ronduit goed te noemen.

  Hadden we maar meer politici / bestuurders
  Die over de schaduw van hun eigen verleden kunnen springen.

 218. Juan Belmonte says:

  ps:
  maff,

  Ook voor Juan:
  1.bp.blogspot.com/…0/rowe.greenspan.gif

  Prachtplaat

 219. Juan Belmonte says:

  maff:
  Greenspan( die van ‘sub-prime is contained’ )

  Greenspan 10 jaar later

  zerohedge.com/news…stagnation-here-stay

  Housing stagnation is here to stay

  Nee maar

  Dat Juan en Dr Alan Greenspan
  het nog eens eens konden worden
  (geen typefout door woordherhaling)

  Straks roept i nog dat “kerninflatie” een rode lap was
  Om de rentes kunstmatig laag te kunnen houden
  🙂

 220. Luisindepels says:

  Juan Belmonte: Wat de heer Hogervorst nu doet:

  Juan Belmonte: lobby

  Ik zou zeggen, zoek eerst eens uit wat de huidige functie van Hansie Hansie is…

  Dan praten we weer verder!

 221. Juan Belmonte says:

  ps:
  maff,

  Wil de laatste NL-er het licht uitdoen: rtlnieuws.nl/nieuw…n-nederland-voorgoed

  Steeds meer Nederlanders zijn ons land zat en emigreren. In 2010 verlieten 121.351 mensen Nederland, vorig jaar waren dat er 144.175. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, meldt De Telegraaf.

  Wo ist der Wohnungnood ?
  Dat zal hem wezen 🙂

 222. Juan Belmonte says:

  Luisindepels,

  Johannes Franciscus (Hans) Hoogervorst (Haarlem, 19 april 1956) is een Nederlands ex-politicus en bestuurder. Hij was van 2007 tot 2011 voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

  Van 1978 tot 1982 was hij lid van de PvdA. In 1986 maakte hij de overstap naar de VVD.

  Sinds 2011 is Hoogervorst voorzitter van de IASB (International Accounting Standards Board) te Londen.

  http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hans_Hoogervorst

  Geheel in lijn dus.
  AFM was erbij toen leenormen onder Drs Wouter Bos explodeerden tot 11 maal Jan Modaal bruto.

  Nu de lobby benoemen is weinigen gegeven.
  De beste man heeft ballen

 223. Luisindepels says:

  Juan Belmonte: In 2010 verlieten 121.351 mensen Nederland, vorig jaar waren dat er 144.175.

  Overigens was van die 144k slechts 45k mensen geboren in Nederland.

 224. Luisindepels says:

  Juan Belmonte: Nu de lobby benoemen

  Hij verdient zijn centjes bij een internationaal lobbyclubje dat juist internationale eenheidsworstnormen wil doorvoeren…

  Gek zeg, dat hij wil dat Nederland zich gaat conformeren aan internationaal ‘gangbare’ normen…

 225. Juan Belmonte says:

  Luisindepels: Hij verdient zijn centjes bij een internationaal lobbyclubje dat juist internationale eenheidsworstnormen wil doorvoeren…

  Gek zeg, dat hij wil dat Nederland zich gaat conformeren aan internationaal ‘gangbare’ normen…

  Juist niet.

  Hij is kennelijk de enige voldoende buitenstaander om te benoemen d
  at Holland zich Lek leent onder de lobby van Hogehuizenprijsminnend NL
  Ongeacht zijn eigen bijdragen hieraan in het verleden.

  Dat is voor een politicus
  Want zo ziet Juan deze man
  Minimaal een Mea Culpa.

  Maar Juan en u kunnen prima van mening verschillen
  U zult het vast anders zien

 226. Juan Belmonte says:

  Nog een verstandig persoon
  Licht nog even toe hoe
  BEHOUDEND GEFINANCIERD
  (Copyright NVM Nederlandsche Vereniging van Makelleugenaars)
  De Hollandse huizenpolder is

  Volgens de laatst bekende cijfers van Hypostat hadden Nederlandse huishoudens eind 2013 een schuld van 217% van het beschikbaar inkomen. Ter vergelijking: voor Amerikaanse gezinnen was het percentage 82, voor Duitse 65 en voor Italiaanse 33. Wij zijn met afstand wereldrecordhouder hypotheekschulden. Die schuldenlast is een hoofdreden waarom de Nederlandse economie na de crisis zo slecht herstelde.

  http://www.telegraaf.nl/premium/dft/dftavond/24118944/__Column_Jaap_van_Duijn__Nederland_kampioen_van_de_hypotheekschuld__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter

 227. Juan Belmonte says:

  Kortom
  Gezien de reacties de laatste dagen
  Blijkt hoe groot nog steeds onverminderd
  de greep van Hogehuizenprijzenminnend nl op de politiek is.

  EU normen zijn max 80%.

  De roep van RABO en NvM is zelfs om het leasen (aflossingsvrij of gedeeltelijk aflossingsvrij) weer terug in te voeren.

  De voorman van de RABO op dit gebied
  Drs Pieter van Dalen
  Kreeg bij NVM alle ruimte
  Om dit gedachtengoed de polder in te sturen.

  De polder
  Want in de rest van de planeet zal hij uitgelachen worden.

  The dutch desease
  De dutch debt addiction
  The dutch Collective Housing Lease.

 228. Juan Belmonte says:

  De RABO
  Is met dergelijke statements
  Hun eigen dr Herman Wijffels
  Volledig vergeten.

  Drs Pieter van Dalen
  Hoe ver kan men
  Van zijn wortels afdwalen ?

 229. Luisindepels says:

  Juan Belmonte: d
  at Holland zich Lek leent

  Niets zeggende subjectieve lariekoek. Nederland was en is zo mogelijk het strengste land in hypoverstrekking. LTI, baan/inkomenszekerheideis (behoort tot de hoogste in de wereld), onderste 1/3 ddel markt verzekert via NHG en dan nu OOK nog eens een bindend LTV-advies (zijn maar een paar landen in de wereld waar DAADWERKELIJK een BINDENDE ltv-norm is).

  Natuurlijk zijn de Nederlandse hypotheken de veiligste in de wereld. Wanbetaling is internationaal gezien nog altijd superlaag (zelfs na 7 jaar knoeien). Al die landen waar het allemaal veel losser was geregeld en waar ltv het enige vangnet was, nou, we hebben gezien waar dat toe geleid heeft.

  Helaas heeft die knoeierij elders er wel toe geleid dat er nu op hoog internationaal niveau (BIS) internationale eenheidsnormen worden ingevoerd én nageleefd. Jammer genoeg wordt de LTV-norm nog belangrijker gemaakt (ondanks het falen in oa VS, Ierland, Spanje). Lullig genoeg heeft de Nederlandse onderhandelingsdelegatie en lobbyisten het niet voor elkaar gekregen om de al jarenlange ‘uitzonderingspositie’ van Nederland (hypo’s gewogen voor risico meetellen)te handhaven. Knot en co weten dat, de strijd is gestreden. Dus vandaar nu al die pleidooien om te zakken met de ltv. Het zogenaamde het is beter voor de burger gelul is alleen maar window-dressing. Het verdergaande internationale eenheidsworstnormering, dat is de werkelijke reden. Het op veel punten wat anders ingestoken ingerichte hele ‘economische’ systeem heeft geleid dat juist op nu in de internationale gemeenschap twee belangrijke indicatoren Nl wat slechter scoort (private schuld en ltv). Het is jammer dat (eigenlijk) dit betere systeem nu min of meer verplicht moet worden naar internationaal ‘gangbare’ normen.

 230. Luisindepels says:

  @Juan, ik had weer eens meer dan 10 woorden getikt, blijft weer hangen in de filter.

 231. Juan Belmonte says:

  De denklijn van Juan
  Voor zover sprak is van een denklijn
  Sommigen zullen dat in twijfel trekken dan volledig misinterpreteren
  Komt opmerkelijk goed overeen met die van Drs Jaap van Duin

  Toch regende het kritiek op het voorstel van het FSC. Grappig was de reactie van de Nederlandse Vereniging van Makelaars: „Hopelijk spat dit luchtballonnetje snel uiteen”, aldus voorzitter Ger Hukker. Dit zegt dus de vertegenwoordiger van de NVM, een organisatie waarvan de leden tot 2008 flink profiteerden van de grootste ballon die in Nederland na de oorlog is opgeblazen, maar waarvan sommigen daarna in ernstige problemen kwamen. Hoe kortzichtig kun je zijn.
  http://www.telegraaf.nl/premium/dft/dftavond/24118944/__Column_Jaap_van_Duijn__Nederland_kampioen_van_de_hypotheekschuld__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter

  Juan noemt dat gratis cabaret.
  Hoe een clubje Makelleugenaars uit eigen belang
  Een hele natie in de greep kan houden.

  Daar gaan de oekoenomische geschiedkundigen
  Aan het einde van de crisis
  Over enkele decennia
  Nog het nodige over schrijven.

  Funda voted website nr 1.

  Makelleugenaars, de xtc van het volk.

 232. Juan Belmonte says:

  Luisindepels,

  Jammer overkomt Juan ook vaak
  Gewoon door blijven gaan.

 233. Luisindepels says:

  Juan Belmonte: EU normen zijn max 80%.

  Zijn ze niet, er zijn bijna geen landen waar een BINDEND ltv-advies geldt. Dat door allerlei andere economische condities mensen daar meer kiezen voor een lagere ltv (oa door beprijzing, het geeigende instrument om zulk gedrag te bevorderen (als je het echt nodig vind)) is niet zo relevant. Daarnaast, in samenverpakte pakketten (nieuw en herfinanciering), scoort de Nl ltv nauwelijks hoger dan de andere Europese landen… En uiteraard verbeterd de ltv van het lopende pakket rap, gezien de prognose dnb (10% binnen 2 a 3 jaar)en het nu verplicht aflossen. Staat tegenover (om even volledig te zijn) dat de langer lopende hypo’s (die nu een zeer lage ltv hebben vanwege de overwaarde) nu uitgefaseerd worden (elk jaar verdwijnen er complete hypo’s van de balans, vanwege einde fiscaliteit) en dus daarmee de ltv van het pakket vergroten.

 234. Juan Belmonte says:

  Luisindepels,

  Normen hoeven niet wettelijk afgedwongen te zijn om normen te zijn.

  Normen en waarden zijn ook gewoon algemeen erkende regels
  Zonder wettelijke basis

  Het is niet verboden om onvriendelijk te zijn
  Maar wel wenselijk om vriendelijk te zijn.
  -althans dat vindt Juan en gelukkig ook een groot deel van de niet-Juans.

  Laszlo overtreedt bijvoorbeeld op dit blog geen wet met zijn horkengedrag
  Toch is plezierig anders
  Wie voor zijn lol blogt
  Zoals Juan
  Negeert op een gegeven moment waar geen lol aan te behalen is.

 235. Juan Belmonte says:

  Terug naar de praktijk van leenormen.

  Banken hanteren in EU veelal de normen van max 80% ltv.
  Niet omdat ze dat per wet moeten.

  Maar omdat ze
  BEHOUDEND FINANCIEREN
  Daadwerkelijk vorm geven

  De polder wijkt in grote mate af.
  Zie column Drs Jaap van Duin.

  🙂

 236. Juan Belmonte says:

  Genoeg Gerendeerd

  Muy buenas tardes
  Juan

 237. Eek-a-mouse says:

  In het rapport van de TU Delft-wonen staat dat de inflatie gecorrigeerde daling van 2008-2014 30% bedraagt.

  De vinexhutten bij mij in de straat zijn van 250.000 in 2008 naar 180.000 in 2015 gegaan wat neerkomt op -28% bij notabene een zeer lage hypotheekrente van onder de 2%.

  Een hogere hypotheekrente van 4 a 5% i.c.m. 100% aflossingshypotheek zal voor veel starters en doorstromers een zware wissel trekken op hun financien in de nabije toekomst.

 238. bankschroef says:

  Dus: “Het Vagevuur komt naderbij”

  http://schmulladdertjeonderhetgras.blogspot.nl/

  En de Vesuvius, de gevaarlijkste vulkaan van de wereld in onze achtertuin, gaat dan ook vast wel stevig uitbarsten, die heeft het immers ook al lang weten te rekken.

 239. maff says:

  De stand van Nederland ( al 4 maanden vlak )

  http://www.z24.nl/wp-content/uploads/2015/06/svn-jun-2015.jpg

 240. maff says:

  Voor de liefhebbers 🙂

  Steve Keen

  Greenwich-Kingston PhD students lecture: the logic & maths of modelling Minsky (1)

  https://www.youtube.com/watch?v=R3nqtWvdPo0&feature=youtu.be&a

 241. ps says:

  Juan Belmonte,

  “Straks roept i nog dat “kerninflatie” een rode lap was
  Om de rentes kunstmatig laag te kunnen houden” 🙂

 242. lorenzo says:

  Michel: Ondernemen heeft namelijk niets te maken met de grootte van een bedrijf.

  En Zzp’er is net zo goed ondernemer als iemand met (te) veel medewerkers.

  Post nl ondernemers (…) en de zuster in het ziekenhuis die hoort van haar collega , drinkend dezelfde koffie in dezelfde tijd, haar bruto uurloon .
  Een grote kostenpost voor de maatschappij , niet alleen in premies maar ook , uiteindelijk , aan maatschappelijke kosten als sociale zekerheid .
  Ondernemers daarentegen hebben wel een functie voor de maatschappij .
  Voor de twijfelaars , houdt u de komende tijd in de gaten .

  ps.ondernemen doe je in wezen met eigen geld . Je ondernemer noemen enkel met krediet behoeftes en aftrek posten is ook de overheid een doorn in het oog. Wellicht vraagt de markt niet om u (…).

 243. lorenzo says:

  Luisindepels: (ondanks het falen in oa VS, Ierland, Spanje)

  …waar een directe link met die landen impliceert dezelfde actuatoren , in die tijd , van toepassing . Dat is niet zo.

 244. Steven says:

  Luyendijk op npo1.

 245. Eek-a-mouse says:

  Volgens Martin Visser hebben de hoge LTV’s er in het verleden mede of moet ik zeggen vooral! voor gezorgd dat er ongewenste en ongezonde grote huizenprijzenpieken en dalen in onze (ooit zo dynamische?!) woningmarkt zijn ontstaan in 2008-2014 en de periode in de jaren 90 als tegenhanger. Vandaar ook dat 90% LTV gewenst is om die pieken en dalen in de toekomst te voorkomen, wie kan daar nu wat op tegen hebben…?

  De kwetsbare inkomensgroepen met een koopwoning gaan een groot gelach betalen en de rijkere kopen de koopwoningen in nood op en gaan deze met een zo hoog als mogelijke huur verhuren, dit wordt ook wel marktmechanisme genoemd, dank jullie wel VVD en consorten, straks kunnen alleen nog maar rijken kopen waardoor de kloof tussen rijk en arm alsmaar groter wordt, hetgeen de sociale cohesie in de samenleving alleen maar verder doet verslechteren.

  Bron: http://www.telegraaf.nl/dft/geld/huis-hypotheek/24152560/___Hypotheek_wel_soberder___.html

  Door de veel te hoge huren zullen de lagere inkomens in hun huurwoning niet meer kunnen sparen voor hun toekomstige koopwoning, hoezo een vrije keuze?

  Ga maar eens een 1,5 ton lenen met 5% hypotheekrente en 100% aflossen in 30 jaar tijd zonder HRA, zullen we zien wie dat nog kan betalen..

  Fijn dat de huizenprijzen weer stijgen kan de gemeente mijn WOZ-waarde weer eens verhogen; dat momenteel officieel met 30.000 euro wordt geboden ONDER de WOZ-waarde van de te koop staande bij mij in mijn straat dat doet er niet toe dat is vooral het probleem van de koopwoningeigenaar..

  Zijn dat die 7 vette jaren waren ze het over hebben 🙁

 246. Adamus says:

  bankschroef:
  Dus:“Het Vagevuur komt naderbij”

  http://schmulladdertjeonderhetgras.blogspot.nl/

  En de Vesuvius, de gevaarlijkste vulkaan van de wereld in onze achtertuin, gaat dan ook vast wel stevig uitbarsten, die heeft het immers ook al lang weten te rekken.

  Via EU/ECB hebben we 324.000.000.000.000 eurootjes collectieve schuld. Gelukkig neemt Duitsland een kwart voor haar rekening.

 247. Adamus says:

  Goldman S nu ook op hypotheekmarkt samen met Investeringsfonds van de overheid en Pensioenfondsen. Prachtige deals voor banken: verplaatsen van rommel op de balans naar het collectief.

 248. Adamus says:

  Michel: Ondernemen heeft namelijk niets te maken met de grootte van een bedrijf.

  En Zzp’eris net zo goed ondernemer als iemand met (te) veel medewerkers.

  Een ondernemer werkt toch voor eigen rekening? Kunnen niet veel bestuursvoorzitters zeggen 😉

 249. László says:

  De admin is de weg helemaal kwijt.
  https://twitter.com/huizenprijzen/status/609981889932361728

  Wat is zijn echte verhaal?

 250. Adamus says:

  bankschroef:
  Dus:“Het Vagevuur komt naderbij”

  http://schmulladdertjeonderhetgras.blogspot.nl/

  En de Vesuvius, de gevaarlijkste vulkaan van de wereld in onze achtertuin, gaat dan ook vast wel stevig uitbarsten, die heeft het immers ook al lang weten te rekken.

  Schmull is van de oude economie hè: schuldgedreven.

 251. Adamus says:

  László:
  De admin is de weg helemaal kwijt.
  twitter.com/huizen…s/609981889932361728

  Wat is zijn echte verhaal?

  Leuk: aan wie gwven wij het stokje door.

  http://www.volkskrant.nl/economie/we-doen-het-voor-onze-dochters~a374587/

  Omdat ze met zelfverklaard omhoogslaapster Heleen Mees meereist 😉 (kwam nog meer namen vwb omhoogneuken tegen -bij de Rabo doen we zoiets niet )

 252. Latida says:

  Misschien mag de zeepbel wel geen zeepbel genoemd worden om dezelfde danwel vergelijkbare reden dat we in Nederland geen corruptie kennen, maar hooguit fraude?

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/4060205/2015/06/07/In-Nederland-heet-corruptie-hoogstens-fraude.dhtml

 253. László says:

  Adamus: kwam nog meer namen vwb omhoogneuken tegen

  Wat een taalgebruik!

  Hoe groot moet de teleurstelling zijn in wat je zelf (niet) bereikt hebt om je zo te verlagen?

 254. László says:

  Eek-a-mouse: Vandaar ook dat 90% LTV gewenst is om die pieken en dalen in de toekomst te voorkomen, wie kan daar nu wat op tegen hebben…?

  Niemand, het is echter pas in 2018 aan de orde, lees gewoon wat het FSC schrijft en de reactie van minister Blok.

 255. Adamus says:

  László: Wat een taalgebruik!

  Hoe groot moet de teleurstelling zijn in wat je zelf (niet) bereikt hebt om je zo te verlagen?

  Je bent een financiële gigolo?

 256. Eek-a-mouse says:

  Vinden jullie het een geruststellende gedachte als courante 5-kamer vinexhutten van 2008 -28% doen; hoe zit het dan met de te koop staande koophutten van 1960 en 1970 en 1980, ploffen die net zo hard of nog harder, uitgaande van een gelijkwaardige locatie en grootte, wat denk jullie als zeepbeldeskundigen?

 257. Adamus says:

  In gemeente Rheden worden door veel soc. huurwoningen verkocht voor 140 http://www.funda.nl/koop/dieren/huis-48339111-willem-pijperlaan-22/; je kunt er dwars doorheen kijken. Staan maar een paar weken te koop. Is een dak boven het hoofd meer waard dan waardevol bezit? De vrije sector huurwoning worden gerenoveerd/geïsoleerd (1000pmnd). War zit het scheef 😉

 258. Adamus says:

  Adamus,

  In de goede tijd werden de soc. niet verkocht: dus geen vergelijkingsprijzen van 2007.

 259. Adamus says:

  Nu weer de akker op 🙂

 260. Zilversmid says:

  Juan Belmonte: Laszlo overtreedt bijvoorbeeld op dit blog geen wet met zijn horkengedrag

  Misschien ligt het aan mij, maar ik vind de posts van Laszlo doorgaans bijzonder helder, onderbouwd en uitdagend.

 261. a says:

  Steven:
  Nico de Geit,

  We hebben hier al eerder discussies over gehad, maar het wordt ook leuk uitgelegd in dat artikel: de prijzen lijken in de Achterhoek te zijn gestegen omdat meer duurdere woningen te koop staan. Altijd weer opletten bij huizenprijscijfers dus.

  Je kan toch gewoon de PBK opzoeken?

 262. a says:

  Latida: Zeg profiteer en wees snel in hetzeöfde artikel en ineens zit je geen nieuwsartikel te lezen maar wordt er geadverteerd zonder vermelding.

  Haha, inderdaad. Zo opzichtig en één van de meest gebruikte verkooptrucjes. Koop maar eens een keuken, auto, etc. en je zal hetzelfde zien.

  Latida: Hoeveel mensen worden door dit soort berichten over de streep getrokken en zien alleen nog maar een waas in de kop?

  Ik vermoed (en hoop) heel weinig.

 263. a says:

  maff: Is dit ook verklaarbaar ? De overige woningen, een stijging van 10xnaar 11.5 x modaal ( de overigen tellen nu ook mee in het totaal, heb ik ergens gelezen)

  huizenzoeker.nl/wo…markt/grafieken.html

  Ondanks de zeer uitgebreide en genuanceerde toelichting mijnerzijds over de onzin van het rekenen met modale inkomens ga je hier toch maar stug mee door?

 264. a says:

  lorenzo: Hans is geen politicus , kan derhalve anders lullen.
  ps. VVD heeft mij 3 beloftes gedaan bij de verkiezingen ( zeggen waar het op staat…) , ik wacht in een zekere geduldigheid op de inlossing van die beloftes , wellicht voor de volgende stemronde (..)

  Dat geduld zul je inderdaad nodig hebben, vermoed ik.

  László: Mijn voorkeur heeft het trouwens om het via de HRA regels aan te pakken, dan mag iedereen net zoveel lenen als hij wil (maar zal dat dan niet doen).

  Dat is alleen een goed idee wanneer de betreffende hypotheekverstrekkers geen impliciete staatsgarantie genieten en zélf het risico lopen. Op dit moment een slecht idee dus.

 265. Steven says:

  a,

  Dat zei Lazlo ook al. Mijn reactie was gewoon op het artikel van Nico.
  Lazlo probeert me al een jaar uit te leggen dat huizenprijzen stijgen gezien pbk. Alsof ik dat niet zie. Ik denk dat de stijging toch teidelijk is. Al was het maar vanwege verlaging NHG.

 266. a says:

  Juan Belmonte: Nog een verstandig persoon
  Licht nog even toe hoe
  BEHOUDEND GEFINANCIERD
  (Copyright NVM Nederlandsche Vereniging van Makelleugenaars)
  De Hollandse huizenpolder is
  Volgens de laatst bekende cijfers van Hypostat hadden Nederlandse huishoudens eind 2013 een schuld van 217% van het beschikbaar inkomen. Ter vergelijking: voor Amerikaanse gezinnen was het percentage 82, voor Duitse 65 en voor Italiaanse 33. Wij zijn met afstand wereldrecordhouder hypotheekschulden. Die schuldenlast is een hoofdreden waarom de Nederlandse economie na de crisis zo slecht herstelde.

  Ok, maar stel dat er in NL een LTV van 80% gebruikelijk zou zijn, dan verklaart dat alsnog niet het enorme verschil tussen die landen (217% zou dan misschien 170% zijn). Een groot deel van het verschil is dus toe te rekenen aan andere factoren. In mijn ogen zijn dat:
  1. het uitgebreide sociale vangnet en de hoge verzekeringsgraad in NL (WW, WIA, ORV’s, etc. etc.) die het risicoprofiel van de koper verlagen
  2. de enorme pensioentegoeden die het macrorisicoprofiel van de BV NL verlagen

 267. a says:

  Luisindepels: Helaas heeft die knoeierij elders er wel toe geleid dat er nu op hoog internationaal niveau (BIS) internationale eenheidsnormen worden ingevoerd én nageleefd. Jammer genoeg wordt de LTV-norm nog belangrijker gemaakt (ondanks het falen in oa VS, Ierland, Spanje). Lullig genoeg heeft de Nederlandse onderhandelingsdelegatie en lobbyisten het niet voor elkaar gekregen om de al jarenlange ‘uitzonderingspositie’ van Nederland (hypo’s gewogen voor risico meetellen)te handhaven. Knot en co weten dat, de strijd is gestreden. Dus vandaar nu al die pleidooien om te zakken met de ltv. Het zogenaamde het is beter voor de burger gelul is alleen maar window-dressing. Het verdergaande internationale eenheidsworstnormering, dat is de werkelijke reden. Het op veel punten wat anders ingestoken ingerichte hele ‘economische’ systeem heeft geleid dat juist op nu in de internationale gemeenschap twee belangrijke indicatoren Nl wat slechter scoort (private schuld en ltv). Het is jammer dat (eigenlijk) dit betere systeem nu min of meer verplicht moet worden naar internationaal ‘gangbare’ normen.

  Nou… dat gaat ook weer wat ver he. Het inleggen van eigen geld, al is het maar een beetje, zorgt toch wel degelijk voor een afname van het risico én, wellicht belangrijker, voorkomt dat mensen vast komen te zitten in hun eigen woning vanwege restschulden. Het verlagen van de LTV lijkt me dan ook een prima initiatief.

 268. a says:

  Steven:
  a,

  Dat zei Lazlo ook al. Mijn reactie was gewoon op het artikel van Nico.
  Lazlo probeert me al een jaar uit te leggen dat huizenprijzen stijgen gezien pbk. Alsof ik dat niet zie. Ik denk dat de stijging toch teidelijk is. Al was het maar vanwege verlaging NHG.

  Ok. Het leek er op dat je suggereerde dat de prijsinformatie niet beschikbaar is, terwijl dat wel zo is. Je moet alleen goed weten hoe je die moet interpreteren (gemiddelde verkoopprijs vs. PBK). Volgens mij geeft Laszlo ook aan dat je vanaf nu best kan beargumenteren dat de PBK weer gaat dalen. Ik acht die kans ook zeker aanwezig, maar denk dan zeker niet aan de NHG verlaging als trigger (heeft slechts impact op een beperkt deel van de markt). De grootste bedreigingen zijn denk ik de renteontwikkeling en de economische ontwikkeling in het algemeen (sluit niet uit dat die recente mooie verwachte groeicijfers niet gerealiseerd gaan worden). Overigens sluit ik ook niet uit dat de prijzen zich voorlopig stabiel of licht stijgend zullen ontwikkelen. Zeker niet als de economische groei wél doorzet, het kabinet met aanzienlijke lastenverlichting komt en de cao-lonen weer wat harder gaan stijgen. Neemt niet weg dat er nog tal van risico’s zijn op middellange of langere termijn.

 269. Steven says:

  a,

  Toch vind ik het jammer dat Lazlo niet in gaat op Ewald Engelen (bijv. op zijn voorlaatste alinia. Is beter dan de suffige schoolmeester uit te hangen hier.

 270. maff says:

  RTLZ

  Fout of geen fout
  that’s the question
  daar staat de 10-jaars Staats op 1.9 moet 1.09 zijn ?

  Als het wel goed is is the shit hitting the fan ……..

 271. maff says:

  Oh ja, en de Rabo verhoogt de hyporente

  De tien jaars staat nu hoger dan de variabele

 272. maff says:

  a,

  alles x modaal
  en geen ander verhaal

  No problem 🙂

 273. maff says:

  Adamus: Nu weer de akker op 🙂

  Ah, tuurlijk ……. groene kool al in aantocht ?

 274. László says:

  Juan Belmonte: Wie voor zijn lol blogt
  Zoals Juan

  Gelukkig, ik was al bang dat je in de veronderstelling leefde dat je wat toevoegde.

  Was getekend,

  Hork

 275. László says:

  Steven: Al was het maar vanwege verlaging NHG.

  Het derde jaar op rij wordt de NHG grens verlaagt, zal het nu eindelijk effect hebben? Ik sluit niks uit, maar de verlaging van 350k naar 290k (2013) naar 265k (2014) hebben geen effect gehad.
  Of zou het effect juist positief werken, sinds de eerste verlaging (juli 2013) stijgen de prijzen (pbk) weer.
  Er verandert per 1 juli nog meer dan alleen de NHG grens, ook de LTI wordt aangescherpt, lastig om na te gaan welke van de 2 de meeste invloed gehad heeft als de ontwikkeling van de pbk verandert. LTI verlaging lijkt mij een grotere rol te gaan spelen. Het duurt wel even voor het effect zichtbaar wordt, want de offerte datum bepaalt de voorwaarden.

 276. László says:

  Steven,

  ” bij hoog en bij laag ontkennen dat Nederland een huizenzeepbel heeft gekend ”
  Je bedoelt dat zelfs Ewald E nu over de zeepbel in de verleden tijd spreekt en daarme dus aangeeft dat hij ook vindt dat de prijsdalingen voorbij zijn. Dat had ik inderdaad nog niet gezien.

  Of bedoel je de zucht van de bank om geld te verdienen, dat kom je wel vaken tegen bij bedrijven. Ik heb het al een tijd niet meer gezegt, maar een tophypotheek is top voor de bank, niet voor de lener.

 277. László says:

  Juan = admin (brr eng)

 278. Steven says:

  László,

  Nog snel even huisje kopen voor de regelingen veranderen? Geen idee… Maar ik zie na vijf jaar omlaag en twee jaar flauwtjes omhoog geen trendbreuk. (zeker niet omdat de rentes weer lijken te stijgen)

 279. Steven says:

  László,

  Ik denk dat ie bedoelt dat de bubble in Ierland en Spanje al wel is geknapt en in Nederland nog niet. (Bubbles zijn groter dan 20, 30 procent plus).

 280. dr.t says:

  Steven:
  László,

  Nog snel even huisje kopen voor de regelingen veranderen? Geen idee… Maar ik zie na vijf jaar omlaag en twee jaar flauwtjes omhoog geen trendbreuk. (zeker niet omdat de rentes weer lijken te stijgen)

  Na vijf jaar omlaag en vervolgens twee jaar een beetje omhoog kun je toch echt spreken van een trend breuk. De trend omlaag wordt namelijk gestopt.
  Soms is het leven net zo simpel als het lijkt.

 281. László says:

  Steven,

  Je valt me tegen, hij zegt NL. Ook Ewald E ziet dat de correctie voorbij is en waarschuwt net als tufkaj terecht voor een nieuwe te snelle prijsstijging. Zelf hoop ik ook dat het bij niet dalen blijft, de +4% voor 2016 verwacht wordt vind ik al eng.

 282. a says:

  maff:
  a,

  alles x modaal
  en geen ander verhaal

  No problem

  Waarom niet aantal x bijstandsuitkering?
  Waarom niet aantal x nieuwprijs van een iPad?
  Waarom niet aantal x prijs van een 5 jaar oude Toyota Aygo?

  Is net zo logisch als aantal x modaal. Of hou je gewoon meer van eenrichting op zenden en kom je hier niet om nieuwe inzichten op te doen?

 283. László says:

  Steven: Maar ik zie na vijf jaar omlaag en twee jaar flauwtjes omhoog geen trendbreuk.

  Was het 5 jaar dalen na 20 jaar stijgen dan wel een trendbreuk?

 284. a says:

  maff:
  RTLZ

  Fout of geen fout
  that’s the question
  daar staat de 10-jaars Staats op 1.9 moet 1.09 zijn ?

  Als het wel goed is is the shit hitting the fan ……..

  Alsof jij niet weet dat het 1,09 moet zijn. Waarom altijd maar dat ongefundeerde en suggestieve paniek zaaien? Is jammer, want daardoor komt de kernboodschap van dit blog, die best waardevol is, niet echt meer over.

 285. László says:

  a: Of hou je gewoon meer van eenrichting op zenden en kom je hier niet om nieuwe inzichten op te doen?

  Over het algemeen reageert maff nergens op en wordt er op maff niet gereageerd, met ps als uitzondering, maar misschien is ps wel maff, niet als Juan is admin.

 286. László says:

  a: suggestieve paniek zaaien

  Anderen bang maken omdat je het zelf bent.

 287. Steven says:

  László,

  Hij heeft het over Spaanse spookvilla’ s en Ierse spookdorpen..en verwacht dat denk ik ook in Nederland. (Althans dat lees ik uit die paragraaf)

 288. László says:

  Steven,

  “ontkennen dat Nederland een huizenzeepbel heeft gekend”.

  Knap dat je hier iets anders van kan maken.

 289. Steven says:

  László,

  Er staat ook “van gevrijwaard is gebleven”. Maar hij verwacht het gewoon wel uiteraard. 🙂

 290. Steven says:

  Maar nu off. De wijn is weer te lekker..

 291. László says:

  Steven,

  Proost

 292. luisindepels says:

  a: Waarom altijd maar dat ongefundeerde en suggestieve paniek zaaien?

  Het is mevrouw stemband. Paniek paniek peeuw peeuw peeuw

 293. luisindepels says:

  maff: is the shit hitting the fan

  Kan je dit nader uitleggen (ik denk dat ik het antwoord al ken)

  Een analist gaf een mooie prognose, waar ik mij wel in kan vinden:
  – of Griekenland vindt een oplossing en ze blijven in de euro –> dan zullen de rentes op staatsobligaties weer wat ontspannen (Zuid Europa iets dalen, Noord/west Europa stabiel of iets onder huidige niveaus)
  – of Griekenland klapt eindelijk, dan vliegen rentes Zuid Europese landen omhoog (besmettingsgevaar), maar door de vlucht naar veilige obligaties (oa Nl, Du) zullen de rentes van deze juist weer ‘fors’ dalen (meer vraag is lagere rente)

  Kies maar, welke heeft je voorkeur als zeepbeller die op een halvering van de huizenprijzen zit te wachten (en hoopt op sterk stijgende hyporentes)

 294. Nico de Geit says:

  a: Waarom niet aantal x bijstandsuitkering?
  Waarom niet aantal x nieuwprijs van een iPad?
  Waarom niet aantal x prijs van een 5 jaar oude Toyota Aygo?

  Dat is omdat inkomens bepalend zijn voor wat mensen uit kunnen geven. Toekomstige waardestijging van je woning als inkomen rekenen is niet al te slim. Maar het geeft natuurlijk wel een goed gevoel. Zolang je er in gelooft.

 295. Expat says:

  Helaas wordt dit forum de laatste tijd overspoeld met huiseigenaren die niet kunnen verkopen. Blind voor wat er nu werkelijk aan de hand is in Nederland. Ze hopen op een opleving die hun verlies doet verminderen.

  Gaat helaas voor hun niet gebeuren. De Nederlandse huizen”markt” is een Piramide spel dat aan het omvallen is. Door politiek ingrijpen en toenemende onnozelheid blijft het nu nog overeind.

  Ik blijf lekker in het buitenland. Door het kijken vanaf de zijlijn zijn mijn ogen geopend. Wat een puinhoop in Nederland.

  Ik ben gek op ons kleine landje maar het wonen in Nederland is gewoon veel te duur!

 296. Tijl says:

  luisindepels: Kan je dit nader uitleggen (ik denk dat ik het antwoord al ken)

  Een analist gaf een mooie prognose, waar ik mij wel in kan vinden:
  – of Griekenland vindt een oplossing en ze blijven in de euro –> dan zullen de rentes op staatsobligaties weer wat ontspannen (Zuid Europa iets dalen, Noord/west Europa stabiel of iets onder huidige niveaus)
  – of Griekenland klapt eindelijk, dan vliegen rentes Zuid Europese landen omhoog (besmettingsgevaar), maar door de vlucht naar veilige obligaties (oa Nl, Du) zullen de rentes van deze juist weer ‘fors’ dalen (meer vraag is lagere rente)

  Kies maar, welke heeft je voorkeur als zeepbeller die op een halvering van de huizenprijzen zit te wachten (en hoopt op sterk stijgende hyporentes)

  De rentes op staatsleningen vliegen al omhoog en omlaag bij alleen geruchten. Ik had begrepen dat de 1.6 miljard die Griekenland moet betalen aan het IMF aan het einde van deze maand alleen rente betrof over openstaande leningen. Dat is natuurlijk onhoudbaar.

  Het mooie van het systeem is dat er altijd grote bakken met geld worden verdiend door bepaalde personen of instanties (kuch kuch Goldman Sachs), of het nou goed of slecht gaat met Griekenland.

 297. Expat says:

  Met de hoogste hypotheekschuld per inwoner ter wereld en bij de hoogste woonquotes ter wereld is het in Nederland geen goed leefklimaat. Ik werk niet voor mijn huis maar om leuke dingen te doen en later een onbezorgde oude dag te hebben.

  In Nederland leeft men al veel te lang op de pof. Die onbezorgde oude dag kunnen de meeste wel vergeten. Nederland is het Griekenland op het gebied van private schulden. Dat gaat niet goed komen.

 298. Steven says:

  Expat,

  Yep. Ik kan het ook niet anders zien.

 299. Steven says:

  Ik ga al een tijdje mee en ken mensen soms al vanaf de lagere school. Sommigen hadden altijd geld tekort maar na het “kopen” van een huis in de negentiger jaren was dat vervelende blut zijn opeens afgelopen. (Je kon bijna pinnen van je huisje). Nu draait die idiotie natuurlijk om. Dat het zo langzaam gaat is jammer. Beter effe fikse pijn dan jarenlang een zere teen.

 300. jwonline says:

  http://nos.nl/artikel/2041605-imf-hamert-opnieuw-op-verlagen-leengrens-in-nederland.html

  Interessant stukje gisteren, het IMF is ons land nog niet vergeten.

 301. maff says:

  IMF zegt het NL schuldniveau werkt de diepgang van de crisis in de hand ……

  IMF zegt verder dat het LTV verder en sneller omlaag moet dan Knot voorstelt …….

  Vrij vertaald 🙂

  Vandaag in het blad etc.

  Voor ps 🙂 http://www.intoon.com/toons/2007/KeefeM20070817.jpg

 302. maff says:

  Over uilen en uilskuikens, een Schmulletje

  High tea in Westcliff-on-sea

  Zóóó mooi daar 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=tlmKFvVS_Nk

 303. a says:

  Steven:
  László,

  Hij heeft het over Spaanse spookvilla’ s en Ierse spookdorpen..en verwacht dat denk ik ook in Nederland. (Althans dat lees ik uit die paragraaf)

  Dat denk ik niet. Dat is tenminste niet wat er staat.

 304. maff says:

  En alweer een bubbel volgens Nouriel Roubini ( bijgenaamd Dr. Doom ) QE heeft de waardering van financiële titels opgedreven ……. etc. staatsleningen een tijdbom

  Beleid autoriteiten doet liquiditeit haperen

  http://www.fondsnieuws.nl/nieuws/beleid-autoriteiten-doet-liquiditeit-haperen

 305. a says:

  Nico de Geit: Dat is omdat inkomens bepalend zijn voor wat mensen uit kunnen geven. Toekomstige waardestijging van je woning als inkomen rekenen is niet al te slim. Maar het geeft natuurlijk wel een goed gevoel. Zolang je er in gelooft.

  Ja maar als je de relatie tussen inkomen en huizenprijs belangrijk vindt (waar ik het best mee eens ben), dan moet je naar het inkomen van de doelgroep kijken en niet naar een modaal inkomen. Bovendien moet je dan ook niet naar de prijs van het huis kijken, maar naar de maandelijkse lasten (immers: die moeten betaalbaar zijn met het betreffende inkomen). Immers, je focust dan op betaalbaarheid. Sec een modaal inkomen afzetten tegen de prijsontwikkeling geeft dan geen zinnige informatie.

 306. Nico de Geit says:

  a: Spaanse spookvilla’ s en Ierse spookdorpen

  Ook geregeld spookwinkelcentra.

 307. maff says:

  ‘Vanmiddag gaat Cie financiën in gesprek met Laura van Geest CPB en Klaas Knot DNB over risico’s financiele sector voor NL economie’

  Ah, vandaar 🙂

  Linkje vergeten, oef Maximale hypotheek moet van IMF nog veel verder omlaag. http://fd.nl/economie-politiek/1107878/maximale-hypotheek-moet-van-imf-nog-veel-verder-omlaag … #FD via @pbattes

 308. Nico de Geit says:

  a: Ja maar als je de relatie tussen inkomen en huizenprijs belangrijk vindt (waar ik het best mee eens ben), dan moet je naar het inkomen van de doelgroep kijken en niet naar een modaal inkomen. Bovendien moet je dan ook niet naar de prijs van het huis kijken, maar naar de maandelijkse lasten (immers: die moeten betaalbaar zijn met het betreffende inkomen). Immers, je focust dan op betaalbaarheid. Sec een modaal inkomen afzetten tegen de prijsontwikkeling geeft dan geen zinnige informatie.

  Een huis leasen is vanuit die optiek heel acceptabel.

 309. a says:

  Expat: Helaas wordt dit forum de laatste tijd overspoeld met huiseigenaren die niet kunnen verkopen. Blind voor wat er nu werkelijk aan de hand is in Nederland. Ze hopen op een opleving die hun verlies doet verminderen.

  Op wie doel je dan? En als dat zo is, waarom trotseer je ze dan niet met argumenten in plaats van met…

  Expat: Gaat helaas voor hun niet gebeuren. De Nederlandse huizen”markt” is een Piramide spel dat aan het omvallen is. Door politiek ingrijpen en toenemende onnozelheid blijft het nu nog overeind.

  … dit soort ongefundeerde statements?

  Je beschuldigt posters die er een andere visie op nahouden dan jij er van dat ze niet op basis van objectieve argumenten, maar op basis van hun eigenbelang hier posten. Dat terwijl hier…

  Expat: Ik blijf lekker in het buitenland. Door het kijken vanaf de zijlijn zijn mijn ogen geopend. Wat een puinhoop in Nederland.
  Ik ben gek op ons kleine landje maar het wonen in Nederland is gewoon veel te duur!

  … ook een impliciet eigenbelang uit blijkt van jou. Je hebt kennelijk nu geen huis (in NL), maar zou in de toekomst wel graag een huis bezitten in Nederland. Waarom diskwalificeer je iemand op basis van een verondersteld belang, terwijl jij zelf (en vrijwel iedereen hier, direct of indirect) óók een belang hebt?

 310. a says:

  Nico de Geit: Een huis leasen is vanuit die optiek heel acceptabel.

  Dat is dus niet wat ik zeg. Het enige wat ik zeg is dat het onzinnig is om iets te concluderen over betaalbaarheid van koophuizen o.b.v. de relatie tussen een modaal inkomen en de prijs van een huis.

  Als je een oordeel wil vellen over de prijs van een huis moet je naar veel meer factoren kijken. De huizenprijs is in feite een balans issue en geen cashflow issue. Het is dan ook logisch om als je een oordeel over de waarde van een huis wil vellen ook andere balansaspecten mee te nemen. Denk hierbij aan pensioenen, spaartegoeden, etc. Als de wereld zo eenvoudige als één lineaire functie zou zijn, 2x = y, dan waren we nooit in deze problematiek terecht gekomen. Helaas is de wereld een complex samenspel van meerdere, vaak inherent onvoorspelbare, factoren.

 311. a says:

  Steven:
  Expat,

  Yep. Ik kan het ook niet anders zien.

  “Helaas wordt dit forum de laatste tijd overspoeld met huurders die niet kunnen kopen. Blind voor wat er nu werkelijk aan de hand is in Nederland. Ze hopen op een daling die hun kans op een koopwoning doet toenemen.”

  Hier ben je het ook volledig mee eens dan neem ik aan?

 312. maff says:

  Probeersel Maximale hypotheek moet van IMF nog veel verder omlaag. http://fd.nl/economie-politiek/1107878/maximale-hypotheek-moet-van-imf-nog-veel-verder-omlaag … #FD via @pbattes

 313. Latida says:

  Expat:
  Helaas wordt dit forum de laatste tijd overspoeld met huiseigenaren die niet kunnen verkopen. Blind voor wat er nu werkelijk aan de hand is in Nederland. Ze hopen op een opleving die hun verlies doet verminderen.

  Gaat helaas voor hun niet gebeuren. De Nederlandse huizen”markt” is een Piramide spel dat aan het omvallen is. Door politiek ingrijpen en toenemende onnozelheid blijft het nu nog overeind.

  Ik blijf lekker in het buitenland. Door het kijken vanaf de zijlijn zijn mijn ogen geopend. Wat een puinhoop in Nederland.

  Ik ben gek op ons kleine landje maar het wonen in Nederland is gewoon veel te duur!

  Yep, zelfde hier. Ze hopen op dezelde self-fulfilling prophecy: Als je er maar genoeg in gelooft, en het vaak genoeg herhaalt, dan gaan de prijzen als vanzelf omhoog, ongeacht de ontwikkelingen waarin die prijsstijgingen plaats zouden moeten vinden.

  Ik mis daarvoor echter fundamentele argumenten die kunnen aantonen dat zulke stijgingen structureel zijn.

  Even de werkeloosheidscijfers bekijken bijvoorbeeld, kijk en vergelijk met 2008

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2015/werkloosheid-gedaald-door-afname-beroepsbevolking.htm

  Ook van het CBS

  “Hoeveel procent van de 60- tot 65-jarigen had in 2013 een baan van twaalf uur of meer per week?

  Het goede antwoord is 42 procent”

  Oftewel tussen de 60 en de 65 werkt er nu al 58 procent niet. Echter de werkverplichting geldt tot 67 jaar. Dat percentage werkende ouderen ligt dus nog lager.

  Van hen die nu tussen de 60 en 65 jaar zijn, teert ongetwijfeld een groot gedeeelte op in het verleden gegenereerde overwaarde op hun huis.

  Fast forward naar 2028. Dat is over slechts 13 jaar. Zij die nu 47 zijn, zijn dan 60 jaar.

  Zal die groep dan percentueel meer of minder aan het werk zijn? Wat voor soort werk zullen zij doen?

  En dan zijn ok nog eens de definities dit jaar veranderd waardoor het percentage lager lijkt dan het is volgens de oude definities. Zelfs als je nu minder dan 12 uur per week werkt wordt je als werkende geteld.

  http://recruitmentmatters.nl/2014/07/03/de-werkloosheid-gaat-in-januari-2015-scherp-omlaag/

  Verder dit plaatje

  http://recruitmentmatters.nl/2015/04/17/cbs-werkloosheid-maart-2015-onveranderd-op-89/

  “Geen daling van de werkloosheid dus. Waarmee er wederom een maand voorbij is gegaan waarbij het economische herstel zich niet heeft vertaald in een herstel van de arbeidsmarkt, in het bijzonder een daling van de werkloosheid.”

  en

  “Waar de werkloosheid onder mannen een dalende trend vertoont is de werkloosheid onder vrouwen juist aan het stijgen. Een wel heel opvallende ontwikkeling in vergelijking met de afgelopen jaren, waar de werkloosheid van beide geslachten min of meer parallel is verlopen. ”

  Meer werkeloosheid onder vrouwen, betekend ook weer minder mogelijkheden om hypotheken af te lossen met twee personen. Het is dus aan te raden om een hypotheek te nemen op slechts 1 inkomen en niet 2.

  Dan nog even de koopkrachtontwikkeling, die niet eens beschikbaar is voor 2014, maar in de 4 achtereenvolgende jaren daalde ondanks de lage rentes, respectievelijk met -0,5, -0.7, -1.1 en -1.1 %. steeds sneller dalende dus. Is dit inmiddels gekeerd?

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71015ned&D1=0&D2=0-18&D3=a&HD=080523-1745&HDR=T,G2&STB=G1

  Dan het gemiddeld gezinsvermogen

  “Huishoudens in Nederland hadden op 1 januari 2013 een doorsnee-vermogen van 19 duizend euro. Dat is 30 procent minder dan begin 2012. Deze afname komt vooral door de waardedaling van de eigen woning. Eigenwoningbezitters tussen 25 en 45 jaar werden hierdoor het hardst getroffen, aangezien de waarde van hun eigen woning veelal lager was dan de hypotheekschuld. Dit maakt het CBS vandaag bekend.
  Sterkste vermogensdaling sinds start crisis
  Begin 2008 bedroeg het vermogen van huishoudens in doorsnee 47 duizend euro”

  Is dit reeds hersteld?

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4231-wm.htm

  En o ja, dat onder water staan, hoe zat het daar ook weer mee?

  “Van alle eigenwoningbezitters onder de 45 jaar heeft 70 procent een woning met onderwaarde.” October 2014, CBS

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4137-wm.htm

  Maar goed, laten we vooral nar amsterdam kijken waar internationale beleggers en particulieren naar kijken, en het zwarte geld rijkelijk vloeit.

  En dan de staatschuld. Die tussen 2000 en 2013 bijna verdubbeld.

  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82565NED&D1=0,3,11-12&D2=0-1,4-5&D3=0-3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78&HD=141013-1648&HDR=T,G1&STB=G2

  De crisis is voorbij mensen. Niets te zien hier, doorlopen graag.
  is hoog.

  De werkeloosheid is nog steeds buitengewoon hoog. Bij vrouwen stijgt deze veel sneller dan bij mannen. Bij ouderen is de verplichte arbeidsparticipatie tot 67 jaar voor meer dan de helft nu al niet te realiseren. De verwachting is dat ook daar de werkeloosheid zal stijgen.

  De koopkracht is de afgelopen jaren flink gedaald. Liefst met 3,4% van 2010-2013. Van de vermogens van huishoudens is een groot deel verdampt. Van 47 duizend naar 19 duizend is maar liefst 60% foetsie. En van de eigenwoningbezitters onder de 45 jaar stond afgelopen october maar liefst 70% onderwater. De staatschuld is ondertussen sinds het jaar tweeduizend ongeveer verdubbeld.

  Dit zijn de macroeconomische feiten zoals gepresenteerd door het CBS. Die heeft nog wel eens de neiging dingen positiever voor te spiegelen dan ze in werkelijkheid zijn.

  Dus nu, Juni 2015, kunnen we, gezien het bovenstaande, wmet volle overtuiging en een schoon geweten werkelijk concluderen dat de crisis voorbij is?

  Waaruit blijkt dat dan?

  En hoe dragen hogere huizenprijzen dan bij aan toekomstig herstel?

 314. maff says:

  Het lukt niet
  maximale-hypotheek-moet-van-imf-nog-veel-verder-omlaag

  NL LTV 125% normaal 83%

 315. a says:

  Steven: Ik ga al een tijdje mee en ken mensen soms al vanaf de lagere school. Sommigen hadden altijd geld tekort maar na het “kopen” van een huis in de negentiger jaren was dat vervelende blut zijn opeens afgelopen. (Je kon bijna pinnen van je huisje). Nu draait die idiotie natuurlijk om. Dat het zo langzaam gaat is jammer. Beter effe fikse pijn dan jarenlang een zere teen.

  Prima toch dat het allemaal weer wat conservatiever wordt? Mensen die niet met geld om kunnen gaan heb je altijd gehad en zullen er altijd blijven. Het omgekeerde is ook waar: er zijn zat mensen die wel sparen, wel goed verdienen en wel in staat zullen zijn om een huis te kopen. Ook als de LTV naar 80% gaat. De afgelopen jaren zijn de spaartegoeden in NL fors opgelopen. De crisis is in die zin al een soort van “wake-up” call geweest voor velen. Iemand die in 2015 een huis koopt, doet dat met een hele andere mindset dan iemand die in 2005 een huis kocht. Hij brengt eigen geld in, hij koopt met een lagere LTI en hij rekent zich niet rijk met toekomstige prijsstijgingen.

 316. Nico de Geit says:

  a: betaalbaarheid van koophuizen

  Een woning van 600k voor 1k per maand? In Nederland kan het. Betaalbaar? Ja. Verstandig? Op termijn krijgt de eigenaar vrijwel zeker de rekening, en die is veel hoger dan 1k per maand. Ook al wordt beweerd dat onder water staan geen invorderbare schuld is.

  Als de prijzen niet aantrekken komen veel huizenleasers in de problemen. Ook al kunnen ze voldoen aan al hun betalingsverplichtingen. Als al je geld opgaat aan het aflossen van schulden en het voldoen aan verplichtingen vind ik dat een probleem.

 317. Nico de Geit says:

  a: huurders die niet kunnen kopen

  Ik heb voor mezelf de rekensom gemaakt dat huren in het hogere segment voor mij aantrekkelijker is dan kopen.

 318. Expat says:

  a: Op wie doel je dan?

  Retorische vraag.

 319. Expat says:

  a: Hij brengt eigen geld in, hij koopt met een lagere LTI en hij rekent zich niet rijk met toekomstige prijsstijgingen.

  Ik ben hem nog niet tegengekomen.

 320. Expat says:

  a,

  Nogmaals voor a.

  Wonen in Nederland is te duur.

 321. maff says:

  Laag btw-tarief bouw definitief weer omhoog naar 21%

  Motie houden op 6% is verworpen

 322. a says:

  Nico de Geit: Een woning van 600k voor 1k per maand? In Nederland kan het.

  Nee dat kan niet in Nederland. Behalve als je fors vermogen en inkomenszekerheid hebt.

  Nico de Geit: Op termijn krijgt de eigenaar vrijwel zeker de rekening, en die is veel hoger dan 1k per maand. Ook al wordt beweerd dat onder water staan geen invorderbare schuld is.

  Dat is de vraag. Bij mij in de buurt zijn er niet veel huizen die 600k kosten. Diegene die dat kosten, zijn het misschien ook wel waard. Misschien ook niet. Je loopt absoluut een risico. Maar er is in Nederland niemand die met een woonquote van 30% voor 1k in de maand een huis van 6 ton kan aanschaffen zonder heel veel eigen geld er in te stoppen. Helemaal niemand. Om een hypotheek van 6 ton te kunnen krijgen, moet je toch wel minimaal 150k verdienen (alleen, met zn tweeën moet het inkomen hoger zijn). Dat is al snel meer dan 7k netto. Niet ondenkbaar dat ook een koper in de toekomst (in dat segment) gewoon in staat is om die 6 ton op te hoesten. Zeker niet als onze hoge heren er in slagen om de inflatie wat aan te wakkeren. Lukt nu nog niet echt, maar ook de huidige 0,5% tot 1% inflatie per jaar zorgt uiteindelijk voor 25% inflatie in 30 jaar. Voor de lonen geldt hetzelfde: ze stijgen niet hard, maar ze zijn wel beetje bij beetje gestegen afgelopen jaren. O.b.v. het handelsbalansoverschot is er best ruimte voor verdere loonsverhogingen. Ook de overheid zal in de fiscale sfeer de belasting op arbeid gaan verlagen wat het besteedbaar inkomen ten goede komt. Een huis kopen is en blijft een risico, zeker een huis van 6 ton, maar het is geen no-brainer dat dat huis over 20 of 30 jaar minder dan die 6 ton gaat kosten.

 323. ps says:

  ps,

  Daar is ie maff! 😉

 324. a says:

  Expat:
  a,

  Nogmaals voor a.

  Wonen in Nederland is te duur.

  In ieder geval voor jou…

 325. luisindepels says:

  Expat: Ik ben hem nog niet tegengekomen.

  Komt ook omdat jij in het buitenland zit. In welk fantastisch huizenland zit je eigenlijk? Ierland? UK? Spanje? VS? Allemaal voorbeeld landen, volgens velen hier (want veel ‘strengere’ hypotheeknormen dan hier).

 326. maff says:

  Niet alleen de polen zijn aan het schuiven ….. ( ijstijd in aantocht )

  De Mount Everest is ook al aan de wandel

  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150616_01733137

 327. a says:

  maff:
  Laag btw-tarief bouw definitief weer omhoog naar 21%

  Motie houden op 6% is verworpen

  Mooi. Weg met die verkapte staatssteun. Eigen broek ophouden allemaal.

 328. a says:

  Expat: Retorische vraag.

  Nee.

  Expat: Ik ben hem nog niet tegengekomen.

  Ik ken veel mensen die afgelopen 5 jaar in Nederland een huis gekocht hebben. Voldeden allemaal aan het door mij geschetste profiel (slechts één stel daarvan had weinig vermogen en een vrij hoge LTI, wel op 1 inkomen gekocht). Hoeveel mensen ken jij die in Nederland recent een huis gekocht hebben?

 329. Voerman says:

  a: Helaas wordt dit forum de laatste tijd overspoeld met huurders die niet kunnen kopen.

  Zouden er niet evenveel crisiskopers zijn, die dolgraag zouden willen huren (als de klok nog terug kon) ?

 330. Voerman says:

  a: Mooi. Weg met die verkapte staatssteun. Eigen broek ophouden allemaal.

  Moet je volwassen voor zijn, joh!
  We leven in Nederland. 🙂

 331. maff says:

  Frontale aanval op Dirk Bezemer …….. door twee oekoenomen van de Rabo

  Wij zijn geen schuldenland maar een vermogend land

  http://www.volkskrant.nl/opinie/wij-zijn-geen-schuldenland-maar-een-vermogend-land~a4076934/

 332. maff says:

  maff,

  Nou ja zeg, op dit plaatje ligt de NL weer voor op Denemarken 🙂 het lijkt wel een wedstrijdje

  Debt to GDP 2014

  http://1.bp.blogspot.com/-1beOyMy2khc/VNnC-2w7ELI/AAAAAAAAcZI/YNCEPEkC5hU/s1600/mk5.png

 333. Expat says:

  a: Hoeveel mensen ken jij die in Nederland recent een huis gekocht hebben?

  Zoals ik al eerder zei. Ik ben ze nog niet tegengekomen.

 334. László says:

  Expat: Helaas wordt dit forum de laatste tijd overspoeld met huiseigenaren die niet kunnen verkopen.

  Wat een giller, ten eerste wordt dit blog niet overstroomt door mensen die reageren, ten tweede is het merendeel nogal somber en huurt (en daar is niks mis mee).
  Onderwaterwoners maken zich hier niet expliciet kenbaar, maar als je naar de pijn kijkt waarvan sommigen hier uiting geven zou ik zeggen:
  – Juan/admin
  – Adamus (maar is misschien Juan/admin)
  – lorenzo (maar die kan het hebben)

  Voor mij gaat het in iedergeval niet op, LTV onder de 50% en LTI onder de 5%. Mijn huis ga ik voorlopig nog niet te koop zetten (net een nieuwe keuken), misschien over een jaar of 5. In die zin ben ik dan ook gebaat bij lagere prijzen want ik wil dan wat ruimer gaan wonen.

  Veel plezier met somberen. Aangezien je hier op deze site rondhangt is dat expat zijn ook niet alles.

 335. maff says:

  http://1.bp.blogspot.com/-1beOyMy2khc/VNnC-2w7ELI/AAAAAAAAcZI/YNCEPEkC5hU/s1600/mk5.png

  Als we de BCG norm zouden aanhouden doorstaat alleen Duitsland en daaronder de toets ……..

  Alles boven de 180% is Back to Mesopotamia 😉

  Het programma ligt al klaar
  gelukkig maar

  https://www.bcg.com/documents/file87307.pdf

 336. László says:

  Nico de Geit: Ik heb voor mezelf de rekensom gemaakt dat huren in het hogere segment voor mij aantrekkelijker is dan kopen.

  Ik zal iemand niet gauw aan raden om te kopen, maar hem wel voorrekenen wat het allemaal kost (en wat het risico is).
  Kopen of huren is een persoonlijke aangelegenheid, er is niks mis met huren.
  Kopen brengt risico met zich mee, dat was zo, is zo en zal wel zo blijven.

 337. Voerman says:

  a: Hoeveel mensen ken jij die in Nederland recent een huis gekocht hebben?

  Voerman kent er nogal wat.
  Er zitten er een paar daarvan in de problemen, maar dat zaten ze toch al.
  Daar was dat koophuis niet voor nodig. 🙂

 338. maff says:

  ps,

  Versta er geen woord van maar rofl 🙂

  http://media.cagle.com/61/2011/10/19/99514_600.jpg

 339. Steven says:

  Voerman,

  Misschien een beetje afgezaagde opmerking: maar 9 van de 10 huizen worden geleend van de bank. Vandaar het woord hypotheek. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hypothecaire_lening

 340. Nico de Geit says:

  maff:
  Laag btw-tarief bouw definitief weer omhoog naar 21%

  Motie houden op 6% is verworpen

  Dat is goed voor de zwarte omzet.

 341. Cynicus economicus says:

  maff: Proest, inflatie in aantocht ?

  Nou, mooi is dat, daar sta je dan met al die adviezen. Heb je de ‘D in A’ net uit, is het al weer uit met de pret.

  Hoe moet dat nu verder met dat Boek der Boeken?
  Komt er een vervolg, ‘Deflatie, de aftocht’?
  Of iets als ‘Inflatie/deflatie in aantocht, doorhalen wat niet verlangd wordt’.
  Of nog eenvoudiger maar desondanks universeler: ‘In aantocht’.
  Altijd raak, vooral bij vervolgedities.

  maff: Nou ja zeg, op dit plaatje ligt de NL weer voor op Denemarken 🙂 het lijkt wel een wedstrijdje

  Tuurlijk, wereldwijd erkende bloemrijke pioniersarbeid op bubbelgebied, een premier als Rutte en dan zouden we nog niet eens van de Denen kunnen winnen?

 342. ps says:

  maff, 🙂

  Zoals een bekend macro-econoom zegt: “dit is geen herstelverhaal”.
  http://www.whatamimissinghere.com/wp-content/uploads/2010/10/Economic-Mood-Swings-Cagle-83845-500×392.jpg

 343. Voerman says:

  En toch……..
  In mijn omgeving wordt volop gebouwd.
  Sociale woningbouwprojecten, koopwoningprojecten, vrijstaande huizen in alle formaten, noem maar op.
  Daar hangen echt wel over enige tijd gordijntjes voor de ramen.
  Het gaat weer echt goed in dit landschap!
  Vertrouwen doet bouwen!

 344. Tijl says:

  Tsjonge, nooit geweten:

  http://www.nieuwbouw-nederland.nl/

  Bijna 280.000 nieuwbouwwoningen in nieuwbouwprojecten in Nederland op dit moment, alsof het nooit crisis is geweest.

 345. Adamus says:

  maff:
  Frontale aanval op Dirk Bezemer …….. door twee oekoenomen van de Rabo

  Wij zijn geen schuldenland maar een vermogend land

  volkskrant.nl/opin…ogend-land~a4076934/

  We bezitten veel schuld, maar dat kwartje moet nog vallen.

 346. Adamus says:

  Tijl:
  Tsjonge, nooit geweten:

  http://www.nieuwbouw-nederland.nl/

  Bijna 280.000 nieuwbouwwoningen in nieuwbouwprojecten in Nederland op dit moment, alsof het nooit crisis is geweest.

  Ingeplande projecten.

 347. Adamus says:

  maff:
  ps,

  Versta er geen woord van maar rofl

  http://media.cagle.com/61/2011/10/19/99514_600.jpg

  Het monster voor de economen heet ‘deflatie’.

 348. Adamus says:

  Nico de Geit: Dat is goed voor de zwarte omzet.

  En ‘Polen’ die in NL klussen moeten straks ook wegenbelasting gaan betalen voor hun Duitse busje. Moeten ze wel wit verdienen.

 349. Adamus says:

  Voerman:
  En toch……..
  In mijn omgeving wordt volop gebouwd.
  Sociale woningbouwprojecten, koopwoningprojecten, vrijstaande huizen in alle formaten, noem maar op.
  Daar hangen echt wel over enige tijd gordijntjes voor de ramen.
  Het gaat weer echt goed in dit landschap!
  Vertrouwen doet bouwen!

  Ik zie alhier dat zittende huurders kunnen kopen voor een ton (gunstige financiering voor net geen bijstander) en vrijkomende woning ernaast voor 140 wordt verkocht (doorkijkwoning voor <35.000 inkomenscat.).

 350. Bug says:

  László:

  Voor mij gaat het in iedergeval niet op, LTV onder de 50% en LTI onder de 5%. Mijn huis ga ik voorlopig nog niet te koop zetten (net een nieuwe keuken), misschien over een jaar of 5. In die zin ben ik dan ook gebaat bij lagere prijzen want ik wil dan wat ruimer gaan wonen.

  Of je woont in een tuinhuis met hypotheek of je verdient circa 1-2 miljoen per jaar.

 351. Latida says:

  maff:
  Frontale aanval op Dirk Bezemer …….. door twee oekoenomen van de Rabo

  Wij zijn geen schuldenland maar een vermogend land

  volkskrant.nl/opin…ogend-land~a4076934/

  Paniekfase..

  Als bankiers zoals onlang op ftm en nu in de volkskrant gaan downplayen dan weet je dat er paniek is op de burelen.

  Het komt een beetje over alsof men uit alle macht gaten probeert te schieten in het betoog van Bezemer.

  Zo zegt men dat

  “Nederland is netto geen schuldenland”

  ..Vertel dat maar eens aan de anderhalf miljoen huishoudens die onderwater staan door taxaties die door de banken zijn onderschreven..

  ..of aan de half miljoen of zo mensen met problematische schulden waar ze niet uit komen..

  ..of wat te denken van de almaar oplopende winsten die gemaakt worden door de incassobranch..

  ..of leg maar eens uit hoe het komt dat de staatschuld is verdubbeld sinds 2000..

  In alle gevallen zijn schulden zijn de grote sloper. Van sociale voorzieningen, van de overheid, en van vele honderduizenden huishoudens.

  Maar, zo redeneert men

  “Naast een tabel “Nederland schuldenland” had een tabel moeten staan met “Nederland is een vermogend land”. Dan blijkt dat ons land aanmerkelijk meer bezittingen dan schulden heeft.”

  Geen woord verder over die bezittingen. Bedoelen ze daarmee soms de grond? Het bedrijfsonroerend goed waarvan landelijk 17% leeg staat? Het retialvastgoed dat 7% leeg staat? De miljoenen vierkante meter maatschappelijk vastgoed dat leeg staat? De pensioenpotten waar de mensen verplicht aan meebetalen maar waarvan de meeste mensen nooit iets van terug zullen zien omdat ze of voor hun 67e overlijden, of onder de 45 jaar zijn? Onder de 45 jaar staat 70% onder water. Die hebben dus meer schulden dan hun huis waard is.

  De Nederlandse banken hebben daar uiteraard geen schuld aan.

  en

  “Van de woninghypotheken wordt ongeveer eenvijfde door andere financiele instellingen dan de Nederlandse banken verstrekt”

  en

  “Afgaand op cijfers van de Nederlandse Bank over de hypotheekverstrekking wordt door de banken voor ongeveer 83 procent/bbp krediet aan huishoudens verstrekt”

  Met andere woorden, de banken hebben uiterst prudent gehandeld, het is de schuld van buitenlandse kredietverstrekkers, etc. etc.

  Geen woord over het feit dat Nederlandse banken met staatsteun overeind moesten worden geholpen, hoe het komt dat men in Nederland hogere rentes betaald dan in de ons omringende landen, de marktmanipulatie, de Liborfraude binnen de eigen organisatie etc. etc.

  Het betoog lijkt er zuiver op gericht om Bezemer onderuit te halen. Er wordt dus op de man gespeeld, en niet op de bal.

  Op geen enkel moment in het artikel wordt er kritisch gekeken naar de eigen rol van de bank. Dat stemt niet hoopvol.

 352. maff says:

  Typisch een gevalletje dat de off-balance nu de on-balans opvreet ……..

  Des Knots ……. terug naar het pre derivatistische tijdperk, vrij vertaald 🙂

  Risicoweging hypotheken weer terug bij af

  http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3760484/dnb-knot-risicoweging-hypotheken-weer-terug-bij-af

  Voor ps 🙂 http://www.toonpool.com/user/997/files/caveman_can_fix_economy_numbers_1222215.jpg

  G.S. hypotheken in aantocht ( voor CE ) lol, wat zijn ze van plan ?

 353. maff says:

  ‘Incassobureau’s hebben voor meer dan zeven miljard euro aan niet betaalde rekeningen te verwerken.’

  7 miljard ……

 354. maff says:

  Adamus: We bezitten veel schuld, maar dat kwartje moet nog vallen.

  Onbetwist de crypto specialist 🙂

 355. johan says:

  PVV wil de huizenbubble verdere lucht inblazen, bleek gisteren bij de hoorzitting in de 2e kamer met DNB Knot.
  Van Dijk (PVV) ging tekeer tegen Knot , omdat hij voorstander is van een LTV van 90% in 2028.
  Volgens de PVVer is de starter de dupe,maar Knot zei dat verdere stijging van de woningprijs juist de starter raakt.
  Verder vond Knot dat de HRA versneld afgeschaft moet worden.

 356. Luisindepels says:

  johan,

  Klaas Knot wil ten koste van Nederland goede sier maken bij de grote internationale organisaties die eenheidsworstnormeringen nastreven. Laten zien dat Nederland altijd het braafste jongetje van de klas is en confermeert aan internationale normen, ook al zijn die slecht passend binnen het Nederlandse economisch systeem en creeeren ze meer problemen dan ze oplossen (middel erger dan de ‘kwaal’).

  Wedden dat Knot na zijn DNB-periode bij 1 van de grote internationale organisaties aan de slag gaat?

 357. Expat says:

  Luisindepels: Wedden dat Knot na zijn DNB-periode bij 1 van de grote internationale organisaties aan de slag gaat?

  En wedden dat jouw huis dan nog meer onder water staat?

 358. johan says:

  Luisindepels,

  Dus jij bent het eens met de PVV, in de wens dat de prijzen torenhoog worden, terwijl de correctie nog niet helemaal heeft plaats gevonden..

 359. a says:

  Expat: Zoals ik al eerder zei. Ik ben ze nog niet tegengekomen.

  Misschien is het handig om dan ook geen mening over “ze” te ventileren?

  Voerman: Voerman kent er nogal wat.
  Er zitten er een paar daarvan in de problemen, maar dat zaten ze toch al.
  Daar was dat koophuis niet voor nodig.

  😀

 360. a says:

  Adamus: We bezitten veel schuld, maar dat kwartje moet nog vallen.

  “schuld bezitten” is een contrictio in terminis. Maar dat kwartje moet waarschijnlijk nog vallen.

 361. a says:

  maff:
  ‘Incassobureau’s hebben voor meer dan zeven miljard euro aan niet betaalde rekeningen te verwerken.’

  7 miljard ……

  Wat voor het overgrote deel vorderingen op huurders zullen zijn. Eigenwoningschulden worden doorgaans niet via incassobureaus afgewikkeld.

 362. a says:

  Luisindepels:
  johan,

  Klaas Knot wil ten koste van Nederland goede sier maken bij de grote internationale organisaties die eenheidsworstnormeringen nastreven. Laten zien dat Nederland altijd het braafste jongetje van de klas is en confermeert aan internationale normen, ook al zijn die slecht passend binnen het Nederlandse economisch systeem en creeeren ze meer problemen dan ze oplossen (middel erger dan de ‘kwaal’).

  Wedden dat Knot na zijn DNB-periode bij 1 van de grote internationale organisaties aan de slag gaat?

  Nee. Knot wil een stabielere economie waarin laag- en hoogconjuncturele bewegingen niet fors versterkt worden door de multiplier huizenmarkt. NL heeft de jaren na de crisis zeer slecht gepresteerd als gevolg van de huizenmarkt. In de jaren voor je crisis, en meer nog eind jaren ’90, was er in NL juist sprake van een enorm sterke economische groei. Zonder HRA en met stabielere huizenprijzen (o.a. door lagere LTV) had de NL economie zich veel stabieler ontwikkeld. En juist de stabiliteit van de economie en van de financiële sector is de kerntaak van DNB. Logisch dat Knot hier dus voorstander van is.

 363. a says:

  johan:
  Luisindepels,

  Dus jij bent het eens met de PVV, in de wens dat de prijzen torenhoog worden, terwijl de correctie nog niet helemaal heeft plaats gevonden..

  Nou, als 30% reële prijsdaling geen correctie is… wat is dan wel een correctie?

  Overigens is daarmee niet gezegd dat de reële prijsdaling voorbij is. Ik denk dat op langere termijn (10 jaar en verder) lagere reële prijzen plausibel zijn. Voor de korte en middellange termijn zie ik om meerdere redenen echter weinig triggers voor prijsdaling. Wel zie ik beperkte loonstijging en beperkte inflatie. Een doormodder scenario waarin de nominale prijzen min of meer gelijk blijven acht ik dan ook zeer wel mogelijk. Als je dan ziet dat huren geen aantrekkelijk alternatief biedt, dat de betaalbaarheid in termen van maandlasten door de lage rente goed is en dat er nauwelijks veilig rendement op je vermogen te behalen is… dan is je eigen geld in stenen stoppen, mits conservatief gefinancierd, misschien nog helemaal niet zo’n gek idee.

 364. Tijl says:

  a: “schuld bezitten” is een contrictio in terminis. Maar dat kwartje moet waarschijnlijk nog vallen.

  Ok schuld bezit je dus niet. Wat dan wel?

 365. johan says:

  a: Nou, als 30% reële prijsdaling geen correctie is… wat is dan wel een correctie?

  Overigens is daarmee niet gezegd dat de reële prijsdaling voorbij is. Ik denk dat op langere termijn (10 jaar en verder) lagere reële prijzen plausibel zijn. Voor de korte en middellange termijn zie ik om meerdere redenen echter weinig triggers voor prijsdaling. Wel zie ik beperkte loonstijging en beperkte inflatie. Een doormodder scenario waarin de nominale prijzen min of meer gelijk blijven acht ik dan ook zeer wel mogelijk. Als je dan ziet dat huren geen aantrekkelijk alternatief biedt, dat de betaalbaarheid in termen van maandlasten door de lage rente goed is en dat er nauwelijks veilig rendement op je vermogen te behalen is… dan is je eigen geld in stenen stoppen, mits conservatief gefinancierd, misschien nog helemaal niet zo’n gek idee.

  Tot nu toe een prijsdaling van ongeveer 20% , ik verwacht zelf al jarenlang een correctie van 45% t.o.v. van de top in augustus 2008.

 366. ps says:

  Adamus,
  maff, 🙂 We’ve come a long way:

  Schuld hinkelen voor volwassenen…
  http://imgfave-herokuapp-com.global.ssl.fastly.net/image_cache/1372884103174959.jpg

 367. ps says:

  maff,

  “G.S. hypotheken in aantocht ( voor CE ) lol, wat zijn ze van plan ?”

  Ja maff, wat zijn ze nog méer van plan?
  https://media.licdn.com/mpr/mpr/p/2/005/071/130/32a7263.jpg

  http://www.zerohedge.com/news/2015-06-13/why-goldman-about-become-biggest-hft-firm-world

 368. ps says:

  ps,

  Spam-a-lot maff…;-)

 369. a says:

  Bug: Of je woont in een tuinhuis met hypotheek of je verdient circa 1-2 miljoen per jaar.

  Scherp 😀

  László: Wat een giller, ten eerste wordt dit blog niet overstroomt door mensen die reageren, ten tweede is het merendeel nogal somber en huurt (en daar is niks mis mee).
  Onderwaterwoners maken zich hier niet expliciet kenbaar, maar als je naar de pijn kijkt waarvan sommigen hier uiting geven zou ik zeggen:
  – Juan/admin
  – Adamus (maar is misschien Juan/admin)
  – lorenzo (maar die kan het hebben)

  Voor mij gaat het in iedergeval niet op, LTV onder de 50% en LTI onder de 5%. Mijn huis ga ik voorlopig nog niet te koop zetten (net een nieuwe keuken), misschien over een jaar of 5. In die zin ben ik dan ook gebaat bij lagere prijzen want ik wil dan wat ruimer gaan wonen.

  Veel plezier met somberen. Aangezien je hier op deze site rondhangt is dat expat zijn ook niet alles.

  Ik denk dat dit blog überhaupt weinig mensen aantrekt met restschuldproblematiek. Die willen helemaal niet lezen en horen dat ze stom geweest zijn en dat de prijzen nog verder kunnen dalen.

  Maar goed: ter transparantie mijn situatie. Huidige LTV iets meer dan 50%, huidige LTI o.b.v. gezinsinkomen is ruim 1 en o.b.v. het hoogste inkomen iets minder dan 2. Eind dit jaar komt er weer extra aflossing die al klaar staat op de spaarrekening, waarna de LTV rond de 35% zal komen. Planning is om eind 2017 volledig afgelost te zijn en om ergens in de periode 2020-2025 mijn huidige tussenwoning (WOZ 220k) te verruilen voor een vrijstaande woning of ruime tweekapper. Overigens ben ik ongevoelig voor “verlies nemen”. Ik ben al jarenlang (ondanks dat ik nog maar een ‘lage 30er’ ben al bijna 20 jaar) aandelenbelegger en heb tevens in het verleden geld verdiend met pokeren. Dat zijn twee activiteiten waarbij “verlies nemen” vrijwel continu aan de orde van de dag is. Het gaat niet om winst of verlies maken, het gaat om het maken van een zo optimaal mogelijke keuze waarbij je ervoor moet zorgen dat je dat de risico’s die bij die keuze horen kunt en wilt nemen.

  Als ik uit eigenbelang zou moeten kiezen heb ik liever een halvering van de huizenprijzen dan een verdubbeling. Bij een halvering kan ik mijn volgende woning namelijk met gemak cash aftikken, bij een verdubbeling heb ik dan nog steeds een forse hypotheek nodig. Ik probeer echter nooit uit eigenbelang te redeneren en te reageren, maar uit het gezamenlijk belang. Wat uiteindelijk goed is voor de meerderheid van de mensen in Nederland is namelijk uiteindelijk ook goed voor mij en mijn kinderen. Ook is er een wezenlijk verschil tussen wat ik zou willen dat er gaat gebeuren en wat ik denk dat er gaat gebeuren. Wat ik zou willen ligt dichterbij de algemeen geaccepteerde mening hier: lagere huizenprijzen. Wat ik denk is meer gebaseerd op de huidige omstandigheden en wat ik zie gebeuren om me heen. Denk aan het beleid van een ECB, denk aan structureel lagere rentes, denk aan een stuwmeer aan vrijkomende erfenissen straks, denk aan het feit dat huren in NL bijzonder onaantrekkelijk is in het bijzonder voor jonge gezinnen, denk aan het handelsbalansoverschot dat in NL hogere lonen rechtvaardigt, etc.

  Laszlo en ik zijn volgens mij behoorlijk open geweest over onze situaties en mogelijke belangen. Ik zou, met name tegen hen met een grote mond, willen zeggen: jullie beurt!

 370. a says:

  johan: Tot nu toe een prijsdaling van ongeveer 20% , ik verwacht zelf al jarenlang een correctie van 45% t.o.v. van de top in augustus 2008.

  Een nominale prijsdaling van, het dieptepunt, ruim 20% (ik meen 21%). De reële prijsdaling is dus groter, namelijk die 21% plus de “compound” inflatie in de betreffende periode. Je komt dan ergens in de buurt van de 30% uit.

 371. a says:

  Tijl: Ok schuld bezit je dus niet. Wat dan wel?

  Het bezit van een huishouden kan bestaan uit bijv.: de woning, de auto, de pensioenaanspraken, de spaarsaldi, de beleggingen, de inventaris.

  Dit bezit is per definitie gefinancierd met eigen vermogen en vreemd vermogen. Een hypotheeklening is een vorm van vreemd vermogen, schuld dus. De hypotheeklening is een bezit van de bank. De bank bezit immers een vordering op jou die een bepaalde waarde vertegenwoordigt.

  Neem de waarde van je totale bezittingen, trek daar al je schulden (waaronder hypotheekleningen) vanaf en hetgeen resteert is je eigen vermogen.

  Wat men hier op dit blog doet, is alleen maar kijken naar de hoogte van die hypotheekschulden. Op zichzelf zegt dat echter helemaal niets. Je moet die hypotheekschulden beschouwen in de context van de totale balans. Als je dat doet dan ga je in ieder geval de volgende twee conclusies trekken:
  1. Op macroniveau is Nederland écht gigarijk. De bezittingen zijn immens en de financiering is sterk. Het eigen vermogen is namelijk gigantisch veel groter dan het vreemd vermogen en zelfs een daling van nog eens 30% van de huizenprijzen kan met het allergrootste gemak worden opgevangen.
  2. Op microniveau zijn de bezittingen en schulden onevenredig verdeeld. Er is een substantiële groep huishoudens met een zeer zwakke balans. Deze groep vormt een risico en drukt de economische groei, omdat zij hun consumptie fors terug schroeven. Dat schaadt ons uiteindelijk allemaal, omdat hun consumptie onze banen zijn.

  Helder wat ik met bezit bedoel?

 372. johan says:

  a: Een nominale prijsdaling van, het dieptepunt, ruim 20% (ik meen 21%). De reële prijsdaling is dus groter, namelijk die 21% plus de “compound” inflatie in de betreffende periode. Je komt dan ergens in de buurt van de 30% uit.

  Woning gekocht in 1995 voor 150000 gulden (70000 euro).
  Inflatie tussen 1995 en 2008 ongeveer 45%.
  Dus woning gecorrigeerd naar inflatie ongeveer 100000 euro in 2008 waard.
  Woning in 2008 verkocht voor 1900000 euro.
  Dus een daling van ongeveer 45% lijkt mij reeel.

 373. a says:

  johan:

  Is een kort door de bocht redenering die eigenlijk niks zegt, want de omstandigheden zijn nu totaal en fundamenteel anders dan in 1995. Desalniettemin kan het best zijn dat de uiteindelijk reële prijsdaling op 45% uit komt. Je moet je alleen afvragen of die dreiging van die extra daling van 15% het waard is om daar nog 10 jaar, 20 jaar of misschien nog wel langer op te wachten. Je loopt immers ook het risico dat die daling niet gaat plaatsvinden én, minstens zo belangrijk, het alternatief is voor de meeste mensen ook schreeuwend duur. Kopen zou, ook financieel gezien, achteraf best nog wel eens de minst slechte keuze kunnen zijn. Kan. Want ook ik heb de wijsheid niet in pacht.

 374. johan says:

  a: Is een kort door de bocht redenering die eigenlijk niks zegt, want de omstandigheden zijn nu totaal en fundamenteel anders dan in 1995. Desalniettemin kan het best zijn dat de uiteindelijk reële prijsdaling op 45% uit komt. Je moet je alleen afvragen of die dreiging van die extra daling van 15% het waard is om daar nog 10 jaar, 20 jaar of misschien nog wel langer op te wachten. Je loopt immers ook het risico dat die daling niet gaat plaatsvinden én, minstens zo belangrijk, het alternatief is voor de meeste mensen ook schreeuwend duur. Kopen zou, ook financieel gezien, achteraf best nog wel eens de minst slechte keuze kunnen zijn. Kan. Want ook ik heb de wijsheid niet in pacht.

  Het is net of ik mijn makelaar hoor spreken.

 375. Luisindepels says:

  Expat: En wedden dat jouw huis dan nog meer onder water staat?

  Als ik Knot moet geloven, dan is deze maatregel alleen maar om de gaande prijsstijging te remmen, over dalen heeft hij het niet. DNB prognose nu tot 2018 is ook +10% nominaal (2.5, 4, 4 / jr) en die stijging trekt volgens hem door tot in 2028 tot max 30% (nominaal). Na invoeren ltv-limiet is de totale stijging in 2028 slechts 20-25%. In ieder geval is de onderwater’problematiek’ dan wel voorbij. Benieuwd of deze site dan nog bestaat

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/knot-hypotheekplafond-remt-huizenprijzen-met-20-af

 376. Luisindepels says:

  a,

  A, interessant. Ik heb een iets andere visie op de rol van de huizenmarkt en een ‘stabiele’ economie. Maar mijn zoontje komt zo uit school, dus geen tijd om nu lang verhaal te tikken. Ik kom er op terug!

 377. Luisindepels says:

  johan: Dus jij bent het eens met de PVV

  Euhhhh, meestal niet hoor 😉

  Ik kan uit de tekst ook niet afleiden wat ze precies bedoelen. Meer nadelen dan voordelen zien van lagere ltv maakt je nog geen hoge huizenprijsminner hoor…

  johan: de wens dat de prijzen torenhoog worden

  los dat het woord torenhoog nogal subjectief is (wat voor de één hoog is, is voor de ander laag…)

  heb ik hier meerdere malen aangegeven dat ik idealiter een zeer beperkte nominale stijging ziet, die reeel (dus gecorrigeerd voor inflatie) 0 of lager is. Dus wel iets van nominale stijging, ook om de onderwaterstanden iets te helpen, maar uiteindelijk over langere tijd een vlakke ontwikkeling geeft.

 378. Tijl says:

  a: Het bezit van een huishouden kan bestaan uit bijv.: de woning, de auto, de pensioenaanspraken, de spaarsaldi, de beleggingen, de inventaris.

  Dit bezit is per definitie gefinancierd met eigen vermogen en vreemd vermogen. Een hypotheeklening is een vorm van vreemd vermogen, schuld dus. De hypotheeklening is een bezit van de bank. De bank bezit immers een vordering op jou die een bepaalde waarde vertegenwoordigt.

  Neem de waarde van je totale bezittingen, trek daar al je schulden (waaronder hypotheekleningen) vanaf en hetgeen resteert is je eigen vermogen.

  Wat men hier op dit blog doet, is alleen maar kijken naar de hoogte van die hypotheekschulden. Op zichzelf zegt dat echter helemaal niets. Je moet die hypotheekschulden beschouwen in de context van de totale balans. Als je dat doet dan ga je in ieder geval de volgende twee conclusies trekken:
  1. Op macroniveau is Nederland écht gigarijk. De bezittingen zijn immens en de financiering is sterk. Het eigen vermogen is namelijk gigantisch veel groter dan het vreemd vermogen en zelfs een daling van nog eens 30% van de huizenprijzen kan met het allergrootste gemak worden opgevangen.
  2. Op microniveau zijn de bezittingen en schulden onevenredig verdeeld. Er is een substantiële groep huishoudens met een zeer zwakke balans. Deze groep vormt een risico en drukt de economische groei, omdat zij hun consumptie fors terug schroeven. Dat schaadt ons uiteindelijk allemaal, omdat hun consumptie onze banen zijn.

  Helder wat ik met bezit bedoel?

  Heel duidelijk, dank je wel.

  Alleen met de spaarsaldi die bij een bank geparkeerd staan maak je een foutje, dat is namelijk het bezit van de bank geworden. Zie Cyprus o.a.

  Tevens zijn de meeste dingen die je opnoemt niet liquide, of indien ze wel snel ten gelde gemaakt moeten worden een stuk minder waard dan in de boeken vermeld.

  Stel je eens voor dat iedereen geld nodig heeft en zijn auto, zijn huis, beleggingen en inventaris te koop aanbied, dat gaat nooit goed.

  Stel ook dat alle schulden ineens moeten worden afgelost, dan gaat er geen dubbeltje van af.

  De schulden staan als een huis, de rest is onzeker imho.

 379. Luisindepels says:

  Tufkaj ook de weg kwijt, zie zijn tweet:

  Knot: ltv naar 90% maakt huis 20% betaalbaarder. Volgens rabo onlangs nog 9%

  Er staat net iets anders…

  Komt de vraag weer op: bewust foutieve informatie twitteren of een fout die je van zo’n expert ogv de woningmarkt eigenlijk niet mag verwachten?

 380. Voerman says:

  Steven: Misschien een beetje afgezaagde opmerking: maar 9 van de 10 huizen worden geleend van de bank. Vandaar het woord hypotheek.

  Je meent het!

 381. a says:

  johan: Het is net of ik mijn makelaar hoor spreken.

  Wat wil je nu eigenlijk zeggen?

  Dat je op zoek bent naar een huis? Anders heb je over het algemeen geen makelaar.

 382. Steven says:

  Voerman,

  Ha ha. Ik zei het ook zo maar.. maar dat je boven de 100 procent kan/kon lenen was natuurlijk een beetje idioot.

 383. johan says:

  a: Wat wil je nu eigenlijk zeggen?

  Dat je op zoek bent naar een huis? Anders heb je over het algemeen geen makelaar.

  Sorry, het moest aan elkaar MijnMakelaar.

 384. Michel says:

  lorenzo,

  Precies daar wringt de schoen, lekker alles over dezelfde kam scheren.
  Ik zeg (lezen is een kunst) kan ook zonder die aftrek e.d. en met mij nog 400.000 anderen die al jaren (lees 20 jaar) het “logo” zzp dragen.
  Mijn pensioen is allang geregeld, verzekeringen ook. Daar hoeft niets bij of af.

  Heb niets met PostNL slaven , bouwvakkers met omgebouwde VW bussen “motto omzet is winst” voor in de bouw, huis-huppels zorg enz.. dat is iets van de laatste jaren.. werken wel onder het etiket zzp’er maar in absolute zin zijn ze dat niet.

  Er wordt hier gewoon een groep van 400.000 man die jaren voordat het merk ZZP bekend werd, zowat gecriminaliseerd.

  Onverstandig en dom!

 385. Michel says:

  Adamus,

  Ja precies doe ik ook, leen niets, zelf voldoende reserves om alles op te vangen.

 386. Tijl says:

  Luisindepels:
  Tufkaj ook de weg kwijt, zie zijn tweet:

  Knot: ltv naar 90% maakt huis 20% betaalbaarder. Volgens rabo onlangs nog 9%

  Er staat net iets anders…

  Komt de vraag weer op: bewust foutieve informatie twitteren of een fout die je van zo’n expert ogv de woningmarkt eigenlijk niet mag verwachten?

  Klopt inderdaad, er staat dat dat een huis 20% minder betaalbaar wordt indien de ltv niet naar 90% gaat maar op 100% blijft staan. Je hebt gelijk.

 387. Luisindepels says:

  Tijl: Klopt inderdaad, er staat dat dat een huis 20% minder betaalbaar wordt indien de ltv niet naar 90% gaat maar op 100% blijft staan. Je hebt gelijk.

  Ik zou zeggen, lees het artikeltje even goed.

  a. het woord betaalbaarheid wordt nergens genoemd (met reden, de prijs zelf zegt niks over betaalbaarheid, is slechts 1 factortje in het geheel van betaalbaarheid)
  b. de prijzen worden niet 20% lager door de ltv maatregel(even los dat dat nog niet betaalbaarheid is), maar de groei van de prijzen is 20% minder. Is iets wezenlijks anders…

 388. Luisindepels says:

  johan: ik verwacht zelf al jarenlang een correctie van 45% t.o.v. van de top in augustus 2008.

  Voor de goede orde: een nominale daling, op basis pbk? Dus de PBK moet van 106 in 2008 naar circa 58 zakken? Die staat nu rond 87. Dus nog 33% van hier te gaan!

 389. Luisindepels says:

  a: überhaupt weinig mensen aantrekt met restschuldproblematiek

  Mogguh! Is al een keertje of 10 hier verteld: ik behoor tot die boekhoudkundige onderwatertjes. Komt door de kromme definitie fiscale schuld / wozwaarde. Geen correctie voor spaarpolissen etc en ook geen balansje met andere vormen van vermogen.

  Daarnaast is de transactieprijs in de regio Rdam en Den Haag doorgaans hoger dan die woz-waarde.

  Op papier is de ltv 130, maar ondertussen genoeg middelen om de ltv naar 60 te brengen. Is echter geen noodzaak toe, de maandlast (van de financiering!) is alsnog lager dan een gemiddelde vergelijkbare huurhut.

 390. Steven says:

  Luisindepels,

  Ja zoiets zal het wel worden. (Net als Spanje en Ierland waar zelfs minder hypotheekschuld is als hier)

 391. maff says:

  Ondertussen in Grunn

  En wat nu blijkt, heeft de NAM in haar achterzak ( via de lopende vergunning ) een FRACKING vergunning, om de laatste restjes gas eruit te halen ……….

  http://www.groningerkrant.nl/2015/06/fracken-bij-saaksum-en-feerwerd-zorgt-voor-vragen/

  Voerman vertel, wat staat ons hier nog te wachten 😉

 392. László says:

  Luisindepels: Mogguh! Is al een keertje of 10 hier verteld: ik behoor tot die boekhoudkundige onderwatertjes.

  Dat heet bij het CBS fiscaal onder water en daar heeft NL er ongeveer 1.5mln van. Van de echte onder water woners heeft NL er ongeveer 1mln, daar hoor jij dus niet bij. Ik bedoelde de laatste groep.

 393. László says:

  Luisindepels: Tufkaj ook de weg kwijt, zie zijn tweet:

  Knot: ltv naar 90% maakt huis 20% betaalbaarder. Volgens rabo onlangs nog 9%

  tufkaj is goed in het omzetten van data naar grafieken. Rekenen, getalbegrip en interpretatie zijn z’n zwakkere kanten.

 394. László says:

  Steven: Misschien een beetje afgezaagde opmerking: maar 9 van de 10 huizen worden geleend van de bank. Vandaar het woord hypotheek.

  25% van de huizenbezitters heeft geen hypotheek, je zit er als zovaak weer flink naast. Over de toekomst kun je van mening verschillen, maar laten we nu niet de feiten proberen te verdraaien.

 395. Steven says:

  László,

  Ik bedoel natuurlijk bij aankoop. Niet bijv. mijn ouders die na 40 jaar hypotheek vrij zijn.
  Jij denkt dat ik er vaak naast zit.. (dat ligt meer aan jou dan aan mij)

 396. tufkaj says:

  László,

  poe poe, ik lees een keertje ergens over heen. Heb de correctie ook gewoon getweet trouwens.

 397. chris h says:

  Ondertussen staan nog steeds méér dan 240.000 huizen te koop

 398. b says:

  Off-Topic:
  Geen overeenstemming VNG (noot:Vereniging Nederlandse Gemeenten)en fiscus over grondexploitatie:

  http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/vng-botst-met-fiscus-over-grondexploitatie.9479995.lynkx

  ‘vennootschapsbelasting overheidsondernemingen (vpb) die 1 januari 2016 ingaat.’

  ‘Een van de punten waarover de VNG en de fiscus het oneens zijn, is de vraag hoe het grondbedrijf moet worden afgebakend onder de vennootschapsbelasting overheidsondernemingen (vpb) die 1 januari 2016 ingaat. Dat geldt dan met name met betrekking tot de actieve grondexploitaties. De fiscus vindt dat iedere afzonderlijke grondexploitatie een geheel vormt. Het gevolg is dat de winstgevende projecten worden belast worden en de verlieslatende onbelast. Anders gezegd, gemeenten kunnen de verliezen niet compenseren met de winsten. Dat heeft voor gemeenten flinke financiële consequenties. De gemeenten willen dat, zo lang de verschillende projecten vanuit dezelfde organisatie worden gedreven, de verschillende projecten als een geheel worden gezien’.

  Hoeveel procent van de winst wordt belast met deze vennootschapbelasting,25%?

 399. b says:

  Off-Topic:
  ‘Wat gebeurt er als een gemeente de begroting niet sluitend krijgt?’
  ‘Maar de OZB verhogen naar 150 procent gaat het college veel te ver.’
  http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/noodlijdend-delft-weigert-ozb-te-verhogen.9479863.lynkx

 400. b says:

  Off-Topic:’
  Verkeerde aanpak bedrijventerreinen kost banen:

  http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/verkeerde-aanpak-bedrijventerreinen-kost-banen.9479978.lynkx

  ‘Nog steeds hangt er heel veel aanbod boven de markt, soms wel vier keer meer dan de vraag tot 2040.’

 401. b says:

  Off-Topic:
  ‘Akkoord levert werkend huishouden 800 euro op’:

  http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/4079087/2015/06/17/Akkoord-levert-werkend-huishouden-800-euro-op.dhtml

  Alleen voor de werkenden, maar niet voor de zieken, gehandicapten, werkelozen en AOWers…Een klassenmaatschappij volgens de – mijn inziens – denigrerende ideeen van de VVD?

 402. a says:

  Tijl: Alleen met de spaarsaldi die bij een bank geparkeerd staan maak je een foutje, dat is namelijk het bezit van de bank geworden. Zie Cyprus o.a.

  Nee. Dat is een onjuiste voorstelling van zaken. Je banksaldo is een vordering die jij hebt op de bank en als zodanig weldegelijk jouw bezit.

 403. b says:

  a,

  ‘…het gaat om het maken van een zo optimaal mogelijke keuze waarbij je ervoor moet zorgen dat je dat de risico’s die bij die keuze horen kunt en wilt nemen. ‘

  Helemaal mee eens.

  Stel dat je uitgaat van:
  -220k WOZ,
  -70% LTV,
  -aflossingsvrij zou kunnen zijn na 5-7 jaren,
  of
  -huur 500 p. maand tussenwoning(midden jaren 80) met tuin op het zuiden.
  Dan kies ik voor geleidelijke kapitaaloverdracht aan mijn kind, zodat die straks naar keuze een nieuwbouwhuis cash af kan tikken of van de rente verder kan huren vanwege de behaalde status van medehuurder.Indien de rente redelijk zou stijgen uiteraard.
  Misschien huur ik straks zijn tuinhuisje, max 4447 euro per jaar belastingvrij, en ga lekker reizen. 🙂
  Uitwijkmogelijkheden ipv je vast te zetten door al je geld in de stenen te stoppen, leek mij beter.
  Mijn winst- en verliesaversie zijn voorzichtiger ivm verhoogd risico-profiel.

  a, wat zou jij doen in deze situatie? Thx 🙂

 404. b says:

  b,

  Onder verhoogd risico-profiel wordt bedoeld: Laag opgeleid en grotere kans op ontslag.

 405. maff says:

  De parijzenaren die voor veel geld extreem kleine kamertjes huren

  ‘Een maandelijkse zevenhonderd euro ophoesten voor een kippenhok in Slotervaart is helemaal niet iets vreemds, ‘

  http://www.vice.com/nl/read/de-parijzenaren-die-voor-veel-geld-extreem-kleine-kamertjes-huren-876

  Met foto’s 🙂

 406. Jeroen says:

  Bij-effect belastingplannen: hypotheekrenteaftrek! Woningbezitters die rond 2 maal modaal verdienen lopen de kans niets over te houden aan de belastingplannen, voor hen worden de kosten van leven alleen maar duurder.

  Stel je verdient 2 maal modaal (64k) en hebt 8000 euro rentelasten per jaar (getallen zijn even handig gekozen voor het voorbeeld…). Door aftrek daalt je belastbaar inkomen naar 56k. Nu valt dat volledig in het 42% tarief, maar straks valt het nog steeds in het (nieuwe) 40% tarief wat een marginaal verschil is. Deze woningbezitters profiteren dus helemaal niet van het opschuiven van de 52% grens met 8000 euro.

 407. maff says:

  Dit hoeft niet waar te zijn ( twittertjes )

  ‘Tien oplossingen voor falende banken ‘

  ‘Maar er is iets vreemds aan de hand. De woede leidt amper tot actie ‘

  Gelatenheidsfase ?

  http://www.groene.nl/artikel/dit-hoeft-niet-waar-te-zijn

 408. ps says:

  maff, 🙂

  Nou gewoon door blijven pompen hoor…