Nov 6

De enorme Nederlandse hypotheekschuld van 645 miljard euro (104 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product) remt de economische groei af. Dit zei voormalig minister van Financiën Wouter Bos zondag in het discussieprogramma Buitenhof.

Volgens de oud-PvdA-leider verdringt de grote hypotheekmarkt bedrijven. “Omdat er zo enorm veel vraag is op de Nederlandse kredietmarkt naar kredieten die nodig zijn voor hypotheken is het bijvoorbeeld voor bedrijven veel moeilijker om aan kredieten te komen, dus ook op die manier remt het de economische groei af”, aldus Bos.

De conclusie van Bos is teleurstellend nieuws voor het kabinet VVD-CDA, die juist graag de economie wil stimuleren. Bos zei tevens dat aflossingsvrije hypotheken grote risico’s met zich meedragen.

bron: fok.nl

Jan 30

Huizenbezitters met een huis met een WOZ-waarde van boven 1 miljoen euro gaan meer belasting betalen. Het kabinet heeft een wetsvoorstel daarover vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

”Mijlpaal dure huizensubsidie”, zei minister Wouter Bos van Financiën er vrijdag over op zijn weblog.

Het kabinet besloot vorig voorjaar al tot de maatregel, toen de coalitiepartijen het eens werden over een pakket maatregelen die Nederland door de economische crisis moesten slepen.

In het voorstel wordt de hypotheekrenteaftrek niet versoberd, maar wordt het eigenwoningforfait verhoogd. ”Minder subsidie voor bezitters van dure huizen”, aldus Bos.

Forfait

Voor huizen boven de 1 miljoen gaat het forfait naar 2,35 procent in 2016. Momenteel zijn er rond de 24.500 woningen met een WOZ-waarde hoger dan 1 miljoen euro.

Het bedrag zal niet geïndexeerd worden. Als de huizenprijzen weer gaan stijgen, gaan er dus elk jaar meer mensen onder vallen.

bron: nu.nl

Sep 22

Wouter BosWouter Bos werkt niet alleen aan nieuwe bezuinigingen. Ook aan de invoering van een nieuw belastingstelsel met een andere structuur van tarieven en aftrekposten dat de lasten ‘eerlijker verdeelt dan nu nog het geval is’. Bos: ,,Bezuinigingen raken de zwaksten het hardst, omdat veel overheidsuitgaven op de zwaksten zijn gericht.”

De minister van financiën zei dat maandagavond in Haarlem, waar hij op uitnodiging van oecumenisch centrum Stem in de Stad een, voor zijn doen, ongewoon sterk ideologische speech hield over ‘Sociaaldemocratie en de crisis’.

Anders dan bij de begrotingsbehandeling van afgelopen week, waar Bos zich moest verbijten achter de rug van premier Balkenende die naar eigen zeggen niet in vorm het kabinetsbeleid verdedigde, kon de PvdA-voorman voor een bomvolle Paterskerk zelf uithalen.

Bos vertelde dat de PvdA terdege de urgentie beseft van forse bezuinigingen op de overheidsuitgaven vanaf 2011: ,,Niets doen is geen optie, ook niet voor sociaal-democraten. De rente-uitgaven (over de gegroeide schuld) bedragen al meer dan de uitgaven aan het basisonderwijs en de kinderopvang tezamen.”

Het h-woord, de hypotheekrenteaftrek, viel niet letterlijk, maar het scheelde niet veel. Bos: ,,De komende jaren gaat het niet slechts om besparen via minder uitgaven, maar ook via minder aftrekposten. Dat komt het inkomenspolitieke evenwicht zeker ten goede.” Daarnaast herhaalde hij het voornemen tot het invoeren van een bankenbelasting.

bron: Gooi en Eemlander

Jul 14

Nout WellinkMinister Bos van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) verschillen fundamenteel van mening over de toekomst van de Nederlandse financiële sector en de banken.

Bos en het kabinet willen dat er kleine, overzichtelijke, nationaal georiënteerde banken komen die zich specialiseren in een of enkele deelmarkten. DNB-president Nout Wellink wil het tegenovergestelde en ziet een waarborg voor een gezonde toekomst van de financiële sector in zogenoemde universele banken – waarbij verschillende typen bancaire activiteiten in één concern zijn samengevoegd. Omdat de Nederlandse markt daarvoor volgens DNB te klein is, moet die groei internationaal zijn.

Visie
Het ministerie van Financiën en de toezichthouder van de Nederlandse financiële sector DNB kwamen vorige week tegelijk met een visie op de toekomst van de banken. Bos presenteerde voorstellen die hij eerder had geopperd. Hij wees daarbij zonder veel nadruk naar het onderzoek dat DNB samen met consultant McKinsey had gedaan naar de wijze waarop banken zich na de kredietcrisis moeten positioneren.

DNB concludeert dat banken en verzekeraars naar schaalvergroting moeten streven, bijvoorbeeld om hun concurrentiepositie te behouden en om makkelijker kapitaal aan te kunnen trekken. ‘Gezien de kleine en geconcentreerde thuismarkt zullen Nederlandse financiële instellingen deze groei vaak buiten de landsgrenzen moeten realiseren’, schrijft de centrale bank. Bos meent dat zulke banken leiden tot onbeheersbare risico’s.

Spaargeld
DNB meent ook dat bij een bank spaargeld van consumenten door de zakelijke afdeling kan worden gebruikt. Bos wil juist Chinese muren tussen de consumenten- en zakenbank.

Het fundamentele verschil in visie tussen de twee organisaties die allesbepalend zijn voor de toekomst van de financiële sector is pikant. Bos en de toezichthouder waarvoor hij politieke verantwoordelijkheid draagt, werkten op het hoogtepunt van de crisis goed samen, maar nu neemt de kritiek op DNB toe.

bron: de Volkskrant

May 26

Minister Bos heeft de vragen van Kamerlid Irrgang over DSB beantwoord. Het SP-lid vroeg de minister ondermeer naar mogelijke schending van de gedragscode en de zorgplicht.

maximale hypotheek 30000euro bruto mei 2007

Wouter, Is de loan to income ratio wel gecontroleerd ?

Bos: ‘Er is geen sprake van schending van de gedragscode, want er hoeft niet op Loan to Value (LTV), de waarde van de woning, te worden getoetst volgens de gedragscode. Maar de financier dient de consument wel te wijzen op de gevaren van een hoge LTV. De zorgplicht houdt in dat DSB Bank in ieder geval verantwoord krediet moet verstrekken. (…) In ieder individueel geval dient sprake te zijn van verantwoorde kredietverstrekking. Het ministerie van Financiën beschikt niet over informatie over de naleving door DSB Bank van de overkrediteringsnorm.’

Irrgang: ‘Wat vindt u ervan dat banken nu nog aan 20 procent van de
huishoudens een te hoge hypotheek verstrekken in verhouding tot het inkomen?’

Bos: ‘In de Gedragscode Hypothecaire Financiering is de norm vastgelegd dat gemiddeld niet meer dan 4,5 keer het jaarinkomen aan financiering wordt verstrekt (comply). In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken (d.m.v. de zogenaamde explain- bepaling in de gedragscode), maar dan moet er nog steeds sprake zijn van verantwoorde kredietverstrekking door een hypotheekverstrekker. Dit betekent dat 20 procent afwijking van de financieringsnormen in de gedragscode niet betekent dat er in 20 procent van de gevallen te hoge hypotheken zijn verstrekt.’

Bos ziet geen noodzaak om met regelgeving de explain bepaling te schrappen en een harde ondergrens in te voeren.

Bos: ‘De Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat reeds een verbod op overkreditering middels een open norm. Artikel 4:34 bepaalt dat de aanbieder geen kredietovereenkomst aan mag gaan met een consument indien dit, met het oog op overkreditering van de consument, onverantwoord is. Het is in principe aan de aanbieder van krediet om invulling te geven aan deze norm. (…) De AFM kan (alsnog) een beleidsregel publiceren, waarin de open norm wordt ingevuld. Het is dan wenselijk dat dit in overleg met het ministerie en de sector gebeurt. De beleidregel kan nooit de werking van een algemeen verbindend voorschrift (regelgeving) hebben. Een beleidregel is niet 100 procent dwingend; een onder toezicht staande instelling kan op een ander manier invulling geven aan de open norm van verantwoorde kredietverstrekking.’

Groeten,

Nout en Wout

bron:  InFinance

May 14

Het kabinet gaat onderzoeken wat precies de risico’s en mogelijke kosten zijn van het verhogen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Dat is het compromis tussen de PvdA-ministers Eberhard Van der Laan (Wonen en Wijnen) en Wouter Bos (Financiën).

Van der Laan is voorstander van het verhogen van de NHG, maar Bos was dat de afgelopen maanden niet. Omdat de woningmarkt verder is verslechterd, staat ook voor Bos de deur inmiddels op een kier, aldus een ingewijde. Maar de minister van Financiën wil wel precies weten hoeveel een verhoging van een garantie van bijvoorbeeld 265.000 euro nu naar 350.000 euro de Staat kan kosten.

In december pleitte een Kamermeerderheid inclusief de regeringspartijen CDA en PvdA al voor verhoging. De motie werd toen nog ontraden door het kabinet. Bos en Van der Laan kregen vervolgens van de Kamer meer tijd om te studeren op andere maatregelen. Een verhoging van de garantie lijkt nu dichterbij, maar zal in elk geval moeten wachten op het onderzoek naar de risico’s.

Bos zag niks in een hogere garantie toen de discussie erover afgelopen december oplaaide. Volgens Bos zou de verhoging de Staat 40 miljoen euro kosten en alleen maar meer zekerheid geven aan banken. Hij zocht naar meer geschikte instrumenten om de woningmarkt te stimuleren.

Maar de druk op het kabinet bleef aanhouden onder meer van de vakcentrales, de projectontwikkelaars, het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de Nederlandse makelaars en economen.

bron: Telegraaf.nl

Feb 6

Wouter BosMinister Wouter Bos (Financiën) voelt er niet voor om banken te dwingen meer of hogere hypotheken te verstrekken.

Bos heeft dat de Kamer laten weten naar aanleiding van berichten dat banken jonge aanvragers tot 24 jaar geen volwaardige hypotheken willen geven.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben banken hun criteria sinds het begin van de financiële crisis niet aangepast, maar hanteren ze de bestaande criteria wel strenger.

Afwijzingsgrond

De leeftijd van een starter op de woningmarkt kan geen afwijzingsgrond zijn voor een hypotheekaanvraag, aldus Bos.

Banken kijken onder meer naar de financiële positie van de aanvrager en naar de waarde van het onderpand.

Als een consument het idee heeft dat er toch sprake is van leeftijdsdiscriminatie, kan hij zich melden bij het Klachteninstituut financiële diensverlening (Kifid), schrijft Bos aan de Kamer.

bron: nu.nl

Jan 26

Privatise the profits. Socialise the losses.

ING heeft in het laatste kwartaal van 2008 een verlies van 3,3 miljard euro geleden. De Nederlandse staat neemt het gros van de risico’s van de problematische Amerikaanse hypotheekportefeuille over.

‘Illiquid Assets Back-up Facility’

De back-up faciliteit is een garantie met een opwaarts potentieel. De faciliteit dekt gedeeltelijk de risico’s af van de Alt-A portefeuille van ING, nadat deze is afgewaardeerd van een bedrag ter waarde van USD 39 miljard tot een bedrag van USD 35,1 miljard. De bank blijft eigenaar van deze portefeuille. De Staat en ING delen in de winsten en verliezen in de verhouding 80% (Staat) – 20% (ING). De bank betaalt een garantiefee aan de Staat ter compensatie van het risico; de Staat betaalt ING een management en funding fee voor het beheer en de financiering van de portefeuille.

In verband met de faciliteit is een aantal afspraken gemaakt. Zo zal ING € 25 miljard extra krediet verlenen aan particulieren en bedrijven. Daarnaast ziet de Raad van Bestuur van ING af van de bonussen over 2009 en voor de periode daarna tot er nieuw beloningsbeleid is vastgesteld. Ook zal ING het Nederlandse betalingssysteem PIN blijven voeren zolang dat een gangbaar betaalsysteem blijft. Tenslotte blijven de governancevoorwaarden verbonden aan de kapitaalversterking door de Staat van € 10 miljard gedurende de garantie van kracht. De faciliteit is in overleg met DNB tot stand gekomen en is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat ING treft.

Reactie van Kees de Kort

Willem Buiter

bron dnb.nl

Dec 10

Het kabinet is niet van plan de woningmarkt te stimuleren door bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting te verlagen van de huidige 6 procent naar 3 procent.

Dat zei minister Bos van Financiën woensdagmorgen voor aanvang van het Kamerdebat over de kredietcrisis. Volgens Bos kan verlaging van de overdrachtsbelasting niet aan de orde zijn. „Dat zal er in de huidige situatie alleen maar toe leiden dat de huizenprijzen weer stijgen naar het oude niveau”, aldus de bewindsman.

Makelaars en projectontwikkelaars hadden, in verband met de ingezakte huizenmarkt, om dit soort steunmaatregelen gevraagd. Het kabinet voelt er echter weinig voor. Het gaf vanmorgen aan nog geen grote wijzigingen te willen aanbrengen in de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota. Herziening wordt pas in het voorjaar overwogen. „We moeten nu geen maatregel op maatregel stapelen”, aldus Balkenende. „Men moet niet alle onzekerheden op de overheid projecteren. De staat kan niet de hele economie overnemen.”

Dec 9

Wouter Bos, net gekozen tot Man van het Jaar, verklaarde gisteravond in DWDD: “niet alleen de banken, de toezichthouders en de media, maar ook de burger is schuldig aan de huidige crisis”. Door het toenemende consumentisme, doordat we als consumenten steeds meer willen, aan hypotheek, aan rendement, hebben we de banken verleid tot wat ze gedaan hebben.

De PVV is het niet met Wouter bos eens..

Consumptiementaliteit is de oorzaak van de kredietcrisis

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >