Jan 30

logo rijksoverheid Het kabinet verruimt de mogelijkheden voor corporaties om bouwprojecten van marktpartijen, die niet door dreigen te gaan, over te nemen en als huurwoningen in de markt te zetten. Ook helpt het kabinet bewoners met een hypotheek met NHG-borging die door de kredietcrisis hun huis niet kunnen verkopen en die door bijzondere omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of werkloosheid in betalingsproblemen gekomen zijn. Het kabinet benadrukt de eigen verantwoordelijkheden van de verschillende partijen op de woningmarkt, maar is bereid daarbij te ondersteunen.

De situatie op de woningmarkt heeft uiteraard ook aandacht van het kabinet bij de voorbereiding van de voorjaarsbesluitvorming over de uitvoering van de begroting 2009 en de voorbereiding van de begroting 2010. Hierop zal – zoals eerder besproken met de Kamer – uiterlijk bij Voorjaarsnota worden teruggekomen.

De borgingsgrens van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wordt tijdelijk verhoogd. Deze verhoging maakt het voor corporaties mogelijk om, onder strikte voorwaarden, duurdere koopwoningen van commerciƫle partijen over te nemen en deze (tijdelijk) te verhuren. Momenteel borgt het WSW leningen van corporaties voor sociale nieuwbouwwoningen tot een maximale kostengrens van 200.000 euro. De hoogte van de nieuwe grens zal nog nader worden bepaald, evenals de duur van deze tijdelijke maatregel in overleg met de VNG en de Europese Commissie.

Bewoners met een hypotheek met een, door de Nationale Hypotheek Garantie geborgde lening, die buiten hun schuld in betalingsproblemen komen, kunnen een beroep doen op de Woonlastenfaciliteit (WLF). Deze faciliteit zorgt ervoor dat tijdelijk (een deel van de) rente- en aflossingsverplichting van eigenaarbewoners wordt overgenomen zodat bewoners de tijd krijgen om uit de financiƫle problemen te komen.

In de praktijk blijkt de uitvoering, die nu is belegd bij de leningverstrekkende banken, niet goed te werken. Voor banken staat de kredietopbrengst in geen verhouding tot de administratieve lasten. Als gevolg hiervan maken slechts enkele consumenten van de WLF gebruik. Dit leidt tot meer gedwongen verkopen met lage veilingopbrengsten. Door de structuur te veranderen moet het makkelijker worden om gebruik te maken van de WLF.

bron: Kabinet: Regering.nl