Dec 30

De Raad van State is zeer kritisch over een onlangs voorgestelde wijziging van de huurprijzenwet. De maatregel houdt in dat sociale huurders met een inkomen boven de 43.000 een extra huurverhoging krijgen. Het kabinet laat daarmee een structurele hervorming van het woonbeleid achterwege, aldus de Afdeling.

Het wetsvoorstel is nog ingediend door Piet Hein Donner, destijds Minister van Binnenlandse Zaken maar inmiddels benoemd tot vice-president van de Raad van State.

De Afdeling advisering van de Raad van State constateert dat het wetsvoorstel slechts een deelprobleem van het bredere probleem van het disfunctioneren van de woningmarkt aanpakt. De Raad wijst erop dat de problemen in de woningmarkt niet aan één bepaalde partij of aan één bepaalde factor kunnen worden toegerekend.

De raad adviseert dan ook:

het probleem van het scheefwonen te plaatsen in de context van het bredere disfunctioneren van de woningmarkt en in de toelichting te motiveren hoe de voorgestelde aanpak van de problematiek van scheefwonen past in een aanpak van die meeromvattende problematiek. Daarbij dient aangegeven te worden welke redenen er zijn om prioriteit te geven aan de aanpak van het scheefwonen en op welke wijze deze aanpak bijdraagt aan de oplossing van die problematiek. Gegeven het vereiste van een evenwichtige verdeling van de lusten en lasten dient daarbij gemotiveerd te worden, waarom de regering alleen dit deelprobleem in de huursector aanpakt en niet andere problemen in de woningmarkt, onder meer in de koopsector.

Ook heeft de de Raad van State voorgesteld het wetsvoorstel aan te passen zodat het inkomen van minder-of meerderjarige kinderen bij het berekenen van dat inkomen buiten beschouwing kan worden gelaten. De Minister stelt in antwoord daarop dat het niet meer dan redelijk is dat dit inkomen juist wel meetelt.

Een door de Raad voorgestelde hardheidsclausule is volgens de Minister eveneens niet wenselijk. “Om vast te kunnen stellen of de voorgestelde huurverhoging wel of niet redelijk is moet er zo min mogelijk discussie zijn over het gehanteerde huishoudinkomen, en moet het vooraf voor huurder en verhuurder duidelijk zijn welk jaarinkomen bepalend is voor de maximale huurverhoging.”

bron: Vrom Totaal