Mar 4

Huiseigenaren zien dat de gemeente de waarde van hun woning dit jaar laat dalen, maar ze gaan toch meer ozb (onroerendezaakbelasting) betalen, meldde de Vereniging Eigen Huis (VEH) vrijdag.

In slechts 12 procent van de gemeenten ziet de burger een lagere WOZ-waarde terugkomen in een lagere ozb-aanslag, aldus de VEH. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bijt in een reactie van zich af en stelt dat de contributie van de VEH veel harder stijgt dan de gemeentelijke lasten.

De VNG wijst erop dat gemeenten in het verleden bij stijgende huizenprijzen hun ozb-tarieven verlaagden en daarmee de opbrengst van de belasting beperkten. Nu is de keerzijde van de medaille zichtbaar: bij waardedaling gaat het tarief omhoog. Volgens de VNG bedraagt de gemiddelde stijging van de ozb vijf euro.

Sterke stijgers

Volgens de VEH is de WOZ-waarde met gemiddeld 2,3 procent gedaald en stijgt het bedrag dat de bezitter van de eigen woning moet betalen aan ozb met gemiddeld 3 procent. In Gemert-Bakel komt de stijging zelfs uit op 31,3 procent en als andere sterke stijgers worden genoemd Bunschoten, Schinnen, Maassluis, Dongeradeel, Nijkerk en Soest.

De VNG stelt in een reactie dat ook uit andere onderzoeken ranglijsten van dure en goedkope gemeenten naar voren komen en dat de uitkomsten vaak verschillend zijn. De VNG pleit ervoor te komen tot één gezaghebbend onderzoek, dat gekissebis over de feiten kan voorkomen.

Ook voor de boeren geldt dat ze een lagere WOZ-waarde hebben doordat de peildatum van de waardebepaling valt op 1 januari 2010 en zij toen te maken hadden met de economische crisis. Voor hen kan dat niet alleen gevolgen hebben voor de hoogte van de ozb, volgens de belangenorganisatie LTO-vastgoed kan het in een aantal gevallen ook leiden tot meer afschrijving, waardoor de belastbare winst lager wordt.

bron: AFN

Mar 2

Bezitters van koopwoningen kunnen komende jaren een flink hogere rekening voor de onroerendezaakbelasting (ozb) op de mat krijgen.

Dat stelt de Raad voor de Financiële Verhoudingen, een adviesorgaan van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lees verder op de site van Het Financieele Dagblad

Nov 16
vngRuim negen op de tien gemeenten verhogen in 2010 de tarieven voor de onroerendezaakbelasting (ozb). Huiseigenaren profiteren daarom niet van de lagere woz-waarden.

Een in opdracht van Binnenlands Bestuur gehouden enquête door de Nederlandse vereniging voor gemeentebelastingen (Nvvgb) onder haar 280 leden leert dat slechts een kleine minderheid de tarieven voor de onroerendezaakbelasting volgend jaar niet verhoogt – zelfs niet met de inflatiecorrectie.

De gemeenten die de tarieven verhogen, doen dat voornamelijk als gevolg van de dalende huizenprijzen (de waarden vastgesteld in het kader van de Wet waardering onroerende zaken – woz). Door de ozb-tarieven te laten stijgen, compenseren ze als het ware de verliezen door de dalende woz-waarde. ‘Uiteindelijk zal de hoogte van de aanslag op macroniveau gelijk blijven’, vermoedt Nvvgb-voorzitter Walther Burg.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn burgers veelal niet bekend met de wijze waarop de ozb-tarieven tot stand komen. ‘Men gaat ervan uit dat een stijgende woz-waarde automatisch leidt tot een hogere ozb-aanslag en andersom. Maar in de praktijk komt het erop neer dat de hoogte van de tarieven afhankelijk is van de gemeentelijke financiële begroting voor het komende jaar’, aldus de VNG.

‘De gebruikelijke praktijk van de afgelopen jaren is dat bij een stijgende woz-waarde de ozb-tarieven worden verlaagd. Maar bij een dalende wozwaarde stijgen de ozb-tarieven.’ De koepelorganisatie spreekt in dat verband van ‘communicerende vaten’.

Toeristenbelasting

Uit de enquête blijkt verder dat van de 75 respondenten de meeste gemeenten bij de raming van de ozb-inkomsten geen rekening houden met een eventuele afname van het zogeheten nominale accres in verband met de dalende nieuw- en verbouwactiviteiten als gevolg van de economische crisis. Ruim twee op de drie gemeenten neemt dat niet als uitgangspunt bij de vaststelling van de ozb-tarieven. Een meerderheid van de gemeenten blijkt volgend jaar ook de toeristen-, honden-, precario- en reclamebelasting te verhogen.

Van de gemeenten die toeristenbelasting heffen, geeft 60 procent aan, die tarieven te verhogen. Bij de honden- en precariobelasting ligt dat op 70 procent. In 63 procent van de gemeenten gaat de reclamebelasting omhoog. De verhoging van de tarieven vindt volgens Walther Burg over het algemeen plaats door de doorberekening van de inflatiecorrectie. ‘Waar de tarieven met meer dan de inflatie worden verhoogd, ligt dat in een bandbreedte tussen 1,25 en 7 procent’, zegt Burg.De meeste gemeenten gaan ervan uit dat er geen extra inkomensondersteunende maatregelen nodig zijn.

Ruim 80 procent van de gemeenten denkt te kunnen volstaan met reguliere instrumenten als kwijtschelding. Waar wel extra inkomensondersteunende maatregelen worden getroffen, liggen die in de sfeer van intensivering minimabeleid, uitgestelde betaling voor de bouwleges, invoering van kwijtschelding voor kleine zelfstandigen, maatregelen via schuldhulpverlening, intensivering van bestaande maatregelen en het extra onder de aandacht brengen ervan en automatische kwijtschelding voor uitkeringsgerechtigden en aow’ers gedurende vijf jaar.

bron: Binnenlands Bestuur