Jan 30

logo rijksoverheid Het kabinet verruimt de mogelijkheden voor corporaties om bouwprojecten van marktpartijen, die niet door dreigen te gaan, over te nemen en als huurwoningen in de markt te zetten. Ook helpt het kabinet bewoners met een hypotheek met NHG-borging die door de kredietcrisis hun huis niet kunnen verkopen en die door bijzondere omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of werkloosheid in betalingsproblemen gekomen zijn. Het kabinet benadrukt de eigen verantwoordelijkheden van de verschillende partijen op de woningmarkt, maar is bereid daarbij te ondersteunen.

De situatie op de woningmarkt heeft uiteraard ook aandacht van het kabinet bij de voorbereiding van de voorjaarsbesluitvorming over de uitvoering van de begroting 2009 en de voorbereiding van de begroting 2010. Hierop zal – zoals eerder besproken met de Kamer – uiterlijk bij Voorjaarsnota worden teruggekomen.

De borgingsgrens van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wordt tijdelijk verhoogd. Deze verhoging maakt het voor corporaties mogelijk om, onder strikte voorwaarden, duurdere koopwoningen van commerciële partijen over te nemen en deze (tijdelijk) te verhuren. Momenteel borgt het WSW leningen van corporaties voor sociale nieuwbouwwoningen tot een maximale kostengrens van 200.000 euro. De hoogte van de nieuwe grens zal nog nader worden bepaald, evenals de duur van deze tijdelijke maatregel in overleg met de VNG en de Europese Commissie.

Bewoners met een hypotheek met een, door de Nationale Hypotheek Garantie geborgde lening, die buiten hun schuld in betalingsproblemen komen, kunnen een beroep doen op de Woonlastenfaciliteit (WLF). Deze faciliteit zorgt ervoor dat tijdelijk (een deel van de) rente- en aflossingsverplichting van eigenaarbewoners wordt overgenomen zodat bewoners de tijd krijgen om uit de financiële problemen te komen.

In de praktijk blijkt de uitvoering, die nu is belegd bij de leningverstrekkende banken, niet goed te werken. Voor banken staat de kredietopbrengst in geen verhouding tot de administratieve lasten. Als gevolg hiervan maken slechts enkele consumenten van de WLF gebruik. Dit leidt tot meer gedwongen verkopen met lage veilingopbrengsten. Door de structuur te veranderen moet het makkelijker worden om gebruik te maken van de WLF.

bron: Kabinet: Regering.nl

Jan 16

Met deze maatregelen beperkt het kabinet de gevolgen van de doorwerking van de financiële crisis op de kredietmarkt voor een aantal cruciale sectoren. Het gaat hierbij om maatregelen ten aanzien van kredietverlening aan bedrijven, woningbouwcorporaties en zorginstellingen.

Exportverzekering
Ten eerste wordt de exportkredietverzekeringsfaciliteit uitgebreid. De Staat zal voor markten (met name in Oost-Europa) waar geen commerciële exportkredietverzekeringen meer beschikbaar voor zijn, risico’s gaan afdekken zodat handel mogelijk blijft. Om de financiering van grote transacties te ondersteunen komt er een overheidsgarantie voor uitbetaling.

Krediet voor groei
Ten tweede wordt de groeifaciliteit uitgebreid zodat de regeling ook toegankelijk wordt voor kredieten tot 50 miljoen euro. Hiermee wordt gezorgd dat bedrijven ten behoeve van hun productie en investeringen voldoende kapitaal kunnen aantrekken. Hiertoe staat het Rijk voor 50 procent garant voor kredieten die banken verstrekken.

Huizen opkopen
Verder zal het Waarborgfonds Sociale Woningbouw worden verruimd door (tijdelijk) in bijzondere gevallen de borgingsgrens op te hogen. Dit maakt het mogelijk dat woningcorporaties (delen van) bouwprojecten van commerciële partijen overnemen en deze verhuren.

Zorg
Om vertraging bij bouwplannen van zorginstellingen te voorkomen zal de NZa de vergoeding die zorginstellingen krijgen voor rente aanpassen. Tot slot zal er voor gezorgd worden dat de garantieregeling voor banken optimaal gebruikt zal worden.

Voorjaar
Bij de voorbereiding van de Voorjaarsnota 2009 en de Kaderbrief 2010 zal het kabinet zich beraden over aanvullende maatregelen en de gevolgen daarvan voor de uitvoering van de begroting 2009 en opstelling van de begroting 2010.

bron: RTL Z

Jan 16

Het kabinet wil de woningbouw op peil houden door de woningcorporaties meer te steunen. Dat melden betrouwbare bronnen aan BNR. De garantie voor nieuwbouwprojecten wordt verhoogd van 2 miljoen euro nu naar mogelijk 3 miljoen euro.

bron: FD.nl

Dec 12

Het kabinet sluit niet uit dat het maatregelen treft om de woningmarkt weer vlot te trekken. Dat meldde vicepremier Wouter Bos vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Het kabinet bekijkt momenteel welke problemen het meest nijpend zijn, aldus Bos. Zo dreigt de bouw van nieuwe woningen te stokken, maar Bos vreest dat overheidsingrijpen de prijzen in die sector alleen maar verder zal verlagen.

De Tweede Kamer wil dat de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) wordt verhoogd, maar volgens Bos geeft dat alleen meer zekerheid aan de banken en niet aan de burgers. Bovendien is het voor potentiële kopers geen probleem om leningen te krijgen, maar zijn ze wel zeer voorzichtig om een lening aan te gaan.

Een verhoging van de NHG kost bovendien 40 miljoen euro en de Kamer heeft niet aangegeven hoe dat betaald moet worden, aldus Bos. Het kabinet bleek eerder evenmin genegen om een in de Kamer voorgestelde verlaging van de overdrachtsbelasting te overwegen.

Oppositiepartij VVD wil komende week nog een spoeddebat met minister Eberhard van der Laan (Wonen) over het uitblijven van een kabinetsbesluit over de hypotheekgarantie. De liberalen zien het liefst per 1 januari de verhoging ingaan.

bron: de Volkskrant