Dec 30

De Raad van State is zeer kritisch over een onlangs voorgestelde wijziging van de huurprijzenwet. De maatregel houdt in dat sociale huurders met een inkomen boven de 43.000 een extra huurverhoging krijgen. Het kabinet laat daarmee een structurele hervorming van het woonbeleid achterwege, aldus de Afdeling.

Het wetsvoorstel is nog ingediend door Piet Hein Donner, destijds Minister van Binnenlandse Zaken maar inmiddels benoemd tot vice-president van de Raad van State.

De Afdeling advisering van de Raad van State constateert dat het wetsvoorstel slechts een deelprobleem van het bredere probleem van het disfunctioneren van de woningmarkt aanpakt. De Raad wijst erop dat de problemen in de woningmarkt niet aan één bepaalde partij of aan één bepaalde factor kunnen worden toegerekend.

De raad adviseert dan ook:

het probleem van het scheefwonen te plaatsen in de context van het bredere disfunctioneren van de woningmarkt en in de toelichting te motiveren hoe de voorgestelde aanpak van de problematiek van scheefwonen past in een aanpak van die meeromvattende problematiek. Daarbij dient aangegeven te worden welke redenen er zijn om prioriteit te geven aan de aanpak van het scheefwonen en op welke wijze deze aanpak bijdraagt aan de oplossing van die problematiek. Gegeven het vereiste van een evenwichtige verdeling van de lusten en lasten dient daarbij gemotiveerd te worden, waarom de regering alleen dit deelprobleem in de huursector aanpakt en niet andere problemen in de woningmarkt, onder meer in de koopsector.

Ook heeft de de Raad van State voorgesteld het wetsvoorstel aan te passen zodat het inkomen van minder-of meerderjarige kinderen bij het berekenen van dat inkomen buiten beschouwing kan worden gelaten. De Minister stelt in antwoord daarop dat het niet meer dan redelijk is dat dit inkomen juist wel meetelt.

Een door de Raad voorgestelde hardheidsclausule is volgens de Minister eveneens niet wenselijk. “Om vast te kunnen stellen of de voorgestelde huurverhoging wel of niet redelijk is moet er zo min mogelijk discussie zijn over het gehanteerde huishoudinkomen, en moet het vooraf voor huurder en verhuurder duidelijk zijn welk jaarinkomen bepalend is voor de maximale huurverhoging.”

bron: Vrom Totaal

Nov 19

Minister Donner (Binnenlandse Zaken) ziet geen ruimte om geld vrij te maken voor leningen aan starters op de woningmarkt. Donner zei dit vandaag in antwoord op vragen van D66. Onder meer de NVM had hierop aangedrongen, omdat starters als aanjagers fungeren voor de woningmarkt.

“Ik ben zeer gevoelig voor het belang en de positie van starters op de woningmarkt. Tegelijk worden de drempels voor toetreding in deze periode vooral verlaagd door de lagere huizenprijzen en de groei van het aanbod. Ik zie geen ruimte om budget voor startersleningen vrij te maken. Mijn voorkeur gaat overigens niet uit naar een gefragmenteerde aanpak door het stapelen van specifieke maatregelen voor specifieke groepen, maar naar generiek beleid”, stelt Donner.

Volgens de minister zullen algemene maatregelen ook beter werken dan maatregelen voor specifieke groepen om de doorstroming in de woningmarkt als geheel weer op gang te helpen. Hij meent dat juist starters bij uitstek profiteren van de generieke maatregelen, zoals de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting, de tijdelijke verruiming van de NHG en de verschillende koopmogelijkheden van corporatiewoningen.

De NVM en vijf andere organisaties schreven vorige week in een brief aan de Kamer dat de keten van de woningmarkt begint bij de starter. Als duizenden starters toetreden tot de woningmarkt brengt dat een veelvoud aan verhuisbewegingen op gang. Het sneeuwbaleffect van de Starterslening vormt een enorme stimulans voor de economie. Het is een uitgelezen instrument om met name de lokale woningmarkt weer op gang te brengen.

bron: NVM

Sep 5

Een jaar lang zwijgen over de hypotheekrenteaftrek heeft volgens minister Donner (wonen) “zonder meer” iets opgeleverd.

“Maar ik geef toe, als we er in de volgende verkiezingscampagne ineens weer over beginnen, zijn we verder van huis dan men wil.” Donner wil (toekomstige) kopers het liefst ook na deze kabinetsperiode duidelijkheid geven over de aftrek van de hypotheekrente.

zie ook: Piet Hein Donner heeft een hypotheek van 1.062.000 euro –  Telegraaf.nl

De grote vraag is echter hoe. “Met elkaar zou je daarvoor de juiste voorwaarden moeten vinden. Waar het om gaat is hoe je mensen de garantie en de zekerheid geeft dat de hypotheekrenteaftrek over twintig jaar ook nog bestaat. Het kan wel zo zijn dat ik zeker weet dat ík mijn hypotheek altijd kan aftrekken. Als degene die mijn huis koopt over twintig jaar geen hypotheekrenteaftrek meer heeft, zal hij een hele andere prijs voor mijn huis betalen.”

De minister benadrukt dat hij niets aan het systeem wil veranderen. Hoe Donner de woonconsument dan toch extra zekerheid wil geven, laat hij grotendeels in het midden.

Lees het interview met Donner in Dagblad Cobouw

bron: Cobouw.nl