Sep 10

Er gaapt een gat van 6 miljard euro tussen de verwachte inkomsten en uitgaven van gemeenten in 2017. Anders dan de rijksoverheid moeten gemeenten echter een sluitende begroting maken. Dat betekent dat forse ingrepen onvermijdelijk zijn. Dit blijkt uit onderzoek dat COELO vandaag publiceert.

Lees ook: Apeldoorn wil 8 miljoen extra bezuinigen

Het financiële gat bestaat uit drie delen. Het eerste onderdeel is het verschil tussen de verwachte inkomsten en uitgaven op basis van bestaand beleid: 2,7 miljard euro op jaarbasis. Het tweede deel bestaat uit de kortingen op de taken in het sociale domein die binnenkort naar gemeenten worden gedecentraliseerd: 2,9 miljard euro. Het derde onderdeel is het gemeentelijke aandeel in de 6 miljard euro aan extra bezuinigingen van het kabinet: 0,5 miljard euro.

Lastenverhoging geen optie

Het kabinet dekt een aanzienlijk deel van zijn ombuigingen uit lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven. Gemeenten hebben die mogelijkheid niet. Hun belastinginkomsten zijn zo beperkt dat zelfs een verdubbeling geen soelaas zou bieden. Gemeenten moeten dus snijden in hun voorzieningen. Burgers gaan dit merken.

Begrip bij burgers alleen voor sommige bezuinigingen

Uit het COELO-onderzoek blijkt dat de meeste mensen bezuinigingen op bijvoorbeeld straatverlichting, buurtcentra en sportaccommodaties accepteren. Bezuinigingen in het sociale domein (thuiszorg, jeugdzorg, sociale werkvoorziening) wijzen burgers echter in meerderheid af. Maar juist daarin gaat veel geld om – veel meer dan in straatverlichting.

Lees ook: Gemeenten verliezen miljoenen op grond ,  VNG adviseert beëindiging NHG-overeenkomsten ,  Gemeenten

Belang van gemeenten

Gemeenten zijn belangrijke spelers binnen het Nederlandse overheidsbestel. Van alle overheidsbestedingen komt een kwart voor rekening van gemeenten.Gemeentelijke bestedingen zijn daarmee goed voor bijna tien procent van het bbp. Ook als sector in de economie tellen de gemeenten mee. Hun materiëlebestedingen bedragen 20 miljard euro per jaar. Bijna de helft hiervan bestaat uit investeringen. Van alle overheidsinvesteringen word t maar liefst 45 procent door gemeenten gedaan.

zie ook: Gemiddelde loonsom per fte (euro per jaar) en aandeel werknemers boven de 50

Gelukkig hebben we nog grote pensioenspaarpotten die de overheid en de banken kunnen leegroven…

bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Jan 28

In 2010 verwachten de lokale overheden 11,5 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,6 procent meer dan in 2009. De opbrengst stijgt het sterkst bij de waterschappen, gevolgd door de provincies en de gemeenten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de begrotingen van de lokale overheden.

Gemeenten begroten dit jaar 2 procent meer inkomsten uit heffingen dan vorig jaar. De stijging is in de afgelopen 25 jaar niet zo laag geweest. Uitzondering hierop is 2006, toen de heffingsinkomsten van gemeenten fors daalden door de afschaffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van woningen.

De opbrengst van de reinigingsheffingen neemt met 1,1 procent toe. Dit is bijna een halvering ten opzichte van de stijging in 2009. Ook de opbrengsten van de twee andere grote gemeentelijke heffingen stijgen in 2010 minder dan vorig jaar. De OZB-opbrengst groeit in 2010 met 3,2 procent. Dit is 1,5 procentpunt minder dan vorig jaar. De rioolrechten brengen dit jaar 4,8 procent meer op, tegenover 6,5 procent in 2009.

Aan bouwleges verwachten de gemeenten dit jaar 6,9 procent minder inkomsten, vooral als gevolg van de economische crisis.
De provincies verwachten dit jaar ruim 1,4 miljard euro te ontvangen aan opcenten motorrijtuigenbelasting. Dit is bijna 3 procent meer dan in 2009.

De totale begrote opbrengst van de waterschapsheffingen bedraagt in 2010 bijna 2,3 miljard euro. Dit betekent een stijging van ruim 4 procent ten opzichte van 2009. De watersysteemheffing (onder andere voor aanleg en onderhoud van waterkeringen, vaarwegen en waterlopen) stijgt met bijna 6 procent het meest. De stijging weerspiegelt de toegenomen aandacht van de waterschappen voor het houden van droge voeten.

bron: CBS

Oct 22

De Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB)De Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB), pleit bij monde van haar voorzitter Jo Goossens, voor meer vrijheid voor gemeenten om eigen belastingen te heffen.

De aanleiding voor de uitspraken van Goossens is een onderzoek van het OTB van de TU Delft, waaruit blijkt dat een ruime meerderheid van de stadsbewoners met een bovenmodaal inkomen, een huis met een tuin belangrijker vindt dan stedelijke voorzieningen.

‘De uitkomsten laten duidelijk zien dat het compacte stadbeleid op de schop moet. Om echt aantrekkelijke steden te maken is een herziening van het belastingstelsel noodzakelijk voor een betere balans tussen baten en kosten van groen en stedelijke voorzieningen”, aldus Goossens.

Hij zei dit tijdens de bijeenkomst ‘(Binnen)stedelijk bouwen voor bovenmodale inkomensgroepen’ in Rotterdam.

Herziening van het belastingstelsel
‘De huidige situatie, waarbij de hoge kosten voor een groene omgeving volledig op het bordje van de koper of huurder van een project worden gelegd is oneerlijk, onzinnig en onwerkbaar.

Het is daarom de hoogste tijd dat gemeenten meer vrijheid krijgen om eigen belastingen te heffen, zodanig dat de last van goede stedelijke voorziening, inclusief de groene ambities, eerlijk over alle inwoners wordt verdeeld. Uiteraard vergt dit wel een herziening van het belastingstelsel’, aldus Goossens.

bron: VNG