May 26

Minister Bos heeft de vragen van Kamerlid Irrgang over DSB beantwoord. Het SP-lid vroeg de minister ondermeer naar mogelijke schending van de gedragscode en de zorgplicht.

maximale hypotheek 30000euro bruto mei 2007

Wouter, Is de loan to income ratio wel gecontroleerd ?

Bos: ‘Er is geen sprake van schending van de gedragscode, want er hoeft niet op Loan to Value (LTV), de waarde van de woning, te worden getoetst volgens de gedragscode. Maar de financier dient de consument wel te wijzen op de gevaren van een hoge LTV. De zorgplicht houdt in dat DSB Bank in ieder geval verantwoord krediet moet verstrekken. (…) In ieder individueel geval dient sprake te zijn van verantwoorde kredietverstrekking. Het ministerie van Financiën beschikt niet over informatie over de naleving door DSB Bank van de overkrediteringsnorm.’

Irrgang: ‘Wat vindt u ervan dat banken nu nog aan 20 procent van de
huishoudens een te hoge hypotheek verstrekken in verhouding tot het inkomen?’

Bos: ‘In de Gedragscode Hypothecaire Financiering is de norm vastgelegd dat gemiddeld niet meer dan 4,5 keer het jaarinkomen aan financiering wordt verstrekt (comply). In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken (d.m.v. de zogenaamde explain- bepaling in de gedragscode), maar dan moet er nog steeds sprake zijn van verantwoorde kredietverstrekking door een hypotheekverstrekker. Dit betekent dat 20 procent afwijking van de financieringsnormen in de gedragscode niet betekent dat er in 20 procent van de gevallen te hoge hypotheken zijn verstrekt.’

Bos ziet geen noodzaak om met regelgeving de explain bepaling te schrappen en een harde ondergrens in te voeren.

Bos: ‘De Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat reeds een verbod op overkreditering middels een open norm. Artikel 4:34 bepaalt dat de aanbieder geen kredietovereenkomst aan mag gaan met een consument indien dit, met het oog op overkreditering van de consument, onverantwoord is. Het is in principe aan de aanbieder van krediet om invulling te geven aan deze norm. (…) De AFM kan (alsnog) een beleidsregel publiceren, waarin de open norm wordt ingevuld. Het is dan wenselijk dat dit in overleg met het ministerie en de sector gebeurt. De beleidregel kan nooit de werking van een algemeen verbindend voorschrift (regelgeving) hebben. Een beleidregel is niet 100 procent dwingend; een onder toezicht staande instelling kan op een ander manier invulling geven aan de open norm van verantwoorde kredietverstrekking.’

Groeten,

Nout en Wout

bron:  InFinance