Oct 12

Bij Elsevier begrijpen ze nog steeds niet hoe banken werken en ook niet hoe ons geldstelsel werkt. Net als 90% van de Nederlanders denkt de Elsevier redacteur ook dat de banken pas geld uit kunnen lenen als er mensen geld gestort hebben. Dit is echter onjuist. In feite creëren de banken een deposito wanneer zij geld uitlenen.

In de Elsevier van 3 september 2016 staat op pagina 52:

“Banken hebben in feite een simpel verdienmodel: mensen brengen spaargeld naar de bank en de bank leent dat weer uit, vooral in de vorm van hypotheken en bedrijfsleningen. De bank leeft van het renteverschil, grofweg 1,5 euro per 100 uitgeleende euro’s.”

Bank of England vertelt hier hoe het echt zit:

“rather than banks lending out deposits that are placed with them, the act of lending creates deposits — the reverse of the sequence typically described in textbooks” (McLeay e.a. 2014).

Lees ook: Why Do Banks Want Our Deposits? Hint: It’s Not to Make Loans. en

De Money Multiplier.. En andere mythes | Ons Geld

Apr 16

Op de site van De Groene Amsterdammer verscheen gisteren een mooi stuk van de hier welbekende Dirk Bezemer. Hij stelt hierin dat Nederland minder krediet nodig heeft en hoe men moet aankijken tegen de zelfverrijking van onze fantastische bankbestuurders.

Een korte samenvatting:

Omdat haperende banken zoveel schade aanrichten, moeten goed draaiende banken dus wel bijzonder waardevol zijn voor de economie. Dat lijkt logisch, maar is het niet. Ter vergelijking: omdat droogte zo schadelijk is, moet een overstroming wel bijzonder heilzaam zijn. Geld als water? Inderdaad, je kunt er ook te veel van hebben.

‘De financiële sector is hier al een kwart eeuw groter dan gemiddeld gesproken gezond is. De hoeveelheid uitstaande leningen is nu bijna tweeënhalf keer zo groot als onze economie. De helft daarvan is bankkrediet. Om even bij de metafoor te blijven: de bankier die ons toeroept dat we zonder hem financieel uit­drogen, heeft niet door dat het water ons tot de lippen staat.’

‘Hoe werkt dat dan, meer bank­krediet dus minder groei? Het antwoord is niet ingewikkeld: krediet is ook schuld. De vraag is of krediet zó wordt gebruikt dat er inkomen ­gegenereerd wordt. Daaruit kan de schuld dan worden afbetaald. Bij leningen aan bedrijven is dit vaak het geval; bij hypotheken aan huis­houdens niet. De schuld groeit er wel van, maar het toekomstig inkomen niet. In mijn onderzoek vind ik dat in de meeste westerse economieën de kredietverlening sterk verschoven is richting huishoudens.

Nederland loopt daarin voorop. Meer dan de helft van alle uitstaande leningen bestaat hier uit hypotheken aan huishoudens. Er is dus een duidelijke reden om je zorgen te maken over de rol van banken in Nederland. In één woord: schuld. En dan heb ik het niet over de overheidsschuld, waar ons kabinet zo druk mee is. Die is slechts zeventig procent van het bbp. Ik heb het over de schuld van de private sector, die 240 procent bedraagt. We staan daarin op eenzame hoogte. Maar hoe vaak hoort u Rutte of ­Dijsselbloem hierover?’

Lees het gehele artikel op de site van De Groene Amsterdammer

Jun 11

De banken hebben met elkaar afgesproken niets meer te zeggen over de verwachtingen op de woningmarkt. Het herenakkoord tussen ABN Amro, ING en Rabobank zou er zijn gekomen op verzoek van het kabinet.

lees ook: Rabobank durft geen voorspellingen over de huizenprijzen meer te doen

‘De banken proberen zo een bodem in de huizenprijzen te krijgen”, zegt Prisco Battes van het FD op BNR. ”Als ze nu weer zeggen dat de markt met 7 á 8 procent omlaag gaat, ontstaat er een self-fulfilling prophecy.”

 

bron: BNR Nieuwsradio

Feb 17

Er zijn een “aantal geheime initiatieven” van de bankensector om de hypotheekrenteaftrek ‘uit te faseren’. Dat zegt professor Arnoud Boot in het interviewprogramma Room for Discussion van de Universiteit van Amsterdam. Boot vreest echter dat de politiek uit angst voor de kiezer niet durft door te pakken. Bekijk hier het hele interview, ook met econoom Sweder van Wijnbergen.

bron: Blikopdebeurs.com

.

Sep 7

Ondanks dringende oproepen vanuit de woningmarkt weigeren de banken in ons land in gesprek te gaan met de Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG) over de versoepeling van de hypotheeknormen. De brancheorganisatie Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt onverminderd vast te houden aan de eigen strengere leennormen, de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF).

Een brede coalitie van Vereniging Eigen Huis, makelaars, hypotheekadviseurs en projectontwikkelaars heeft banken en verzekeraars opgeroepen om de soepelere en net zo veilige NHG-normen te hanteren. Ook heeft zij minister De Jager (Financiën) verzocht in te grijpen als zij dit blijven weigeren. Volgens de marktpartijen is het voor starters en lagere inkomens nu vrijwel onmogelijk om nog een toereikende hypotheek te verkrijgen en wordt de doorstroming van de woningmarkt ernstig belemmerd.

Sinds 1 augustus hanteren de hypotheekverstrekkers hun eigen leennormen. Daarbij kunnen huizenkopers nog maximaal 106 procent van de aankoopwaarde van een huis financieren. Onder de NHG-norm is dat echter 108 procent. Ook biedt de NHG meer ruimte voor het meefinancieren van verbouwingskosten.

Lees verder op de site van De Telegraaf

Aug 1

Banken houden vast aan de eigen gedragscode voor hypotheken, die vandaag van kracht gaat. Dat consumenten meer geld kunnen lenen voor een woning onder NHG noemen ze ongewenst. Wat de banken betreft moet minister De Jager (Financiën) de NHG-norm gelijk trekken met de eigen verscherpte code.

Volgens de nieuwe regels voor hypotheken kunnen mensen vanaf vandaag nog maximaal 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij lenen. Ook mag de lening nog maximaal 106% van de aankoopwaarde van het huis bedragen. Onder NHG kan er tot 108% worden geleend. Daarnaast geldt dat onder de NHG-normen een ruimere mogelijkheid bestaat voor het meefinancieren van verbouwingskosten.

„Dat consumenten meer kunnen lenen volgens de NHG vinden wij onverstandig. Hypotheekverstrekkers hanteren juist deze strengere regels omdat zij de noodzaak zien om consumenten te beschermen tegen overkreditering” zegt Anneloes van Ulden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). „Bij NHG kan bijvoorbeeld een nieuwe keuken volledig worden meegefinancierd, terwijl dit misschien helemaal geen bijdrage levert aan de waardeverhoging van de woning. De banken zullen de NHG-norm van 108% terzijde leggen en maximaal 106% financieren.”

bron:  De Telegraaf 

May 24

Netto een derde van de banken geeft aan de acceptatiecriteria voor woninghypotheken te hebben verscherpt in het eerste kwartaal (grafiek 2). Ter toelichting op deze verscherping bij hypotheken antwoordt netto 60% van de banken meer risico’s te zien wat betreft de vooruitzichten op de woningmarkt.

De banken melden daarnaast hun voorwaarden voor de goedkeuring van hypothecaire leningen te hebben gewijzigd in de vorm van onder meer een lichte verhoging van de marges op risicovolle hypotheekleningen en iets zwaardere onderpandseisen in het eerste kwartaal. Verder vormden kredietvoorwaarden als Loan-to-Value ratio en de verhouding tussen inkomens en (woon)lasten van woningbezitters reden voor de banken om de teugels bij het verstrekken van nieuwe woninghypotheken wat aan te trekken.

acceptatiecriteria banken

Net als in de afgelopen drie jaar het geval was constateren de banken ook in de eerste drie maanden van dit jaar een afnemende vraag naar woninghypotheken. Netto een derde deel van de banken geeft dit aan. De meeste banken wijzen hierbij op de vooruitzichten op de woningmarkt en het consumentenvertrouwen.

Deze enquêtegegevens sluiten aan bij de sinds 2008 gehalveerde hypotheekgroei (maart 2011 3,3% ten opzichte van een jaar eerder), en vormen een weerspiegeling van de sterk afgekoelde huizenmarkt.

bron: De Nederlandsche Bank

May 17

Steeds meer banken beginnen te schreeuwen om hulp voor de woningmarkt. Waarom doen ze dat?
Naast huishoudens hebben ook banken een groot belang in de huizenmarkt. Woninghypotheken beslaan meer dan 20% van hun geconsolideerde balans.

lees ook: Dalende huizenprijzen economische ramp en Economie en vastgoed: terug naar 1982?

In essentie bestaan er vier factoren die de kwetsbaarheid van het bankwezen voor huizenprijsontwikkelingen bepalen.

  1. het wanbetalingrisico op hypotheken
  2. de ‘loan to value’-ratio
  3. de mate waarin banken eventuele verliezen op hun hypotheekportefeuille zonder problemen kunnen opvangen
  4. In hoeverre banken voor hun inkomsten afhankelijk zijn van de hypothecaire kredietverlening

Lees verder: Hoe kwetsbaar zijn banken voor dalende huizenprijzen?

Apr 18
AFMKlanten die hun hypotheek bij een bank sluiten, worden in de meeste gevallen nog niet geïnformeerd over de wijze waarop de adviseur wordt beloond: slechts 38% stelt de klant daarvan schriftelijk of mondeling op de hoogte, zo blijkt uit de Consumentenmonitor Hypotheken van de AFM, die afgelopen najaar is gehouden. Tussenpersonen (80%) en hypotheekketens (95%) zijn veel transparanter over hun beloning.

De toezichthouder ondervroeg 351 mensen die in het derde kwartaal van vorig jaar een hypotheek hebben gesloten.

Lees verder op de site van AssurantieMagazine

Apr 13

Nederlandse banken benadelen stelselmatig pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Zij doen dit door voor miljarden euro’s hypotheken te verkopen onder het mom dat deze onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vallen terwijl dat niet het geval is. Dit blijkt uit een onderzoek van medewerker Jesse Frederik van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI).

Herstel voor securitisatiemarkt in 2010 (Recovery for Dutch mortgage securitization market in 2010)

De banken verkopen hun hypothecaire vorderingen voor te hoge prijzen doordat NHG-garanties in het vooruitzicht worden gesteld die in vele gevallen niet aanwezig zijn. Pensioenfondsen en andere beleggers worden daardoor ernstig misleid en betalen veel te veel aan de banken. De verkoop gebeurt door de hypotheken in speciale BV’tjes te verpakken.

Misbruik
De bekende kredietbeoordelaars Standard & Poor, Moody’s en Fitch helpen de Nederlandse banken door aan de verpakte hypotheken de hoogste ratings te geven. Nederlandse banken maken ook misbruik van de omstandigheid dat institutionele beleggers soms op grond van hun interne regels slechts mogen beleggen in papieren met de hoogste rating. Jesse Frederik: ‘Kredietbeoordelaars hebben hun taak compleet verzaakt door onvoldoende onderzoek te doen naar de achterliggende hypotheken. Die voldoen vaak niet aan de voorwaarden die voor de Nationale Hypotheek Garantie gelden. Wanneer de huiseigenaar in financiële problemen komt, kan het pensioenfonds geen beroep doen op de garantie.’ Jesse Frederik verbaast zich over de passiviteit van toezichthouder De Nederlandse Bank, die volgens hem van deze zaken op de hoogte moet zijn.

Niet aan de voorwaarden voldoen
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 30% van de hypotheken die Delta Lloyd met een zogenaamde NHG garantie slijt in werkelijkheid niet aan de voorwaarden voldoen en daardoor niet onder de NHG garantie vallen. De Amerikaanse hypotheekverstrekker G-MAC, die op de Nederlandse markt opereert, verkocht zelfs zogenaamd gegarandeerde hypotheken waarvan 74% niet aan de garantievoorwaarden voldeed. Uit het SOBI-onderzoek blijkt dat ook SNS Bank, Aegon, ABN AMRO, Royal Bank of Scotland en diverse andere banken bij de verkoop van hypotheken aan institutionele beleggers ten onrechte vermelden dat deze onder de NHG-garantie vallen.

SOBI-voorzitter Pieter Lakeman heeft ernstige kritiek op zowel de banken die de hypotheken verkopen als op de ratingbureaus die de verkoop aanprijzen: ‘In het debat over de benadeling van Nederlandse pensioengerechtigden is te veel aandacht besteed aan technische kwesties als de dekkingsgraad en te weinig aan het feit dat pensioenfondsen door de banken worden leeggehaald. Dat is niet minder geworden sinds in 2003 ook de pensioenfondsen onder toezicht van de De Nederlandsche Bank zijn gesteld.’

bron: Fondsplein