Jul 13

Steeds minder Nederlanders komen geld tekort. Huishoudens gebruiken het geld dat ze overhouden niet zozeer om te sparen, maar om extra af te lossen. ING Bank noemt dit “Minder sparen, meer geld in stenen”

Klopt dit wel? Is het zo dat als spaargeld wordt gebruikt om af te lossen dit de woningmarkt op gaat?

Albert Spits legt het hier uit:

“De bancaire sector is gemachtigd door de centrale bank om liquiditeit (geld) ter beschikking te stellen op het gebied van leningen en hypotheken. De uitgifte daarvan gebeurt door de diverse banken met ondersteuning van de centrale bank.

Men zal zich afvragen waar deze liquiditeit vandaan komt. Die komt feitelijk uit het niets. Als een bank een lening of hypotheek beschikbaar stelt aan de lener, dan creëert deze bank geld uit het niets om deze te financieren. Wanneer de lening of de hypotheek geheel wordt terugbetaald, dan verdwijnt dit geld weer in het niets.”

Door aflossen verdwijnt er dus geld uit de economie.

bron: ING

Jul 25

Wij hebben een aflossingsvrije hypotheek van €400.000 en daarnaast €95.000 spaargeld. We willen dit jaar €20.000 aflossen. Toch twijfel ik, want we hebben drie jonge kinderen en dus veel kosten in het vooruitzicht. Zit ons geld eenmaal in stenen, dan kun je er niet meer bij. Wat is verstandig?

 Vier ton schuld, maar toch dubben of je zal aflossen. Het is typisch iets van deze tijd. Pakweg de helft van alle huishoudens heeft een hypotheek. Dus hoor je je zus, ouders en vrienden praten over netto woonlasten, collega’s pochen over hun renteaftrek, de overburen discussiëren over de beste hypotheek, en je tante verhalen van haar verbouwing, betaald met geleend geld. Half Nederland leent. En wat iedereen doet, geldt als normaal en is dus verstandig. Je hebt iets uit te leggen als je aflost, of –nog erger- een woning huurt.

De verheerlijking van hypotheekschuld doet denken aan het geloof in homeopathische middelen. Driekwart van onze huishoudens meent dat het werkt. Maar het kan niet werken, want het bevat geen werkzame stof. Daarom mogen de producenten niet meer melden waar het spul voor dient. Maar homeopathie-fans blijven geloven. “Het werkt gewoon” zei er een in het NOS-journaal. “En als het werkt, dan is het dus wetenschappelijk onderbouwd.”

Ook lenen is een geloof geworden. We doen het, zoals hier, zelfs voor extra armslag in de toekomst. Iets rationeler zijn mensen die het voor- of nadeel van lenen berekenen. Ze zetten hun spaarrente tegenover hun netto hypotheekrente. En bepalen, rekening houdend met vermogensrendementsheffing, wat het voordeligste is.

Lees verder op de site van Erica Verdegaal

Nov 6

Farshad Bashir (SP)Op verzoek van SP-Kamerlid Farshad Bashir gaat staatssecretaris De Jager (Financiën) onderzoeken hoe het aflossen van de hypotheekschuld gestimuleerd kan worden. De Jager deed de toezegging naar aanleiding van het debat over het Belastingplan 2010.

Bashir: “Op dit moment hebben mensen met een aflossingsvrije hypotheek de laagste maandlasten en het meeste fiscale voordeel. Als de hypotheekschuld niet wordt aflost, blijven mensen zitten met een torenhoge schuld. De overheid stimuleert mensen dus om zo veel mogelijk schulden te hebben en niet af te lossen. Dat is de omgekeerde wereld.”

Bashir wil dat niet de aflossingsvrije hypotheek, maar juist het aflossen van de woningschuld fiscaal voordeel oplevert. “Als we op deze manier doorgaan, blijven mensen met een huizenhoge hypotheek zitten waarover ze na 30 jaar geen hypotheekrenteaftrek meer krijgen. Heel veel mensen beseffen dat niet, waardoor zij na 30 jaar grote financiële problemen hebben. Door het fiscaal aantrekkelijk maken van het aflossen van de hypotheekschulden, zullen hypotheken met een maandelijkse aflossing populairder worden.”

De SP wil overigens dat de hypotheekrenteaftrek afgetopt tot maximaal 350.000 euro, te beginnen met 1 miljoen. Ook wil de SP dat iedereen op termijn een hypotheekrenteaftrek krijgt van maximaal 42%.

bron: SP

Sep 21

Op 1 januari 2005 is de wet Hillen van kracht geworden, officieel ‘wijziging van de wet inkomstenbelasting 2001, terzake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen’.
Hierbij is een belastingaftrek geïntroduceerd als u geen of een geringe eigenwoningschuld (hypotheeklening) heeft.

Door de regeling kunt u geen positief inkomen meer krijgen uit de eigen woning. Hebt u geen eigenwoningschuld meer op uw woning, dan geeft u wel het eigenwoningforfait op maar krijgt u een extra aftrek ter grootte van het eigenwoningforfait. Zodat het eigenwoningforfait en de aftrek tegen elkaar wegvallen.

Het is dus nu – als u zelf voldoende kapitaal bezit – de vraag of het verstandig is uw hypotheek daarmee af te lossen of niet.

Voordelen:

  • U bouwt belastingvrij vermogen op doordat uw vermogen in uw eigen woning zit.
  • Als u uw hypotheek hebt afgelost houdt u maandelijks geld over.
  • U bent minder kwetsbaar in het geval van waardedaling van uw huis.
  • Als na dertig jaar de renteaftrek komt te vervallen worden uw vaste woonlasten niet hoger.

Nadelen:

  • Gedurende de looptijd van de hypotheek zijn uw maandelijkse woonlasten hoger, omdat u naast rente ook aflossing betaalt.
  • Aflossen heeft tot gevolg dat de overwaarde op de woning toeneemt. Als u gaat verhuizen en dus een nieuw huis koopt kunt u dat geld alleen gebruiken voor de aankoop van dit huis. Dit is de zogenaamde ‘bijleenregeling’ die sinds 2004 van kracht is.
  • Als u aflost zit uw geld uiteindelijk in uw huis en kunt uw dit dus niet gebruiken voor andere doeleinden.
  • Als uw binnen 30 jaar aflost verliest u (een deel) van uw renteaftrek.

Voorbeeld
U hebt een eigen woning met een WOZ-waarde van € 200.000,-. U hebt geen eigenwoningschuld. Op uw aangifte inkomstenbelasting geeft u een eigenwoningforfait op van € 1.100,- (0,55% x € 200.000,-). Daarnaast kunt u een aftrekpost opvoeren van € 1.100,- in verband met de gewijzigde wet, zodat u geen inkomstenbelasting verschuldigd bent ten aanzien van de eigen woning. Stel dat u voor € 30.000,- wilt verbouwen aan uw woning. In verband met het in de wet opgenomen wetsvoorstel Hillen komt dan de vraag op of u hiervoor uw eigen geld gaat inzetten of dat u dit bedrag gaat lenen.
U hebt geld op uw spaarrekening staan, hierover ontvangt u 3,5% rente. U kunt echter ook overwegen om uw verbouwing tegen 6% rente te financieren en de rente af te trekken op uw aangifte inkomstenbelasting. Indien u dit bedrag financiert, hebt u geen aftrekpost meer ter grootte van de bijtelling ten aanzien van uw eigen woning omdat u nu per saldo een aftrekpost hebt van € 700,- (€ 1.100,- -/- € 1.800,- (6% x € 30.000,-)). Uw netto woonlast bedraagt, even uitgaande dat u 42% belasting betaalt in box 1, € 1.800,- -/- 42% x € 700,- = € 1.506,-. Over uw spaargeld ontvangt u € 1.050,- aan rente (3,5% x € 30.000,-). De ontvangen rente hoeft u niet aan te geven in box 3. In box 3 wordt vermogensrendementsheffing geheven van 1,2%. Wij gaan er hierbij van uit dat uw spaarsaldo boven uw heffingsvrije vermogen in box 3 uitkomt. U betaalt in box 3 € 360,- aan inkomstenbelasting (€ 30.000,- x 1,2%). Het netto rendement op uw spaarrekening bedraagt € 690,- (€ 1.050,- -/- € 360,-). Per saldo betaalt u € 816,- (€ 1.506,- -/- € 690,-).
Had u uw eigen geld ingezet, dan had u in box 1 over de eigen woning geen inkomstenbelasting betaald (en had u ook geen aftrekpost ten aanzien van de betaalde rente). Uw box 3 vermogen zou gedaald zijn met € 30.000,-. U mist dan uw netto rente-inkomsten van € 690,-.
In dit voorbeeld kunt u dus beter uw eigen geld inzetten dan de verbouwing financieren met geleend geld. In de praktijk speelt echter ook nog mee of u in de toekomst uw eigen geld wellicht liever inzet voor een consumptieve besteding waarvan u de rente, wanneer u een financiering hiervoor aangaat, niet kunt aftrekken.
bron: eigenhuis.nl

Op www.berekenhet.nl kunt u zelf berekenen of het aflossen van uw hypotheek zinvol is. Deze berekening geldt voor hypotheekvormen waarbij u niet tussentijds aflost, dus niet voor een lineaire en anuïteitenhypotheek.

Jun 14

Global Property Guide becijferde dat de huizenprijzen in Nederland onafgebroken zijn gestegen sinds de forse correctie in de jaren tachtig. Een belangrijke aanjager van de huizenprijs was de toename van het besteedbaar inkomen van de Nederlander, dat tussen 1990 en 2000 gemiddeld steeg met 6% per jaar, terwijl de gemiddelde inflatie beperkt bleef tot 2%.

De Maastrichtse hoogleraar vastgoedfinanciering Piet Eichholtz komt tot de conclusie dat de Nederlandse huizenprijzen sinds 1736 niet meer zo hoog zijn geweest. Eichholtz hanteerde hierbij een voor inflatie gecorrigeerde huizenprijsindex. De vergeleken prijzen van panden aan de Herengracht zouden een goede indicatie zijn voor de ontwikkeling van de huizenprijs in het algemeen, aangezien de grachtenpanden altijd dezelfde kwaliteit hebben gehad. Voor een gemiddeld huis aan de Herengracht moet momenteel circa € 2,6 miljoen worden neergeteld.

Wie de huizenprijzen in Nederland over de afgelopen driehonderd jaar bekijkt, zal tot de conclusie komen dat deze aan sterke fluctuaties onderhevig zijn. De gestage stijging die we in de afgelopen jaren hebben meegemaakt, hoeft dan ook niet te betekenen dat een crisis op de Nederlandse huizenmarkt zich niet opnieuw kan voordoen. Eichholtz meent dat de nog immer toenemende vraag naar huizen in Nederland onder meer te danken is aan de stijgende inkomens. Hiermee bevestigt hij de rol van het bestedingsvermogen als aanjager van de huizenprijs, zoals die ook door Global Property werd vastgesteld. Een recessie echter zou in ons land een neerwaartse impuls kunnen geven aan de prijzen van huizen.

Dat ons land in economisch opzicht minder florissante tijden tegemoet gaat, wordt inmiddels algemeen aanvaard. Lange tijd werden huizen gekocht vanuit een soort common sense gedachte. Een koophuis was het ultieme beleggingsobject en men was een dief van de eigen portemonnee indien men de voorkeur gaf aan een huurwoning. We kunnen in ieder geval stellen dat deze vanzelfsprekendheid inmiddels passé is.
huizenprijzen afgelopen 300 jaar
Bron: Harm van Wijk