Sep 17

Een aanhoudende Europese schuldencrisis zou ertoe kunnen leiden dat in Nederland aandelenkoersen met 40 procent dalen en huizenprijzen met 20 procent. Het aantal woningtransacties kan dalen met 40 procent.

Dat blijkt uit een van drie simulaties die het kabinet heeft laten uitvoeren. De andere simulaties gaan over de gevolgen van een financiële en een mondiale economische crisis. Een inschatting van de directe kosten voor Nederland van mogelijke ontwikkelingen in het eurogebied worden de Kamer vertrouwelijk verstrekt, schrijft De Jager in een brief aan de Kamer.

Lees verder op Belegger.nl

Mar 8

REGIO – Huishoudens met een bruto-inkomen van meer dan 33.614 euro komen sinds 1 januari bijna nergens in Nederland meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Woningcorporaties mogen maximaal 10 procent van alle vrijkomende woningen met een huur onder 652,50 euro toewijzen aan deze huishoudens. Woningzoekenden die zich geen dure huur- of koopwoning kunnen veroorloven komen daardoor in de problemen. De Woonbond opent daarom vandaag een meldpunt voor gedupeerden.

Met het meldpunt www.ikwilookwonen.nl wil de Woonbond de problemen in kaart brengen die zich voordoen als gevolg van de nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen, om vervolgens minister Donner (wonen) te confronteren met de harde realiteit. Het is nu al duidelijk dat de grootste problemen zich voordoen voor starters, ouderen die niet meer in aanmerking komen voor een seniorenwoning en voor huurders die al jarenlang op een wachtlijst staan. Er zijn echter meer groepen die in de knel komen. Denk bijvoorbeeld aan chronisch zieken en gehandicapten die op een aangepaste woning zijn aangewezen met een huur van minder dan 652,52 euro, aan sociaal urgenten, te klein behuisden, de duur wonende scheefwoners, en aan freelancers en zzp’ers met een onzeker inkomen.

Woonbonddirecteur Ronald Paping wil dat minister Donner zo snel mogelijk terug naar Brussel gaat om de inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen fors te verhogen. “Door de meldingen van honderden gedupeerden is het nu al zonneklaar dat zich grote knelpunten voordoen.” Uit deze meldingen blijkt dat de inkomensgrens van 33.614 euro veel te laag is. “Huishoudens met een middeninkomen boven deze grens hebben geen alternatieven voor een sociale huurwoning, met als gevolg dat ze worden geconfronteerd met torenhoge huren. De problemen zijn met name groot voor meerpersoonshuishoudens met kinderen, gehandicapten en ouderen en in regio’s met een gespannen woningmarkt.”

De Woonbond zal de komende maanden met het meldpunt www.ikwilookwonen.nl de problemen inventariseren en aan minister Donner aanbieden. Minister Donner heeft bij de invoering van de Europese norm immers aangegeven dat als er serieuze problemen zijn, hij bereid is deze op te lossen. Met het meldpunt neemt de Woonbond deze handschoen op door de grote problemen die huurders ervaren als gevolg van de Europese norm in kaart te brengen. De Woonbond hoopt dat dit de minister ertoe zal bewegen om zich bij de Europese Commissie (EC) hard te maken voor een hogere inkomensgrens. De nieuwe toewijzingsregels zijn namelijk het gevolg van een beschikking van de EC over staatssteun aan woningcorporaties.

bron: arenalokaal.nl

Sep 11

Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN Amro, is wel degelijk betrokken geweest bij overkreditering door DSB Bank.

DSB bank

zie ook : Kamervragen over de verstrekking van tophypotheken door banken

In de tijd dat Gerrit Zalm financieel directeur van DSB Bank was, heeft die bank klanten opgezadeld met te hoge hypotheekleningen, dure koopsomverzekeringen en bovengemiddeld hoge rente. Bovendien was de huidige bestuursvoorzitter van ABN Amro daarvan op de hoogte. Dit blijkt uit dossiers en brieven in bezit van dagblad De Pers.

De Autoriteit Financiële Markten heeft DSB in juli twee boetes opgelegd vanwege de manier waarop de bank hypotheekleningen heeft verstrekt. Toch blijft minister Wouter Bos van Financiën Zalm steunen. Op Kamervragen antwoordde Bos op 24 augustus dat Zalm hem heeft verzekerd dat de problemen dateren van vóór zijn tijd.

bron: DePers.nl

Sep 2

Gezinnen met te hoge hypotheekschulden die nu door de kredietcrisis in de problemen komen, moeten volgens het CDA worden geholpen.

Elly Blanksma-van den Heuvel (cda) Volgens voormalig Rabobank medewerkster en bankiers dochter Elly Blanksma van het CDA zijn er naar schatting 60.000 gezinnen die hun huis met een kortdurende lening hebben gekocht en in de problemen komen, omdat ze worden geconfronteerd met een stijgende rente.

“Het is onwenselijk als deze gezinnen allemaal in de schuldhulpverlening terechtkomen en verplicht hun huis moeten verkopen”, aldus Blanksma dinsdag.

Zij wil woensdag minister Wouter Bos van Financiën tijdens een Kamerdebat vragen de problemen in kaart te brengen. Ook moet hij met de financiële sector op zoek naar oplossingen voor deze huizenbezitters.

Lenen

Dankzij de lage hypotheekrente de afgelopen jaren hebben veel banken volgens het CDA-Kamerlid aan mensen te veel geld geleend gezien hun inkomen. “De norm is dat je niet meer dan 4,5 keer je jaarinkomen mag lenen, maar negen keer je inkomen kwam net zo goed voor.”

Blanksma vindt dat banken in deze gevallen net zo goed verantwoordelijk zijn voor eventuele problemen bij een stijgende rente als de mensen die de lening zijn aangaan.

In deze gevallen zouden banken volgens haar bijvoorbeeld de looptijd van de hypotheek kunnen verlengen met de lagere rente.

Zelfredzaam

Tegelijkertijd wil het CDA-Kamerlid dat Bos met collega-bewindslieden van Onderwijs aan de slag gaat om mensen meer zelfredzaam te maken op het gebied van hun huishoudboekje.

Zij wijst erop dat momenteel 2,5 miljoen mensen in Nederland “financieel ongeletterd” zijn en 4,2 miljoen “laconiek of onzeker” omgaan met geld. Blanksma vreest dat jongeren te veel opgroeien in “een heb-cultuur”.

Bron: nu.nl

Aug 24

De afgelopen jaren zijn er aan de toenmalige minister van financiën Gerrit Zalm veel kamervragen gesteld over hypotheken en de huizenmarkt. Deze kamervragen worden hier nog eens behandeld om duidelijk te maken wie er verantwoordelijk zijn voor de zeepbel in de huizenmarkt. Gerrit Zalm beantwoord hieronder kamervragen van Agnes Kant over de Generatiehypotheek.

zie ook : Kamervragen over de verstrekking van tophypotheken door banken

Wat is de Generatiehypotheek?

Generatiehypotheken zijn in 2003 op de markt gekomen als tophypotheek op basis van een garantstelling door familieleden, meestal (groot)ouders. Door deze garantie kunnen jongeren hypotheekleningen afsluiten die normaal gesproken buiten hun bereik liggen. De hypotheekrente die de starter zelf betaalt, is normaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Als de ouder de rentebetaling geheel overneemt, kan ouder noch kind aanspraak maken op de belastingaftrek. Tot nu toe bestond onduidelijkheid over de fiscale gevolgen als de ouder tijdelijk de rentelasten voor zijn rekening neemt. Wijn schetst nu mogelijkheden om in die situatie toch aanspraak op de aftrekpost te maken.

Dat kan als de rentebetaling door de ouder de vorm heeft van een rentedragend voorschot of een schenking. Maar als de ouder de starter de rentebetaling kwijtscheldt, vervalt de aftrek geheel.

De vragen:

1.

Kent u de reclamecampagne van de Rabobank voor een <<Generatiehypotheek>>?

Ja.

2.

Vindt u het acceptabel dat jonge mensen zich daarmee nog dieper in de schulden steken om een huis te kunnen kopen en de overheid dat stimuleert met een grotere aftrek?

De generatiehypotheek is een hypotheekvorm waarbij ouders de mogelijkheid wordt geboden (voor een bepaalde tijd) garant te staan voor (een deel van) de rente en aflossing van de hypotheek van hun kind of in verband met de hypotheek van hun kind een bepaald bedrag aan hun kind te lenen of te schenken. Deze mogelijkheden zijn op zichzelf niet nieuw. Nieuw is slechts het aanbieden ervan in een concreet product. Bij een generatiehypotheek kan er sprake zijn van een hogere schuld in vergelijking met een andere hypotheekvorm. Dit vraagt om de nodige zorgvuldigheid van de hypotheekaanbieder en de hypotheeknemer (zoals gebruikelijk bij iedere vorm van hypotheekverstrekking). Ten eerste zal de aanbieder van de generatiehypotheek rekening moeten houden met de aflossingcapaciteit van de hypotheeknemer, ook wanneer de ouders garant staan voor (een gedeelte van) de rente en aflossing. Bovendien zal de aanbieder van de generatiehypotheek zorgvuldig moeten zijn in zijn informatieverstrekking aan de hypotheeknemer. De hypotheeknemer moet goed op de hoogte zijn van alle voorwaarden en kosten die zijn verbonden aan de hypotheek. Met de verkregen informatie zullen zowel het kind (als hypotheeknemer) als de ouders, indien zij garant staan, een zorgvuldige afweging kunnen maken over de passendheid van de hypotheek en de daarmee gepaard gaande hypotheeklasten.

De generatiehypotheek neemt geen bijzondere positie in binnen de huidige fiscale vormgeving van de hypotheekrente. Het uitgangspunt is ook bij dit product dat alleen die rente in aftrek kan worden gebracht die als eigenwoningrente kan worden aangemerkt (zie het besluit van 27 februari 2002, nr.CPP2001/3541M).

3.

Past dit volgens u in een trend waarmee steeds meer hypotheekschuld wordt aangegaan met nieuwe hypotheekvormen waarbij steeds minder wordt afgelost? Erkent u dat dit weer de huizenprijzen opdrijft?

De generatiehypotheek past binnen de trend in de financiële sector waar steeds nieuwe producten op de markt komen en er sprake is van toenemende vervlechting van bestaande financiële producten. Op de hypotheekmarkt wordt inderdaad steeds vaker gekozen voor een hypotheekvorm waarbij slechts gedeeltelijk wordt afgelost. De generatiehypotheek is echter niet per definitie een (gedeeltelijk) aflossingvrije hypotheek.

Gegeven het feit dat de generatiehypotheek slechts een hypotheekvorm is die bestaande mogelijkheden tot financiering aanbiedt in een concreet product, is er geen reden om te veronderstellen dat het de huizenprijzen opdrijft. De huizenprijzen worden uiteindelijk bepaald door de (netto) woonlasten die een koper bereid is te betalen.

4.

Is het u bekend dat Nederland inmiddels de hoogste hypotheekschuld in Europa heeft als percentage van het BBP? Zo ja, maakt u zich daar zorgen over?

Afgelopen maart publiceerde de Europese Centrale Bank haar rapport inzake ‘Structural Factors in the EU housing markets’. In dit rapport worden de oorzaken en effecten van fluctuaties op de huizenmarkt binnen de Europese Unie onderzocht en wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op die huizenmarkt sinds 1980. Uit dit onderzoek komt onder andere naar voren dat Nederland op dit moment de hoogste hypotheekschuld heeft als percentage van het BBP. De hoogte van de hypotheekschuld moet worden bezien in het licht van de persoonlijke en financiële situatie van de hypotheeknemer. Uit hetzelfde rapport blijkt dat de hypotheeklast (hypotheekschuld rekening houdend met de hypotheekrente) vergeleken met het beschikbare inkomen per huishouden in de tweede helft van de jaren negentig slechts licht is gestegen en vanaf 2000 zelfs licht is gedaald in Nederland. De te dragen hypotheeklast is zodoende verhoudingsgewijs voor het Nederlandse huishouden gemiddeld gelijk gebleven.

De hypotheekschuld speelt een rol op microniveau (de individuele hypotheeknemer) en op macroniveau (de gehele financiële sector). Op microniveau zijn goede gedragsregels voor de hypotheekaanbieder en -bemiddelaar en adequaat toezicht op de naleving van deze regels van belang. Het aanbieden van en bemiddelen in hypothecair krediet zal integraal worden meegenomen in het wetsvoorstel Wet financiële dienstverlening (Wfd) dat rond de zomer aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. U bent over dit wetsvoorstel bij brief van 20 december jl. geïnformeerd.

Op macroniveau dient een stabiele situatie in de financiële sector te worden gewaarborgd. Om dit te bewerkstelligen volgt het ministerie van Financiën samen met De Nederlandsche Bank de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt nauwlettend.

5.

Leidt deze ontwikkeling ertoe dat u maatregelen overweegt om de fiscale aftrekbaarheid van hypotheekrente die dit soort hypotheekvormen stimuleert te beperken? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Gelet op het vorenstaande leidt deze ontwikkeling niet tot een wijziging van het fiscale beleid ten aanzien van dit soort hypotheekvormen.