Apr 25

De gemiddelde huizenprijs in Nederland lag in 2007 vrijwel op de geschatte lange-termijnevenwichtswaarde. Dit betekent dat er gemiddeld gesproken in 2007 geen sprake was van overwaardering.

lees ook: CPB-directeur Coen Teulings: ‘Wij zijn slecht in voorspellen’

Dit blijkt uit een actualisatie die het CPB heeft verricht van een eerdere empirische analyse van de huizenprijsontwikkeling over de periode 1980-2007. De huidige huizenprijs is min of meer in lijn met de onderliggende vraag- en aanbodfactoren. De recentelijk door het IMF gepubliceerde onderzoeksresultaten, waaruit naar voren komt dat circa 30% van de huizenprijsstijging tussen 1997 en 2007 niet op grond van fundamentele factoren te verklaren zou zijn, worden dan ook niet bevestigd.

De bovenstaande tekst komt van de CPB website. Het is een reactie uit 2008 op de bewering van het IMF dat de Nederlandse huizenmarkt zwaar overgewaardeerd is. Daar was volgens het CPB dus niets van waar. Daarom is het vreemd dat Teulings nu overal beweert dat de huidige daling goed te verklaren is, maar dat een verder daling niet logisch is.

Bent u niet bang uw geloofwaardigheid te verliezen als de werkelijkheid steeds anders uitpakt dan uw voorspellingen?

“Ik weet eigenlijk niet eens precies wat er gebeurt met de huizenprijzen.” Worden ze meegenomen in het inflatie model?  “We houden wel gewoon rekening met de huizenprijzen”

Toch zijn er nog steeds mensen te vinden die positief zijn over Teulings en het werk van het CPB:

Het Centraal Planbureau wordt terecht alom geprezen om zijn onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige analyses van de impact van voorgenomen beleid op de Nederlandse economie. Daarmee is het internationaal gezien een bijzonder instituut waar wij in Nederland trots op zijn.

Een mooie Teulings quote om mee af te sluiten:

“Achteraf gezien hebben we het effect van de bankencrisis onderschat. Die sector speelt nu eigenlijk geen rol in macro-economische modellen. Wij economen dachten dat dat niet zo belangrijk was.”

Apr 22

Bestaande koopwoningen waren in maart 7,0 procent goedkoper dan in maart 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is kleiner dan in de voorgaande maand. Toen waren de huizen 8,3 procent goedkoper. De index van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in maart 2013 op hetzelfde niveau als in augustus 2003. Ten opzichte van augustus 2008, toen de prijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling ruim 18 procent.

In het eerste kwartaal van 2013 wisselden 23 090 woningen van eigenaar. Dat is 3,6 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. Meer kwartaalinformatie over bestaande koopwoningen is te vinden in het artikel Bestaande koopwoningen in alle provincies in het eerste kwartaal goedkoper.

bron: CBS

Apr 19

De strengere eisen om banken crisisbestendiger te maken leiden sinds de kredietcrisis tot hogere winstmarges op hypotheken. Banken geven aan dat zij gedwongen zijn de winstmarges op nieuwe hypotheken flink te laten oplopen om op die manier hun balansen te versterken.

Dat blijkt uit een studie van de Autoriteit Consument & Markt, de nieuwe toezichthouder die sinds 1 april de krachten heeft gebundeld van de Consumentenautoriteit, NMa en OPTA. Aanleiding voor de studie was het vertrek van spelers op de Nederlandse hypotheekmarkt waardoor consumenten minder keuzes hebben. Overheden en kredietbeoordelaars eisen van banken dat ze hun balansen versterken om crisisbestendiger te zijn. De hogere winsten op de hypotheken gebruiken banken om hun kapitaalpositie te versterken. De winstmarges van de banken op verstrekte hypotheken zijn na de kredietcrisis in 2008 gestegen met gemiddeld 0,24 tot 0,74 procentpunt. Dit betekent voor een consument die na de crisis een hypotheek afsluit van bijvoorbeeld 200.000 euro, de bruto hypotheeklasten met 40 tot 123 euro per maand hoger zijn.

De Autoriteit Consument & Markt constateert bovendien een terugtrekkende beweging bij het verstrekken van hypotheken. Banken die op de Nederlandse hypotheekmarkt actief zijn, geven aan op dit moment  terughoudend te willen zijn met het verstrekken van hypotheken en verhogen daarom de hypotheekrente.

“Dat Nederlandse banken hun balansen moeten versterken om crisisbestendiger te worden, kost consumenten geld”, zegt Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt.

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor kartelvorming op de hypotheekmarkt. Uit de studie blijkt wel dat er nauwelijks sprake is geweest van toetreding in de afgelopen jaren. ACM heeft geen aanwijzingen dat op korte termijn nieuwe toetreders zijn te verwachten. Vervolgonderzoek door de Autoriteit Consument & Markt moet duidelijk maken wat er voor nodig is om de bestaande drempels weg te nemen voor buitenlandse banken en andere aanbieders om actief te worden op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Hierbij valt naast de al genoemde terughoudendheid bij banken te denken aan de onzekerheid over veranderende hypotheekregelgeving, beperkingen bij internationale geldstromen, de hoogte van de compliancekosten, de hoogte van kosten voor het distribueren van hypotheken en de algehele onzekerheid over de Nederlandse woningmarkt. De nieuwe studie naar toetredingsdrempels past in de bredere focus van de Autoriteit Consument & Markt op dienstverlening in de gehele woonketen en het bevorderen van kansen en keuzes voor consumenten en bedrijven.

Chris Fonteijn: “De huidige situatie op de hypotheekmarkt is mede ontstaan doordat er nauwelijks nieuwe partijen toetreden, maar we weten onvoldoende waarom er geen nieuwe toetreders zijn en of je er iets aan kan doen. Dat gaan we onderzoeken, want nieuwe toetreding kan de problemen op de hypotheekmarkt helpen oplossen en concurrentie in de bancaire sector in zijn geheel verbeteren.”

bron: ACM.nl

Apr 17

Tufkaj heeft de woonquotes van kopers en huurders onderzocht. Hieronder zijn conclusies:

Kopers bij gelijk inkomen duurder uit dan huurders

De relatief lagere woonlasten in de koopsector zouden volgens het Woononderzoek 2012 samenhangen met de gemiddeld hogere inkomens van huiseigenaren. Maar het onderzoek laat ook zien dat er tussen huurders en kopers met hetzelfde inkomen al bijna geen verschil in maandelijkse woonlasten bestaat. De zogeheten woonquotes, die de woonlasten uitdrukken in een percentage van het besteedbaar inkomen, zijn met 25 % voor kopers en 26 % voor huurders vrijwel gelijk. Ten onrechte zijn ook bij deze berekening de onvermijdelijke kosten van onderhoud van een eigen huis buiten beeld gebleven. Als die uitgaven wel worden meegeteld, is de woonquote van een koper met 36 % juist aanzienlijk hoger dan die van een huurder

Bron: VEH

Volgens het artikel vormt 300 euro onderhoudskosten een verhoging van 11% op de woonquote. Mag ik daar dan aan toevoegen dat op dit moment een gemiddeld huis zo’n 6% per jaar aan waarde verliest en een huis van 2 ton dus 1.000 euro per maand aan afschrijving kost? Dit verhoogt dan de woonlasten met zo’n (1000/300*11)=36,7%.

De totale woonlast is dan ook zo’n 72,7% voor de gemiddelde koper. Terecht punt uit onverwachte hoek!

Bron: Woningmarkt cijfers

Apr 15

Meer huiseigenaren kunnen de maandelijkse kosten voor hun hypotheek niet opbrengen. Het aantal betalingsachterstanden op de hypotheek is het afgelopen jaar toegenomen met 25,3 procent. Op dit moment hebben 81.888 huiseigenaren moeite om hun hypotheek te betalen. Ondanks de aanhoudende stijging, is het aantal achterstanden op de hypotheek ten opzichte van het totaal nog relatief laag . 1 ,6 procent van het totaal aantal huiseigenaren in Nederland heeft op dit moment een achterstand. Dit blijkt uit de BKR Hypotheekbarometer.

Stijgende trend zet door
Sinds 1 januari 2013 zijn er 4.743 huiseigenaren met betaal problemen bij gekomen. P eter van den Bosch, algemeen directeur van BKR: “ We zien nu al een aantal periodes op rij een stijgende lijn .” Van den Bosch benadrukt dat het geen onwil is of gaat om bewuste wanbetalers. “ Mensen met een huis doen hard hun best om te voldoen aan de maandelijkse lasten van de hypotheek. Het betreft immers een van de belangrijkste basisbehoeftes: een dak boven het hoofd . Wij registreren de achterstand pas na 4 maanden op rij niet betalen. Dan is er echt sprake van een forse betalingsachterstand . Gelukkig gaan banken en consumenten wel steeds vaker in gesprek om tot een oplossing te komen. ” aldus Van den Bosch.

Wijd vertakt probleem
Met 1, 6 procent van het totaal aantal hypotheken, valt de omvang van de problematiek in de hypotheekmarkt nog mee. Veel groter zijn de betalingsproblemen in andere sectoren. De grootste betalingsproblemen doen zich voor bij de Belastingdienst, zorgverzekeraars, woningcorporaties, energieleveranciers en telecombedrijven. De zogeheten spookschulden. Juist deze schulden worden nog niet centraal geregistreerd waardoor ze ook niet kunnen worden meegewogen bij het verlenen van hypotheken en leningen . Kredietverstrekkers kunnen , doordat zij geen volledig inzicht hebben in de betalingsachterstanden van consumenten, lastig verantwoord financieel advies geven .

Verschuiving problematiek
Uit een recent rapport van het Ministerie van SZW blijkt dat iets meer dan één op de zes Nederlandse huishoudens (17,2%) een risico loopt op problematische schulden, problematische schulden heeft of in een schuldhulpverleningstraject zit. “ De verschuiving van de schuldenproblematiek van consumptieve kredieten en hypotheken naar andere sectoren laat zien dat er meer inzicht moet komen in de schuldenproblematiek om erger te voorkomen. De problematiek is verschoven , maar er is nog geen centraal punt waar het inzichtelijk wordt gemaakt, ” geeft Van den Bosch aan.

hypo-met-betalingsproblemen

bron: BKR

Apr 14

 Een promofilmpje over de absolute top van Nederland, de VVD-ers. Waar zouden we zijn zonder de VVD?

Een paar kleine aanpassingen

Lobbyclubje..??

lobbyhoeren naaien subtieler - VVD zeker nu

Door onze renteaftrek staat jullie huis nu onder water - VVD zeker nu

Banken en multinationals verdienen meer respect - VVD zeker nu

Apr 13

Ouderen verhuizen niet of nauwelijks. De vergrijzing draagt daardoor bij aan de geringe doorstroming op de woningmarkt. Maar het sterkste effect van de veranderde leeftijdsopbouw van de bevolking op deze doorstroming lijkt inmiddels achter de rug. De omvangrijke babyboomgeneratie bereikte namelijk al in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw de levensfase waarin men nog maar weinig verhuist. Op de lange termijn – als de babyboomers door overlijden of verhuizing naar een zorginstelling hun woning verlaten –  resulteert de vergrijzing in een groot vrijkomend woningaanbod.

De geringe verhuismobiliteit van ouderen vormt een hindernis voor jongere huishoudens die naar een (grotere) koop- of eengezinswoning willen verhuizen, zeker in sterk vergrijsde regio’s en regio’s waar de druk op de woningmarkt relatief hoog is.

Nú de woningvoorraad uitbreiden met eengezinswoningen kan in regio’s waar de druk op de woningmarkt niet zo groot is echter betekenen dat wordt gebouwd voor toekomstige leegstand. Voor alle actoren op de woningmarkt is het belangrijk te beseffen dat op de langere termijn – over tien, vijftien jaar – veel woningen vrijkomen wanneer de babyboomgeneratie door overlijden of verhuizing naar een zorginstelling hun woning gaat verlaten. Vooral in gebieden die te maken hebben of krijgen met een afname van het aantal huishoudens (krimp) kan het moeilijk worden de vrijgekomen woningen te verkopen of te verhuren.

bron: Planbureau voor de Leefomgeving

Apr 11

Kees de Kort noemt het rapport over de huizenmarkt ‘120 pagina’s bullshit’. “De commissie heeft zich met boter en suiker laten inpakken door alle lobbyisten.”

“Er wordt geen probleem opgelost met dit rapport, maar met een beetje pech komen er wel een heleboel problemen bij. Dat is een unieke prestatie.

Moeilijk doen
“De huizenmarkt zit op slot, de huizenprijzen zijn te hoog. Maar dat is niet de oorzaak, dat is het gevolg van de problemen. De huizenprijzen zijn te hoog, omdat de arbeidsmarkt totaal anders is dan een paar jaar geleden, omdat de banken een stuk moeilijker doen en omdat de overheid volkomen onbetrouwbaar is.

Terug in je hok
“De commissie zegt dat de huizenprijzen te hoog zijn, omdat de overheid niet goed heeft geluisterd. De realiteit is dat de Tweede Kamer, en daar zaten zij ook, al een jaar over tien geleden gewaarschuwd is door De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, door iedereen die er verstand van heeft en toen hebben ze niet geluisterd. Ze zeiden destijds: ‘donder op, terug in je hok, iedere Nederlander moet slaaf van de bank kunnen worden’. Dat heeft niets met niet goed luisteren te maken, er is gewoon geweigerd om te luisteren, want iedereen moest slaaf van de bank worden.

Nu uit de problemen
“Wat nu: ze schrijven 20 pagina’s aanbevelingen en conclusies over de lange termijn onder het motto: dit mag niet meer gebeuren. Maar we zitten nu in de problemen. Want gaan we doen om uit die problemen te komen? Je kunt in Nederland beter niet zeggen dat de huizenprijzen moeten dalen, dus die optie is van tafel. Er moet meer beweging komen in de huizenmarkt, dus je moet zorgen dat meer mensen huizen gaan kopen.

Huurverhogingen
“De commissie wil streven naar huurverhogingen, want als de kloof tussen koop en huur kleiner wordt, dan gaan mensen meer kopen en kunnen de prijzen weer stijgen. Maar denken de Tweede Kamerleden echt dat als de huren serieus hoger worden, dit positieve gevolgen heeft voor de Nederlandse economie? Die raakt namelijk in een hele diepe recessie. Je kunt zeggen: we laten de huizenprijzen dalen, maar dat doen we niet, we gaan alle andere prijzen verhogen. Ondertussen stijgen de inkomens niet, en worden er bezuinigingen doorgevoerd.

Dikke min
“De arbeidsmarkt blijft slecht, de banken blijven moeilijk doen, de overheid doet moeilijk en dan zetten we ook nog eens een heleboel Nederlanders in een dikke min. Je lost niets op want de huizenprijzen blijven veel te hoog, je creëert een recessie en dat noemen we een oplossing.”

bron: BNR Nieuwsradio

Apr 10

De huizenprijzen in Nederland zijn van 1995 tot 2008 vooral zo gestegen, omdat consumenten in staat werden gesteld meer te lenen. De overheid had meer moeten doen om de ‘explosieve’ prijsstijging tegen te gaan en had eerder in moeten grijpen. Dit concludeert de tijdelijke commissie Huizenprijzen van de Tweede Kamer woensdag.

De mooie verhalen van Leon Litjens zijn inderdaad weggelaten. Mijn tipgever had helemaal gelijk! Er zit dus duidelijk een luchtje aan dit rapport:

De heer Litjens: «Wij voeren een actieve grondpolitiek. De laatste jaren heeft onze gemeente geprofiteerd van het grondbedrijf. Er zijn leuke winsten uit gekomen. (…) Uiteindelijk wil ik het volgende meegeven: wij kunnen de werkelijkheid niet ontkennen. Er zit een luchtbel in de markt en die zal eruit moeten. Daarom moeten wij echt gaan acteren als marktpartijen niet vanuit een monopolistisch denken proberen om de prijzen op een bepaald niveau te houden.»108

108 Verslag openbaar gesprek met de heer Litjens, wethouder van de gemeente Horst aan de Maas, 15 februari 2013

Dat de Rabobank gemeenten onder druk zet de grondprijzen niet te verlagen is niet van belang volgens de commissie. 

Kees Verhoeven (D66) de opvolger van Boele Staal (D66) bij de NVB???

twitterkees

Apr 9

De prijzen van koopwoningen in ons land blijven dalen! Inmiddels staan 1 miljoen huizen ‘onder water’: de huidige verkoopprijs is lager dan de hypotheekschuld. Het aantal mensen dat hun huis met een restschuld heeft verkocht stijgt inmiddels dramatisch.

De gevolgen zijn groot. Veel huizen-onder-water zijn van jonge mensen die nog maar kort actief zijn op de huizenmarkt. Een eventuele restschuld dragen ze lang met zich mee, belangrijke beslissingen over werk, kinderen en grote uitgaven worden uitgesteld. En zo wordt de crisis alleen maar groter, en lijkt een oplossing steeds moeilijker. Want veel economen zien de stagnerende huizenmarkt als belangrijkste reden waarom we het economisch zoveel slechter doen dan de landen om ons heen.

Hoe heeft het zover kunnen komen? De Tweede Kamer gaat daar woensdag antwoord op geven, dan verschijnt het rapport van de parlementaire commissie huizenprijzen. Daarin worden de ontwikkelingen op de huizenmarkt van de afgelopen 20 jaar onder de loep genomen. Waren het de banken? De bouwers? De politiek zelf? Of hebben wij het als huizenkopers toch vooral aan onszelf te wijten?

De commissie komt ook met aanbevelingen: hoe trekken we de woningmarkt weer vlot? Moeten restschulden worden kwijtgescholden? En wie draait daar dan voor op: de overheid of de banken?


Of zijn de maatregelen van de minister van Wonen Stef Blok de redding? Hij komt met zijn –nu al omstreden- ‘Blok-hypotheek’. Gaat deze hypotheek ervoor zorgen dat meer mensen gaan kopen?

Of moet de redding komen van de mensen die nu nog huren. Door het scheefwonen aan te pakken wil het kabinet ervoor zorgen dat veel meer huurders overstappen naar een koophuis. Zou u als huurder op dit moment een huis willen kopen?

Wat zijn bij u de gevolgen van de huizencrisis? Wie wijst u als hoofdverantwoordelijke van deze crisis aan, en wat zijn de oplossingen? Laat het ons weten en discussieer mee.


Uitzending: 10 april 2013, 21:15 uur op Nederland 2.
bron: Debat op 2

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >