Mar 27

Tot nu toe gingen de bailouts in Europa ten koste van de belastingbetaler. Maar vanaf nu gaan de aandeelhouders en obligatiehouders ook meebetalen. In Ierland en Spanje zijn destijds alleen (preferente) aandeelhouders en houders van achtergestelde bankobligaties aangepakt. Dit is dus voor het eerst in de geschiedenis van de euro. Hans de Geus legt uit dat dit een goede zaak is, maar dat hierdoor ook de rentes gaan oplopen.

Meer risico = hogere rente

Mar 24

The EconomistWaarom doet het rijke Nederland, met zijn AAA-status en zijn competitieve economie het zo slecht? Het Britse weekblad The Economist ging in op de problemen in de Nederlandse economie.

zie ook: The Economist, (2003): House of cards

De Economist ziet dat het fout gaat bij de consumenten, ‘Feeling poorer, homeowners have simply stopped spending. ‘. En dat Nederlandse huizenbezitters zich arm voelen klopt ook wel, want in geen enkel land in de eurozone hebben huishoudens zulke idioot hoge schulden als in Nederland.

De hypotheekrenteaftrek is de schuldige: ‘But residential-mortgage interest is fully tax-deductible. In a country where much of the middle class pays a 52% top income tax-rate, that still drives huge amounts of investment into housing. Moreover, Dutch banks have created a series of exotic “interest-only” mortgage products to maximise tax deductions, leading to the highest household-debt levels in the euro zone.’

Ze geven ook een oplossing: niet extra bezuinigen, de huizenprijzen verder laten dalen en banken schuld laten afbouwen.

bron: The Economist

Mar 22

“Voor de huizenbezitter heeft Teulings goed nieuws, de huizenmarkt heeft zijn dieptepunt wel bereikt. De prijsdalingen waren tot nu toe goed te verklaren stelt hij. Verdere dalingen zijn niet logisch” Dit berichtte Eva Wiessing van het NOS journaal op 13 maart.

Wat Eva Wiessing hier zegt heb ik Teulings overigens nergens horen zeggen.

Dit is erg vreemd, want in 2008 was er volgens het CPB helemaal geen overwaardering op de huizenmarkt (PDF):

De gemiddelde huizenprijs in Nederland lag in 2007 vrijwel op de geschatte lange-termijnevenwichtswaarde. Dit betekent dat er gemiddeld gesproken in 2007 geen sprake was van overwaardering. Dit blijkt uit een actualisatie die het CPB heeft verricht van een eerdere empirische analyse van de huizenprijsontwikkeling over de periode 1980-2007. De huidige huizenprijs is min of meer in lijn met de onderliggende vraag- en aanbodfactoren. De recentelijk door het IMF gepubliceerde onderzoeksresultaten, waaruit naar voren komt dat circa 30% van de huizenprijsstijging tussen 1997 en 2007 niet op grond van fundamentele factoren te verklaren zou zijn, worden dan ook niet bevestigd.  Inlichtingen bij: Johan Verbruggen (tel. 070-3383404) en Jacqueline Timmerhuis (tel. 070-3383477)

Johan Verbruggen werkte overigens eerder bij het Ministerie van Economische Zaken en de De Nederlandsche Bank. Het schijnt dat de belanghebbenden nu weer met iets nieuws komen om de de informatie naar de burger beter te stroomlijnen. Het zou mij niet verbazen dat het staatsjournaal hier ook weer actief aan gaat meewerken.

22-3-2013 20-42-05

Het begint hier dus al aardig op de USSR te lijken…

 

Mar 20

Minister Dijsselbloem van Financiën ziet “niet veel mogelijkheden” om regelingen voor banken te versoepelen zodat ze makkelijker leningen kunnen verstrekken zoals hypotheken en ondernemerskredieten. Volgens de minister is het onvermijdelijk dat de LTV-ratio afgebouwd wordt tot 100%.

@henknijboer en @aukjedevries hadden waarschijnlijk behoefte aan wat persoonlijke aandacht. Ze hadden verder niets nieuws te melden

BGEbqtSCYAAZKQm

Mar 17

question mark sign_1In Nederland staan heel veel huizen veel te koop en er wordt veel minder verkocht dan enkele jaren geleden. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door starters die er geen trek meer in hebben.

Lees ook: 8 redenen om nu geen huis te kopen (2009)

Maar waarom willen ze niet meer? Hierbij een poll:

 

 

Waarom koop jij voorlopig geen huis?

View Results

Loading ... Loading ...
Mar 15

De afgelopen dagen heeft het propaganda-apparaat van de Staat der Nederlanden niet stil gezeten. Coen Teulings en Klaas Knot zeiden beide dat het gedaan was met de prijsdalingen op de woningmarkt. Waarschijnlijk proberen ze hiermee de vrije val in het consumentenvertrouwen te stoppen. Kees de Kort maakte hier vandaag in zijn column een paar stevige opmerkingen over.

lees ook: Help het Woonakkoord de huizenmarkt vooruit

Klaas Knot vergat de arbeidsmarkt..

 

Of ze er echt in geloven is zeker maar zeer de vraag. Inmiddels hebben ambtenaren van het CPB nieuwe plannen gemaakt om de “woningmarkt te ondersteunen”.  Hierbij de  instrumenten voor verder overheidsingrijpen:

Het eerste beleidsinstrument is de mogelijkheid tot het verlenen van subsidies aan de schuldeisers. Dit gebeurt in de vorm van garanties op hypotheekverstrekking en leidt tot een beperking van de financieringsrisico’s van zowel geldverstrekkers als huizenkopers met als gevolg dat huizenkopers hun hypotheek tegen een lager rentetarief kunnen krijgen en de koopbereidheid van consumenten vergroot wordt. Hypotheekhouders in Nederland kunnen sinds januari 1995 gebruik maken van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Via het Waarborgfonds Eigen Woningen staat de overheid bij NHG garant voor een eventuele restschuld. Het VK kent een soortgelijk garantiesysteem, namelijk het NewBuy Guarantee Scheme, welke in maart 2012 tot stand is gekomen om de huizenmarkt te stimuleren. In de VS, waar securitisatie een belangrijke vorm van financiering is, garandeert de overheid door Fannie Mae of Freddie Mac verstrekte schuldpapieren en obligaties die door hypotheken zijn gesecuritiseerd.

Het tweede instrument is gericht op het probleem van vraaguitval door schuldafbouw en betreft het verstrekken van een directe subsidie aan schuldenaars. Dit beleidsinstrument is gericht op huishoudens die met hun huidige inkomen niet aan hun hypotheekverplichtingen kunnen voldoen. Deze vorm van overheidssteun is vaak in de vorm van een subsidie voor het betalen van de renteverplichtingen over de hypotheek (zie de VS en het VK). In Nederland bestaat de zogenaamde woonkostentoeslag, een tijdelijke inkomensaanvulling speciaal bedoeld voor huishoudens van wie het inkomens plotseling erg laag is en daardoor hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Verder heeft Nederland als verzorgingsstaat een uitgebreid sociaal vangnet. Dit sociale vangnet garandeert, voornamelijk in tijden van crisis waarin de werkloosheid oploopt, het inkomen van huishoudens en kan de afbetaling van schulden continueren en voorkomt zo dat huishoudens failliet gaan. Daarnaast mitigeert het de consumptieafname bij inkomensverlies en houdt zo de economie op gang.

Een derde mogelijkheid voor de overheid om te interveniëren in de schuldproblemen van consumenten is het verplicht opleggen van heronderhandelingen tussen schuldeisers en schuldenaars. Dit gebeurt meestal door het verplichten van herstructurering van schulden voor schuldeisers. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van het hooggerechtshof in IJsland, die leningen in buitenlandse valuta illegaal verklaard heeft (zie 4.2 case – IJsland). In Nederland kunnen huishoudens met betalingsproblemen terecht bij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Dit is een wettelijk traject, wat inhoudt dat schuldeisers verplicht zijn mee te werken aan het traject. Dit is echter geen gemakkelijke manier om van schulden af te komen, maar is beter dan een faillissement. Om in aanmerking te komen voor schuldsanering moeten huishoudens de schuldeisers in drie jaar tijd zoveel mogelijk betalen en zelf van een minimaal bedrag zien rond te komen. Het verschil met een faillissement is echter dat de schuldenaar na drie jaar met een schone lei kan beginnen. Een andere verplichting die de overheid aan de financiële sector op kan leggen is de ‘foreclosure holiday’. Dit betekent dat banken gedurende een bepaalde periode geen hypotheken mogen executeren.

Naast het verplicht opleggen van heronderhandelingen kan de overheid heronderhandelingen tussen schuldeisers en schuldenaars faciliteren. De opzet van een dergelijk herstructureringsprogramma is het geven van financiële prikkels aan schuldeisers, die in ruil daarvoor vrijwillig de hypotheekschulden van hun cliënten met betalingsproblemen herstructureren. Het herstructureren van schulden kan in de vorm zijn van het verlagen van de hoofdsom van de hypotheekschuld, het uitstellen van betalingen, renteverlaging, schuldconsolidatie en verlenging van de betalingstermijn. In verschillende landen is gebruik gemaakt van deze vorm van overheidsingrijpen gedurende de huidige crisis. Het bekendste herstructureringsprogramma is het Making Home Affordable programma in de VS. In Nederland is er ondanks de hoge hypotheekschulden tot op heden geen herstructureringsprogramma door de overheid opgesteld. Wel is er voor huishoudens met betalingsproblemen de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). In tegenstelling tot de WSNP is dit een minnelijk traject, dat betekent dat de schuldeiser niet verplicht is tot herstructureren. De WSNP zorgt er echter wel voor dat schuldeisers eerder een betalingsregeling of een minnelijk akkoord willen sluiten.

instrumenten

Mar 14

DNB wijt woningprijsstijging grotendeels aan deregulering hypotheekmarkt, niet aan ‘fudamentals’:

 1.2.1 Balansschade bij huishoudens

De economische problematiek waar Nederland momenteel mee kampt, is niet los te zien van de sterk veranderde gezinsbalansen. Het netto vermogen nam in de afgelopen decennia weliswaar in omvang toe, maar dit ging gepaard met een verlenging van de balans. Hoewel de pensioen- en huizen – vermogens sterk groeiden, kwamen daar steeds grotere verplichtingen tegenover te staan.

Sinds begin jaren tachtig vervijfvoudigde de hypotheekschuld, gemeten in procenten van het beschikbare gezinsinkomen. Die hypotheekgroei was het gevolg van een samenstel van factoren. Vanaf midden jaren negentig mochten tweede inkomens meegeteld worden bij de bepaling van de maximale hypotheek. Tegelijkertijd introduceerden banken nieuwe hypotheekvormen waarmee huizenbezitters optimaal gebruik konden maken van de hypotheekrenteaftrek en werden de kredietnormen versoepeld. De ruimere bancaire kredietverlening leidde tot een sterke stijging van de huizenprijs doordat het huizenaanbod nauwelijks groeide.

De prijsdaling sinds medio 2008 vormt daarmee een correctie op de uitbundige huizenprijsstijging sinds midden jaren negentig. Eind 2012 lagen de Nederlandse huizenprijzen op het niveau van eind 2003. De kwetsbaarheden zitten vooral bij de huishoudens die sinds dat moment zijn ingestapt met een hypotheek die boven de woningwaarde uitkwam (de ‘top – hypotheek’) en voor een aflossingsvrije hypotheek hebben gekozen.

Voor kwetsbare huishoudens was het tot nog toe niet eenvoudig om hun financiële balans te verbeteren. De inkomensontwikkelingen in de afgelopen jaren lieten immers weinig ruimte voor een verhoging van de vrije besparingen (zie grafiek 1.2). al vanaf 2008 neemt het reële gezinsinkomen af.

De Nederlandsche Bank geeft dus aan dat de starters van de afgelopen 8 jaar een enorm probleem hebben. Daarom vind ik het vreemd dat politici als Jacques Monasch meer en meer jongeren die problemen in wil helpen. Waarom doe je dat Jacques?

Bron: Twitter (Merijn Knibbe)

Mar 14

Jacques-MonaschJacques Monasch denkt dat het goed is dat starters zich zo diep mogelijk in de schulden steken. Volgens Monasch zou het ook goed zijn als het Nibud de leenregels wat oprekt.  NEPROM, Bouwend Nederland en NVB-bouw zullen trots op hem zijn.

 jacques-monasch

Mar 13

De ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Stef Blok (Wonen) hebben een boodschap voor starters op de woningmarkt.

Mar 12

Pensioenfondsen zijn bereid banken te financieren. Daardoor krijgen banken meer lucht om nieuwe leningen te verstrekken aan huizenkopers. De hypotheekrente die huizenbezitters betalen kan waarschijnlijk omlaag. “‘De bullshit-meter staat wel zó ver in het rood”, reageert BNR ‘s Kees de Kort.

“Dat is echt ongelooflijk. Hoe komt het nou toch dat allerlei verstandige mensen in Nederland totaal de weg kwijtraken als het gaat over de huizenmarkt”, vervolgt De Kort.

Hij legt het nog een keer uit. “Belangrijkste variabele voor de huizenmarkt is de arbeidsmarkt. Als de arbeidsmarkt goed is, mensen zeker van hun baan zijn en denken dat ze binnenkort meer gaan verdienen, neemt de vraag naar huizen automatisch toe. We weten allemaal dat de arbeidsmarkt er heel slecht voor staat en dat de vooruitzichten somber zijn: dikke min.”

Don Corleone
“Volgende variabele”, gaat De Kort verder, “is de overheid. Ik doe liever zaken met Don Corleone dan met Stef Blok. Niet dat Stef Blok persoonlijke een onaardige man is, maar het hele systeem van financiën, parlement, DNB, AFM, is volkomen, volkomen onbetrouwbaar. Als je een hypotheek wil hebben maar je hebt geen idee waar het naar toe gaat de komende jaren, ga je er niet eens om vragen. Tweede belangrijke min.”

bron: BNR Nieuwsradio

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >