Aug 28

Moeten we vrezen voor barre economische tijden? Het lijkt een onheilspellende periode: Tientallen miljarden naar Griekenland, paniek op de beurzen, stijgende werkloosheid, steeds meer leegstaande winkels en almaar dalende huizenprijzen.

En dan zijn er ook de bezuinigingen à 18 miljard. En dat nog geen drie jaar na de vorige crisis. Hoe moeten gewone burgers al deze ontwikkelingen beoordelen? Wordt de crisis ons aangepraat door sombere economen en journalisten die hen napraten? Of is er wel degelijk sprake van een dreigende recessie? Kijkend naar de huizenmarkt, meer mensen met twee huizen, en dus twee hypotheken, en dalende prijzen – zijn de voortekenen niet gunstig. De tijd dat de bomen tot in de hemel groeien, lijkt definitief voorbij. In Hollandse Zaken een stevige live-discussie over de stagnerende huizenmarkt, over pijn in de portemonnee en vertrouwen in de economie. Presentatie: Cees Grimbergen.

Aug 27

Huiseigenaren met een hypotheek houden onvoldoende rekening met minder pensioen. Na hun pensionering dreigen zij in de financiële problemen te komen omdat zij hun hypotheekverplichting niet meer kunnen betalen.

Consumentenorganisaties en hypotheekdeskundigen trekken hierover aan de bel.

Het pensioeninkomen van de Nederlandse huishoudens wordt almaar kariger, terwijl de hypotheeklast na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd veelal nog doorloopt. Hierdoor komt een grote groep op zijn oude dag in de financiële problemen en moet wellicht noodgedwongen het huis verkopen.

Lees verder op de site van De Telegraaf

Aug 26

De betalingsachterstanden op Nederlandse hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn opgelopen. Dat blijkt uit een overzicht van kredietbeoordelaar Moody’s, schrijft Het Financieele Dagblad.

In juni had 0,9 procent van hypotheken zonder (NHG) een betalingsachterstand van zestig of meer dagen. In juni 2010 gold dat nog voor 0,7 procent van deze woningkredieten. Moody’s volgt alleen hypotheken die zijn gesecuritiseerd, ofwel verpakt en doorverkocht aan beleggers. Het ligt echter voor de hand dat de wanbetalingen op niet-gesecuritiseerde hypotheken eveneens zijn toegenomen.

bron: Vastgoedmarkt.nl

Aug 23

Het hervormingsplan voor de woningmarkt van de Rabobank kende een valse start. Volgens Piet Moerland krijgt het plan echter een tweede kans.

Bron: Het Financieele Dagblad

Aug 22

Verkochte bestaande koopwoningen waren in juli gemiddeld 2,3 procent goedkoper dan in juli 2010. De prijsdaling is daarmee iets groter dan voorgaande maanden. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS en het Kadaster.

Alle woningtypen waren in juli goedkoper dan een jaar eerder. Twee-onder-een-kapwoningen daalden met 2,7 procent het meest in prijs, tussenwoningen met 2,1 procent het minst.

In nagenoeg alle provincies waren de prijzen lager, het grootst was de afname in Groningen met 4,9 procent. Alleen in Zeeland waren de prijzen hoger (0,8 procent).

Ten opzichte van juni 2011 stegen de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,2 procent. In de helft van de provincies stegen de prijzen met maximaal +1,0 procent, in de andere helft daalden ze met maximaal -1,1 procent.

In juli wisselden circa 10,5 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. Daarmee was het aantal verkopen bijna 15 procent lager dan een jaar eerder. In de eerste zeven maanden van 2011 zijn er ruim 68 duizend woningen verkocht. Dit is bijna 5 procent minder dan in dezelfde periode in 2010.

bron: CBS

Aug 20
Het is verstandig om je hypotheek snel af te lossen, ook al beweren banken en hypotheekadviseurs vaak het tegendeel, zo schreef de Volkskrant woensdag. “Nederlanders gebruiken hun spaargeld niet om hun hypotheekschuld (deels) af te lossen omdat banken en hypotheekadviseurs hun dat met klem afraden.”

De meeste consumenten vinden financiële zaken ingewikkeld en varen daarom blind op het advies van hun adviseur, stelt de krant. “Maar hij wordt betaald door de bank, die er belang bij heeft dat u zo min mogelijk aflost.” Daarnaast wordt gewezen op de boetes voor vroegtijdig aflossen; zonder tussentijdse aflossing ontvangen banken veel meer rente.

Het argument dat aflossen ten koste gaat van de renteaftrek is niet geldig, aldus de Volkskrant. “Als u niet aflost, betaalt u uiteindelijk veel meer rente.” Vanwege de lage rente is maandelijks geld inleggen op een spaarrekening evenmin gunstig. De angst voor de bijleenregeling is verder ongegrond omdat sowieso aan te raden is om de overwaarde in een nieuw huis te steken. “Hoe minder u tussentijds aflost, hoe meer rente (weggegooid geld) u over de hele looptijd van de hypotheek kwijt bent.”

bron:  AssurantieMagazine

Aug 19

Openheid in de financiële sector over de verdiensten is nog ver te zoeken. Slechts 154 van de 1400 benaderde hypotheekadviseurs werkten mee aan een onderzoek van de Consumentenbond naar de kosten voor advies en bemiddeling bij hypotheken en oudedagsvoorzieningen. De Consumentenbond roept de sector op niet langer zijn kop in het zand te steken en nu eindelijk open te zijn over de kwaliteit én de prijs van hun adviezen. Daar hebben consumenten wettelijk recht op.

Hypotheekadviseurs stellen dat een goed advies maatwerk is, waarbij de kwaliteit voorop zou moeten staan en niet de prijs. De Consumentenbond onderschrijft dit uitgangspunt. Toch hebben consumenten behoefte aan inzicht in de kosten zeker met allerhande nieuwe en directe vormen van betaling die er zijn en gaan komen. Iedereen wilt toch van te voren weten wat een advies ongeveer gaat kosten?

Lees verder op de site van de Consumentenbond

Aug 19

Het herstel van de woningmarkt is nog niet in zicht. De huizenprijzen zullen in 2011 naar verwachting met 2 procent dalen en in 2012 nogmaals met 2,5 procent. Dat schrijven economen van de Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

 

maximale hypotheek

Latent aanbod huizen

Lees verder op de site van de NVM   (De NVM heeft het artikel snel verwijderd! Klik hier een screendump )

Aug 17

De gebeurtenissen van de afgelopen jaren hebben nogmaals aangetoond hoe belangrijk de ontwikkelingen op de woningmarkten zijn voor de economie in haar geheel en voor de financiële stabiliteit.

Vanaf het midden van de jaren negentig droegen dynamische woningmarkten in de meeste geavanceerde economieën opvallend bij tot de instandhouding van een stevige economische groei. Lage rentes, financiële innovaties, soepele kredietvoorwaarden, een gestage groei van het beschikbaar inkomen en demografische factoren stimuleerden de vraag naar woningen en zorgden ervoor dat de woningprijzen en de investeringen in woongebouwen fors toenamen. Vermogenseffecten en – althans in sommige landen – praktijken zoals overwaardeverzilvering (mortgage equity withdrawal) maakten dat de particulieren hun consumptieve uitgaven opvoerden. Tegelijkertijd klom echter ook de schuldgraad van de huishoudens in bepaalde landen tot ongekende hoogten, wat ze uiterst kwetsbaar maakte voor negatieve schokken.

Nederland

In Nederland trokken de vastgoedprijzen in eerste instantie vanaf de tweede helft van de jaren negentig snel aan ; tijdens het decennium 2000 stegen ze vervolgens meer gematigd. De ontwikkelingen op de vastgoedmarkt gingen tijdens de eerste periode gepaard met een sterke werkgelegenheidscreatie en een forse toename van het beschikbaar inkomen van de huishoudens. Gedurende de hele periode werd de stijging van de vastgoedprijzen tevens in de hand gewerkt door de toenemende concurrentie tussen de aanbieders van hypothecaire kredieten en door de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt

 Risico’s

Ten eerste is er de normalisering van de rentetarieven. Zoals reeds vermeld, waren tijdens het afgelopen decennium de rentetarieven zeer laag als gevolg van verschillende factoren, bijvoorbeeld een zeer accommoderend monetair beleid en het spaaroverschot afkomstig uit de opkomende landen in Azië en uit de olie-exporterende landen. Die beweging ging gepaard met een toename van de schuldenlast van de niet-financiële private sector, met name de huishoudens, en een accumulatie van macro-economische evenwichtsverstoringen in tal van economieën.

De tweede risicofactor heeft betrekking op de potentiële groei van het bbp die lager zou kunnen uitvallen dan tijdens het voorgaande decennium. Een vertraging van de potentiële groei zal op haar beurt aanleiding geven tot een minder snelle stijging van het beschikbaar inkomen van de huishoudens en de vraag naar woningen drukken.

De financiële crisis heeft ten slotte geleid tot een snelle stijging van de publieke schuldenlast in de meeste geavanceerde economieën. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën vergt een snelle correctie van de begrotingstekorten. Deze kan leiden tot een economische vertraging op korte termijn en kan wellicht het beschikbaar inkomen van de huishoudens drukken.

Conclusie

De laatste hausseperiode van de woningprijzen, die in de meeste geavanceerde landen omstreeks medio jaren negentig aanving, onderscheidt zich van vroegere opwaartse fases door haar uitzonderlijke duur, omvang en mate van synchronisatie. Lage rentes, financiële innovaties, soepele kredietvoorwaarden en demografische factoren voedden de vraag naar woningen en leidden tot een forse toename van de woningprijzen en van de investeringen in woongebouwen. De woningprijzen namen het sterkst toe in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Ierland en Frankrijk. Ze stegen ook aanzienlijk, zij het in mindere mate, in België, Finland, de Verenigde Staten en Nederland. In Spanje en Ierland gaf dit verloop bovendien een krachtige impuls aan de vraag naar nieuwe woningen en aan de bedrijvigheid in de bouwsector, waarvan het aandeel in de totale toegevoegde waarde buitengewone proporties aannam. Tegelijkertijd steeg echter ook de schuldgraad van de huishoudens tot ongekende hoogten, wat hen uiterst kwetsbaar maakte voor negatieve schokken

bron  Nationale Bank van Belgie

Aug 16

Vereniging Eigen Huis heeft kritiek op de ‘woonquote’ die door de overheid wordt vastgesteld. In werkelijkheid is de eigenwoningbezitter gemiddeld een veel groter deel van het inkomen kwijt aan wonen dan waar de rijksoverheid haar beleid op baseert, stelt de vereniging. Niet 26,3% maar 38,6% van het inkomen gaat op aan wonen. De kosten voor onderhoud en verbetering van de woning zijn ten onrechte ‘vergeten’.

Welk deel van het netto-inkomen gaat op aan wonen, voor zowel huurders als kopers? Dit zijn de zogenoemde woonquotes. Denk hierbij aan de huur- en hypotheeklasten, energiekosten en andere vaste lasten. De rijksoverheid stemt haar beleid mede af op die woonquotes en bepaalt aan de hand hiervan of er bijvoorbeeld lastenverhoging of lastenverlaging moet plaatsvinden. Dit terwijl het cijfer voor kopers volgens Vereniging Eigen Huis niet klopt. Volgens overheidsonderzoek zouden mensen met een koopwoning gemiddeld 26,3% van het inkomen besteden aan wonen; bij huurders zou 36,6% van het inkomen opgaan aan wonen. Bob Maas, woningmarktspecialist van Vereniging Eigen Huis: “Bij eigenwoningbezitters zijn de kosten voor onderhoud en verbetering van de woning hierin ten onrechte ‘vergeten’. Simpelweg omdat daar geen duidelijke cijfers over zijn. Nu wij dit wel hebben onderzocht, kunnen we de cijfers hierop aanpassen.” Door de gemiddelde kosten voor onderhoud en verbetering in de afgelopen 12 maanden op te tellen bij de zogenaamde woonquote, kom je uit op de echte woonquote voor kopers: 38,6% in plaats van 26,3%.

Overigens is het ook voor (toekomstige) eigenwoningbezitters van belang te weten hoeveel ze aan wonen uitgeven. En hoeveel geld moeten ze reserveren specifiek voor onderhoud en verbetering van de eigen woning? Vereniging Eigen Huis heeft dit laatste onderzocht over de afgelopen 12 maanden.

Bron: Vereniging Eigen Huis

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >