Jul 31

Nederlandse gemeenten lopen honderden miljoenen euro mis door de ingestorte vastgoedmarkt. Sinds de kredietcrisis is hun kip met de gouden eieren, de verkoop van bouwgrond, de nek omgedraaid. In 2008 en 2009 haalden twintig gemeenten gezamenlijk al bijna 900 miljoen euro minder op dan zij begroot hadden.

Vooral Amsterdam, Utrecht en Eindhoven doken diep in de rode cijfers blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant onder twintig grote en middelgrote gemeenten. Van de ondervraagde gemeentebesturen werkt 85 procent deze zomer aan een grondige herziening van de bouwplannen. Projecten zijn in de ijskast gezet of worden afgelast.

Appartementen

Als plannen wel doorgaan, worden zij vaak ingrijpend veranderd. Dure woningen worden van de bouwtekening geschrapt en vervangen voor eengezinswoningen of appartementen waarnaar in de markt nog wel vraag bestaat. Ook door de moeilijker te financieren sociale woningbouw en studentenhuisvesting zal relatief vaak een streep worden gezet, is de algemene verwachting.

De financiële schade werd tot nu toe grotendeels opgevangen binnen de grondbedrijven, de instellingen die namens de gemeente in grond handelen. In de vele vette jaren die de Nederlandse vastgoedwereld tot 2008 meemaakte, hebben veel grondbedrijven veel projecten met winst kunnen afsluiten. Maar de buffers uit die tijd zijn de afgelopen jaren als sneeuw voor de zon verdwenen.

Een aantal ondervraagde gemeenten reserveert nu geld op de gemeentebegroting om eventuele nieuwe tegenvallers van het grondbedrijf te kunnen opvangen. Dat is bijvoorbeeld het geval in Den Haag, Rotterdam, Almere en Gouda. Ook in Breda is inmiddels al 22 miljoen euro uit de algemene middelen gereserveerd om het grondbedrijf te hulp te schieten.

Wethouder Bob Bergkamp, in Breda verantwoordelijk voor het grondbedrijf, ligt er weleens wakker van. ‘We kunnen ook nog minder geld uit Den Haag verwachten, dus het financiële kortetermijnperspectief voor onze gemeente is zeer ongewis.’

Onder curatele

Tijdens de vorige crisis op de woningmarkt, begin jaren tachtig, gingen gemeenten massaal het schip in door hun grondbeleid. Dat resulteerde in een groot aantal ‘Artikel 12-gemeenten’ die onder curatele van het rijk gesteld werden. Hugo Priemus, emeritus hoogleraar volkshuisvesting, vreest dat er ook nu weer gemeenten onder toezicht van Den Haag zullen komen te staan. ‘Gelukkig is de hypotheekrente nu niet zo hoog als destijds. Maar als gemeentebesturen risico’s van de projectontwikkelaar overnemen om een project toch maar rond te krijgen, kunnen ze met schulden eindigen die ze niet meer kunnen dragen.’ De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft accountantskantoor Deloitte eerder deze maand opdracht gegeven de financiële situatie van al haar leden te onderzoeken.

bron: de Volkskrant

Jul 30

De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt overal in het land verder op. De doorstroming is in veel grote en middelgrote steden gestokt, onder meer doordat tijdens de crisis minder bewoners van een huurwoning ervoor kiezen een huis te kopen.

Daarnaast wordt een substantieel deel van de vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan personen met een urgentieverklaring, zoals voormalige asielzoekers die vallen onder de zogenoemde generaal-pardonregeling en bewoners die door stadsvernieuwing (sloop van sociale huurwoningen grotendeels ten faveure van koopwoningen) gedwongen moeten verhuizen.

Vastgelopen

De huurmarkt is daardoor in veel steden volkomen vastgelopen. In Utrecht is de wachttijd voor zo’n woning opgelopen tot 6,5 jaar. Meer dan eenderde van de vrijgekomen sociale huurwoningen werd vorig jaar toegewezen aan zogenoemde ‘urgenten’. In Amsterdam was dit 42 procent. De wachttijd in Amsterdam is inmiddels meer dan zeven jaar.

Nog nijpender is de situatie in Arnhem, waar meer dan 10 jaar moet worden gewacht op een sociale huurwoning. Volgens de gemeente komt dit mede door de huisvesting van een groot aantal (ex-)asielzoekers.

Verblijfsvergunning

In 2007 is besloten ruim 27 duizend asielzoekers die al langere tijd in Nederland verbleven, een verblijfsvergunning te geven. Ze zijn inmiddels bijna allemaal gehuisvest volgens een door het Rijk opgelegd verdeelmodel.

Wethouder Gerrie Elfrink van Arnhem: ‘De huisvesting van deze groep is ten koste gegaan van de reguliere woningzoekenden in Arnhem.’ Elfrink wil zich nu richten op de Arnhemse woningzoekenden, en voorlopig liever geen asielzoekers meer huisvesten in de stad – althans zolang het Rijk niet bijdraagt aan het bouwen van meer betaalbare woningen.

In Breda en Den Bosch hebben sloopprojecten geleid tot een hoger aandeel personen dat voorrang kreeg op de huurmarkt. In de regio Rotterdam kwamen in 2009 aanmerkelijk minder sociale huurwoningen vrij dan in het jaar ervoor, terwijl zich juist meer woningzoekenden aanmeldden.

Lees meer in de Volkskrant van vrijdag 30 juli (p. 8/9).

bron:  de Volkskrant

Jul 29

Wonen als last. Een voorstel voor aanvulling van de financiële stabiliteitsindicator voor de schuldenpositie van huishoudens van De Nederlandse Bank met een inkomensgerichte indicator.

Merijn Knibbe

Samenvatting. Veel analyses van de Nederlandse huizenmarkt gaan vooral uit van een soort ‘resultatengerichte’ benadering van de markt, waarbij vooral de kosten van wonen worden meegenomen in de calculatie . De conclusie van deze studies is vaak dat er de komende jaren slechts in beperkte mate sprake zal zijn van een prijsdaling op de woningmarkt. Wanneer, zoals gebruikelijk bij bedrijven, ook vanuit aan de liquiditeitsrekening en de balans verwante indicatoren in de analyse worden betrokken ontstaat een minder gunstig beeld. Huishoudens die eigenaar zijn van een huis hebben fors hogere schulden en zijn relatief meer kwijt aan woonlasten dan enkele decennia geleden – maar lossen desondanks minder af. Niet uitgesloten is dat ook bij de huidige, iets lagere woningprijzen deze situatie nog zal verslechteren. Inkomensgerelateerde indicatoren van schuld zullen bij het beleid een grotere rol moeten gaan spelen.

Download hier het hele artikel Download hier de PDF versie

Jul 29

Huizenbezitters die hun pand gedwongen moeten verkopen, krijgen steeds lagere bedragen op de onroerendgoedveiling. Dat komt doordat de animo onder vastgoedhandelaren sterk is afgenomen

lees verder op de site van Het Financieele Dagblad

Jul 28

Op de woningmarkt hebben vooral eigenaren van vrijstaande woningen het moeilijk: de prijzen staan onder druk en de verkoop duurt lang. In het Noord-Hollandse gehucht Warder staan maar liefst twintig – vooral duurdere – huizen te koop. Een oefening in uithoudingsvermogen.

bron:  Het Financieele Dagblad

Jul 28

De huizenprijzen in de twintig grootste steden in de VS zijn in mei flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau CaseShiller.

Analisten
Ten opzichte van de maand daarvoor stegen de prijzen met 1,3 procent. In april gingen de prijzen nog met een naar boven bijgestelde 0,9 procent omhoog. Analisten hadden voor mei gerekend op een stijging met 0,3 procent. Ten opzichte van mei 2009 gingen de prijzen met 4,6 procent omhoog, terwijl marktonderzoekers daar een stijging met 4 procent hadden verwacht.

Stabilisatie

De cijfers nemen naar verwachting een deel van de onrust weg over de situatie op de Amerikaanse huizenmarkt, die over het algemeen nog zwak wordt geacht. In een reactie noemden analisten de cijfers een “mogelijk teken van stabilisatie” op de huizenmarkt. Andere analisten merkten echter op dat de gegevens over de huizenprijzen sterk achterlopen bij die over huizenverkopen. De cijfers over de verkopen wijzen op een zwakke huizenmarkt.

bron:   RTL Z

Jul 27

De grondprijs voor nieuwbouwwoningen zal flink omlaag moeten willen de woningen nog tegen acceptabele prijzen verkocht kunnen worden aan de consument. “De grondwaarde zal de komende jaren met 30% tot 40% omlaag moeten”, zegt Nico Rietdijk, directeur van de NVB, tegenover Vastgoedjournaal. Rietdijk adviseert het nog te vormen nieuwe kabinet een besluit over de handhaving van de hypotheekrenteaftrek, de huurliberalisatie alleen te nemen in combinatie met een herzien grondbeleid.

Rietdijk reageert op de ontstane commotie onder veel lezers van Vastgoedjournaal over een opmerkelijke analyse van Fakton financiële vastgoedregisseurs dat de NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers heeft opgenomen in haar eigen nieuwsuitgave Opinar. In deze analyse verwacht Fakton dat de grondprijzen de komende jaren met 5% per jaar zullen zakken. Om toch ervoor te zorgen dat gemeenten ondanks lagere grondprijzen toch grond voor nieuwbouw uit zullen geven aan woningontwikkelaars pleit Fakton voor een garantieregeling.

Rietdijk: “De grondprijs is het hart van het verdienmodel van bouwers en ontwikkelaars, maar ook van gemeenten. Wat we zien is dat de prijzen van nieuwbouwwoningen ten opzichte van het hoogtepunt in de 2e helft van 2008 met 5% voor kleinere woningen tot 10% tot zelfs meer voor grotere woningen zijn teruggelopen. We zien dat de stichtingskosten voor woningen veel minder zijn teruggelopen zodat woningontwikkelaars bij gelijkblijvende grondprijzen in de verliezen zijn gekomen. Omdat de grondkosten in 2009 circa een derde van de totale koop-/aanneemsom uitmaken, betekent een prijsdaling van 10% dat de grondprijzen minimaal tussen de 30% en 40% omlaag moeten ten opzichte van het niveau van 2010 willen ontwikkelaars er niet bij inschieten zoals dat nu al in veel gevallen gebeurt. “

Rietdijk rekent even voor hoe de grondprijzen de afgelopen decennia uit hun dak zijn geschoten. “In 1980 bedroeg de grondquote – percentage waarin de grondkosten uitmaken van de totale koop-/aanneemsom – nog 14%. In 2007 is dat gestegen tot gemiddeld 33% . Als we andere kengetallen erbij pakken zien we dat tussen 1997-2007 de nieuwe koopwoningen meer dan 2 keer zo duur zijn geworden terwijl de inflatie in die periode met 32% steeg en het gezinsinkomen met 61% toenam. Hier ligt al de kern van het risico in besloten. Het kan toch niet zo zijn dat de woningprijzen sneller stijgen dan de inflatie of het gezinsinkomen? Al zo’n vijf jaar terug hebben we al gewaarschuwd dat het doorgaan van deze prijsstijgingen een gevaar voor zowel de woningmarkt als de economie zou gaan opleveren.”

Volgens Rietdijk zijn de sterk stijgende grondprijzen vooral het gevolg geweest van een ruimtelijk ordeningsbeleid dat de overheid sinds de jaren tachtig heeft ingezet om nieuwbouwwoningen vooral in de buurt van stedelijke locaties te laten ontstaan, het zogenoemde Vinex-beleid. “Dat beleid heeft schaarste in de hand gewerkt waar we nu mee zitten.” Hij erkent dat veel partijen waaronder ontwikkelaars, beleggers, corporaties en boeren met grote grondposities stevig hebben geprofiteerd van deze schaarste. “Die hebben er goed aan de waardestijging verdiend.” Dit beleid is volgens Rietdijk dé oorzaak geweest van de sky high gestegen grondprijzen en in het verlengde daarvan de oplopende woningprijzen. “En dat ligt dus niet aan de hypotheekrenteaftrek, zoals vaak is gedacht, die hebben we al 100 jaar.”

In combinatie met het uitblijven van veel ontwikkelprojecten door de economische crisis zal een grondprijsdaling voor veel Nederlandse gemeenten tot grote problemen gaan leiden, zo verwacht Rietdijk. “Gemeenten die een actief grondbeleid hebben gevoerd waarbij ze jaarlijks een bepaald bedrag aan grondinkomsten in hun gemeentebegroting alvast hebben ingeboekt zullen dat gaan merken. Ik vrees zelfs voor een faillissement voor diverse gemeenten die daarvan erg afhankelijk zijn. Ontslagen onder gemeenteambtenaren zullen dan onvermijdelijk zijn.”

Rietdijk vindt het jammer dat niet meer gemeenten gewerkt hebben aan een grondfonds waarbij de grondwinsten in de goede jaren de tegenvallers in de slechte jaren hadden kunnen compenseren.

Hij maakt zich wel zorgen over de reactie van sommige gemeenten zoals Amsterdam die in één klap alle grote bouwprojecten ‘on hold’ zet. “Gemeenten moeten niet direct op de rem van de gronduitgifte trappen. Zo creëren ze weer grondschaarste wat op termijn tot prijsstijging kan leiden. Als we niet oppassen herhaalt zich zo de geschiedenis en wordt opnieuw een luchtbel in de grondprijzen geblazen”, zo vreest Rietdijk. “Met alle vervelende gevolgen van dien voor de bouw en ook de bewoners en vooral starters in een stad als Amsterdam”.

Wat moet er wel gebeuren en hoe kan het nieuwe kabinet een rol hierin spelen? Rietdijk: “Alle betrokken partijen in de nieuwbouwmarkt moeten nadenken over het efficiënter maken van hun kostenstructuren. Daar is nog veel winst te behalen. Zo kunnen ontwikkelaars, bouw- en grondbedrijven veel besparen op het beheersen van de faalkosten. Dat betekent meer luisteren wat de consument echt wil: dus niet alleen appartementen bouwen terwijl men liever een grondgebonden woning wil. En gemeenten kunnen veel geld besparen door marktpartijen meer te betrekken in het opstellen van bestemmingsplannen. Laat marktpartijen bijvoorbeeld zelf hun bestemmingsplannen indienen. Dat scheelt in het heen en weer zenden tussen gemeente en marktpartij.”

En wat kan het nieuwe kabinet doen om de woningmarkt weer op gang te helpen? “Die moet de regie voeren en het ruimtelijk ordeningsbeleid afstemmen met het grondbeleid. Pas dan kan een beslissing worden genomen over de instandhouding van de hypotheekrenteaftrek in samenhang met de liberalisering van de huurwoningmarkt”, vindt Rietdijk.
Vastgoedpartijen die zich nu afwachtend opstellen en tot het einde van de crisis proberen uit te zingen, die gaan volgens Rietdijk van een koude kermis thuiskomen: “De huidige crisis moet worden gezien als een identiteitscrisis. Het markeert de overgang naar een nieuwe periode. De oude situatie keert echt niet meer terug.”

bron: NVB Bouw

Jul 24

Dag bubbelNederland lijkt af te stevenen op een absoluut dieptepunt binnen de woningmarkt. Niet alleen in de wijk Stadshagen maar landelijk staan er bijzonder veel woningen te koop. Op zich niets nieuws natuurlijk aangezien er meestal voldoende aanbod is op de woningmarkt. Helaas is deze situatie ernstiger. Door G. Biesma, makelaar Huisboertje in Zwolle.

Solide tweeverdieners schaars goed
Dit heeft te maken met het feit dat ook binnen de wijk Stadshagen veel woningen met twee inkomens zijn gekocht. Binnen Zwolle zullen zonder twijfel eveneens mensen hun inkomen zijn kwijtgeraakt en daarnaast zijn de sociale voorzieningen de laatste jaren tot een minimum beperkt. Banken zijn daarentegen zeer behoudend geworden. Kon men voorheen met een tijdelijk arbeidscontract nog een hypotheek verkrijgen, dit kan men nu in de meeste gevallen wel vergeten. Solide tweeverdieners met een vast arbeidscontract lijken schaars goed te zijn geworden en dit heeft eveneens zijn weerslag op de woningmarkt. Tevens lijken de vaak wilde plannen van gemeentelijke planologen steeds minder aan te sluiten op de woonwensen van de huidige tijd.

“Als Makelaar ben ik erg geschrokken van de enorme woningnood en problemen die (aspirant) huurders momenteel ondervinden.”

“Stadshagen woonconcept van de jaren ‘60″
Wat betreft de toegangswegen van en naar Stadshagen: dit is in de spits een drama. Het woonconcept lijkt niet anders dan wij binnen Nederland vanaf de jaren zestig gewend waren. Bouwen en nog eens bouwen met vaak ongekende saaiheid, gecompleteerd met een voor auto’s nagenoeg onbereikbaar en al even saai winkelcentrum. Indien zich kopers zouden aandienen voor de huizenmarkt binnen Stadshagen zijn voornoemde elementen vanzelfsprekend van groot belang.

Tevens is er niet alleen binnen Stadshagen, maar ook landelijk een ernstig te kort aan betaalbare koop- en huurwoningen. Starters, alleenstaanden en zelfs ‘probleemgevallen’ worden totaal genegeerd. Het is vaak absoluut onmogelijk voor deze doelgroepen om te kunnen kopen of huren en dit is bijzonder zorgwekkend te noemen. De gemeenten lijken hun zorgplicht landelijk te hebben uitbesteed aan woningbouwverenigingen, vastgoedbedrijven en overige partijen.

Deze instanties dienen op hun beurt weer te voldoen aan de huurwet, wat onder andere betekent dat men niet te duur mag huren. In de praktijk betekent dit dat voornoemde doelgroepen opnieuw ‘nee’ te horen krijgen of jaren punten moeten sparen. Nog gekker is het dat, als men voldoende punten heeft, er lang niet altijd woningen beschikbaar lijken te zijn.

Sovjet-systeem
Het punten sparen doet dan ook erg denken aan het voormalig Sovjetsysteem waar men jaren punten moest sparen voor hun felbegeerde Skoda. Ook binnen dat systeem was een puntensysteem oftewel een verkapte wachtlijst weinig transparant. Nederland lijkt dan ook 1 van de voor hen beste elementen uit het voor hen slechtste systeem sinds vele jaren te hebben geïmporteerd.

Grote schuldige binnen Nederland zijn, naast de Nederlandse gemeenten, dan ook de diverse woningbouwverenigingen die ooit in het leven waren geroepen om de lagere inkomens van een betaalbare huur- of koopwoning te voorzien. Ondanks de miljarden subsidies die men toebedeelt krijgt, lijkt men slechts te gaan voor de vaak te dure huur- of koopwoningen.

In veel gevallen met een huur die net onder de huurtoelage uitkomt, want de overheid past dan wel weer bij in de vorm van een huurtoelage. De overheid betaalt dus twee keer mee aan deze gesubsidieerde huurvorm. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat de overheid snel met maatregelen komt om woningbouwverenigingen weer de functie te geven waarvoor zij ooit in het leven zijn geroepen.

“Ondanks de miljarden subsidies die men toebedeelt krijgt, lijkt men slechts te gaan voor de vaak te dure huur- of koopwoningen”

Geschrokken
Als Makelaar ben ik erg geschrokken van de enorme woningnood en problemen die (aspirant) huurders momenteel ondervinden. Dit in combinatie met de Nederlandse gemeenten die ook vaak hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben uitbesteed aan particuliere instanties.

Deze instanties krijgen op hun beurt bijna in alle gevallen weer subsidie van de gemeente. Vanzelfsprekend komt de integriteit en de onafhankelijkheid van deze instanties vaak onder druk te staan aangezien zij niet vrij kunnen opereren en dit geeft de hulpzoekenden weinig voordelen.

Het is voor de landelijke politiek dan echt ‘code red’ gezien de enorme verkapte woningnood die de politici absoluut onderschatten. De scheidslijn tussen arm en rijk lijkt dan ook elk jaar ernstiger te worden en hiervan dreigt een zeer grote groep grote nadelige gevolgen te ondervinden.

G. Biesma
Makelaar Huisboertje te Zwolle

bron: stadshagennieuws.nl

Jul 23

Honderden huizenkopers hebben dit jaar ongevraagd een veel te hoge starterslening ontvangen. Hierdoor is de rijkspot leeg en vissen andere starters op de woningmarkt achter het net. Vereniging Eigen Huis beschuldigt uitvoeringsinstantie SVn van onzorgvuldigheid bij het uitdelen van de leningen.

vereniging eigen huis

Volgens de consumentenorganisatie wordt de verkeerde toewijzing veroorzaakt door de wijze waarop aanvragen voor startersleningen worden beoordeeld. Het SVn hanteerde voor de beoordeling van de aanvragen een toetsrente van 6% voor een 15-jarige rentevaste periode, terwijl de marktrente voor dergelijke hypotheken gedaald is naar 4,6%, aldus Vereniging Eigen Huis.

„Bovendien rekent de SVn maar met 95% van het inkomen waardoor het financiële plaatje van de aanvrager er veel slechter uitziet”, aldus de woordvoerder. Het verschil leidt tot een extra hoge starterslening terwijl daar geen enkele noodzaak voor is. „Voor de huizenkoper is dit wel een leuk extraatje”, stelt de zegsman van de vereniging.

Als voorbeeld noemt hij de aanvraag voor een starterslening van een vrouw uit Blaricum. „Met een inkomen van een kleine 35.000 euro kon zij een hypotheek krijgen van maximaal 190.000 euro onder nationale Hypotheek Garantie. Het huis dat zij wilde kopen kostte echter 200.000 euro. Voor het gat van 10 mille vroeg zij een rentevrije lening aan. Tot haar verbazing kreeg zij 30.000 euro van SVn. Ze mocht dit bedrag niet weigeren, anders kreeg ze ook de gewenste 10.000 euro niet meer.”

Helemaal niet nodig

Volgens Vereniging Eigen Huis komen ook tweeverdieners die het eigenlijk helemaal niet nodig hebben in aanmerking voor de lening. „Zo probeerde een stel met een gezamenlijk inkomen van 70.000 euro onder het mom van ’baat het niet dan schaadt het niet’, een starterslening te krijgen voor de aankoop van een huis van 350.000. Tot hun grote verbazing kregen ze 50.000 euro toegewezen. Dat geld is toen gebruikt om het hypotheekbedrag te verlagen, en dat is niet de bedoeling.”

SVn bestrijdt de aantijgingen van de Vereniging Eigen Huis dat er te hoge leningen worden gegeven. Volgens directeur Ellen van Sluis is het geld zo snel op omdat de NHG-grens is opgetrokken naar €350.000. „De doelgroep die in aanmerking komt voor een starterslening is nu veel groter. We rekenen maar 95% van het inkomen mee in onze methodiek, anders vallen mensen met een klein consumptief krediet al snel buiten de boot.”

Vereniging Eigen Huis is laaiend over de verkeerde beoordelingsmethodiek omdat het volgens de zegsman er in grote mate toe heeft bijgedragen dat het beschikbare rijksbudget voor de startersleningen nu op is. Demissionair minister Van Middelkoop (Wonen) is niet bereid aanvullend budget beschikbaar te stellen.

bron: OverGeld.nl

Jul 21

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in juni gemiddeld 1,4 procent lager dan in juni 2009. De prijsdaling van koopwoningen is in de eerste helft van 2010 geleidelijk aan kleiner geworden. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan een jaar eerder. De prijsdaling van vrijstaande woningen, over het algemeen het duurdere type woning, was met 3,4 procent het grootst. De prijzen van de overige woningtypen daalden met percentages tussen de 0,3 en 1,6 procent.

Niet in alle provincies waren de prijzen lager. In Friesland en Zeeland waren de prijzen iets hoger dan een jaar eerder, in Friesland al voor de derde maand op rij.

Ten opzichte van mei 2010 zijn de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in juni gelijk gebleven. Vorige maand was er nog een daling van 0,7 procent. In vijf provincies stegen de huizenprijzen, die in Groningen met 2,4 procent het sterkst. In Drenthe namen de prijzen met 2,2 procent het meeste af.

Bijna 11 duizend bestaande woningen wisselden in juni van eigenaar. Dat is ruim 10 procent meer dan in juni 2009. Van alle woningtypen werden meer huizen verkocht, van vrijstaande woningen zelfs bijna 25 procent meer.
In de eerste helft van 2010 zijn er bijna 60 duizend woningen verkocht. Dit is bijna 4 procent meer dan in dezelfde periode in 2009, toen het aantal transacties sterk terugliep.

bron: CBS

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >