May 31

Veel financiële tussenpersonen staan onder druk als gevolg van de financiële crisis, de extra regelgeving waaraan ze moeten voldoen en de toenemende concurrentie. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van Van Es Marketing Services.

De winst en de omzet van de intermediairs staan door het klimaat op de markt zwaar onder druk. Vooral kleine kantoren hebben het moeilijk. 22 procent van de kantoren overweegt de komende jaren een fusie of samenwerking met een ander bedrijf aan te gaan, 8 procent denkt eraan zijn zaak te verkopen.

Bonusprovisie
De eisen van de nieuwe wetgeving brengen kosten met zich mee door toenemende administratieve lasten, verplichte permanente educatie, langere advies gesprekken en doordat er meer service verleend dient te worden gedurende de looptijd van een product. Daarnaast zal er door het verwachte verbod op bonusprovisie een daling van inkomsten zijn, en wordt de provisie voor het afsluiten in verhouding steeds lager en via de doorlopende provisie meer verspreid over de looptijd van het product. Andere vormen van beloning zoals een fee of een vast tarief zullen vaker voorkomen.
Concurrentie van banken en direct writers

Daarnaast staan de financieel intermediairs onder druk door de blijvende vraaguitval in de huizenmarkt als gevolg van de kredietcrisis. Er wordt een forse daling van de inkomsten uit hypotheken voorzien. Bovendien valt er van de oversluitmarkt weinig te verwachten in verband met de rentedip in 2005, toen veel consumenten al hebben overgesloten en de rente hebben vastgezet. De financieel intermediair ondervindt veel concurrentie van banken en direct writers/internetaanbieders, vooral op het gebied van schadeverzekeringen. De markt voor beleggingsverzekeringen is na de woekerpolisaffaire en sterke daling van de beurskoersen ingezakt.

Kostentransparantie
Daartegenover staat de nieuwe belangstelling van de consument voor pensioensvoorzieningen en kan door de kostentransparantie en het toezicht van de AFM het consumentenvertrouwen weer stijgen.

bron: ANP

May 30

Bruggink & Heemskerk

Rabobank-bestuurder Bert Bruggink voorziet nog grote problemen voor banken als gevolg van slechte kredieten. Nieuwe afboekingen op leningen zullen het vermogen van banken, waaronder dat van Rabobank, verder aantasten. Uit voorzorg heeft de bank gisteren zijn vermogenspositie versterkt.

bron: FD.nl

May 26

Minister Bos heeft de vragen van Kamerlid Irrgang over DSB beantwoord. Het SP-lid vroeg de minister ondermeer naar mogelijke schending van de gedragscode en de zorgplicht.

maximale hypotheek 30000euro bruto mei 2007

Wouter, Is de loan to income ratio wel gecontroleerd ?

Bos: ‘Er is geen sprake van schending van de gedragscode, want er hoeft niet op Loan to Value (LTV), de waarde van de woning, te worden getoetst volgens de gedragscode. Maar de financier dient de consument wel te wijzen op de gevaren van een hoge LTV. De zorgplicht houdt in dat DSB Bank in ieder geval verantwoord krediet moet verstrekken. (…) In ieder individueel geval dient sprake te zijn van verantwoorde kredietverstrekking. Het ministerie van Financiën beschikt niet over informatie over de naleving door DSB Bank van de overkrediteringsnorm.’

Irrgang: ‘Wat vindt u ervan dat banken nu nog aan 20 procent van de
huishoudens een te hoge hypotheek verstrekken in verhouding tot het inkomen?’

Bos: ‘In de Gedragscode Hypothecaire Financiering is de norm vastgelegd dat gemiddeld niet meer dan 4,5 keer het jaarinkomen aan financiering wordt verstrekt (comply). In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken (d.m.v. de zogenaamde explain- bepaling in de gedragscode), maar dan moet er nog steeds sprake zijn van verantwoorde kredietverstrekking door een hypotheekverstrekker. Dit betekent dat 20 procent afwijking van de financieringsnormen in de gedragscode niet betekent dat er in 20 procent van de gevallen te hoge hypotheken zijn verstrekt.’

Bos ziet geen noodzaak om met regelgeving de explain bepaling te schrappen en een harde ondergrens in te voeren.

Bos: ‘De Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat reeds een verbod op overkreditering middels een open norm. Artikel 4:34 bepaalt dat de aanbieder geen kredietovereenkomst aan mag gaan met een consument indien dit, met het oog op overkreditering van de consument, onverantwoord is. Het is in principe aan de aanbieder van krediet om invulling te geven aan deze norm. (…) De AFM kan (alsnog) een beleidsregel publiceren, waarin de open norm wordt ingevuld. Het is dan wenselijk dat dit in overleg met het ministerie en de sector gebeurt. De beleidregel kan nooit de werking van een algemeen verbindend voorschrift (regelgeving) hebben. Een beleidregel is niet 100 procent dwingend; een onder toezicht staande instelling kan op een ander manier invulling geven aan de open norm van verantwoorde kredietverstrekking.’

Groeten,

Nout en Wout

bron:  InFinance

May 25

 

Logo VNG NHG

De financiële risico’s die gemeenten lopen door de achtervangpositie worden groter en daarmee onverantwoord. Dit schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een brief aan haar leden.

De VNG is van mening dat deze premie voor de NHG onvoldoende opslag bevat voor het opvangen van verliezen bij een conjuncturele neergang. Onderzoek van de Wereldbank uit 2003, een contra expertise van de actuaris Watson Wyatt in 2006 maar ook eigen onderzoek van het WEW in 2007, ter voorbereiding van de premie voor het jaar 2008, ondersteunde deze mening. De uitkomsten van dit onderzoek bedroegen een veelvoud van de door het WEW voorgestelde premie in 2008.

Elke gemeente die de NHG aanbiedt heeft 2 achtervangovereenkomsten met het WEW. Een achtervangovereenkomst betreft de achtervang voor de borgstelling van hypotheken voor de aankoop van woningen. De andere achtervangovereenkomst betreft de achtervang voor de borgstelling van hypotheken voor woningverbetering. Elke gemeente kan zelf besluiten (raadsbesluit) al dan niet de overeenkomsten voor nieuwe aanspraken vanaf 1 januari 2011 op te zeggen. Een belangrijke consequentie is dan het creeëren van een voorziening op de gemeentelijke begroting om eventuele risico’s op te vangen. De VNG adviseert de overeenkomsten op te zeggen. Na 1 januari 2011 zal ‘het rijk’ dan garant staan voor de nieuwe hypotheken.

Dan zijn zij er tenminste van af…..

bron:Vereniging van Nederlandse Gemeenten

May 21

Staf DeplaBanken moeten klanten die hun hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen, tegemoet komen. Dat zegt PvdA-Kamerlid Staf Depla op BNR.

Een coulance-regeling voor huiseigenaren met een nationale hypotheekgarantie vindt de PvdA niet voldoende. De partij wil dat banken ook soepel zijn met mensen zonder een NHG.

Ook de Vereniging Eigen Huis vindt dat hypotheekverstrekkers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en eigenwoningbezitters moeten helpen die door de kredietcrisis in financiële problemen zijn gekomen. De VEH wil dat banken huiseigenaren die geen beroep kunnen doen op de Nationale Hypotheek Garantie standaard een betalingsregeling aanbieden waarmee een financieel moeilijke periode kan worden overbrugd. Hypotheekverstrekkers zouden ook mee moeten werken aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen als daarmee het probleem van dubbele woonlasten kan worden verlicht.

BNR

Op dit moment bestaat er alleen een woonlastenfaciliteit voor huiseigenaren die hun hypotheek hebben afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie. Daarmee kan een financieel moeilijke periode worden overbrugd, bijvoorbeeld in geval van werkloosheid. Vereniging Eigen Huis vindt dat er een vergelijkbare betalingsregeling moet komen voor de ruim 3 miljoen huiseigenaren die geen NHG op hun hypotheek hebben. De vereniging vindt dat hypotheekverstrekkers zich onder de huidige omstandigheden soepel moeten opstellen en hiervoor een standaard regeling moeten aanbieden.

Huizenprijs opnieuw gedaald

De prijzen van verkochte bestaande woningen waren in april 2009 gemiddeld 2,2 procent lager dan in april 2008. Dit is de derde maand op rij dat de prijzen van dat soort koopwoningen lager waren dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan in april 2008. Vrijstaande woningen daalden met 3,2 procent het meest in prijs. De prijsdaling van twee-onder-een-kapwoningen was met 0,4 procent het kleinst.

Vergeleken met maart 2009 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,6 procent. Alle typen woningen waren goedkoper, met uitzondering van twee-onder-een-kapwoningen. De prijzen van tussenwoningen daalden met 1,2 procent het meest.

Het aantal transacties was voor de zesde maand op rij fors lager dan een jaar eerder. In april wisselden ruim tienduizend bestaande woningen van eigenaar. Dat is bijna een halvering ten opzichte van april 2008. Van alle woningtypen en in alle provincies liep het aantal verkopen fors terug.

bron: BNR Nieuwsradio

May 21

Van der LaanOngeveer 100 duizend gezinnen lopen het risico door de economische crisis de eigen woning te moeten verkopen en daarvoor een te laag bedrag te ontvangen om de hypotheekschuld mee af te lossen. Dat zei minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) woensdag in de Tweede Kamer.

De PvdA-bewindsman zei dat dit een schatting is. Hij hoopt dat het niet daadwerkelijk zover komt dat 100 duizend gezinnen na verkoop van hun huis met een restschuld blijven zitten.

Om de woningmarkt te stimuleren werkt de minister aan een reeks maatregelen. ‘Maar we zullen niet iedereen kunnen helpen’, aldus Van der Laan.

Verhoging Nationale Hypotheekgarantie
De Tweede Kamer dringt sterk aan op verhoging van de Nationale Hypotheekgarantie (nu 265.000 euro). De Kamerleden Van Bochove (CDA) en Depla (PvdA) deden het voorstel de grens tijdelijk op 300.000 euro te leggen.

Van der Laan wees dat voorstel af. Hij deelde mee dat zijn eigen onderzoek naar de mogelijke effecten en risico’s van een verhoging over twee weken is afgerond. Eerder is al een grens van 350.000 euro gesuggereerd. Het kabinet zal hierover half juni beslissen.

Crisis woningmarkt
Het Kamerlid Van der Burg (VVD) vindt het vorige week vrijdag gepresenteerde pakket maatregelen waarmee Van der Laan de crisis op de woningmarkt te lijf denkt te gaan ‘teleurstellend’.

De SP’er Jansen vroeg: ‘Is dit alles? Deze minister begint op zijn voorganger te lijken en dat is geen goed teken.’ Van der Laan volgde in november Ella Vogelaar op die door de PvdA werd gedwongen tot aftreden.

Stilgevallen bouwprojecten
De minister hield vol dat hij ‘goed op stoom’ ligt en dat zijn maatregelen ‘substantieel’ zijn. De eerste stilgevallen bouwprojecten kunnen al in juli worden hervat dankzij een subsidie uit extra gelden die hij daarvoor ter beschikking stelt, kondigde Van der Laan aan.

Zijn departement heeft met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een brochure gemaakt met alle voorzieningen die zijn getroffen, waaronder ook extra geld voor energiebesparingen in en rond het huis. De vereniging Eigen Huis werkt aan een website over de crisismaatregelen.

bron: de Volkskrant

May 20

De prijzen van verkochte bestaande woningen waren in april 2009 gemiddeld 2,2 procent lager dan in april 2008. Dit is de derde maand op rij dat de prijzen van koopwoningen lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan in april 2008. Vrijstaande woningen daalden met 3,2 procent het meest in prijs. De prijsdaling van twee-onder-een-kapwoningen was met 0,4 procent het kleinst.

Vergeleken met maart 2009 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,6 procent. Alle typen woningen waren goedkoper, met uitzondering van twee-onder-een-kapwoningen. De prijzen van tussenwoningen daalden met 1,2 procent het meest.

Het aantal transacties was voor de zesde maand op rij fors lager dan een jaar eerder. In april wisselden ruim tienduizend bestaande woningen van eigenaar. Dat is bijna een halvering ten opzichte van april 2008. Van alle woningtypen en in alle provincies liep het aantal verkopen fors terug.

Prijzen van bestaande koopwoningen

bron: CBS

May 19

Hypotheekverstrekkers gaan minder soepel om met uitzonderingsgevallen. De gedragscode onder verstrekkers bepaalt dat maximaal circa vijf keer het bruto inkomen als lening wordt verstrekt. De norm is inmiddels aangescherpt naar 3,5 tot 4,5 keer. Bij individuele gevallen mogen banken van de norm afwijken. Michiel Kwaaitaal, directeur marketing hypotheken bij ING Retail, constateert dat scherper wordt gekeken naar deze afwijkende gevallen.

Tot vorig jaar gingen banken sneller overstag om de aanvraag van uitzonderingsgevallen te honoreren. Dat geschiedde onder druk van veelal buitenlandse nieuwkomers op de hypothecaire markt. De NVM constateerde dat er voor 30% tot 40% boven de regels werd verstrekt. Ger Hukker, voorzitter van de NVM, acht uitzonderingen in veel gevallen nog steeds legitiem. Een student die bijvoorbeeld een opleiding tot arts volgt kan best een hogere hypotheek krijgen.

Jan-Kees Duvekot, bestuursvoorzitter van LMV, wijst op de invloed van onzekere consumenten op de woningmarkt. Door een gebrek aan vertrouwen in de economische ontwikkelingen stellen ze de aankoop van een huis uit of af. Volgens Duvekot kan het geen kwaad dat consumenten beseffen dat je niet alles op de pof kan kopen.

Bron : Vastgoed

May 17

Rabobank verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met 5 procent zullen dalen en volgend jaar met 1 procent. Die voorspelling doet de bank vrijdag in het kwartaalbericht over de woningmarkt. De bank komt tot de conclusie aan de hand van cijfers over het tanende consumentenvertrouwen.

‘Dat staat onder druk en het risico bestaat dat dat nog verder daalt’, zegt een woordvoerder van de bank. Daarom zijn de mensen niet bereid om grote aankopen te doen.

In augustus 2008 verwachtte de bank nog dat de prijzen dit jaar met 2,5% zouden stijgen:

Al met al verwachten we dat de gemiddelde huizenprijzen verder zullen stijgen.
Vooral door het sneller oplopen van de rentetarieven hebben we onze
verwachtingen voor de huizenprijsontwikkeling in beperkte mate naar beneden
bijgesteld. Zowel voor 2008 als voor 2009 voorzien wij een toename met 2½%.
Hiermee ligt de stijging van de huizenprijzen voor het eerst sinds 2003 lager dan
het inflatietempo.

zie ook: Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank is erg onrealistisch


Slechter dan verwacht

In februari gaf Rabobank nog de prognose af dat de huizenprijzen dit jaar met 3,5 procent zouden dalen. ‘De ontwikkelingen in het eerste kwartaal zijn slechter uitgevallen dan we verwacht hadden.’

Op basis daarvan heeft de bank de raming voor heel 2009 bijgesteld. Het zal afhangen van de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen of de bank de cijfers nog een keer bijstelt.

Twee groepen kopers
De cijfers over huizenprijzen van het Kadaster en de NVM zijn gebaseerd op de prijzen van verkochte huizen. Maar dat zegt niet alles over de prijzen van te koop staande huizen.

‘Er zijn twee groepen kopers te onderscheiden. Een groep die het huis per se kwijt wil of moet en een groep waarbij er geen haast achter zit en die gewoon een bepaald bedrag voor hun huis willen krijgen.’ Die laatste groep kan de gevraagde prijzen voor huizen nog wat hoger houden.

May 16

ChristenUnie-fractieleider Arie Slob stelt de aflossingsvrije hypotheek ter discussie. Hij vindt het logischer om hypotheken gedurende de looptijd al af te lossen.

Dat zei Slob gisteren in Amersfoort, tijdens een rondetafelgesprek over de kredietcrisis, georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van zijn partij. Hoge kredieten zijn een van de oorzaken van de kredietcrisis. Slob zou daarom graag zien dat het bedrijfsleven en huishoudens zich aanwennen om grote schulden waar nodig te voorkomen, en die anders zo snel mogelijk terug te betalen.

In dat licht pleit hij voor een bezinning op de toekomst van de aflossingsvrije hypotheek. Die houdt in dat mensen die een huis kopen pas na dertig jaar in één keer hun volledige hypotheek hoeven af te lossen. Op deze manier kunnen zij gedurende de volledige looptijd gebruik maken van de – fiscaal aantrekkelijke – hypotheekrenteaftrek. ,,Met een huis schaf je iets aan dat je niet in één keer kunt betalen. Natuurlijk ga je daarvoor een lening aan. Maar ergens is het best vreemd om zo’n lening tussentijds helemaal niet af te lossen. Is het wel goed om zo lang zo veel te lenen? Daar wil ik graag een gesprek over”, aldus Slob.

Een annuïteitenhypotheek, waarbij gedurende de looptijd al gedeelten van het leenbedrag worden terugbetaald, vindt Slob een aantrekkelijk alternatief voor de aflossingsvrije lening, die de meeste mensen nu hebben.

In de huidige coalitie met het CDA is het ter discussie stellen van de hypotheekrenteaftrek voor dure huizen – wat Slob het liefst zou doen – niet mogelijk, legt hij uit. ,,Maar dat betekent niet dat we niet naar bepaalde hypotheekvormen zouden kunnen kijken, die misschien kunnen worden veranderd.”

bron: Nederlands Dagblad

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >